A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet

a) az Emberi Erőforrások Minisztériuma,

b) *  az emberi erőforrások minisztere által irányított, illetve felügyelt központi kormányzati igazgatási szerv és

c) *  az emberi erőforrások minisztere által irányított vagy felügyelt, központi kormányzati igazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban, a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott

a) *  munkakör betöltésére, feladat ellátására irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. § *  A foglalkoztató szervezetnél

a) a belső ellenőr és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységnél betöltött munkakör, valamint a belső ellenőri feladatok ellátása és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységhez tartozó álláshelyen történő feladatellátás,

b) az integritás tanácsadó munkakör, valamint az integritás tanácsadói feladatok ellátása,

c) a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti feladatok ellátása,

d) a biztonsági vezetői feladatok ellátása,

e) a rendszerbiztonsági felügyelői feladatok ellátása,

f) a rendszeradminisztrátori feladatok ellátása,

g) a titkos ügykezelői feladatok ellátása és

h) a rejtjelfelügyelői és a rejtjelezői feladatok ellátása

az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

4. § A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül

a) ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fokozottan fenyegetett,

b) ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

5. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelethez

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

A) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hivatali szervezete

1.1. *  a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi álláshelye

1.2. *  a miniszter, az államtitkárok, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkárok titkárságának valamennyi álláshelye

1.3. a főosztályvezető

1.4. a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó

1.5. *  a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatok ellátását szolgáló álláshely

1.6. *  a kiadmányozási joggal rendelkező osztályvezető

1.7. *  a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonsági feladatainak ellátását szolgáló álláshely

1.8. *  a szakrendszeri informatikai infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, valamint a koordinációs, műszaki felügyeletet, illetve az infrastruktúra működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátását szolgáló álláshely

1.9. *  a minősített ügyiratok kezeléséért felelős szervezeti egység kormánytisztviselője

1.10. a minősített iratok továbbításában közreműködő személy

1.11. *  a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő, döntéshozó feladatok ellátását szolgáló álláshely

1.12. *  a közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely

1.13. a külszolgálatra kijelölt személy

1.14. *  a védett állománnyal kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatok ellátását szolgáló álláshely

1.15. biztonsági referens

B) Központi hivatalok

1. * 

2. * 

3. *  A Klebelsberg Központnál

3.1. a főosztályvezető

3.2. * 

3.3. *  a kiadmányozási joggal rendelkező osztályvezető

3.4. *  az elnöki kabinet valamennyi álláshelye

3.5. a belső adatvédelmi felelős

3.6. *  a jogi, személyügyi, pénzügyi, számviteli, fejlesztési, vagyongazdálkodási, üzemeltetési, beszerzési és közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi álláshelye

3.7. *  a pályázatkezelő feladatokat ellátó szervezeti egység projektmenedzseri, projektasszisztensi, modulvezetői álláshelye

3.8. *  a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely

3.9. * 

4. * 

5. *  Az Oktatási Hivatalnál

5.1. a projektmenedzsment feladatok ellátásáért felelős vezetői munkakör

5.2. a minősített érettségi vizsga dokumentumok kezelését ellátó munkakör

5.3. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

5.4. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör

6. * 

7. *  A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél

7.1. a gazdasági vezető

7.2. *  a főosztályvezető és az osztályvezető

7.3. *  a közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely

7.4. *  az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely

8. * 

9. * 

10. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál

10.1. gazdasági vezető

10.2. az igazgató

10.3. *  a közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely

10.4. *  az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely

11. *  Az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál

11.1. a gazdasági vezető

11.2. az igazgatók

11.3. a főigazgatói titkárság főosztályvezetője

11.4. a közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

11.5. a humánerőforrás feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

11.6. *  az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely

12. *  Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél

12.1. *  a közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely

12.2. *  az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely

13. *  A tankerületi központnál

13.1. a tankerületi igazgató

13.2. a gazdasági vezető

14. *  A Nemzeti Népegészségügyi Központnál

14.1. *  a közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely

14.2. a gyorsreagálási, a humánpolitikai, az igazgatási és a járványügyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

14.3. a gazdasági vezető

14.4. *  a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely

14.5. Nemzeti Biztonsági Laboratórium vezetője és helyettese

14.6. *  az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat feladatainak ellátását szolgáló álláshely

C) *  Központi kormányzati igazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv * 

1. *  Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél

1.1. a gazdasági vezető

1.2. a közbeszerzési ügyintézői munkakör, valamint

1.3. az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatait ellátó munkakör

2. * 

3-4. * 

5. * 

6. Az Országos Mentőszolgálatnál

6.1. a főigazgató

6.2. az igazgatók

6.3. a regionális mentőszervezet regionális igazgatója, regionális gazdasági vezetője, vezető mentőtisztje

6.4. a főigazgató és az igazgatók személyi titkára, vezetői asszisztense

6.5. a főigazgatói kabinetvezető

6.6. a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt személy

6.7. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

6.8. a biztonságszervezési feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakör

7. Az Országos Vérellátó Szolgálatnál

7.1. a főigazgató és helyettese

7.2. a gazdasági vezető

7.3. a szervkoordinációs iroda vezetője

7.4. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

7.5. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör


  Vissza az oldal tetejére