A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

46/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervek meghatározásáról és az adatok kezelésének technikai szabályairól

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet H) pontjában foglalt táblázat 5. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési és szabálysértési adatok kezelésére működtetett informatikai rendszerei

1. § *  (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) törvényben meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési és szabálysértési adatok kezelésére a rendeletben meghatározott informatikai rendszereket működteti.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti informatikai rendszerek és a RobotzsaruNeo integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozóhatósági, szabálysértési hatósági, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos tevékenységének támogatásán túl az állami adó-és vámhatósági és más feladatok ellátása során észlelt bűncselekmények kapcsán a büntető feljelentések, valamint az adózás rendjéről szóló törvény szerinti tájékoztatások megtételére, megkeresések teljesítésére is szolgál.

2. § (1) A RobotzsaruNeo rendszer bűnügyi modul (a továbbiakban: Neo) a folyamatban lévő és a lefolytatott büntetőeljárásokkal kapcsolatos, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 72. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott adatok kezelésére szolgáló informatikai rendszer. A Neo rendszert kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A RobotzsaruNeo rendszer a pénzmosásra és terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, körülményt tartalmazó modulja (a továbbiakban: RZSFIU) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 23. §-ában, 24. §-ában, valamint a Pmt.-ben meghatározott egyéb pénzmosásra és terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény kezelésére szolgáló informatikai rendszer. Az RZSFIU rendszert kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A RobotzsaruNeo rendszer szabálysértési modul a szabálysértési eljárásokkal kapcsolatos, a NAV tv. 66. § (1) bekezdésében meghatározott adatok kezelésére szolgáló informatikai rendszer. A RobotzsaruNeo rendszer szabálysértési modulját kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Határon Átlépő Készpénzforgalom Nyilvántartás a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény 4. §-a szerint nyilvántartásba vehető adatok kezelésére szolgáló informatikai rendszer. A Határon Átlépő Készpénzforgalom Nyilvántartást kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Netzsaru rendszer strukturált adatbázis formájában magába foglalja a RobotzsaruNeo rendszer használata során rögzített ügyek releváns adatait. A Netzsaru rendszert kezelő szervek köre és a hozzáférés a RobotzsaruNeo rendszerhez való hozzáférés által meghatározott.

2. Az adatbiztonság technikai szabályai

3. § (1) Az informatikai rendszer technikai elemeinek elhelyezésére szolgáló helyiséget úgy kell kialakítani, hogy az megfelelő védelmet biztosítson a külső és a belső veszélyforrásokkal szemben egyaránt.

(2) Az informatikai rendszer technikai elemeinek elhelyezésére szolgáló épületben olyan be- és kiléptető rendszer üzemeltetése szükséges, amely a személyi forgalom pontos, visszakereshető naplózására mindenkor alkalmas.

(3) Az adatbázis adatainak másolás, megjelenítés, nyomtatás, kimutatás készítés céljából történő felhasználásakor a felhasználók azonosítása, a rendszer részeinek használatára való jogosultság ellenőrzése, a jogosultságnak nem megfelelő rendszerrészekbe történő belépés kizárása kötelező.

4. § (1) Hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) vagy számítógépen tárolt adatokat az alábbiak szerint kell kezelni:

a) az adatokat tartalmazó szervert elkülönítetten, az erre a célra kialakított, zárt helyiségben kell üzemeltetni, és biztosítani kell a folyamatos működéshez szükséges technikai feltételeket, így különösen a szünetmentes tápellátást, a megfelelő páratartalom és hőmérséklet szinten tartását, a kisugárzás elleni védelmet;

b) az a) pont szerint kialakított helyiségben elhelyezésre kerülő egyéb számítástechnikai eszközök körét szigorúan meg kell határozni, és azok nem lehetnek adatkapcsolatban az adatokat tartalmazó szerverrel;

c) az a) pont szerint kialakított helyiség vonatkozásában be- és kiléptető rendszert kell működtetni, amely visszakereshető módon dokumentálja a személyi forgalmat;

d) az adatokat tartalmazó szervert elérő munkaállomás csak kódolt adatátviteli hálózaton keresztül kapcsolódhat a szerverhez;

e) az adatkezelési feladatokat ellátó munkaállomásoknak a felhasználó azonosítása és autentikációja után kell kapcsolódnia a szerverhez, jelszórendszert kell kialakítani;

f) az adathoz való hozzáférést szervezeti és beosztási hierarchiának megfelelően kell kialakítani;

g) az adathordozó tartalmát az arra jogosult személy is csak a feladata végrehajtása érdekében, a hozzáférési jogosultságának keretei között ismerheti meg;

h) az adaton végzett műveletről napló állományt kell készíteni;

i) a szerver védelmi rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az megakadályozza az adatkezelésre használt számítástechnikai tárolóeszközbe történő illetéktelen bevitelt, a tár tartalmának illetéktelen törlését vagy bármilyen módon való megváltoztatását, illetve bármely adatmódosítást felhasználói jogosultsághoz kell kötni;

j) biztosítani kell a szerver naprakész és a kor követelményének megfelelő folyamatos vírusvédelmét.

(2) Biztosítani kell a raktározott állapotú szoftvert tartalmazó adathordozó, a biztonsági másolat, a munkakópia, az archivált adatot tartalmazó adathordozó 3. § (1) bekezdés szerinti védelmét.

5. § Egyéb adathordozón, így különösen iraton, fényképen, hangfelvételen tárolt adatokat az alábbiak szerint kell kezelni:

a) az egyéb adathordozó elhelyezésére szolgáló helyiségek kialakításánál a 3. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók;

b) az egyéb adathordozóról, azok mozgásáról és felhasználásukról a nyomon követhetőség érdekében hiteles nyilvántartást kell vezetni;

c) biztosítani kell az egyéb adathordozókhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozását, ennek érdekében az irattárba csak meghatározott rendben történhet belépés;

d) az egyéb adathordozók tartalmát az arra jogosult személy is csak a feladata végrehajtása érdekében, a hozzáférési jogosultságának keretei között ismerheti meg.

6. § A használatban lévő szoftver esetében

a) a programok átadás-átvételéről nyilvántartást kell vezetni,

b) biztosítani kell, hogy a belépés ellenőrizhető legyen (felhasználói hitelesítés), a rendszer autentikációja, valamint a hozzáférés és jogosultság kezelése szempontjából megfelelő biztonságot nyújtson,

c) el kell végezni az új vagy változtatott szoftver megfelelő minősítését (implementálás),

d) biztosítani kell, hogy a program előállítása teljes, világos legyen (specifikáció),

e) a felhasználói felületnek egyszerűnek és érthetőnek kell lennie,

f) a feladat ellátásához szükséges mértékben kell meghatározni a hozzáférési jogosultságot,

g) csak ellenőrzött és vírusmentes adathordozót lehet felhasználni,

h) a szoftver importja a hálózaton keresztül tilos.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

8. § * 

1. melléklet a 46/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

RobotzsaruNeo rendszer bűnügyi modulját (Neo) kezelő szervek, hozzáférési jogosultságok

A B C D E F G H I J
1 Adatszolgáltatás Priorálás
2 olvasás adatfelvitel módosítás


3

Adatkezelők

Illetékesség

saját adatokban
(aktuális elöljáró)
Felügye-
lete alatt dolgozó szervek adatai
saját adatokban (aktuális
elöljáró)
Felügye-
lete alatt dolgozó szervek adatai
saját adatokban (aktuális elöljáró) Felügye-
lete alatt dolgozó szervek adatai


személyre


cégre
4 *  az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a NAV bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese országos hozzáférési jog X X X X
5 bűnügyi főigazgató és szakmai helyettese országos hozzáférési jog X X X X X X X
6 a NAV bűnüldözési, bűnmegelőzési-, biztonsági és felderítés-felügyeleti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetői országos hozzáférési jog X X X X X X X
7 a NAV pénzügyi információs szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetője országos hozzáférési jog X X X X X X X
8 a NAV bűnüldözési, bűnmegelőzési-, biztonsági és felderítés-felügyeleti tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetője országos hozzáférési jog X X X X
9 a NAV bűnügyi informatikai szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetője (rendszerfejlesztés, -felügyelet) országos hozzáférési jog X X X X X X X
10. *  a Központi Irányítás állományába tartozó felhatalmazott személy országos illetékesség X X X X X X
11 a Bűnügyi Főigazgatóság állományába tartozó, vezetője által kijelölt személy országos hozzáférési jog X X X X
12 a Bűmügyi Főigazgatóság bűnüldözési, bűnmegelőzési-, biztonsági és felderítés-
felügyeleti tevékenységet ellenőrző szervezeti egységének a tagja
országos hozzáférési jog X X X X
13 a NAV nyomozóhatósági feladatait ellátó területi szerveinek vezetői, azok helyettesei, az állomány e szerv vezetője által kijelölt tagja regionális hozzáférési jog X X X X X X
14 a NAV nyomozóhatósági feladatait ellátó területi szerveinek osztályvezetői, pénzügyi nyomozók, az állomány e szerv vezetője által kijelölt tagja helyi hozzáférési jog X X X
15 a NAV nyomozóhatósági feladatait ellátó területi szerveinek vezetői, azok helyettesei, az állomány e szerv vezetője által kijelölt tagja országos hozzáférési jog X X
16 a NAV nyomozóhatósági feladatait ellátó területi szerveinek osztályvezetői, pénzügyi nyomozók, az állomány e szerv vezetője által kijelölt tagja országos hozzáférési jog X X
17 *  a NAV adó- és vámhatósági feladatokat ellátó szerve vezetői, azok helyettesei, az állomány e szerv vezetője által kijelölt tagja helyi hozzáférési jog X X X X X
18 a NAV pénzügyi információs szervezeti egység kijelölt tagjai országos hozzáférési jog X X

2. melléklet a 46/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

RobotzsaruNeo pénzügyi információs modulját (RZSFIU) kezelő szervek, hozzáférési jogosultságok

A B C D E F G H I J
1 Adatszolgáltatás Priorálás
2 olvasás adatfelvitel módosítás


3

Adatkezelők

Illetékesség

saját adatokban
(aktuális elöljáró)
Felügye-
lete alatt dolgozó szervek adatai
saját adatokban (aktuális
elöljáró)
Felügye-
lete alatt dolgozó szervek adatai
saját adatokban (aktuális elöljáró) Felügye-
lete alatt dolgozó szervek adatai


személyre


cégre
4 *  az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a NAV bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese országos hozzáférési jog X X
5 a NAV pénzügyi információs szervezeti egységének tagjai országos hozzáférési jog X X X X X
6 a NAV bűnügyi informatikai szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetője (rendszerfejlesztés, -felügyelet) országos hozzáférési jog X X

3. melléklet a 46/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A RobotzsaruNeo rendszer szabálysértési modulját kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

A B C D E F G H I J
1 Adatszolgáltatás Priorálás
2 olvasás adatfelvitel módosítás


3

Adatkezelők

Illetékesség

saját adatokban
(aktuális elöljáró)
Felügye-
lete alatt dolgozó szervek adatai
saját adatokban (aktuális
elöljáró)
Felügye-
lete alatt dolgozó szervek adatai
saját adatokban (aktuális elöljáró) Felügye-
lete alatt dolgozó szervek adatai


személyre


Cégre
4 *  az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a NAV bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese országos hozzáférési jog X X X X
5 a NAV szabálysértési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetői országos hozzáférési jog X X X X X X X
6 a NAV biztonsági tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetői országos hozzáférési jog X X X X
7 a NAV bűnügyi informatikai szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetője (rendszerfejlesztés, -felügyelet) országos hozzáférési jog X X X X X X X
8 a Központi Irányítás állományába tartozó felhatalmazott személy országos hozzáférési jog X X X X
9 a NAV szabálysértési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének a tagja országos hozzáférési jog X X X X X X X
10 a NAV vámhatósági feladatokat ellátó területi szervének vezetői, azok helyettesei, az állomány e szerv vezetője által kijelölt tagja regionális hozzáférési jog X X X X X X
11 a NAV vámhatósági feladatokat ellátó területi szerve kirendeltségeinek vezetői, az állomány e szerv vezetője által kijelölt tagja helyi hozzáférési jog X X X X X
12 a NAV vámhatósági feladatokat ellátó területi szervének vezetői, azok helyettesei, az állomány e szerv vezetője által kijelölt tagja országos hozzáférési jog X X
13 a NAV vámhatósági feladatokat ellátó területi szerve kirendeltségeinek vezetői, az állomány e szerv vezetője által kijelölt tagja országos hozzáférési jog X X

4. melléklet a 46/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

A Határon Átlépő Készpénzforgalom Nyilvántartást kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

A B C D E F G H
1 Adatszolgáltatás
2 olvasás adatfelvitel módosítás


3

Adatkezelők

Illetékesség

saját adatokban
(aktuális eljáró)
(adatátvitelt végző valamennyi szerv adatai)
felügyelete alatt dolgozó szervek
saját adatokban (aktuális
eljáró)
felügye-
lete alatt dolgozó szervek adatai
saját adatokban (aktuális eljáró) Felügye-
lete alatt dolgozó szervek adatai
4 *  az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a NAV bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese országos hozzáférés jog - X - - - -
5 a NAV rendészeti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője és az általa kijelölt tagja országos hozzáférési jog - X - - - -
6 a bűnügyi főigazgató és szakmai helyettese, valamint a Bűnügyi Főigazgatóság bűnüldözési, bűnmegelőzési és felderítés-felügyeleti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagja országos hozzáférési jog - X - - - -
7 a NAV pénzügyi információs szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője, az állomány e szerv vezetője által kijelölt tagja országos hozzáférési jog - X - - - -
8 a NAV vámhatósági feladatokat ellátó területi szervének vezetői, az állomány e szerv vezetője által kijelölt tagja regionális hozzáférési jog - C - - - -
9 a NAV rendszerfejlesztésért felelős szervének kijelölt tagja országos hozzáférési jog C C - - - -
10 a NAV vámhatósági feladatokat ellátó területi szervének, kirendeltségeinek vezetői, az állomány a szervek vezetői által kijelölt tagjai országos hozzáférési jog X - X - X -

Megjegyzés:

X: AZ ADATOK TELJES KÖRÉRE VONATKOZÓ JOGOSULTSÁG.

C: A SZEMÉLYES ADATOK KIVÉTELÉVEL AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSI JOG.


  Vissza az oldal tetejére