A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

24/2015. (V. 26.) FM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 11. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) *  a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20. címébe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatokra, valamint a 21. címébe sorolt tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat tartalmazó központi kezelésű előirányzatokra,

b) az előző évekről áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjének irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára,

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra és

d) az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben jelentkező többletbevételre

terjed ki.

1/A. § *  A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/03/36/00 „Agrármarketing Célelőirányzat” előirányzatából

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű,

c) a 2014-2020 időszakra vonatkozó, az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatásokról készült (2014/C 204/01) bizottsági információ (a továbbiakban: agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások) 1.1.9. pontja szerinti mezőgazdasági termékek termelőinek a minőségrendszerekben való részvételéhez kapcsolódó,

d) az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 1.1.10.1. pontja szerinti tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez kapcsolódó,

e) *  az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 1.1.10.2. pontja szerinti tanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódó,

f) *  az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 1.3.2. pontja szerinti, a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez kapcsolódó, valamint

g) *  az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 1.1.11. pontja szerinti, a mezőgazdasági ágazatban folytatott együttműködés céljából,

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás is nyújtható.

1/B. § *  A Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/05/08/00 „Nemzeti agrártámogatások” előirányzata vonatkozásában a támogatási jogcím meghirdetését megelőzően öt munkanappal a pénzügyminiszter előzetes tájékoztatása szükséges a következő felhasználási célok esetében: * 

a) *  a sertés- és baromfiágazat rendkívüli jövedelempótló támogatása,

b) az időjárási és más előre nem látható körülmények miatt átmenetileg piaci zavarokkal küzdő növénytermesztési ágazatok jövedelempótló támogatása,

c) az egyes speciális helyzetben lévő mezőgazdasági vállalkozások rendkívüli jövedelempótló támogatása.

2. § *  Amennyiben a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/08/02/00 „Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása” előirányzata az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, a támogatás a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén kulturális célú támogatásként nyújtható. E támogatásból megvalósult fejlesztésekből származó bevételeket a kedvezményezett nem fordíthatja gazdasági tevékenységének finanszírozására.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § * 

5. § *  Ez a rendelet a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/08/02/00 „Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása” előirányzata vonatkozásában az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozatával módosított N 357/2007. számú határozata szerinti kulturális célú támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 24/2015. (V. 26.) FM rendelethez * 

A fejezeti kezelésű előirányzatok részletes szabályai

XII. Agrárminisztérium 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve * 
A B C D E F G H I J K L M N O
Sor-
szám
Áht.
azono-
sító
Cím
név
Al-
cím
név
Jogcím
csoport
név
Jog-
cím
név
Előirányzat célja Kifizetés-
ben részesülők
köre
Támo-
gatás
biztosí-
tásának
módja
Támoga-
tási
előleg
Rendel-
kezésre
bocsátás
módja
Vissza-
fizetés
határideje
Biztosíték Kezelő
szerv
Lebonyo-
lító szerv
Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támogatás közre-
működő
szervezete
1 20_Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 1_Beruházás
3 343740 21_Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése A Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése. Állami Ménes-
gazdaság Szilvásvárad
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható részletek-
ben, teljesítés-
arányosan történő kifizetéssel
- - - - -
4 * 
5 2_Környezetvédelmi célelőirányzatok
5/a *  368351 01_Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása Az 1995. április 19-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között létrejött Megállapodás alapján monitoring működtetése a Dunában és a Mosoni-
Dunában a vízpótló fenékküszöb környezeti hatásainak vizsgálata érdekében.
1. civil szervezet
2. gazdasági társaság
3. költség-
vetési szerv
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben, időarányosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvezmé-
nyezett valamennyi
- jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - -
5/b *  368362 02_Hortobágyi Természetvédelmi és génmegőrző Nonprofit Kft. Szakmai feladatainak támogatása A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. alapító okirata szerinti szakmai feladatainak támogatása. Hortobágyi Természet-
védelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle- tekben, időarányosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvezmé-
nyezett valamennyi
- jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - -
5/c *  368373 03_Környezet-
védelmi pályázatok támogatása
1. A nemzetközi nyertes környezetvédelmet megcélzó pályázatok támogatása, azon belül is kiemelten az önrész
és a társfinanszírozás biztosítása,
2. az árfolyamkockázatok kezelése,
3. a pályázat lezárását követően az előírt feladatok ellátásának támogatása,
4. a pótlólagosan felmerült költségekhez hozzájárulás nyújtása.
1. civil szervezet
2. gazdasági társaság
3. helyi önkor-
mányzat
4. költségvetési szerv
5. köztestület
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben, időarányosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi
- jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- igény
beve
hető
-
5/d *  375584 8_A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei 1. A védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges - a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény, valamint a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. §-a szerinti - feladatok ellátása, elsődlegesen a jogosulti körbe tartozó kártalanítási igények, kisajátítások és területvásárlások, valamint
2. a területek állami tulajdonba vételével összefüggésben felmerülő, az állami tulajdonba vételt jogi és más szakmai szempontok alapján megalapozó, ahhoz szorosan kapcsolódó, járulékos költségek finanszírozása
1. a Kvtv.
1. melléklet XLIV. Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezete
2. költség-
vetési
szerv
3. nemzeti park igazgató-
ságok
4. területi
természet-
védelmi hatóságok
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben,
időarányo-
san történő kifizetéssel
- - - - -
6 *  256512 9_Természetvédelmi kártalanítás 1. A természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokból, illetve a védett állat
kártételéből adódó kártalanítási, továbbá kármegelőzési igények és az azokkal összefüggésben felmerülő
adminisztratív költségek,
2. a védett és védelemre tervezett természeti területek, védett értékek állapotfelméréséhez kapcsolódó adatgyűjtési és adatkezelési költségek,
3. a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos intézkedések megalapozásához és végrehajtásához szükséges költségek és
4. a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 81. § (4) bekezdése szerinti természetvédelmi célok és feladatok finanszírozása.
1. költségvetési szerv,
2. nemzeti park igazgatóságok,
3. nonprofit gazdasági társaság,
4. területi természetvédelmi hatóságok
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben, időará-
nyosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
- - -
7 *  281901 10_Természet-
védelmi pályázatok támogatása
1. A nemzetközi nyertes pályázatok támogatása, azon belül kiemelten az önrész és a társfinanszírozás biztosítása,
2. az árfolyamkockázatok kezelése,
3. a pályázat lezárása utáni előírt feladatok ellátása, és
4. a pótlólagosan felmerült költségek forrásának biztosítása.
1. költség-
vetési szerv
2. megfelelő minősítésű természet-
védő
2.1. civil szervezet
2.2. köz-
alapítvány
2.3. gazdasági társaság
3. nemzeti park igazgatóság
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- igénybe
vehető
-
8 * 
9 * 
10 258890 14_Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján készülő Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott aktuális feladatok ellátásában közreműködő, környezet-
vagy természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek szakmai feladatainak, programjainak, tevékenységeinek támogatása. Az előirányzatból beruházási célú támogatás nyújtható.
Nemzeti Környezet-
védelmi Programban meghatáro-
zott, aktuális feladatok ellátásában közremű-
ködő, környezet-
vagy természet-
védelmi céllal létrejött civil szervezet.
pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - -

10/a * 

375795
15_Környezeti elemek védelme
1. A környezeti tudatosság növelésével,
2. a jövő generációinak környezeti nevelésével,
3. a környezetkímélő, hulladékszegény technológiák térhódításának elősegítésével és
4. a környezetvédelmi fejlesztési célok,
a prioritások, valamint a stratégiai irányok megvalósításával kapcsolatos feladatok támogatása.
1. civil szervezet
2. egyéni vállalkozó
3. egyházi jogi személy
4. gazdasági társaság
5. helyi önkormányzat
6. köztestület
7. költségvetési szerv
8. természetes személy
pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben vagy
2. részletek-
ben, időará-
nyosan történő kifizetéssel
-
1. A kedvez-
ményezett valamennyi
- jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
-
-
-
11 * 
12 *  329673 21_Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program végrehajtásával és a levegőminőség javításával kapcsolatos kiadások 1. A környezeti levegő
minőségének fenntartása és javítása, valamint
2. az emberi egészséget és a természeti környezetet veszélyeztető légszennyezettség kialakulásának megelőzése.
1. költség-
vetési szerv
2. kutató-
intézet
3. gazdasági társaság
4. civil szervezet
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részletek-
ben, idő-
arányosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi
- jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - -
13 * 
13/a *  368695 23_Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok támogatása A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelethez kapcsolódó, stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok ellátása. 1. költség-
vetési szerv
2. gazdasági társaság
3. helyi önkor-
mányzat
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben vagy
2. részle-
tekben, idő-
arányosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
- - -
14 284990 30_Környezet-
védelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása
Az előirányzaton szereplő maradvány - a Visszaforgó Hitelalapokkal kapcsolatban az Európai Bizottság számára fenntartott jogok Magyar Kormány részére történő átadásáról szóló 2175/2007. (X. 4.) Korm. határozat alapján - az Európai Bizottságtól környezetvédelmi célokra kapott, a Budapest Bank Nyrt. által kezelt PHARE Visszaforgó Hitelalap fel nem használt összege. A Hitelalap maradványából kerülnek finanszírozásra az előirányzat terhére 2010. évben meghirdetésre került
1. a „Védett természeti területeken, valamint barlangokban és azok felszíni védőövezetén elhagyott hulladék felszámolása”, és
2. a „Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációs feladatainak előkészítése” című pályázatok támogatása.
1. civil szervezet
2. helyi önkor-
mányzat
egyedi döntés alapján - 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi
- jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - -
15 *  210621 35_Egyéb szervezetek feladatai A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet] alapján a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó nem költségvetési szerv működési, valamint fejlesztési típusú feladatainak finanszírozása.
1. civil szervezet
2. köztestület
3. gazdasági társaság
4. helyi önkor-
mányzat
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - -
16 241267 39_Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 1. A Környezetvédelmi Alap Célfeladatok (a továbbiakban: KAC) és a Vízügyi Célelőirányzat felhasználását korábban szabályozó jogszabályok alapján vállalt kötelezettségek,
2. a KAC pályázatokkal kapcsolatos irattárazási feladatok, és
3. a korábban támogatásban részesített pályázatok záró-, illetve utóellenőrzési feladataival kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozása.
1. gazdasági társaság
2. helyi önkor-
mányzat
3. Magyar Állam-
kincstár
(a további-
akban: Kincstár)
- - 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi
- jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - -
16/a *  375784 40_Bükki Csillagda megvalósítása A Bükki Csillagda megvalósításáról szóló 1974/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a Bükki Csillagda megvalósításának támogatása. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben,
időarányosan történő kifizetéssel
- - - - -
17 3_Agrár célelőirányzatok
18 271545 1_FAO intézmények finanszírozása 1. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) között a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, a FAO Közép- és Kelet-Európai Alregionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 203/2007. évi (VII. 31.) Korm rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása,
2. a FAO ösztöndíjas program megvalósítása,
3. a budapesti FAO irodák bővítése,
4. a projektfinanszírozás keretében
4.1. kapacitásfejlesztés,
4.2. az élelmezés- és élelmiszerbiztonság,
4.3. az állategészségügy, a halászat és akvakultúra,
4.4. az erdőgazdálkodás,
4.5. az organikus mezőgazdaság,
4.6. a fenntartható vidékfejlesztés,
4.7. a vízgazdálkodás, és
4.8. a Millenniumi Fejlesztési Célok elérését szolgáló fejlesztések támogatása.
1. FAO
2. költség-
vetési szerv
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- - - - -
19 *  004471 2_Agrár-tudásátadás támogatása 1. Az agrár- és környezetügyi közhasznú kutatás+fejlesztés+ innovációs (a továbbiakban: K+F+I) témák finanszírozása,
2. a K+F+I feladatok végrehajtásához szükséges beruházások finanszírozása,
3. a kutatóintézetek és a kutatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek működési feltételeinek javítása,
4. a kutatói utánpótlás elősegítése,
5. kutatóintézetek részvételével működő agrár- innovációs operatív csoportok kialakulásának elősegítése,
6. az agrárkutatási tevékenységet érintő információk közzétételének (tudományos lapok, szakmai kiadványok és elektronikus felületek) és ismeretterjesztő rendezvények támogatása,
7. a hazai és nemzetközi agrár- és környezetügyi kutatási és kutatásszervezési feladatok támogatása,
8. a kutatási szervezet továbbfejlesztésére vonatkozó tevékenységek támogatása, és
9. a Tokaji borvidék szőlészeti és borászati kutatási feladatainak céltámogatása.
1. a miniszter vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv
2. kutatási feladatot ellátó gazdálkodó szervezet
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben, időarányo-
san történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - -
20 *  278678 4_Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása 1. A Kárpát-medencei agrár- és vidékfejlesztési együttműködésekben részt vevő és a határon átnyúló agrár-
és vidékfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő, a magyar gazdák érdekeit képviselő
szervezetek munkájának, működésének, szakmai programjainak egyedi, és
2. a Kárpát-medencei Falugazdász Programban meghatározott feladatok támogatása.
határon túli civil szervezet egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi
- jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - -
21 297080 5_Tanyafejlesztési Program 1. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének
feltételeiről szóló rendeletben foglalt célterületek és azok alprogramjai, és.
1. a Tanya-
fejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybe-
vételének feltételeiről szóló rendeletben nevesített kedvez-
ményezettek.
pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- igénybe vehető -
22 *  338540 6_Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben foglalt, valamint a Hungarikum Bizottság Titkársága által ellátott operatív működéshez szükséges alábbi feladatok támogatása:
1. a nemzeti értékek és hungarikumok nyilvántartása és a bemutatásukat szolgáló honlap működtetése, fejlesztése, karbantartása, adatbázis kezelése és adatok archiválása,
2. szakmai útmutatók készítése,
3. szakmai felkészítő képzések, valamint szakmai tanácsadás és nemzeti érték- hungarikum tájékoztató konferencia-sorozat, tájékoztató kiadványok és rendezvények szervezése,
4. hungarikum és nemzeti értékek marketing kampányának elkészítése,
1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) hatálya alá tartozó szervezet
2. egyéni vállalkozó
3. egyházi jogi személy
4. gazdasági társaság
5. határon túli szervezet
6. helyi önkormányzat
7. közalapítvány
8. költségvetési szerv
9. szövetkezet
10. természetes személy
pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben, időarányo-
san történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- igénybe vehető -
5. a hungarikumok és nemzeti értékek gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, kutatásának, megőrzésének és gondozásának támogatása,
6. a határon túl fellelhető hungarikumok népszerűsítése és megismertetése érdekében az érintett külföldi államok hatóságaival és szerveivel való kapcsolattartással összefüggésben felmerült és igazolt költségek fedezete, és
7. a lebonyolításban részt vevő költségvetési szervek feladatellátással összefüggésben felmerült és igazolt költségeinek finanszírozása.
23 241601 8_Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása A mezőgazdaságban tevékenykedők szakmai feladatainak támogatása. Az előirányzatból beruházási célú támogatás nyújtható. 1. Civil tv. hatálya alá tartozó szervezet
2. érdek-
képviseletek
3. szakmai szervezet
pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi
- jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - -
24 260601 10_Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása A Magyarország Parlagfű elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervéről szóló 1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozatban foglalt célprogramok finanszírozása. 1. a miniszter vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv
2. helyi önkor-
mányzat
3. civil szervezet
4. a feladatok végre-
hajtásában közre-
működő egyéb gazdálkodó szervezet
pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben, időará-
nyosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - -
25 248712 13_Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 1. A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény, valamint a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a részarány földkiadási eljárás során keletkezett, az ingatlan- nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakításával összefüggésben a fővárosi és megyei kormányhivatalt a megosztási eljárással kapcsolatosan megillető költségtérítés,
2. a földmérési feladatok és jogi szolgáltatói feladatok ellenértékének,
3. a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos szakmai, illetve kommunikációs feladatok költségének, és
4. a megosztási eljárás földhivatali és földmérési feladatainak egyszerűsítéséhez szükséges szakmai jellegű kiadások finanszírozása.
1. költség-
vetési szerv
2. gazdasági társaság
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben, időará-
nyosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi
- jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - -
26 * 
27 248701 16_Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 1. A Magyar Állatorvosi
Kamara esetében:
1.1. a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvényben és
1.2. a miniszter és a Magyar Állatorvosi Kamara között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban,
2. a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara esetében:
2.1. a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 30. § (3) bekezdésében, és
2.2. a miniszter és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának biztosítása.
1. Magyar Állatorvosi Kamara
2. Magyar Növényvédő Mérnöki és Növény-
orvosi Kamara
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - -
28 *  283190 19_Állami génmegőrzési feladatok támogatása A növényi génmegőrzési és az őshonos haszonállatok génerőforrásainak védelmével kapcsolatos tevékenységet folytatók támogatása. 1. költség-
vetési szerv
2. kutató-
intézet
3. felső-
oktatási intézmény
4. gazdasági társaság
5. civil szervezet
6. termé-
szetes személy
pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- igénybe
vehető
-
29 *  206972 20_Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 1. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 33-38. §-ában, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben a hegyközségi szervezetek részére meghatározott, az államtól átvett közfeladatok működési, beruházási és fejlesztési célú, valamint
2. a szakmaközi szervezetek működéséből eredő feladatainak támogatása.
Hegy-
községek Nemzeti
Tanácsa
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben vagy
2. részletekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi
- jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - -
30 355495 21_Pálinka Nemzeti Tanács 1. A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvényben meghatározott közfeladatok működési, beruházási és fejlesztési célú, és
2. a Pálinka Nemzeti Tanács működéséből eredő feladatainak támogatása.
Pálinka Nemzeti Tanács egyedi döntés
alapján
indokolt
esetben nyújtható
1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi
- jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - -
31 * 
32 *  270945 25_Nemzetközi szervezetek tagsági díjai és nemzetközi együttműködések 1. A miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek nemzetközi szervezetekben és egyezményekben való részvételével összefüggő tagsági díjainak és hozzájárulásainak és
2. a nemzetközi együttműködésekkel összefüggésben előírt feladatok teljesítésének finanszírozása.
1. nemzetközi szervezet
2. nemzetközi együttműködésben részt vevő
2.1. civil szervezet
2.2. gazdasági társaság
2.3. költségvetési szerv
pályázati úton,
vagy egyedi döntés alapján
indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- - - igénybe vehető -
33 346140 31_Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása 1. A fővárosi és megyei kormányhivataloktól átvett falugazdász-hálózat működtetésével kapcsolatos kiadások finanszírozása, és
2. a NAK közfeladatainak ellátása.
NAK egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható részletekben történő
kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - -
33/a * 
34 *  348151 33_Lovassport és lósport támogatása 1. A lovassport fejlesztésével összefüggő végrehajtási és oktatási feladatok támogatása,
2. a lósport fejlesztésével összefüggő végrehajtási és oktatási feladatok támogatása. Az előirányzatból beruházási célú támogatás nem nyújtható.
1. Civil tv. hatálya alá tartozó, alapszabálya és közzétett pénzügyi beszámolói alapján lósport, lovassport tevékenységet folytató szervezet
2. lósportban versenyző valamely lófajta elismert tenyésztőszervezete
3. költségvetési szervként működő ménesgazdaságok
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - -
35 359539 35_Állatvédelem támogatása 1. A menhelyek és ebrendészeti telepek korszerűsítésének,
2. az állatmenhelyeken tartott ebek ivartalanításának, és
3. a lakosság állatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatásának és tudatformálásának támogatása.
1. Civil tv. hatálya alá tartozó szervezet
2. költség-
vetési szerv
pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- igénybe vehető -
36 *  356073 34_Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása 1. A Tokaji Borvidék szakmai feladatainak megvalósításához szükséges beruházások és programok,
2. a Tokaji Borvidék Borászati Közösségi Infrastruktúra Programhoz (a továbbiakban: Program)
kapcsolódó épületek létesítésének,
3. a Programot kiszolgáló további infrastrukturális fejlesztések megvalósításának,
4. a Program lebonyolítási költségei fedezésének és
5. a Tokaj oltalom alatt álló eredetmegjelölés védelmében folytatott tevékenység támogatása.
1. Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft.
2. Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható részletekben történő kifizetéssel - 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - -
37 333739 36_Agrár-marketing célelőirányzat 1. A közösségi
agrármarketing tevékenység, és
2. ezzel összefüggésben az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.-nél (a továbbiakban: AMC Kft.) felmerülő működési kiadások támogatása.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.
AMC Kft. egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- igénybe vehető -
38 *  361017 37_Herman Ottó Intézet működésének és az általa ellátott közfeladatok támogatása 1. A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet) működési kiadásainak és
2. az általa ellátandó közfeladatok végrehajtásának támogatása.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.
Herman Ottó Intézet egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi
- jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - -
38/a * 
38/b *  372306 39_Zártkerti Program támogatása A zártkert besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, valamint infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása. 1. gazdasági társaság
2. helyi önkor-
mányzat
3. helyi önkormány-
zatok társulásai
4. költség-
vetési szerv
pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben, időarányo-
san történő kifizetéssel
- 1. A kedvezmé-
nyezett valamennyi
- jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- igénybe vehető -
38/c *  379539 40_Nemzeti Öntözési Központ támogatása Az öntözési ügynökség működéséhez szükséges költségvetési forrás biztosítása. a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben, időarányo-
san történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi
- jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
- - -
38/d *  379795 41_Öntözés-
fejlesztési feladatok támogatása
Az öntözés-fejlesztési célú intézkedésekhez forrás
biztosítása.
1. a miniszter vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
2. helyi önkor-
mányzat
3. gazdasági társaság
4 nonprofit szervezet
5. egyéni vállalkozó
6. természetes személy
pályázati úton vagy egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben, idő-
arányosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi
- jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
- igénybe vehető -
39 *  5_Nemzeti támogatások
40 *  029692 3_Állattenyésztési feladatok A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet alapján
1. a törzskönyvezés,
2. a teljesítményvizsgálat, és
3. a tenyészérték megállapítás támogatása.
1. tenyésztő szervezetek tagjai
2. akik tenyésztő szervezetek tenyésztési programjának végrehaj-
tásában részt vesznek, illetve ahhoz adatot szolgáltatnak
egyedi döntés alapján - 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- igénybe vehető
41 *  334740 4_A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 1. A tenyésztési, valamint a termelési integrációs programok támogatása,
2. a kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása,
3. a termékfejlesztés, valamint a termékek eredetigazolásának, minőségbiztosításának és piacra juttatásának támogatása,
4. a tenyésztés és a feldolgozóipar technikai fejlesztése,
5. a kommunikációs és marketingprogramok támogatása,
6. az informatikai fejlesztések támogatása és
7. jogszabályban rögzített feladatok végrehajtásának támogatása. Az előirányzatból beruházási célú támogatás nyújtható.
1. költség-
vetési szerv
2. nonprofit szakmai szervezet
3. gazdasági társaság
4. Civil tv. hatálya alá tartozó szervezet
5. sertéstartó és fel-
dolgozó, valamint egyéb szakmai gazdálkodó szervezet
pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben, időarányo-
san történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- igénybe vehető
42 *  029713 5_Vadgazdálkodás támogatása 1. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár működtetése,
2. az apróvad-gazdálkodás, az élőhely-fejlesztés és élőhely-rekonstrukció, a hagyományos vadászati módok, a vadászati kultúra, valamint a vadgazdálkodási kutatás támogatása és népszerűsítése,
3. az Országos Trófeabíráló Testület felállítása és működtetése,
4. a 2021. évi Vadászati Világkiállítás megrendezésével kapcsolatos feladatok támogatása, és
5. a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum működtetése.
1. civil szervezet (ideértve a nemzetközi civil szervezeteket is)
2. költségvetési szerv
3. köztestület
4. nonprofit gazdasági társaság
pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben, időará-
nyosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- -
43 *  6_Nemzeti Erdőprogram
44 284301 3_Er-
dő-
felújí-
tás, erdők a klí-
mavál-
tozás-
ban
1. Az erdőgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet, valamint az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet alapján a magántulajdonú erdők felújítási, fenntartási költségeinek,
2. az erdőkkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység, valamint a döntés-előkészítő feladatok végrehajtásának,
3. a fenntartható erdőgazdálkodást, erdőfelújítást szolgáló kutatási témák, és ezek kapcsán az erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint az erdészetpolitikai célok kommunikációjának támogatása, és
4. az elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység támogatása.
1. erdő-
gazdálkodói nyilvántartásban szereplő magán-
tulajdonú erdőre nyilvántartott erdő-
gazdálkodók
2. az erdészeti szak-
személyzeti névjegyzék-
ben szereplő személy
3. a miniszter, vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható egy összegben történő kifizetéssel - 1. A kedvez-
ményezett valamennyi- jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
Magyar
Államkincstár
igénybe vehető -
45 *  284312 4_Erdészeti környezeti nevelés 1. A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet alapján a 2004. május 1-jét megelőzően megítélt erdőtelepítések folyamatban lévő munkáinak,
2. az erdőkkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek, valamint döntés-előkészítő feladatok végrehajtásának,
3. a fenntartható
erdőgazdálkodást, erdőtelepítést szolgáló kutatási témák, és ezek kapcsán az erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint az erdészetpolitikai célok kommunikációjának, és
4. az erdészeti környezeti nevelés támogatása.
1. a miniszter vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv
2. Civil tv. hatálya alá tartozó szervezet
3. egyházi jogi személy
4. erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő magántulajdonú erdőre nyilvántartott erdőgazdálkodó
5. feladatok végrehajtását végző külső személy
6. gazdálkodó szervezet
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben, időará-
nyosan vagy teljesítés-
arányosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- igénybe vehető -
46 *  250723 7_Fejlesztési típusú támogatások 1. A 2004. május 1-jét megelőzően vállalt agrárberuházások forrásainak finanszírozása és
2. a Kincstár által ellátott feladatok lebonyolításáért, a támogatás folyósításáért, a követelések kezelésért, az analitikus nyilvántartás vezetéséért, továbbá a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzéséért járó megbízási díj finanszírozása.
1. gazdasági társaság
2. egyéni vállalkozó
3. költségvetési szerv
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben vagy
2. részle-
tekben, időará-
nyosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi
- jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
- igénybe vehető -
47 *  250734 8_Nemzeti agrártámogatások 1. Az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT), valamint az alábbi támogatások nyújtása:
1.1. az anyakecske, bak és gödölye beállításának csekély összegű támogatása;
1.2. a kecsketej előállításának csekély összegű támogatása;
1.3. az anyajuh, kos és jerke beállításának csekély összegű támogatása;
1.4. a juhtej előállításának csekély összegű támogatása;
1.5. a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás finanszírozása és
1.6. a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program alapján nyújtható csekély összegű támogatás;
2. a csoportmentességi rendeletek, valamint a csekély összegű támogatás formájában már kihirdetésre került vagy tervezett támogatási konstrukciók és egyéb, az Európai Bizottság részére notifikált és jóváhagyott támogatások:
2.1. az állattenyésztés támogatása,
2.1.1. a sertés állatjóléti támogatások finanszírozása,
2.1.2. a baromfi állatjóléti támogatások finanszírozása,
2.1.3. az anyakoca állatjóléti támogatása,
2.1.4. az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint a tenyészbaromfifajok állatjóléti támogatása,
2.1.5. az egyes állatbetegségek megelőzésére, leküzdésére és felszámolására irányuló állategészségügyi szolgáltatások támogatása,
2.1.6. az állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási költségének támogatása,
2.1.7. a rendezett piaci kapcsolatok kialakításának támogatása,
2.1.8. a minőségi pontytenyésztési program csekély összegű támogatása,
2.1.9. a nyúltenyésztés csekély összegű támogatása és
2.1.10. a tenyészkos és tenyészbak beállításának csekély összegű támogatása;
2.2. az agrárfinanszírozás támogatása:
2.2.1. a birtokfejlesztési hitelek kamattámogatása,
2.2.2. az éven túli forgóeszközhitelek kamattámogatása,
2.2.3. a családi gazdálkodók hiteleinek kamattámogatása,
2.2.4. a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló
114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet alapján nyújtott beruházási hitelkamat- és lízingdíj-támogatás,
2.2.5. az aszály- és fagykárok alapján felvett hitelek kamattámogatása,
2.2.6. az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram támogatása,
2.2.7. az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók támogatása,
2.2.8. az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram támogatása,
1. a miniszter vagy a Kormány más tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
2. helyi önkor-
mányzat
3. gazdasági társaság
4. nonprofit szervezet
5. egyéni vállalkozó
6. termé-
szetes személy
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- igénybe vehető -
2.2.9. a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatása és
2.2.10. a TÉSZ forgóeszköz hitelprogram támogatása,
2.2.11. az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,
2.2.12. az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,
2.2.13. az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 támogatása,
2.2.14. az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció keretében átmeneti nemzeti támogatás a tej- és sertéságazatban és
2.2.15. a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatás;
2.3. egyéb támogatások:
2.3.1. a növényegészségügyi feladatok ellátásának támogatása,
2.3.2. a jégeső-elhárítás támogatása,
2.3.3. a szőlő-gyümölcs ágazatban felhasznált gázolaj jövedéki adójának csekély összegű támogatása,
2.3.4. a mezei őrszolgálatok, valamint a mezőőrök foglalkoztatásának támogatása,
2.3.5. a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség elleni védekezés támogatása,
2.3.6. a szárított takarmány csekély összegű támogatása,
2.3.7. a méhészeti járművekre igénybe vehető csekély összegű támogatás,
2.3.8. a mezőgazdasági biztosítási díjhoz nyújtott támogatás,
2.3.9. a fűszerpaprika minőségi árutermelésének csekély összegű támogatása,
2.3.10. a sertés- és baromfiágazat rendkívüli jövedelempótló támogatása,
2.3.11. az időjárási és más előre nem látható körülmények miatt átmenetileg piaci zavarokkal küzdő növénytermesztési ágazatok jövedelempótló támogatása,
2.3.12. az egyes speciális helyzetben lévő mezőgazdasági vállalkozások rendkívüli jövedelempótló támogatása,
2.3.13. a 2017. évi októberi viharban megrongálódott fóliasátrak kárai után jövedelempótló támogatás,
2.3.14. a víziszárnyas-feldolgozókat érintő madárinfluenza miatti veszteségek részleges ellentételezése,
2.3.15. az afrikai sertéspestis miatt a mangalicaágazatot sújtó gazdasági veszteségekkel kapcsolatos jövedelempótló támogatás,
2.3.16. a szárítmány-előállítók által igénybe vehető csekély összegű támogatás,
2.3.17. a méhészeti ágazatban a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatás,
2.3.18. az árutermelő galamb csekély összegű támogatása,
2.3.19. a tenyészbika tenyésztésbe állításának csekély összegű támogatása és
2.3.20. a baromfi-, és sertéságazat részére feldolgozói csekély összegű támogatás,
2.3.21. a komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatás.
48 *  343128 9_Állami halgazdálkodási feladatok támogatása A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 63. § (3) bekezdésében részletezett feladatok támogatása 1. a Hhvtv.-ben meghatározott halgazdálkodásra jogosult személy
2. állami erdőgazdasági társaság
3. állami halgazdálkodási társaság
4. Civil tv. hatálya alá tartozó szervezet
5. halgazdálkodással, horgászturizmusssal kapcsolatos kutatással, oktatással, ismeretterjesztéssel, szaktanácsadással, szakképzéssel vagy művészeti tevékenységgel foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy egyéb gazdálkodó szervezet
6. költségvetési szerv
pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - -
49 *  265978 10_Nemzeti agrárkár-enyhítés A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CLXVIII. törvény), illetve a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet alapján a termelők és az állam kölcsönös kockázat- és tehervállalásán alapuló támogatási rendszer működtetése. 1. azon gazdálkodók, akik a 2011. évi CLXVIII. törvény 11. § (1) bekezdésében foglalt jogosultsági feltételeket teljesítették
2. költségvetési szerv
3. köztestület
4. ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatokat ellátó nonprofit gazdasági társaság
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben, időarányo-
san történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- igénybe vehető -
50 331162 11_Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet alapján a közjóléti, rekreációs, turisztikai célú, személyszállításra használt, nem állami üzemeltetésű erdei vasutak kizárólag működési célú támogatása. Beruházási célú támogatás az előirányzatból nem nyújtható. 1. nonprofit gazdasági társaság
2. civil szervezet
3. költség-
vetési szerv
pályázati úton indokolt esetben nyújtható egy összegben történő
kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- igénybe vehető -
51 359540 12_Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet alapján a mentesítés adott telepen történő gyorsítása vagy befejezése. kártalaní-
tásra jogosult szervezet vagy személy
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- igénybe vehető -
51/a *  380573 13_Agrár vállalkozások hitelgarancia rendszerének erősítése Agrár vállalkozások hitelgarancia rendszerének erősítése. Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány jogszabály vagy egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben vagy
2. részletekben, idő-
arányosan történő kifizetéssel
- 1. A kedvezmé- nyezett valamennyi
- jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség vagy
5. óvadék.
- - -
52 *  203432 6_Állat, növény- és GMO- kártalanítás 1. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben foglalt feladatok végrehajtásához szükséges források biztosítása:
1.1. a járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelőzésének, felderítésének és felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések igazolt költségének támogatása,
1.2. az állatok hatóság által elrendelt leölése miatt károsult, továbbá a védekezés céljából megsemmisített állati és növényi termékek után a gazdálkodók kártalanítása, a járványügyi intézkedésként megsemmisített termék, anyag, eszköz és tárgy tulajdonosának kártalanítása,
1.3. az állat- és növénykártalanítás vonatkozásában
1.3.1. az állami kártalanítás,
1.3.2. az állami, valamint a közérdekű védekezés,
1.3.3. a járványügyi intézkedés során keletkezett állati vagy növényi eredetű melléktermékek szállításánál és ártalmatlanításánál, valamint a rendkívüli élelmiszerlánc-esemény elhárítása során a hatóságnál felmerülő igazolt költségek finanszírozása és
1.3.4. az egyéb, jogszabályban állami feladatként meghatározott vizsgálatok finanszírozása,
2. a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 21/A. § (2) bekezdése szerinti juttatás kifizetése és
3. az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása során az idegenhonos inváziós fajokkal szembeni közérdekű, állami védekezés feladatainak ellátása.
1. ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.
2. Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.
3. fővárosi és megyei kormányhivatalok
4. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
5. kártalanításra jogosult szervezet, személy
egyedi döntés alapján - 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- - - igénybe vehető- -
53 * 
54 * 
55 * 
56 8_Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása
56/a *  348195 1_Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása 1. Az állami ménesbirtokok
1.1. védett őshonos, jelentős genetikai értéket képviselő lófajtáinak az eredeti állapotukban történő megőrzésének támogatása,
1.2. lótenyésztéssel, lovassporttal, lovaskultúra ápolásával kapcsolatos szakmai feladatainak támogatása,
1.3. szakképzésben való részvételével, valamint a kezelésükben lévő műemlékegyüttesek fenntartásával kapcsolatos szakmai feladatainak támogatása,
1.4. szakmai feladatainak támogatásával összefüggő feladatok ellátásának finanszírozása.
költségvetési szervként működő ménesgazdaságok egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részletek-
ben történő
kifizetéssel
- - - - -
57 347984 2_Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása Az állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak és közjóléti fejlesztései ellátásának támogatása. az állami tulajdonban lévő erdő-
gazdasági társaságok
egyedi döntés alapján indokolt esetben nyújtható 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - -
58 *  338528 13_Peres ügyek 1. A minisztériummal szembeni peres és nemperes eljárások során egyedi ügyekben keletkező fizetési kötelezettségek finanszírozása,
2. amennyiben a központi költségvetési szerv rendelkezésére álló előirányzat nem biztosít fedezetet a kifizetésre, kivételes esetben a fejezet alá tartozó központi költségvetési szervek peres és nemperes eljárásai során egyedi ügyekben keletkező 50 millió forintot elérő vagy azt meghaladó fizetési kötelezettségek teljesítése. Az előirányzatból a munkaügyi perekkel kapcsolatos illetmény jellegű kifizetések nem finanszírozhatók.
1. jogi személy
2. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
3. költségve-
tési szerv
4. természetes személy
- - 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- - - -
59 *  004536 14_Fejezeti általános tartalék Az év közben előre nem látható kiadások fedezete. 1. költségvetési szerv
2. fejezeti kezelésű előirányzat
- - előirányzat-átcsoportosítással - - - -
60 258267 17_Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott kísérő intézkedésekből visszakövetelt támogatások nemzeti részének továbbítása a központi költségvetés felé. - - - 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- - - - Kincstár
61 * 
62 20_Európai uniós fejlesztési programok
63 1_Uniós programok kiegészítő támogatása
64 *  256389 1_Mé-
hésze-
ti Nem-
zeti Prog-
ram
A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2016-2019 közötti végrehajtási időszakban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló
4/2017. (I. 23.) FM rendelet alapján a méhészeti ágazat uniós versenyképességének megtartása, fejlesztése, valamint az ökológiai egyensúly fenntartása.
a 118/2013. (XII. 16.) VM rendeletben nevesített kedvez-
ményezettek
egyedi döntés alapján - 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - Kincstár
65 *  241089 2_Igyál tejet prog-
ram
Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet [a továbbiakban: 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet] alapján a köznevelési intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel történő ellátása, valamint az ehhez kapcsolódó edukációs tevékenység támogatása. 1. a 21/2017. (IV. 26.) FM rendeletben meghatározott kérelmező
2. köznevelési intézmény
3. népszerűsítés esetén civil szervezet vagy vállalkozás
a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet alapján - 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- - - - Kincstár
66 *  260167 3_E-
gyes speci-
ális
szövet-
kezések (TÉSZ) támo-
gatása
1. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet, valamint
a 2019. évi nemzeti támogatás vonatkozásában a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet alapján
1.1. a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek működésének megerősítése és fejlesztése,
1.2. a válságok megelőzésének és kezelésének elősegítése és
2. a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a zöldség-gyümölcs termelői szervezeteket érintően előírt, információs rendszerek kialakítása és adatgyűjtések végrehajtása.
1. zöldség-
gyümölcs termelői csoportok
és termelői szervezetek,
2. infor-
matikai rendszer
létrehozá-
sával, adat-
gyűjtéssel és környezet-
védelmi intézkedést megalapozó tanulmányok elkészítésé-
vel megbízott vállalkozó vagy költségvetési szerv
egyedi döntés alapján - 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - Magyar Államkincstár
67 281101 4_E-
gyes állat-
beteg-
ségek meg-
előzésé-
nek és felszá-
molá-
sának támo-
gatása
Az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 1. állattartók
2. NÉBIH
3. Magyar Juh- és
Kecske-
tenyésztők Szövetsége
4. fővárosi és megyei kormány-
hivatalok
egyedi döntés alapján - 1. egy összegben, vagy
2. rész
tekben történő kifizetéssel
- 1. A kedvez-
ményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog
3. garancia
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
- - Kincstár
2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2015. évi finanszírozásának szabályairól szóló 50/2015. (VIII.17.) FM rendelet alapján
1. az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott állatbetegségek, illetve zoonózisok felszámolását, ellenőrzését, megfigyelését és az ellenük való védekezést segítő programok finanszírozása, és
2. az ezen előirányzat felhasználásával kapcsolatos szabálytalanság miatt az Európai Bizottság által megállapított visszafizetési kötelezettség teljesítése.
68 *  284267 5_Isko-
lagyü-
mölcs
prog-
ram
1. Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 18/2019. (V. 10.) AM rendelet [a továbbiakban: 18/2019. (V. 10.) AM rendelet] alapján a gyermekek gyümölcs- és zöldségfogyasztása ösztönzésének támogatása és
2. az iskolagyümölcs program értékelésének, valamint kommunikációs feladatainak ellátása.
1. a 18/2019. (V. 10.) AM rendeletben meghatározott kérelmező
2. jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet
3. költségvetési szerv
a 18/2019. (V. 10.) AM rendelet alapján - 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- - - - Kincstár
69 *  286289 6_Nem-
zeti Diver-
zifiká-
ciós Prog-
ram
A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet alapján a vitatott támogatási döntések miatt indult kártérítési keresetek elbírálása következtében megítélt összegek rendezése. kártérítési keresetet megnyerő ügyfél - - 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- - - igénybe vehető -

2. melléklet a 24/2015. (V. 26.) FM rendelethez * 

A központi kezelésű előirányzatokra vonatkozó különös rendelkezések

XII. Agrárminisztérium 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve * 
A B C D E F G H I J K L M N O
Sor-
szám
Áht.
azono-
sító
Cím
név
Al-
cím
név
Jogcím
csoport
név
Jog-
cím
név
Előirányzat célja Kifizetés-
ben részesülők
köre
Támo-
gatás
biztosí-
tásának
módja
Támoga-
tási
előleg
Rendel-
kezésre
bocsátás
módja
Vissza-
fizetés
határideje
Biztosíték Kezelő
szerv
Lebonyo-
lító szerv
Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támogatás közre-
működő
szervezete
70 21_Központi kezelésű előirányzatok
71 349295 1_Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
72 1_Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése Az állami tulajdonú erdőgazdasági társaságok felett törvényben kijelölt tulajdonosi jogok gyakorlása keretében történő tőkeemelés. állami tulajdonban lévő erdő-
gazdasági társaságok
- - 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben történő kifizetéssel
- - - - -
73 *  376862 2_Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos egyéb kiadások 1. Az állami tulajdonú gazdasági társaságok feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő kötelezettségek, és
2. a Budapest
XII. kerület, Eötvös út
59. szám alatti
(10497/7 hrsz.) ingatlan állami tulajdonba vételéhez kapcsolódó
Áfa fizetési kötelezettség finanszírozása.
1. állami tulajdonban lévő gazdasági társaság
2. költségvetési szerv
- - 1. egy összegben, vagy
2. részletekben történő kifizetéssel
- - - - -
74 *  377017 3_Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlá-
sába tartozó kiadások
Nem-
zeti Ag-
rár-
kuta-
tási
és
In-
no-
váci-
ós
Köz-
pont
tulaj-
do-
nosi
jog-
gya-
kor-
lá-
sába
tarto-
zó tár-
sa-
ság-
ok
tőke-
eme-
lése
1. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok részére tulajdonosi jogok gyakorlása keretében történő
1.1. tőke-
emelés,
1.2. része-
sedés-
vásárlás, és
1.3. pót-
befizetés finanszí-
rozása
A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságok - - 1. egy összegben, vagy
2. részle-
tekben
történő kifizetéssel
- - Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs központ - -

  Vissza az oldal tetejére