A jogszabály mai napon ( 2019.08.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

36/2015. (XII. 28.) NGM rendelet

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 30. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § *  A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet kiadási előirányzatainak felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Az e rendeletben meghatározott, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás az 1. melléklet

a) 3. sora alapján

aa) a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet [a továbbiakban: 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet] 8/A. §-a, 11. §-a, 18/A. §-a, 27. § (3) és (4) bekezdése,

ab) a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet] 5/A. §-a,

b) 4. sora alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól szóló 3/2015. (II. 13.) NGM rendelet 1. § a) pontja,

c) *  11. sora alapján

ca) a GINOP 5. prioritás keretében megvalósuló állami foglalkoztatási szerv uniós foglalkoztatási programjainak előfinanszírozásához a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 6. § 12. és 14. pontja, 58-62. §-a, valamint 100. §-a,

cb) a VEKOP 8. prioritás keretében megvalósuló állami foglalkoztatási szerv uniós foglalkoztatási programjainak előfinanszírozásához a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 8. § 17. és 22. pontja, 61. §-a valamint 100. §-a alapján nyújtható,

d)-e) * 

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. és 5. §, valamint a 2. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

4-5. § * 

1. melléklet a 36/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez * 

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O


1

Áht.
azono-
sító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.
név

Jog-
cím
név


Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje


Biztosíték


Kezelő
szerv

Lebo-
nyo-
lító
szerv
Európai uniós forrásból finan-
szírozott költ-
ségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete
2 Aktív támogatások
3 225146 Foglalkoztatási és képzési támogatások Az előirányzat célja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) alapján a foglalkoztatás elősegítése, a munkahelyteremtés, a munkahelymegőrzés, a munkaerő alkalmazkodásának és az álláskeresők munkához jutásának támogatása. Az előirányzat terhére nyújtható támogatásokat és elszámolható egyéb kiadások körét az Flt. határozza meg. természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, nonprofit gazdasági társaságok, egyéb civil szervezetek, egyházi jogi személyek, költségvetési szervek, önkormányzatok, társulások, TB-alap pályázat vagy kérelem alapján hatósági szerződés, támogatási szerződés, támogatói okirat útján folyó-
sítható
egy összegben vagy részletekben visszatérítendő támogatás esetén a hatósági vagy támogatási szerződésben meghatározott határidő az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 84. § (2) bekezdése szerint állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal - -
4 278778 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Az előirányzat célja a képzési rendszer fejlesztésének támogatása, szakképzési és felnőttképzési támogatások nyújtása. Az előirányzat terhére nyújtható támogatásokat a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht.), valamint az elszámolható egyéb kiadások körét az Szht. és az Flt. határozza meg. Ennek keretében képzéshez, fejlesztő tevékenységhez, beruházáshoz, tárgyi és technikai feltételek fejlesztéséhez, kutatási tevékenységhez, szakmai tanulmányi versenyekhez, egyes költségvetési szervek és a gazdasági kamarák feladatai ellátásához nyújtható támogatás. Az előirányzat terhére kerülnek biztosításra az ösztöndíjak és a WorldSkills és EuroSkills versenyeken érmet szerző magyar versenyzőket megillető díjak. szakképzési hozzájárulásra kötelezett, civil szervezet, egyházi jogi személy, költségvetési szerv, önkormányzat, társulás, egyéb közhasznú jogállással rendelkező szervezet, közalapítvány, gazdasági kamara, felnőttképzésben részt vevő felnőtt, nem állami fenntartású szakképző iskola pályázat vagy kérelem alapján, támogatási szerződés, támogatói okirat útján folyó-
sítható
egy összegben vagy részletekben - az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerint állami szakképzési és felnőttképzési szervként eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal - -
5 Passzív kiadások
6 264590 Álláskeresési ellátások Az előirányzat célja az álláskeresők ellátásának biztosítása. Az előirányzat terhére nyújtható ellátásokat és elszámolható egyéb kiadások körét az Flt. határozza meg. természetes személyek, gazdasági társaságok, EU-tagországok munkaügyi szervezetei kérelem alapján hatósági határozat útján - egy összegben vagy részletekben - - állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal - -
7 199331 Bérgarancia kifizetése Az előirányzat célja a felszámolás és kényszertörlés alatt álló gazdálkodó szervezetek munkavállalói szociális biztonságának elősegítése. Az előirányzat terhére nyújtható támogatást a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bérgarancia törvény) határozza meg, az előirányzat terhére elszámolható egyéb kiadások körét az Flt. szabályozza. Bérgarancia törvény szerinti felszámolás vagy kényszertörlés alatt álló gazdálkodó szervezetek, felszámolás alatt álló kölcsönbevevő, gazdasági társaságok kérelem alapján hatósági határozat útján - egy összegben a támogatásról szóló határozat véglegessé válását követő 70. napon vagy, ha a felszámolási zárómérleg benyújtására a 70. napot megelőzően kerül sor, a felszámolási zárómérleg benyújtását megelőző nap - állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal - -
8 278790 Működtetési célú kifizetések A Nemzeti Foglalkoztatási Alap működtetési kiadásainak a biztosítása. Magyar Államkincstár, Magyar Posta Zrt. - - kincstári terhelés vagy postai utalványdíj alapján - - állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, állami szakképzési és felnőttképzési szervként eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal - -
9 303835 Start-munkaprogram Az előirányzat célja a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet] szerinti közfoglalkoztatási támogatások biztosítása. Az előirányzat terhére nyújtható támogatásokat a 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, az egyéb elszámolható kiadásokat az Flt. határozza meg. költségvetési szervek, önkormányzatok, társulások, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, nonprofit gazdasági társaságok, egyéb civil szervezetek, egyházi jogi személyek kérelem alapján hatósági szerződéssel folyó-
sítható
egy összegben vagy részletekben - - állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal - -
10 EU-s elő- és társfinanszírozás
11 343117 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása Az előirányzat fedezetet biztosít a GINOP 5. és a VEKOP 8. prioritás keretében megvalósuló állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok uniós foglalkoztatási programjainak előfinanszírozásához természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, nonprofit gazdasági társaságok, egyéb civil szervezetek, egyházi jogi személyek, költségvetési szervek, önkormányzatok, társulások pályázat vagy kérelem alapján hatósági szerződés, támogatási szerződés, támogatói okirat útján folyósít-
ható
egy összegben vagy részletekben - az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerint állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal - -

2. melléklet a 36/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére