A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

32/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) helyi személyügyi szerv: a rendvédelmi szervnek a szolgálati jelvény birtokosának szolgálatteljesítési helye szerint illetékes személyügyi szerve,

b) *  rendvédelmi szerv: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, a terrorizmust elhárító szerv, az idegenrendészeti szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ.

2. § (1) A rendvédelmi szerv hivatásos állományának a tagját (a továbbiakban: hivatásos állomány tagja) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti hivatásos szolgálati jogviszony (a továbbiakban: szolgálati viszony) létesítésekor, vagy a Hszt. 97. § (1) bekezdése szerinti áthelyezés esetén az e rendeletben meghatározottak szerint kell szolgálati jelvénnyel ellátni.

(2) A hivatásos állomány tagját szolgálati viszony létesítésekor első alkalommal térítésmentesen kell ellátni az adott rendvédelmi szerv szolgálati jelvényével.

(3) A szolgálati jelvény tulajdonosa a rendvédelmi szerv, birtokosa a hivatásos állomány tagja, aki a szolgálati jelvényt dokumentáltan, aláírásával igazoltan átveszi, amely őt a szolgálati viszony megszűnéséig - a rendeletben meghatározott kivétellel - megilleti.

(4) *  A szolgálati jelvény leírását az 1-5. és a 7. melléklet tartalmazza.

3. § A szolgálati jelvény megrendeléséért, kiadásáért, cseréjéért, nyilvántartásáért, visszavonásáért és selejtezéséért (a továbbiakban együtt: ellátás), valamint az ezekkel járó költségek biztosításáért

a) a Rendőrségről szóló törvényben meghatározott

aa) általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állománya esetében az Országos Rendőr-főkapitányság személyügyi szerve,

ab) terrorizmust elhárító szerv állománya esetében a Terrorelhárítási Központ személyügyi szerve,

ac) belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv állománya esetében a Nemzeti Védelmi Szolgálat személyügyi szerve,

ad) *  idegenrendészeti szerv állománya esetében az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság személyügyi szerve,

b) a büntetés-végrehajtási szervezet állománya esetében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága személyügyi szerve,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állománya esetében a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság személyügyi szerve,

d) *  az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, illetve a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ állománya esetében a helyi személyügyi szerv

saját költségvetése terhére felel.

4. § *  A szolgálati jelvény kiadására, cseréjére, visszavonására, valamint a szolgálati jelvénnyel kapcsolatos adatok nyilvántartására a helyi személyügyi szerv személyi állományparancs, jegyzőkönyv, jelentés vagy szolgálati jegy alapján intézkedik a 3. §-ban meghatározott személyügyi szerv felé.

5. § A szolgálati jelvény helyi személyügyi szerv részére történő továbbítását, nyilvántartását és ellenőrzését a személyügyi számítógépes nyilvántartó rendszer adatai alapján a 3. §-ban meghatározott személyügyi szerv végzi.

6. § (1) A hivatásos állomány tagja a részére kiadott szolgálati jelvényt köteles megőrizni, jogszerűen és rendeltetésszerűen használni.

(2) A szolgálati jelvény elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását, megsemmisülését a hivatásos állomány tagja a tudomásra jutást követően haladéktalanul köteles jelenteni a közvetlen szolgálati elöljárójának, vagy - ha a közvetlen szolgálati elöljárónak jelenteni nem tudja - a rendvédelmi szerv ügyeleti szolgálatának, akik erről értesítik a helyi személyügyi szervet. A szolgálati jelvénye megrongálódását a hivatásos állomány tagja a helyi személyügyi szerv részére is haladéktalanul jelenteni köteles.

(3) *  A szolgálati jelvény elvesztését, eltulajdonítását a hivatásos állomány tagja - körözésének elrendelése érdekében - a szolgálati jelvény eltűnésének észlelését követően haladéktalanul köteles bejelenteni az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek az eltűnés helye szerint illetékes helyi szervénél. A hivatásos állomány tagja a bejelentésről készült irat másolatát köteles a közvetlen szolgálati elöljáró útján a helyi személyügyi szervhez eljuttatni.

(4) A szolgálati jelvény elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása, megsemmisülése esetén a helyi személyügyi szerv azonnal kezdeményezi a szolgálati jelvény visszavonását és pótlását.

7. § A megrongálódott szolgálati jelvényt meg kell semmisíteni és a megrongálódott szolgálati jelvény számával azonos számú új szolgálati jelvényre kell kicserélni. Az új szolgálati jelvény elkészítéséig a hivatásos állomány tagját ideiglenesen más számú szolgálati jelvénnyel kell ellátni.

8. § (1) A szolgálati jelvény visszavonásig érvényes.

(2) A szolgálati jelvényt vissza kell vonni

a) a szolgálati viszony megszűnésekor, megszüntetésekor,

b) a szolgálati jelvény elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása, megsemmisülése esetén,

c) a Hszt. 97. § (1) bekezdése szerinti áthelyezés esetén,

d) a hivatásos állomány tagjától a beosztásából felfüggesztés esetén a felfüggesztés idejére, valamint a szolgálati viszony szünetelése esetén a szüneteltetés idejére.

(3) A Hszt. 97. § (1) bekezdés szerint áthelyezett hivatásos állomány tagját a szolgálati viszony létesítésére vonatkozó szabályok szerint az a rendvédelmi szerv látja el szolgálati jelvénnyel, ahova áthelyezték.

(4) Ha a helyi személyügyi szerv a szolgálati jelvény visszavonására intézkedik, a visszavonandó szolgálati jelvényt - ha a hivatásos állomány tagjánál rendelkezésre áll - a hivatásos állomány tagjának le kell adni a helyi személyügyi szerv részére. A szolgálati jelvényeket a helyi személyügyi szerv a 3. §-ban meghatározott személyügyi szerv részére továbbítja.

(5) A beosztásából felfüggesztett és a szolgálati viszonyát szüneteltető hivatásos állomány tagja visszavont szolgálati jelvényét a helyi személyügyi szerv őrzi. A felfüggesztés, illetve a szolgálati viszony szünetelésének megszüntetését követő első munkanapon a helyi személyügyi szerv visszaadja a visszavont szolgálati jelvényt a hivatásos állomány tagjának.

9. § (1) *  A 3. §-ban meghatározott személyügyi szerv a 8. § (2) bekezdés a)-c) pontja alapján visszavont szolgálati jelvényeket - a személyügyi számítógépes nyilvántartó rendszernek történő adatszolgáltatást követően - évente selejtezi.

(2) A selejtezésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek adatait a személyügyi számítógépes nyilvántartó rendszerben kell rögzíteni. A selejtezési jegyzőkönyv egy példányát a selejtezéstől számított tíz évig meg kell őrizni. A személyügyi számítógépes nyilvántartó rendszerben a szolgálati jelvény visszavonásának okát, a selejtezés tényét és a selejtezési jegyzőkönyv nyilvántartási számát kell rögzíteni.

9/A. § *  (1) A rendvédelmi szerv tisztjelöltjét a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az 1-9. §-ban foglalt szabályok szerint kell ellátni szolgálati jelvénnyel, azzal, hogy ahol a rendelkezések

a) hivatásos állomány tagjáról rendelkeznek, azon tisztjelöltet,

b) hivatásos szolgálati jogviszonyról rendelkeznek, azon a tisztjelölti szolgálati jogviszonyt,

c) a helyi személyügyi szerven a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló rendelet szerinti központi szakszolgálatot

kell érteni.

(2) A tisztjelöltet a 2. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a tisztjelölti szolgálati jogviszonyban történő véglegesítését követően kell szolgálati jelvénnyel ellátni.

(3) A tisztjelöltek szolgálati jelvényének leírását a 6. melléklet tartalmazza.

10. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

11. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott szolgálati jelvények a visszavonásukig érvényesek.

1. melléklet a 32/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, terrorizmust elhárító szerv, valamint az idegenrendészeti szerv hivatásos állományú tagjai szolgálati jelvényének leírása * 

A szolgálati jelvény felső része ívelt, alsó része pedig enyhén ívelt szárú háromszögben végződik. A bőralátét akasztó része fordított alakú trapéz. Az akasztó rész bevágását (metszés) körök határolják.

A jelvény alakja az Országos Rendőr-főkapitányság embléma kontúrját követi, anyaga műgyanta felülettel ellátott fémlemez bőr alátéten. A jelvény alapon, a felső köríven elhelyezett kék szalagban „RENDŐRSÉG” kiálló aranyszínű felirat olvasható. A felirat betűi középen helyezkednek el a szalagon. Az öt számjegyű egyedi azonosító részére a jelvény alsó részén egy szám mezőt kell kialakítani, amelybe az azonosító számok véséssel kerülnek kialakításra. Az azonosító számokat galvanizálás után fekete színre kell kifesteni. A jelvény középső részén a „pallos a mérleggel” jelkép látható kiálló arany színben. A felső szalag alatti részt két aranyszínű fém vágás osztja három részre, amit nemzeti színre (piros-fehér-zöld) kell festeni.

2. melléklet a 32/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai szolgálati jelvényének leírása

A sorszámozott réz színű pajzs jelvény alakját felgombolható bőr alátét keretezi. Pajzs alakú jelvény mezőben a büntetés-végrehajtási szervezet jelképe a nyitott könyvön kulcs és toll található. A jelkép fölött a pajzsfej szélességével azonos hosszúságú szövegmező található. A szövegmezőben vésett azonosító szám középen helyezkedik el, amely fekete színre kifestett. Az akasztó résszel ellátott bőralátét marhabőrből kettéhajtva, összeragasztva készül. A pajzs, a bőralátétre ragasztott technológiával kerül rögzítésre.

3. melléklet a 32/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományú tagjai szolgálati jelvényének leírása

A szolgálati jelvény pajzs alakú. A pajzs alakban felül ívelt, trapéz alakban elvékonyodó, legfelül és legalul aranyszínű szalagmintán fekete színű betűkkel „katasztrófavédelem” felirat.

Alatta balról jobbra keskenyedő formában bal felől 16 mm-es, jobb felől 5 mm-es piros, bal felől 15 mm-es, jobb felől 15 mm-es fehér, bal felől 20 mm-es, jobb felől 32 mm-es zöld mezőben a pajzs alak tengelyén 30 mm magas, legszélesebb pontján katasztrófavédelmi jelkép (zöld babérkoszorúban a polgári védelem nemzetközi logója - narancssárga körben kék háromszög - mellette arany fejű, fehér nyelű tűzoltócsákány, fölötte fekete színű, arannyal díszített tűzoltósisak).

A zöld mezőben téglalap alapon ötjegyű, számokból álló azonosító szám.

A pajzs alak, valamint a benne lévő mezők arany színnel vékonyan keretezettek, az azonosító számok feketék. A szolgálati jelvény fekete bőralátéten rögzített, a bőralátét szélesebb a fémjelvénynél, kitűzős kivitelű felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított.

4. melléklet a 32/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

Az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állományú tagjai szolgálati jelvényének leírása

A szolgálati igazolvány bőr tokjának felső részében található plakett vastartalmú ötvözött lemezből sajtoló fémnyomással készül. A plakett fémlemez széle vékonyodó, lekerekített. A plakett felszínét szürkés-feketés fémes hatású bevonat borítja. A plakett optikailag két elkülöníthető részből, egy körből és a kör mögött található pajzsból áll. A pajzs alapvetően keskenyebb a körnél, annak alsó és felső széle azonban kilóg a logót tartalmazó kör alól. A pajzs felső íve enyhébb, az alsó szélét a pajzs szélességével azonos átlójú körív zárja.

A plakett látható részének mérete ennél csekély mértékben kisebb, a dombornyomott lemez a látható felület felé kúposodik.

A plakett alsó részét záró körív bal és jobb oldalán szimmetrikus, zöld színű tölgyfalevél ékítmények láthatók, amelyek az igazolványszámot fogják közre. A pajzs legalsó részében apró, szabályos négylevelű lóherén két, egymásra helyezett villás végződésű zászlószalag díszítőelem.

5. melléklet a 32/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományú tagjai szolgálati jelvényének leírása

A szolgálati jelvény ezüst/szürke színű, köriratában a szolgálat megnevezését és a megalakulásának dátumát tartalmazza, a Friz Quadrata betűtípus nagybetűs változatával szedve.

Középen jobboldalra néző, kiterjesztett szárnyú turulmadár, amely csőrében István-kardot, karmai között pedig lovagi pajzsot és „Fortes fortuna adiuvat” feliratú szalagot tart. A lovagi pajzs 4/4 osztású, egymást váltó piros és ezüst/fehér színű sávozással. A jelvény felső harmada a jelvény sorszámát tartalmazza.

6. melléklet a 32/2015. (VI. 16.) BM rendelethez * 

A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek tisztjelöltjei szolgálati jelvényének leírása

A szolgálati jelvény ovális alakú, felső részén a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem”, alsó részén a „Rendvédelmi Tagozat” felirat olvasható, a két felirat között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címere, valamint az öt számjegyű egyedi azonosító helyezkedik el.

7. melléklet a 32/2015. (VI. 16.) BM rendelethez * 

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományú tagjai szolgálati jelvényének leírása

A szolgálati igazolvány bőr tokjának felső részében található plakett vastartalmú ötvözött lemezből sajtoló fémnyomással készül. A plakett fémlemez széle vékonyodó, lekerekített. A plakett felszínét szürkés-feketés fémes hatású bevonat borítja. A plakett optikailag két elkülönítethető részből, egy körből és a kör mögött található pajzsból áll. A pajzs alapvetően keskenyebb a körnél, annak alsó és felső széle azonban kilóg a logót tartalmazó kör alól. A pajzs felső íve enyhébb, az alsó szélét a pajzs szélességével azonos átlójú körív zárja.

A plakett látható részének mérete ennél csekély mértékben kisebb, a dombornyomott lemez a látható felület felé kúposodik. A középső kerek rész logóként a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ címerét tartalmazza.

A plakett alsó részét záró körív bal és jobb oldalán szimmetrikus, zöld színű tölgyfalevél ékítmények láthatók, amelyek a jelvény azonosító számát fogják közre.


  Vissza az oldal tetejére