A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

58/2015. (XII. 28.) MvM rendelet

az Információs Hivatalban rendszeresített szolgálati igazolványról és szolgálati jelvényről

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet 4. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. § (3) bekezdése tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § A hivatásos állomány tagjának szolgálati igazolványa a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 18. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl a hivatásos állomány tagja fegyverviselésre való jogosultságát igazolja.

2. § (1) A szolgálati igazolvány a Hszt. 18. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza

a) a Hivatal címerét,

b) az igazolvány érvényességi idejét,

c) az igazolvány kitöltésének dátumát,

d) a „TALÁLT IGAZOLVÁNYT A RENDŐRHATÓSÁGNAK ÁT KELL ADNI!” feliratot,

e) „AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSA NEMZETBIZTONSÁGI FELADATOT LÁT EL” feliratot,

f) gépi kódot,

g) a hivatásos állomány tagja jogosultsági körét, továbbá

h) a vezetői beosztás tanúsítására negyed körívű, szalagot formázó, piros színű sávot.

(2) A szolgálati igazolvány adattartalmának részletes leírását az 1. melléklet határozza meg.

3. § (1) A szolgálati igazolvány visszavonásig vagy a rajta feltüntetett időpontig érvényes.

(2) A szolgálati igazolványt vissza kell vonni a 8. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, vagy ha a szolgálati igazolvány

(3) bekezdés szerinti cseréje válik szükségessé. A szolgálati igazolvány visszavonására az állományilletékes parancsnok jogosult.

(3) A szolgálati igazolványt ki kell cserélni, ha az azon feltüntetett adatokban változás következett be, megrongálódott vagy érvényességi ideje lejárt. A hivatásos állomány tagja köteles haladéktalanul bejelenteni a Hivatal humánpolitikai tevékenységet végző szervezeti eleme (a továbbiakban: személyügyi szerv) számára, ha a szolgálati igazolványban szereplő adataiban változás következett be. A bejelentéshez a csere indokát hitelt érdemlően tanúsító dokumentumot mellékelni kell.

4. § (1) A szolgálati igazolvány elkészítéséhez szükséges adatok felvételéről a személyügyi szerv gondoskodik.

(2) A szolgálati igazolvány megrendelésére, elkészíttetésére, továbbá kiadására, visszavonására és cseréjére a személyügyi szerv intézkedik.

5. § (1) A szolgálati igazolványt a Hivatal személyügyi szerve által biztosított fekete színű bőrtokban kell tárolni a szolgálati jelvénnyel együtt.

(2) A szolgálati igazolványok és szolgálati jelvények megrendeléséért, kiadásáért, naprakész nyilvántartásáért és visszavonásáért a személyügyi szerv felel.

(3) A szolgálati jelvény részletes leírását a 2. melléklet határozza meg.

6. § (1) A szolgálati igazolvány kitöltéséhez szükséges adatokat a személyügyi szerv küldi meg a szolgálati igazolvány előállítását végző szervezet részére.

(2) A szolgálati igazolvány és a szolgálati jelvény előállításának, valamint a bőrtok legyártásának költségét a Hivatal biztosítja.

7. § (1) A hivatásos állomány tagja a részére kiadott szolgálati igazolványt köteles megőrizni, jogszerűen és rendeltetésszerűen használni.

(2) A szolgálati igazolvány illetéktelen számára át nem adható, Magyarország területén kívülre nem vihető.

(3) A szolgálati igazolvány elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását, megsemmisülését a hivatásos állomány tagja a tudomásra jutást követően haladéktalanul köteles jelenteni a közvetlen szolgálati elöljárójának, aki a személyügyi szervet értesíti.

(4) Az állományilletékes parancsnok - a közvetlen szolgálati elöljáró jelentését követően - intézkedik az elvesztés vagy eltulajdonítás tényének a személyügyi nyilvántartásba történő bejegyzése, valamint a szolgálati igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok letiltása iránt, továbbá a személyügyi szervnél kezdeményezi a szolgálati igazolvány érvénytelenítését és pótlását.

(5) A szolgálati jelvény használatára, kezelésére az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

8. § (1) A személyügyi szerv

a) a hivatásos szolgálati jogviszony megszűnése esetén a jogviszony utolsó napján,

b) a hivatásos állomány beosztásából felfüggesztett tagjától - a felfüggesztés idejére - a felfüggesztés kezdőnapján,

c) a hivatásos állomány olyan tagja esetében, akivel szemben nemzetbiztonsági kockázat feltárására alapozva a szolgálati kötelezettség teljesítése, illetve munkavégzés alóli mentesítésre kerül sor, e mentesség kezdő napját megelőző napon,

d) a hivatásos állomány azon tagjától, akinek szünetel a szolgálati jogviszonya - a szüneteltetés idejére - az aktív szolgálata utolsó napján,

e) ha elveszett, de később megkerült, és az illetéktelen által történt hozzáférés nem zárható ki,

a szolgálati igazolványt visszavonja.

(2) A hivatásos állomány felfüggesztett, valamint a szolgálati jogviszonyát szüneteltető tagjának visszavont szolgálati igazolványát a személyügyi szerv a visszavonás idejére elhelyezi a hivatásos állomány tagjának személyi anyagában. A felfüggesztést, illetve a szolgálati jogviszony szünetelésének megszüntetését követő első munkanapon a személyügyi szerv visszaszolgáltatja a visszavont szolgálati igazolványt a hivatásos állomány tagjának, vagy - ha a visszavonás ideje alatt bekövetkezett ok miatt a szolgálati igazolvány cseréje válik szükségessé - gondoskodik a cseréről.

(3) A hivatásos állomány azon tagját, akinek a szolgálati jogviszonya nyugállományba helyezésével szűnik meg, a szolgálati igazolvány visszavonásával egyidejűleg nyugdíjas-igazolvánnyal kell ellátni.

(4) A hivatásos állomány tagjának halála esetén a szolgálati igazolványt a személyügyi szerv visszavonja, a túlélő hozzátartozótól vagy a hagyaték kezelésére jogosult más személytől bekéri.

(5) A visszavont szolgálati igazolványok dokumentált selejtezéséről a személyügyi szerv gondoskodik, ezt követően a megsemmisítésük iránt intézkedik.

9. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2015. december 31-én érvényes szolgálati igazolványok visszavonásukig, de legkésőbb 2016. június 30-ig érvényesek. 2016. június 30-ig gondoskodni kell a rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott szolgálati igazolványok visszavonásáról, és helyette új szolgálati igazolványok kiadásáról.

(3) * 

1. melléklet az 58/2015. (XII. 28.) MvM rendelethez

Az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának leírása

1. Az igazolvány felépítése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, világoskék színű címsorban sötétkék felirattal ellátott többrétegű műanyag kártyaigazolvány. Az első oldalon holografikus biztonsági elem található.

2. Az igazolvány első oldalának adattartalma:

- Magyarország címere és mellette „MAGYARORSZÁG” felirat

- az Információs Hivatal címere,

- „INFORMÁCIÓS HIVATAL” felirat,

- az állományviszony megnevezése,

- arckép,

- név,

- rendfokozati jelző rövidítése, rendfokozat megnevezése,

- sorszám,

- „ÉRVÉNYES:” felirat,

- az érvényesség dátuma,

- a hivatásos állomány vezetői beosztású tagjai esetében a jobb alsó sarokban kb. 5 mm széles, negyed körívű, piros színű, hullámos szalagot formázó sáv.

3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

- sorozatszám,

- a „SAJÁT KEZŰ ALÁÍRÁS:” felirat, alatta a saját kezű aláírás minta digitalizált képe,

- „AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSA NEMZETBIZTONSÁGI FELADATOT LÁT EL” felirat,

- „FEGYVERVISELÉSRE JOGOSULT” felirat,

- „TALÁLT IGAZOLVÁNYT A RENDŐRHATÓSÁGNAK ÁT KELL ADNI!” felirat,

- a „KITÖLTÉS DÁTUMA:” felirat, alatta dátum,

- az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

2. melléklet az 58/2015. (XII. 28.) MvM rendelethez

Az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjai szolgálati jelvényének leírása

A szolgálati jelvény optikailag két elkülöníthető részből, egy körből és a kör mögött található pajzsból áll. A pajzs keskenyebb a kör átmérőjénél, annak alsó és felső széle azonban kilóg a kör alól. A pajzs alsó szélét a pajzs szélességével azonos, felső ívét nagyobb átlójú körív zárja.

A pajzs felső ívén „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A pajzs alsó körívében, annak közepéből balra és jobbra kiterjedő, szimmetrikus, zöld színű tölgyfalomb ékítmények láthatók, amelyek a szolgálati igazolvány számának megfelelő, aranyszínű számsort fogják közre. A pajzs legalsó részében apró, szabályos négylevelű lóherén két, egymásra helyezett villás végződésű zászlószalag díszítőelem található.

A kör felső ívén „INFORMÁCIÓS HIVATAL” körfelirat, a jelvény középpontjában egy kiterjesztett szárnyú turulmadár található, amely csőrében István-kardot, karmai között pedig lovagi pajzsot és „A haza minden előtt!” feliratú szalagot tart. A lovagi pajzs 4/4 osztású, egymást váltó piros és ezüst/fehér színű sávozással.


  Vissza az oldal tetejére