A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet

a) a Miniszterelnökség,

b) - az Információs Hivatal kivételével - a Miniszterelnökséget vezető miniszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv,

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalok és

d) a Miniszterelnökséget vezető miniszter által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § (1) *  Az 1. § a) pontjában meghatározott foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban - ideértve az állami projektértékelői jogviszonyt is - (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személy esetében valamennyi munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

(2) Az 1. § a) pontjában meghatározott foglalkoztató szervezettel a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül, ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett.

(3) Az 1. § a) pontjában meghatározott foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a (2) bekezdés és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

3. § Az 1. § b)-d) pontjában meghatározott foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 4. §-ban, az 5. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott

a) munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

4. § (1) Az 1. § b)-d) pontjában meghatározott foglalkoztató szervezetnél

a) a gazdasági vezető,

b) a belső ellenőr,

c) az integritás tanácsadó,

d) az informatikai vezető,

e) az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy,

f) a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott, ügyintéző, adminisztratív foglalkoztatott,

g) a biztonsági vezető,

h) a rendszerbiztonsági felügyelő,

i) a rendszeradminisztrátor,

j) a titkos ügykezelő

munkakör az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

(2) Az 1. § b)-d) pontjában meghatározott foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül,

a) ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fenyegetett,

b) ha a jogviszonyt betöltő személyt külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

5. § Az 1. § d) pontjában meghatározott foglalkoztató szervezetnél a foglalkoztató szerv vezetője és a helyettesítésére jogosult személy munkaköre az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

6. § Az 1. § b)-d) pontjában meghatározott foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § (2) bekezdés a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 19/2015. (IV. 10.) MvM rendelethez

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

A) Kormányhivatalok

1. Központi Statisztikai Hivatal

1.1. elnöki titkárságvezető és főosztályvezető

2. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

2.1. Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály vezetője

B) Központi hivatalok

3. * 

4. * 

5-6. * 

7. Nemzetstratégiai Kutatóintézet

7.1. valamennyi munkakör

8. Magyar Nyelvstratégiai Intézet

8.1. valamennyi munkakör

C) Fővárosi és megyei kormányhivatalok

9. Fővárosi és megyei kormányhivatal

9.1. járási hivatalvezető

9.2. igazgató

9.3. honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 28. §-ában meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő munkakör

9.4. minősített iratkezelési feladatot ellátó munkakör

9.5. *  agrár- és vidékfejlesztést támogató főosztály vezetője

9.6. *  Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály valamennyi vezetői munkaköre

9.7. *  Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály valamennyi vezetői munkaköre

9.8. *  Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály valamennyi vezetői munkaköre

9.9. *  Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály valamennyi vezetői munkaköre

9.10. *  Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály vezetője

9.11. *  Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály vezetője


  Vissza az oldal tetejére