A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában,

az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,

az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 16.2. pontjában,

a 6. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest Főváros Önkormányzatának a Budapest XIV. kerület 29732/9, 29732/5, 29753, 29742, 29743, 29800, 29799, 29732/3, 29737 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokon megvalósuló, a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park projekthez és Mesepark projekthez kapcsolódó beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű csatlakozási és fejlesztési, valamint egyéb munkák érdekében az (1) bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos Budapest XIV. kerület 29732/1 helyrajzi számú Városliget ingatlant, valamint a Budapest 29739/1 helyrajzi számú Hermina utat, 29732/2 helyrajzi számú Állatkerti körutat, 29731/2 helyrajzi számú Dózsa György utat, 29762/1 helyrajzi számú Kacsóh Pongrác utat és 29780 helyrajzi számú Hungária körutat érintik.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) * 

2. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) * 

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

4. § Az 1. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszköz módosítása során az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.

5. § (1) A Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek esetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletet a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység (állatkert, növénykert, temető stb.) és közhasználatú park területének minden megkezdett 1000 m2-e után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani,

b) személygépkocsik elhelyezését biztosító gépjármű-várakozóhelyek (parkolók) a telken, azon kívül a telekhatártól mért, legfeljebb 1000 méteren belüli más telken - parkolóban, parkolóházban vagy a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával - együttesen biztosíthatók.

(2) *  A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(3) A Beruházással összefüggésben a telek előírt legkisebb zöldfelületébe a telek zöldfelületével azonos módon beszámítandó a Pannon Park fedett parkjának zöldfelülete is.

(4) *  Az 1. § (1) bekezdése szerinti építésügyi hatósági eljárásokban - az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a Budapest XIV. kerület 29732/5, 29742 és 29743 helyrajzi számú ingatlanokat rendezettnek kell tekintetni abban az esetben is, ha a telek Városligeti Építési Szabályzat szerint kialakítása (telekhatár-rendezés) még nem történt meg.

(5) *  A használatbavételi engedély kiadásának feltétele a (4) bekezdésben megjelölt ingatlan tekintetében a Városligeti Építési Szabályzatban előírt telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

6. § A Beruházással összefüggésben a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendeletet a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) *  az 1. § (1) bekezdése szerinti földrészleteken lévő fás szárú növények kivágása esetén azok pótlását legkésőbb a Pannon Park projekt keretében megvalósuló Biodómra (a Pannon Ősvadont, a Pannon-tenger Akváriumot és a Látogatóközpontot magában foglaló épületre) vonatkozó használatbavételi engedélykérelem benyújtásáig el kell végezni,

b) a kivágott fák pótlására telepített fák közé beszámítandóak a Beruházás keretében a Pannon Park fedett parkjába telepített fás szárú növények,

c) amennyiben a kivágott fák pótlása az 1. § (1) bekezdése szerinti földrészleteken nem biztosítható, a pótlás az 1. § (1) és (2) bekezdésében megjelölt földrészleteken, a tulajdonos hozzájárulásával biztosítható, azzal, hogy a kivágott fák pótlásának helyét a kérelemben fel kell tüntetni.

7. § * 

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § *  E rendeletnek a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 289/2015. (X. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 5. § (2), (4) és (5) bekezdését, valamint 6. § a) pontját a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelethez * 

A Beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D
1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Budapest Főváros Önkormányzatának a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park projekthez és Mesepark projekthez kapcsolódó beruházások Budapest XIV. kerület
29732/9, 29732/5, 29753,
29742, 29743, 29800,
29799, 29732/3, 29737 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok; Budapest XIV. kerület
29732/1 helyrajzi számú (Városliget) ingatlan; a Budapest 29739/1 helyrajzi számú (Hermina út), 29732/2 helyrajzi számú (Állatkerti körút),
a) építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
b) örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
c) régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével),
d) fakivágási engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3. 29731/2 helyrajzi számú (Dózsa György út), útügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
4. 29762/1 helyrajzi számú (Kacsóh Pongrác út),
29780 helyrajzi számú (Hungária körút) ingatlanok
felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezése Budapest Főváros
Kormányhivatala
5. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
6. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
7. telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások Budapest Főváros
Kormányhivatala
8. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei
Kormányhivatal
9. környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Pest Megyei
Kormányhivatal
10. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
11. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai, tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások, a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
12. bányahatósági engedélyek Pest Megyei
Kormányhivatal

2. melléklet a 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére