A jogszabály mai napon ( 2020.02.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet

a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról * 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a részvénytársasági formában működő hitelintézetre, a harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepére (a továbbiakban együtt: hitelintézet) és a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény szerint összevont alapú felügyelet alá tartozó, hitelintézetet is tartalmazó csoport (a továbbiakban: hitelintézeti csoport) intézményeire terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-re,

b) a Magyar Export-Import Bank Zrt.-re,

c) a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-re és

d) az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó lakás-takarékpénztárra,

e) *  a tíz milliárd forintnál alacsonyabb 1 éven túli hátralévő lejáratú nettó lakossági jelzáloghitel-állománnyal rendelkező hitelintézetre.

2. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. árjegyzés: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 4. § (2) bekezdés 3. pontjában meghatározott árjegyző által kereskedési helyszín működtetőjével kötött árjegyzési megállapodás alapján végzett, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 4. § (1) bekezdés 80. pontja szerinti tevékenység;

2. hitelminősítés: a hitelminősítő intézetekről szóló 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés a) pontjában ekként meghatározott fogalom;

3. jelzáloglevél: a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.) 11. §-a szerinti értékpapír;

4. könyv szerinti nettó érték: a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet szerint meghatározott fogalom;

5. külső hitelminősítő intézet: a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdésének 98. pontjában ekként meghatározott fogalom;

6. refinanszírozási jelzáloghitel: a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti pénzkölcsön nyújtás;

7. visszavásárlási vételár: a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti fogalom.

3. § (1) A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató az 1. melléklet szerint számított mutatószám.

(2) *  A hitelintézet jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatójának - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - mindenkor el kell érnie a 0,25-ös szintet.

(3) A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató elvárás teljesítettnek tekintendő, ha nevezőjének értéke nulla.

(4) A (2) bekezdés szerinti szintet hitelintézeti csoport esetében a magyarországi székhelyű csoporttagoknak együttesen, konszolidáltan kell teljesíteniük.

(5) A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatót a hitelintézet Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) számára teljesített negyedéves gyakoriságú adatszolgáltatása alapján kell kiszámítani.

4. § * 

5. § E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés hatodik francia bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelethez

A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számításának módja

1. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató a lakossági jelzáloghitelek fedezete mellett bevont forint források és az 1 éven túli hátralévő lejáratú lakossági forint jelzáloghitel-állomány hányadosaként számítandó ki.

2. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában az alábbi források vehetők figyelembe:

a) a hitelintézeti csoport jelzálog-hitelintézet tagja által kibocsátott jelzáloglevél állomány,

b) a hitelintézeti csoport tagja által a lakossági jelzáloghitelek fedezete mellett, a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 129. cikke szerint kibocsátott értékpapírok állománya,

c) a kapott refinanszírozási jelzáloghitelek,

d) az önálló zálogjog értékesítése okán fennálló visszavásárlási vételár-tartozás.

3. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában - a 4. pontban foglaltak kivételével - azok a 2. pontban meghatározott források vehetők figyelembe, amelyek

a) forintban denomináltak,

b) lakossági jelzáloghitel vagy lakóingatlanon alapított zálogjog fedezete vagy eladása mellett kerültek bevonásra,

c) *  a jelzáloglevél vagy a 2. pont b) alpontja szerinti értékpapír kibocsátásakor, a Jht. 8. § (4) bekezdése szerinti önálló zálogjog eladásakor vagy a refinanszírozási jelzáloghitel felvételekor

ca) 2018. szeptember 30-ig legalább egyéves,

cb) 2018. október 1-jétől 2019. szeptember 30-ig legalább kétéves,

cc) 2019. október 1-jétől legalább hároméves

futamidővel rendelkeztek,

d) *  nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében vannak nyilvántartva, és

e) *  tekintetében a 2. pont a) vagy b) alpontja szerinti forrás esetén rendelkezésre áll külső hitelminősítő intézet által adott hitelminősítés az értékpapírra, annak kibocsátójára vagy az értékpapír alapján jelentkező valamennyi fizetési kötelezettségre készfizető kezességet vállaló intézményre vonatkozóan.

4. a) A 3. pont a) alpont teljesülését nem kell vizsgálni a 2015. március 31. előtt, devizában kibocsátott értékpapírok esetében,

b) *  a 3. pont d) alponttól eltérően a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában a 2. pontban meghatározott források a következő feltételekkel figyelembe vehetők:

ba) a jelzálog-hitelintézettel összevont alapú felügyelet alá tartozó intézmény mérlegében nyilvántartott, az MNB vagy az Európai Központi Bank által elfogadott fedezetek körébe tartozó, 2015. március 31. előtt kibocsátott jelzáloglevél állomány, az MNB vagy az Európai Központi Bank által mindenkor alkalmazott befogadási érték 20 százalékáig;

bb) 2018. október 1-jétől a jelzálog-hitelintézettel összevont alapú felügyelet alá tartozó lakás-takarékpénztár mérlegében nyilvántartott jelzáloglevél-állomány.

5. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában figyelembe vett forrásokat a mérlegben kimutatott értékük alapján kell beszámítani. A beszámolókészítésre a magyar számviteli standardokat alkalmazó intézmények esetében ezen érték számításakor a kibocsátott forráshoz kapcsolódó elhatárolások értékét is figyelembe kell venni.

6. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójából levonandó a jelzálog-hitelintézet által a saját hitelintézeti csoporton kívüli intézmény részére nyújtott refinanszírozási jelzáloghitelek, illetve a saját hitelintézeti csoporton kívüli intézmény által fizetendő visszavásárlási vételár összege.

6a. *  A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójának 2-6. pont szerint számított értékét csökkenteni kell a következő képlet szerint számított értékkel, kivéve, ha ezen érték negatív előjelű:

J - SF × A

ahol

J: hitelintézeti csoportba nem tartozó hitelintézet esetében a hitelintézet tulajdonában lévő, Magyarországon székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, forintban denominált jelzáloglevelek mérlegben kimutatott értékének összege; hitelintézeti csoportba tartozó intézmény esetében az ugyanazon hitelintézeti csoportba tartozó jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek 2-6. pont szerinti értékének és a saját hitelintézeti csoporton kívüli, Magyarországon székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, forintban denominált jelzáloglevelek mérlegben kimutatott értékének összege, amennyiben azok ugyanazon hitelintézeti csoport valamely tagjának tulajdonában vannak, ide nem értve az ugyanazon hitelintézeti csoporthoz tartozó lakástakarékpénztár mérlegében nyilvántartott jelzáloglevelek értékét;

SF: a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójának 2-6. pont szerint számított értéke;

A = J-nek a szabályozott piacra bevezetett részaránya × 0,9 + J-nek a szabályozott piacra be nem vezetett részaránya × 0,85.

Hitelintézeti csoportba nem tartozó hitelintézet esetében a J értéke csökkenthető a hitelintézet tulajdonában lévő, a jelzáloglevél mindenkori teljes hátralévő futamidejére általa árjegyzett, Magyarországon székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, forintban denominált jelzáloglevelek mérlegben kimutatott értékének összegével, az árjegyzett jelzáloglevél-sorozat kibocsátott állománya névértékének 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb 3 milliárd forint összeggel.

Hitelintézeti csoportba tartozó hitelintézet esetében a J értéke csökkenthető az ugyanazon hitelintézeti csoport valamely tagjának tulajdonában lévő, a csoport valamely tagja által a jelzáloglevél mindenkori teljes hátralévő futamidejére árjegyzett, saját hitelintézeti csoporton kívüli, Magyarországon székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, forintban denominált jelzáloglevelek mérlegben kimutatott értékének összegével, az árjegyzett jelzáloglevél-sorozat kibocsátott állománya névértékének 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb 3 milliárd forint összeggel.

7. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató nevezője az éven túli hátralévő lejáratú, lakossági forint jelzáloghitel-állomány könyv szerinti nettó értéke.

8. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató nevezőjéből a hitelintézeti csoport lakástakarék-pénztár tagja éven túli hátralévő lejáratú, lakossági forint jelzáloghitel-állományának könyv szerinti nettó értéke levonható. A levonható jelzáloghitel-állományt csökkenteni kell a lakástakarék-pénztár részére a saját hitelintézeti csoport tagja által nyújtott hitelek mérlegben kimutatott értékével.


  Vissza az oldal tetejére