A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

32/2015. (VI. 19.) FM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 28. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában megállapított feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § *  A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások címébe sorolt központi kezelésű előirányzatok, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új központi kezelésű kiadási előirányzatok felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalások az adott előirányzat tekintetében az 1. melléklet M oszlopában kijelölt kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak minősülnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 32/2015. (VI.19.) FM rendelethez * 

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve * 

A B C D E F G H I J K L M N O
1 Áht. azonosító Cím- név Al- cím- név Jogcím- csop. név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támo-
gatás bizto-
sításá-
nak módja
Támo-
gatási előleg
Rendelkezésre bocsátás módja Vissza-
fize-
tés határ-
ideje
Biztosíték Kezelő szerv Lebo- nyolító szerv Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési támo-
gatás közre-
működő szerve-
zete
2 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
3 *  278323 Termőföld vásárlás 1. Az államnak a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. évi törvényben(a továbbiakban: Nfatv.) foglalt termőföld elővásárlási jogának gyakorlásához kapcsolódó kiadások finanszírozása,
2. az Nfatv. alapján az állam részére ellenérték fejében felajánlott termőföldek megvétele kiadásainak finanszírozása,
3. az állam részére ingyenesen felajánlott termőföldek állami tulajdonba vételével felmerülő tehermentesítési kiadások finanszírozása,
4. a birtok-összevonási célú termőföldcserék államot terhelő értékkülönbözetének elszámolása,
5. a kisajátítással kapcsolatos termőföldvásárlások finanszírozása, és
6. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló2013. évi CXXII. törvény alapján a sikertelen árverések következtében törvényerejénél fogva a Nemzeti Földalapba kerülő földrészletek ellenértékének megfizetése.
1. szerződés
2. közigazgatási hatósági döntés
3. bírósági döntés szerinti jogosult
1. tulajdonjog változást eredményező okirat
2. közigazgatási hatósági döntés
3. bírósági döntés alapján egy összegben vagy részletekben
Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK)
4 *  278390 Életjáradék termőföldért Az állam által megkötött életjáradéki szerződésekben az állam terhére vállalt fizetési kötelezettségek kiadásainak finanszírozása. 1. életjáradékra jogosult
2. Országos Nyugdíjbiz-
tosítási Főigazgató-
ság
- - 1. életjáradéki szerződés
2. megállapodás alapján részletekben
- - NFK - -
5 *  296124 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások Az állam tulajdonában, és az NFK tulajdonosi joggyakorlásában lévő ingatlan vagyonelemek hasznosításával kapcsolatos kifizetések biztosítása, így különösen a Nemzeti Földalapba tartozó:
1. földrészletek különböző rekultivációs, művelési ág helyreállítási munkálatainak finanszírozása,
2. hasznosítatlan kivett utak főközlekedési utakhoz történő csatlakozásának biztonságos kialakítása, a kapcsolódó területek elvárható szintű megközelíthetőségé-
nek biztosítása,
3. kivett árkok, csatornák és töltések biztonságos működésének kialakítása és fenntartása a természeti károk/katasztrófák megelőzésének finanszírozása,
4. földrészletek művelésben tartásának elősegítése a kommunális hulladékkal, építési törmelékkel és veszélyes hulladékkal történt szennyezettség megszüntetése, környezetvédelmi és talajvédelmi feladatok ellátása.
a szolgáltatás teljesítését végző szerződéses partner - - megbízási szerződés alapján teljesítésará-
nyosan
- - NFK - -
6 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai - -
7 *  296168 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja Azon kifizetések finanszírozása, melyek az NFK tulajdonosi joggyakorlási tevékenysége során az egyes ügyletek előkészítésére, lebonyolítására irányulnak, és azok a rábízott vagyon egyes meghatározott vagyonelemeihez, vagyonelem-csoportjaihoz köthetők, így különösen,de nem kizárólagosan:
1. az NFK által foglalkoztatott tanácsadók, szakértők, jogi képviselők megbízási díjai, és
2. a vagyonértékelések, értékbecslések kiadásai.
a szolgáltatás teljesítését végző szerződéses partner - - megbízási szerződés alapján teljesítésará-
nyosan
- - NFK - -
8 *  296179 Eljárási költségek, díjak Az NFK-t terhelő perviteli, illetve egyéb kapcsolódó szakértői eljárások díjainak finanszírozása. 1. közigazgatá-
si hatóság
2. bíróság
3. pernyertes ellenérdekű fél
- - 1. közigazgatási hatósági döntése
2. bíróság döntése
3. jogszabály alapján egy összegben vagy részletekben
- - NFK - -
9 *  296180 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés A földvagyon auditálásához kötődően felmerülő munkák - természetbeni és ingatlan- nyilvántartási állapot, jogi és hasznosítási helyzet felmérése, tanúsítvánnyal való dokumentálása - költségeinek finanszírozása, így különösen:
1. az Nfatv.-ben előírt Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartás fejlesztése,
2. az érintett földrészletek tanúsítványainak feldolgozása,
3. az adatok vagyon- és szerződés-nyilvántartással való összevetése,
4. a termőföld hasznosítási szerződések felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása,
4.1. a földhasználat tárgyát képező földrészletek egyeztetése,
4.2. a kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesítésének visszamenőleges ellenőrzése,
5. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek erdészeti adatainak feldolgozása és
a szolgáltatás teljesítését végző szerződéses partner - - megbízási szerződés alapján teljesítésará-
nyosan
- - NFK - -
vagyon-nyilvántartásba való beillesztése,
6. az adatok vagyon- nyilvántartási rendszerbe történő betöltésének ellenőrzése, felülvizsgálata és auditálása, és
7. az ingatlan-nyilvántartásban helytelenül nyilvántartott Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek feltárása és összesítése.
10 *  303557 Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 1. Az ismert, illetve a felmérés következtében feltárt jogilag rendezetlen állami tulajdonban lévő földrészletek jogi rendezése, a jogszerűtlen, illetve a valóságnak nem megfelelő állapotok tisztázása és rendezése az érintett földrészletek minél szélesebb körű, birtokpolitikai elveknek megfelelő hasznosítása érdekében,
2. az állami földterületek elbirtoklásának megakadályozása, helytelenül hasznosított, rendezetlen jogi helyzetű ingatlanok megfelelő hasznosításának jogi előkészítése, és
3. jogszabály vagy a Kormány egyedi döntése alapján a korábbitól eltérő módon hasznosítandó állami területek kapcsán felmerülő, az új hasznosítási mód biztosítását szolgáló kártalanítási és egyéb fizetési kötelezettségek teljesítése.
1. a szolgáltatás teljesítését végző szerződéses partner
2. jogszabály vagy a Kormány egyedi döntése által meghatáro-
zott partner
- - 1. megbízási szerződés alapján teljesítésará-
nyosan
2. jogszabály vagy a Kormány egyedi döntése által meghatáro-
zottak szerint
- - NFK - -
11 *  334684 Bírósági döntésből eredő kiadások A Nemzeti Földalapot érintő peres ügyek bírósági elmarasztalásai, valamint peres eljárással érintett ügyben kötött egyezség kiadásainak finanszírozása. az elismert, jogos követeléssel rendelkező partner - - bírósági döntés vagy egyezségi okirat alapján egy összegben - - NFK - -
12 *  296146 Egyéb vagyonkezelési kiadások Az NFK tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódó és más előirányzati jogcímhez nem kapcsolható kifizetések biztosítása, így különösen:
1. a vagyonnyilvántartás és gazdálkodás szükségleteit kielégítő digitális térképi állomány időszakos frissítése kiadásainak finanszírozása,
1. a szolgáltatás teljesítését végző szerződéses partner
2. közigazgatá-
si hatóság
- - 1. szerződés alapján teljesítés-
arányo-
san
2. közigazgatási hatósági döntés alapján egy összegben
- - NFK - -
2. a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyonhoz kapcsolódó különféle hatósági határozatok alapján fizetendő bírságok és egyéb kiadások finanszírozása,
3. a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek után fizetendő általános forgalmi adó megfizetése.
3. helyi önkormány-
zat
4. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
12/a *  375273 Értéknövelő beruházások megtérítése A lejáró szerződéses használati jogviszonyok kapcsán az NFK és jogelődei által kiadott tulajdonosi hozzájárulások alapján az államot terhelő megtérítési kötelezettség finanszírozása. szerződéses partner - - szerződés alapján egy összegben - - NFK - -
13 296191 Fejezeti tartalék Az év közben felmerülő, előre nem látható kiadások finanszírozása. - - - előirányzat- átcsoportosí-
tással
- - - - -

  Vissza az oldal tetejére