A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2015. (II. 18.) Korm. rendelet

a vörösiszap katasztrófa magánszemély károsultjai javára nem vagyoni káruk megtérülése érdekében vállalt állami segítségnyújtásról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2010. október 4-én az Ajkai Timföldgyárban, a vörösiszap-tároló gátjának átszakadása által okozott katasztrófa károsultjainak megsegítése érdekében az állam pénzbeli segítséget nyújt az állam nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 2. Magán és egyéb jogi személyek kártérítése jogcímcsoport terhére az e rendeletben foglaltak szerint.

2. § Segítségnyújtásra jogosult az a magánszemély, aki vagy akinek perbeli jogelődje:

a) *  2014. december 31-ig a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. „f.a.” (a továbbiakban: MAL Zrt. „f.a.”) ellen - a vörösiszap-katasztrófával összefüggésben keletkezett kárigényére tekintettel - vagyoni vagy nem vagyoni kárának megtérítése iránt pert indított vagy a felszámolási eljárásban erre vonatkozóan igényt érvényesített,

b) az a) pontban meghatározott követelését a MAL Zrt. „f.a.” felszámolójának a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben meghatározott módon bejelentette, és

c) *  az állam javára engedményezi a MAL Zrt. „f.a.”-val szemben fennálló, a bíróság által jogerősen megállapított vagyoni vagy nem vagyoni kár tőkeösszegére vonatkozó követelését

(a továbbiakban együtt: Jogosult).

3. § *  A segítségnyújtás magában foglalja a bíróság által jogerősen megállapított vagyoni vagy nem vagyoni kár tőkeösszegét, valamint ezen követelésnek a felszámolási eljárásban történő nyilvántartásba vételéért fizetett díjat (a továbbiakban: nyilvántartásba-vételi díj).

4. § (1) A segítségnyújtásra irányuló közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására a Veszprém Megyei Kormányhivatal rendelkezik kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel.

(2) A közigazgatási hatósági eljárás a Jogosult kérelmére indul meg.

(3) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a bíróság jogerős döntését,

b) a nyilvántartásba-vételi díj megfizetését igazoló dokumentumot és

c) a 2. § c) pontja szerinti nyilatkozatot.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére