A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet

a) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,

b) a nemzeti fejlesztési miniszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv,

c) a nemzeti fejlesztési miniszter által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban, a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott

a) munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. § A foglalkoztató szervezetnél

a) a belső ellenőr és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységnél betöltött minden,

b) az integritás tanácsadó,

c) a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott,

d) a biztonsági vezető,

e) a rendszerbiztonsági felügyelő,

f) a rendszeradminisztrátor,

g) a titkos ügykezelő,

h) a rejtjelfelügyelő és a rejtjelező, és

i) az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős

munkakör az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

4. § A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül

a) ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fokozottan fenyegetett,

b) ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

5. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 18/2015. (IV. 10.) NFM rendelethez

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

A) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hivatali szervezete

1. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál

1.1. a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi munkaköre,

1.2. az állami vezetők titkárságának valamennyi munkaköre,

1.3. a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére jogosult főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető,

1.4. a politikai főtanácsadó, a politikai tanácsadó,

1.5. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő munkakör,

1.6. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó munkakör,

1.7. a közbeszerzési eljárásban, illetve annak előkészítésében résztvevő valamennyi szakfőosztályi munkakör,

1.8. az atomenergetikai feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi szakfőosztályi munkakör,

1.9. a belső adatvédelmi felelős,

1.10. * 

1.11. a biztonsági feladatok ellátásával kapcsolatos munkakör,

1.12. a nemzetközi szerződések létrehozásával járó feladatok ellátásával kapcsolatos szakfőosztályi munkakör,

1.13. a légiközlekedés-védelmi feladatok ellátásával kapcsolatos szakfőosztályi munkakör,

1.14. a víziközlekedés-védelmi feladatok ellátásával kapcsolatos szakfőosztályi munkakör,

1.15. a vagyonjogi és vagyongazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos szakfőosztályi munkakör,

1.16. *  a vasúti igazgatási szerv vezetőjének helyettesítésére a szervezeti egység ügyrendje vagy munkaköri leírás alapján jogosult kormánytisztviselő,

1.17. *  a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása elnevezésű projekttel kapcsolatos, azzal összefüggő feladatokat ellátó személyek,

1.18. *  az ügyeletvezető és az ügyeletes.

B) Kormányhivatalok

1. Az Országos Atomenergia Hivatalnál

1.1. a gazdasági és a humánpolitikai területért felelős vezető,

1.2. a nukleáris anyagok központi nyilvántartásáért felelős vezető,

1.3. a radioaktív anyagok központi nyilvántartásáért felelős vezető,

1.4. a nukleáris védettséggel összefüggő hatósági feladatokért felelős vezető,

1.5. az Euratom koordinációs ügyekért felelős vezető,

1.6. a nukleáris védettségi felügyelő.

C) Központi hivatalok

1. * 

2. * 

3. * 

4. *  A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál

4.1. a gazdasági vezető,

4.2. a főosztályvezető,

4.3. * 

4.4. az informatikai és adatvédelmi feladatokat, az adattári és információs feladatokat, a humánpolitikai és igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője,

4.5. a belső adatvédelmi felelős,

4.6. a nemzeti létfontosságú rendszerelemek és az európai létfontosságú rendszerelemek kijelölésére és kijelölésének visszavonására vonatkozó közigazgatási hatósági eljárásban részt vevő személy,

4.7. a közbeszerzési ügyintéző.

D) Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szervek

1. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél

1.1. *  az elnök és helyettesei,

1.2. a gazdasági vezető,

1.3. a főosztályvezető,

1.4. a vezető jogtanácsos,

1.5-1.7. * 

2. * 

3. * 


  Vissza az oldal tetejére