A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

31/2015. (VI. 30.) MvM rendelet

az Információs Hivatal állománytáblázatának elkészítésére vonatkozó részletes szabályokról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) állománytáblázat: az Információs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) szervezeti és működési szabályzata mellett a Hivatal működésének a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 2. § 4. pontja szerinti alapvető okmánya,

b) miniszter: a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter,

c) pénzügyi szerv: a Hivatal pénzügyi, gazdasági feladatokat ellátó szervezeti eleme,

d) személyügyi szerv: a Hivatal személyügyi feladatokat ellátó szervezeti eleme.

2. § (1) Az állománytáblázat tartalmazza:

a) a szervezeti elem megnevezését és a szervezeti elem hierarchiában elfoglalt helyének és tagozódásának megjelölését,

b) *  a szervezeti elemnél rendszeresített hivatásos, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti, munkavállalói státuszok, illetve beosztások és munkakörök - a beosztás besorolási kategória szerint, a munkakör munkaköri kategória szerint csökkenő sorrendben történő - felsorolását,

c) a szervezeti elemnél rendszeresített státusz 14 karakteres státuszazonosító számát,

d) a beosztás (munkakör) besorolását (a 14 karakteres státuszazonosító szám 11-12. karaktereként a besorolási osztályt, kategóriát a kódolásnak megfelelő arab számmal megjelenítve),

e) a beosztás megnevezését,

f) a beosztáshoz rendszeresített - az abban elérhető legmagasabb - rendfokozatot,

g) a beosztáshoz tartozó szolgálati öltözet típusát („E” egyenruha, „V” vegyes ruha, „P” polgári ruha),

h) a beosztás Hivatal feladatköréhez kapcsolódását („A” alapfeladatot ellátó, „NA” nem alapfeladatot ellátó),

i) a beosztás képesítési követelményének 14 karakteres kódszámát,

j) a szervezeti ábrát,

k) a rendszeresített státuszok összesítő táblázatát,

l) az a)-k) pontban meghatározottakon kívül mindazokat az adatokat, amelyet a Hivatal sajátos működése következtében az állománytáblázatban szükséges feltüntetni.

(2) Az állománytáblázatban elkülönítetten kell szerepeltetni a rendelkezési és a kihelyezett állománykategóriát.

3. § *  (1) A pénzügyi kimutatás tartalmazza a rendszeresített szolgálati beosztáshoz, munkakörhöz tartozó státuszazonosító számot, a besorolási kategóriát és a fizetési fokozatot, a hivatásos állomány tagja esetén a beosztási illetményre, valamint a szolgálati időpótlékra, a hivatásos pótlékra és az egyéb pótlékok mértékére, a rendvédelmi igazgatási alkalmazott esetén az illetményre, munkavállaló esetén a munkabérre vonatkozó adatokat. A pénzügyi kimutatásban a beosztási illetményt a besorolási kategória fizetési fokozata szerint kell szerepeltetni.

(2) A pénzügyi kimutatásban a rendszeresített, de be nem töltött beosztásokat és munkaköröket (a továbbiakban: üres beosztás) is fel kell tüntetni.

(3) A pénzügyi kimutatásban az üres tiszti és tiszthelyettesi beosztások esetében a beosztáshoz rendelt besorolási kategória 4. fizetési fokozatának megfelelő illetményszorzót, vezetői beosztások esetében a vezetői beosztáshoz rendelt besorolási kategória 1. fizetési fokozata szerinti illetményszorzót, 100%-os szolgálati időpótlékot, valamint az üres beosztáshoz rendelt képesítési követelmény szerinti idegennyelv-tudási pótlékot kell figyelembe venni.

(4) A pénzügyi kimutatásban az üres rendvédelmi igazgatási alkalmazotti munkakörök esetében illetményként a betöltött munkaköri kategóriák átlagilletményét kell figyelembe venni.

(5) A pénzügyi kimutatásban az üres munkavállalói munkakörök esetében munkabérként a betöltött munkakörök átlag munkabérét kell figyelembe venni.

4. § A státuszazonosító szám képzésének módját az 1. melléklet, a képesítési követelmény kódszáma képzésének módját a 2. melléklet, a Hivatal státuszokra való tagozódásának mintáját a 3. melléklet, a rendszeresített státuszok összesítő táblázatát a 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az állománytáblázatot a személyügyi szerv készíti elő.

(2) Az előkészített állománytáblázathoz írásban és számítógépes adathordozón csatolni kell a pénzügyi szerv által készített, az 5. melléklet szerint előkészített pénzügyi kimutatást.

(3) Az állománytáblázatot úgy kell előkészíteni, hogy az a pénzügyi kimutatással megfeleltethető legyen.

(4) Az állománytáblázatot és a pénzügyi kimutatást a főigazgató terjeszti fel jóváhagyásra a miniszterhez.

6. § (1) Az állománytáblázat módosítására az állománytáblázat elkészítésére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy az állománytáblázat módosítása esetén be kell mutatni a módosításnak a rendszeres személyi juttatásokra gyakorolt hatását is.

(2) Az állománytáblázat módosítása esetén - ha szükséges - a pénzügyi kimutatás módosítását is elő kell készíteni.

(3) A pénzügyi kimutatást - a (2) bekezdésben meghatározottakon túl - évente két alkalommal, az elemi költségvetés benyújtását követő 30 napon belül, illetve a következő évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan a személyi juttatások előirányzat-igényeinek alátámasztásaként a pénzügyi szerv köteles előkészíteni.

7. § A főigazgató a miniszter által jóváhagyott állománytáblázatban megállapított státuszoktól évente legfeljebb huszonöt státusz erejéig saját hatáskörben - a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - eltérhet, átsorolhat, illetve átcsoportosíthat, feltéve, hogy a rendszeres személyi juttatásokra az átsorolás nem gyakorol hatást.

8. § A hivatásos állomány tagját csak az állománytáblázatban rendszeresített beosztásokon lehet foglalkoztatni. A hivatásos állomány tagja nem tölthet be magasabb beosztást, mint amilyen státuszon foglalkoztatják.

8/A. § *  (1) A rendvédelmi igazgatási alkalmazottat csak az állománytáblázatban rendszeresített munkakörökön lehet foglalkoztatni. A rendvédelmi igazgatási alkalmazott nem tölthet be magasabb munkakört, mint amilyen státuszon foglalkoztatják.

(2) A munkavállalót csak az állománytáblázatban rendszeresített munkavállalói munkakörökön lehet foglalkoztatni.

9. § *  Ha a Hivatal az állománytáblázatban rögzített hivatásos állományú státuszon rendvédelmi igazgatási alkalmazottat, illetve rendvédelmi igazgatási alkalmazotti státuszon a Hivatal hivatásos állományú tagját kívánja foglalkoztatni, a foglalkoztatáshoz egyedi miniszteri jóváhagyás szükséges.

10. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

11. § Az új állománytáblázatot és a pénzügyi kimutatást e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kell jóváhagyásra felterjeszteni.

12. § * 

1. melléklet a 31/2015. (VI. 30.) MvM rendelethez * 

A 14 karakteres státuszazonosító szám képzése

000 - 00000 - 0000

1-3. karakterek a Hivatal azonosító száma

111 Információs Hivatal

4. karakter elválasztójel

- (formátuma)

5-9. karakterek a szervezeti elem hierarchiában elfoglalt helyének és tagozódásának megjelölése

5. karakter 1-9-ig terjedő számokkal kifejezve a Hivatal főigazgatóját és főigazgató-helyetteseit, igazgatóit

1 főigazgató

2-4-ig főigazgató-helyettesek

5-9-ig igazgatók

6. karakter 0-9-ig terjedő számokkal kifejezve a főosztály szintű tagozódást

7. karakter 0-9-ig terjedő számokkal kifejezve az osztály szintű tagozódást

8-9. karakter 0-99-ig terjedő számokkal kifejezve a csoport szintű tagozódást

10. karakter elválasztójel

- (formátuma)

11-12. karakterek az egyes beosztások besorolásának megjelölése

11. karakter 1-9-ig terjedő számokkal kifejezve a beosztások osztályozását

9 vezetői besorolási osztály

1 tiszti besorolási osztály (tiszti)

2 tiszthelyettesi besorolási osztály (zászlósi, tiszthelyettesi)

3 állami felsőfokú iskolai végzettséghez kötött rendvédelmi igazgatási alkalmazotti munkakör

4 állami közép-, alapfokú iskolai végzettséghez vagy OKJ-s (alap vagy közép) végzettséghez vagy szakmunkás bizonyítványhoz kötött rendvédelmi igazgatási alkalmazotti munkakör

5 állami felsőfokú iskolai végzettséghez kötött munkaviszony

6 állami közép-, alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkaviszony

12. karakter 0-9-ig terjedő számokkal kifejezve a beosztási osztályon belüli besorolási kategóriát vezetői besorolási osztályon belüli beosztási kategóriák esetében

1 főigazgató

2 főigazgató-helyettes

3 igazgatói

4 főosztályvezetői, illetve azzal azonos szintű

5 főosztályvezető-helyettesi

6 osztályvezetői, illetve azzal azonos szintű

tiszti besorolási osztályon belüli besorolási kategóriák esetében

1 A kategória

2 B kategória

3 C kategória

4 D kategória

tiszthelyettesi besorolási osztályon belüli besorolási kategóriák esetében

1 A kategória

2 B kategória

3 C kategória

4 D kategória

felsőfokú iskolai végzettséghez kötött rendvédelmi igazgatási alkalmazotti munkakör esetében

1 C kategória

2 D kategória

3 E kategória

4 F kategória

közép-, illetve alapfokú iskolai végzettséghez vagy OKJ-s (alap vagy közép) végzettséghez vagy szakmunkás bizonyítványhoz kötött rendvédelmi igazgatási alkalmazotti munkakör esetében

1 A kategória

2 B kategória

állami felsőfokú iskolai végzettséghez és az állami közép-, alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkaviszony esetében egységesen „1”.

13-14. karakterek a hierarchiában elkülönült szervezeti elemnél rendszeresített beosztások száma az azonos besorolású beosztások betűrendben, 01-99-ig terjedő számokkal emelkedő sorrendben megszámozva

Minta a státusz 14 karakteres azonosító számsorára:

111-10111-1401 A Hivatal főigazgatójának alárendeltségében működő első főosztály (101.) első osztályának (1011.) első alosztályán (10111.) rendszeresített tiszti besorolási osztályú D beosztási kategóriájú hivatásos beosztást jelenti.

2. melléklet a 31/2015. (VI. 30.) MvM rendelethez

Képesítési követelmények kódszámának képzése

0 - 000 - 00 - 0 - 0 - 0

1. karakter: állami iskolai végzettség jellege,

1 egyetemi végzettség,

2 egyetemi vagy főiskolai végzettség,

3 középfokú iskolai végzettség,

4. alapfokú iskolai végzettség.

2. karakter: elválasztójel

- (formátuma)

3-5. karakterek: polgári és nemzetbiztonsági szakképesítés előírása,

3. karakter: „polgári” szakmai végzettség meghatározása,

0 nincs előírt szakirányú végzettség,

1 felsőfokú szakirányú végzettség,

2 középfokú szakirányú végzettség,

3 alapfokú végzettség,

4 szakirányú tanfolyam.

4. karakter: közigazgatási és rendészeti végzettség meghatározása,

0 nincs meghatározás

1 rendészeti alapvizsga,

2 rendészeti szakvizsga,

3 közigazgatási alapvizsga,

4 közigazgatási szakvizsga.

5. karakter: nemzetbiztonsági szakmai végzettség meghatározása,

0 nincs meghatározás

1 felsőfokú végzettség,

2 középfokú végzettség,

3 alapfokú végzettség,

4 alapismereti végzettség.

6. karakter: elválasztójel

- (formátuma)

7. karakter: a nyelvismeret szintje, a nyelvvizsga típusa,

0 nincs meghatározás,

1 felsőfokú államilag elismert, komplex típusú nyelvvizsga,

2 középfokú államilag elismert, komplex típusú nyelvvizsga,

3 alapfokú államilag elismert, komplex típusú nyelvvizsga.

8. karakter: Alternatív nyelv meghatározása. A karakterek jelentése azonos az 7. karakternél meghatározottakkal.

9. karakter: elválasztójel

- (formátuma)

10. karakter: vezető beosztáshoz tartozó szakképzettség meghatározása,

0 nincs meghatározás,

1 vezető képzésen szerzett végzettség,

2 mester vezetőképzésen szerzett végzettség.

11. karakter: elválasztójel

- (formátuma)

12. karakter: speciális foglalkoztatási feltétel,

0 nincs meghatározás,

1 pályaalkalmassági vizsgához kötött gépjárművezetői engedély,

2 gépjárművezetői engedély,

3 TÜK vizsga,

4 Tűzvédelmi vizsga,

5 Egyéb speciális foglalkoztatási feltétel a Hivatal belső szabályzata szerint.

13. karakter: elválasztójel

- (formátuma)

14. karakter: alternatív foglalkoztatási feltétel meghatározása, a karakter jelentése azonos a 12. karakternél meghatározottakkal.

3. melléklet a 31/2015. (VI. 30.) MvM rendelethez

A szerv státuszokra való tagozódásának tartalmi és formai követelményei

Minta


Státuszazonosítószám

Beosztás megnevezése

Rendfokozat

Ruhanorma
Alapfeladathoz kapcsolódás Képesítési
követelmények kódszáma
1. Főigazgató 111-10000
111-10000-9101 főigazgató tábornok V A ....
2. Főigazgató-helyettes 111-20000
111-20000-9201 főigazgató-helyettes tábornok V A ....
21. Igazgatóság 111-21000
2120. Főosztály 111-21200
111-21210-9601 osztályvezető alezredes P A 1-141-10-1-2-0
111-21210-2201 előadó főtörzszászlós P NA 3-033-00-0-3-0
21210. Osztály 111-21210
111-21211-1401 kiemelt szakreferens alezredes P A 2-141-10-0-2-3
111-21211-1402 kiemelt szakreferens alezredes P A 2-141-10-0-2-3
111-21211-1403 kiemelt szakreferens alezredes P A 2-141-10-0-2-3
111-21211-1301 szakreferens alezredes P A 2-141-10-0-2-3
111-21211-1302 szakreferens alezredes P A 2-141-10-0-2-3
111-21211-1201 kiemelt referens őrnagy P A 2-141-10-0-2-3
111-21211-1202 kiemelt referens őrnagy P A 2-141-10-0-2-3
111-21211-2401 kiemelt főelőadó főtörzszászlós P NA 3-033-00-0-3-0
111-21211-2301 főelőadó főtörzszászlós P NA 3-033-00-0-3-0
111-21211-2201 előadó főtörzszászlós P NA 3-033-00-0-3-0

4. melléklet a 31/2015. (VI. 30.) MvM rendelethez

Rendszeresített státuszok összesítő táblázata

HIVATÁSOS

Szervezeti elem megnevezése
központi szerv vezetője központi szerv vezetőjének helyettese
területi szerv vezetője

szakirányító 1.

szakirányító 2.

főosztály-
vezető 1.

főosztály-
vezető 2.
főosztály-
vezető-
helyettes1.
főosztály-
vezető-
helyettes 2.

osztályvezető 1.
Főigazgató
Főosztály
.......
Főigazgató-helyettes
Főosztály
........
Igazgatóság
Főosztály
........
Főig. közv. össz.:
2. Főig.h. össz.:
3. Főig. h. össz.:
más szervhez vezényelt
rendelkezési állomány
Hivatal összesen
HIVATÁSOS
Szervezeti elem megnevezése osztályvezető 2. tiszt A tiszt B tiszt C tiszt D tiszthelyettes (zászlós) A tiszthelyettes (zászlós) B tiszthelyettes (zászlós) C tiszthelyettes (zászlós) D összesen
Főigazgató
Főosztály
.......
Főigazgató-helyettes
Főosztály
........
Igazgatóság
Főosztály
........
Főig. közv. össz.:
2. Főig.h. össz.:
3. Főig. h. össz.:
más szervhez vezényelt
rendelkezési állomány
Hivatal összesen
Szervezeti elem
megnevezése
KÖZALKALMAZOTT
J I H G F E D C B A összesen
Főigazgató
Főosztály
.......
Főigazgató-
helyettes
Főosztály
........
Igazgatóság
Főosztály
........
Főig. közv. össz.:
2. Főig.h. össz.:
3. Főig. h. össz.:
Hivatal összesen

5. melléklet a 31/2015. (VI. 30.) MvM rendelethez

Pénzügyi kimutatás az állománytáblázathoz

(adatok Ft/hó)

Sor szám

Státusz azono-
sító


Név


Rendfokozat

Besorolási kategória

Fizetési fokozat

Illetmény szorzó

Beosztási illetmény

Szolgálati időpótlék mértéke %

Szolgálati időpótlék összege
Hiva-
tásos pótlék mértéke %
Hiva-
tásos pótlék összege
Idegen-
nyelv-
tudási pótlék mértéke %
Idegen-
nyelv-
tudási pótlék összege

Cím pótlék összege
Veszé-
lyességi pótlék összege

Bruttó
illetmény összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Összesen:

  Vissza az oldal tetejére