Hatály: közlönyállapot (2015.X.26.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

65/2015. (X. 26.) FM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés a) pont 1. és 2. alpontjában, a c) pont 10., 11., 14. és 23. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. és 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 96. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről, 6-9. cikk, II. melléklet, V. melléklet;

b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő növény- és állatvilág védelméről, 14-15. cikk.”

2. § Az R. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Az R.

a) 1., 4., és 18. számú mellékletében a „Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Megyei Kormányhivatal” szöveg,

b) 6. számú mellékletének 6.2. alpontjában a „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „vadgazdálkodási hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal” szöveg,

c) 9. számú mellékletében a „MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA” szövegrész helyébe a „VADGAZDÁLKODÁSI HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ MEGYEI KORMÁNYHIVATAL” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti az R.

a) 1. § (1) bekezdés a) pont 8. alpontja,

b) 27. § (6) bekezdése,

c) 5. számú mellékletében foglalt „I. VADÁSZATI IDÉNYEK” című táblázat a) „Nagyvadfajok” pontjában a „zerge vadászati idény nélkül” sora, valamint

d) 20. számú mellékletében foglalt táblázat „zerge 50” sora.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2. § és az 1. melléklet 2016. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 65/2015. (X. 26.) FM rendelethez

Az R. 5. számú melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

I. VADÁSZATI IDÉNYEK

a) Nagyvadfajok
gímszarvasbika
- érett bika
- tehén, -ünő
- borjú
szeptember 1-január 31.
szeptember 1-október 31.
szeptember 1-január 31.
szeptember 1-február utolsó napja
dámbika
- érett bika
- tehén, -ünő
- borjú
október 1-február utolsó napja
október 1-november 30.
október 1-január 31.
október 1-február utolsó napja
őzbak
- suta, gida
április 15-szeptember 30.
október 1-február utolsó napja
muflonkos
- juh, -jerke
- bárány
szeptember 1-február utolsó napja
szeptember 1-január 31.
szeptember 1-február utolsó napja
vaddisznó egész évben
szikaszarvas egész évben
b) Apróvadfajok
mezei nyúl október 1-december 31.
üregi nyúl egész évben
fácánkakas október 1-február utolsó napja
- fácántyúk október 1-január 31.
fogoly október 1-december 31.
nyári lúd október 1-december 31.
vetési lúd, nagy lilik, kanadai lúd, nílusi lúd október 1-január 31.
tőkés réce augusztus 15-január 31.
szárcsa szeptember 1-január 31.
erdei szalonka vadászati idény nélkül
örvös galamb, balkáni gerle augusztus 15-január 31.
c) Egyéb apróvadfajok
róka, aranysakál, nyest, pézsmapocok, nyestkutya, mosómedve egész évben
borz, házi görény, dolmányos varjú, szarka, szajkó július 1-február utolsó napja

Az a), b) és c) pontokban meghatározott vadászati idények alkalmazása során az egyes vadfajoknál a 27. és 27/A. §-ban foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell venni.”


  Vissza az oldal tetejére