A jogszabály mai napon ( 2019.10.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

78/2015. (XII. 23.) BM rendelet

az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól

Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 24. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. igénybevételre jogosult szerv: az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 9. §-ában meghatározott szerv,

2. *  elemző személy: az arcképelemző tevékenységet végző szerv által foglalkoztatott olyan személy, aki kizárólag az arcképelemző tevékenységet végző szervnek a Törvény végrehajtásával összefüggő elemzési, kiértékelési tevékenysége ellátásában vesz részt,

3. *  elemzői helyiség: kizárólag arcképelemző tevékenység végzésére szolgáló, az arcképelemző tevékenységet végző szerv egyéb, jogszabály által előírt feladatainak ellátására szolgáló más objektumaitól és helyiségeitől fizikailag elkülönített, saját beléptető rendszerrel rendelkező épületrész,

4. találati lista: az arcképelemző rendszer által elvégzett informatikai jellegű összehasonlító tevékenység eredménye alapján képzett, arckép profilokat, technikai kapcsoló számokat, valamint az arckép profilok alapját képező arcképmásokat és azok metaadatait tartalmazó adathalmaz,

5. metaadat: az arckép profil alapját képező arcképmás felvételezésének dátuma, az arcképmáshoz tartozó személy születési éve és neme.

2. A személyazonosság ellenőrzésének és az ismeretlen személy azonosításának elemzői támogatása

2. § (1) *  A személyazonosság ellenőrzésének és az ismeretlen személy azonosításának elemzői támogatását az igénybevételre jogosult szerv kizárólag elektronikus úton, a (2) bekezdés szerint kérheti az arcképelemző tevékenységet végző szervtől.

(2) Az igénybevételre jogosult szerv a kérelmét

a) *  az arcképelemző tevékenységet végző szerv által működtetett informatikai alkalmazás igénybevételével (portál felületen), illetve

b) *  az igénybevételre jogosult szerv és az arcképelemző tevékenységet végző szerv közötti közvetlen informatikai adatkapcsolatot biztosító rendszer útján

nyújthatja be az arcképelemző tevékenységet végző szervnek. * 

3. § A személyazonosság ellenőrzésének és az ismeretlen személy azonosításának elemzői támogatása iránti kérelemben meg kell jelölni

a) az igénybevétel célját,

b) az igénybevétel célját megalapozó ügy számát,

c) az igénybevétel célját megalapozó, a Törvény 9. §-ában meghatározott adatkezelési felhatalmazás meghatározását és

d) az igénybevételre jogosult szerv által írásban felhatalmazott, az adott ügyben eljárni jogosult személy 9. § szerinti egyedi azonosítóját.

4. § *  Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az igénybevételre jogosult szerv részére a kiértékelési tevékenység eredményeként kapott arckép profilhoz tartozó, az arckép profil nyilvántartásban kezelt technikai kapcsoló szám átadását, az arckép profil nyilvántartás tekintetében a nem megfeleltethetőség tényét vagy a kiértékelési tevékenység eredménytelenségéről való tájékoztatását

a) az arcképelemző tevékenységet végző szerv által működtetett informatikai alkalmazás igénybevételével (portál felületen), illetve

b) az igénybevételre jogosult szerv és az arcképelemző tevékenységet végző szerv közötti közvetlen informatikai adatkapcsolatot biztosító rendszer útján

biztosítja.

5. § (1) *  Ha az arcképelemző tevékenység igénybevételére irányuló kérelmében az igénybevételre jogosult szerv arról nyilatkozik, hogy az előtte folyamatban levő, az arcképelemző tevékenység igénybevételét megalapozó eljárásban kiskorú személy veszélyeztetettsége, a közbiztonságot vagy a nemzetbiztonságot közvetlenül és súlyosan fenyegető helyzet, illetve kiemelt bűnüldözési érdek áll fenn, az arcképelemző tevékenységet végző szerv soron kívül jár el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott soron kívüliségre vonatkozó nyilatkozatot az igénybevételre jogosult szerv vezetője vagy az általa meghatalmazott személy tehet.

(3) *  Soron kívüli eljárás esetén az arcképelemző tevékenységet végző szerv haladéktalanul intézkedik az összehasonlítási és a kiértékelési tevékenység elvégzéséről.

(4) *  Soron kívüli eljárás esetén az arcképelemző tevékenységet végző szerv a kérelem beérkezését követő 24 órán belül a 4. §-ban meghatározottak szerint átadja az igénybevételre jogosult szerv részére a kiértékelési tevékenység eredményeként kapott arckép profilhoz tartozó, az arckép profil nyilvántartásban kezelt technikai kapcsoló számot, vagy tájékoztatja az igénybevételre jogosult szervet az arckép profil nyilvántartás tekintetében a nem megfeleltethetőség tényéről vagy a kiértékelési tevékenység eredménytelenségéről.

(5) *  Ha az arcképelemző tevékenység igénybevételére irányuló kérelmében az igénybevételre jogosult szerv arról nyilatkozik, hogy az arcképelemző tevékenységet a különleges jogrendben alkalmazandó intézkedésekkel vagy a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatai ellátása érdekében veszi igénybe, az arcképelemző tevékenységet végző szerv hivatali időben benyújtott kérelem esetén haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 2 órán belül, hivatali időn kívül benyújtott kérelem esetén a kérelem beérkezését követő 3 órán belül a 4. §-ban meghatározottak szerint átadja az igénybevételre jogosult szerv részére a kiértékelési tevékenység eredményeként kapott arckép profilhoz tartozó, az arckép profil nyilvántartásban kezelt technikai kapcsoló számot, vagy tájékoztatja az igénybevételre jogosult szervet az arckép profil nyilvántartás tekintetében a nem megfeleltethetőség tényéről vagy a kiértékelési tevékenység eredménytelenségéről.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot az igénybevételre jogosult szerv vezetője vagy az általa meghatalmazott személy tehet.

6. § *  A Törvény 11. § (3) bekezdésében, valamint 12. § (5) bekezdésében meghatározott kiértékelési tevékenység akkor tekinthető eredményesnek, ha legalább két elemző személy egymástól függetlenül végzett elemzése során azt állapítja meg, hogy az igénybevételre jogosult szerv által arcképelemző tevékenység céljából átadott arcképmás megfeleltethető az arcképelemző rendszer által végzett összehasonlítás eredményeképpen előálló találati lista egy vagy több elemével, illetve ha a kiértékelő tevékenység során az adott kérelmet elemző személyek megállapítják a nem megfeleltethetőség tényét.

3. A szolgáltatási szabályzat

7. § (1) *  Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az arcképelemző tevékenység nyújtásának és igénybevételének műszaki, biztonsági és informatikai biztonsági feltételeiről szolgáltatási szabályzatot ad ki.

(2) A szolgáltatási szabályzat tartalmazza

a) az arcképelemző tevékenység leírását, valamint igénybevételének részletes műszaki, biztonsági és informatikai biztonsági feltételeit,

b) az arcképelemző tevékenység keretében továbbított adatok hitelességét biztosító ügyviteli, ellenőrzési és adattisztítási megoldások összefoglaló leírását,

c) az arcképelemző tevékenység keretében továbbított adatok megnevezését,

d) ha a szolgáltatási szabályzat egyes részeinek nyilvános közzététele veszélyeztetné az arcképelemzési nyilvántartással kapcsolatos információbiztonságot, e részek indokolással ellátott megjelölését,

e) a szolgáltatási szabályzat módosítása esetén követendő eljárást, ideértve az igénybevételre jogosult szervek tájékoztatásának rendjét.

(3) *  Az arcképelemző tevékenységet végző szerv a szolgáltatási szabályzat és annak változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege minősített adatnak nem minősülő és a nyilvánosságra kerülés esetén az arcképelemzési nyilvántartással kapcsolatos információbiztonságot nem veszélyeztető részeit legkésőbb a szolgáltatási szabályzat vagy a változás tervezett hatálybalépését megelőző utolsó munkanapon elektronikusan közzéteszi.

4. Az arcképelemző tevékenységet végző szerv és az igénybevételre jogosult szerv közötti együttműködési megállapodás * 

8. § (1) *  Az arcképelemző tevékenységet végző szerv és az igénybevételre jogosult szerv az arcképelemző tevékenység nyújtásának és igénybevételnek műszaki és informatikai biztonsági feltételeire vonatkozóan együttműködési megállapodást köt.

(2) Az együttműködési megállapodás tartalmazza különösen

a) az igénybevételre jogosult szervnek a szolgáltatási szabályzatban foglaltak tudomásulvételére és elfogadására vonatkozó nyilatkozatát,

b) az arcképelemző tevékenység nyújtásának adminisztratív feltételeit,

c) az arcképelemző tevékenység nyújtásának műszaki feltételeit,

d) az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény szerinti biztonsági esemény bekövetkezése esetén értesítendő személyek megnevezését, beosztását és elérhetőségét.

(3) *  Az igénybevételre jogosult szerv az együttműködési megállapodás megkötése iránti szándéknyilatkozatának az arcképelemző tevékenységet végző szervhez történő benyújtásával egyidejűleg csatolja az 1. melléklet szerinti adatait tartalmazó adatlapot.

(4) *  Az arcképelemző tevékenységet végző szerv a szándéknyilatkozat beérkezését követő 5 napon belül megvizsgálja, hogy az igénybevételre jogosult szerv megfelel-e a Törvényben, valamint az e rendeletben foglalt feltételeknek.

(5) *  Ha a vizsgálat alapján az arcképelemző tevékenységet végző szerv azt állapítja meg, hogy az igénybevételre jogosult szerv teljesítette a Törvényben, valamint az e rendeletben foglalt feltételeket, az arcképelemző tevékenységet végző szerv a szándéknyilatkozat beérkezését követő 15 napon belül intézkedik az együttműködési megállapodás megkötése iránt.

(6) *  Ha az igénybevételre jogosult szerv a Törvényben, valamint az e rendeletben foglalt feltételeket nem teljesíti, az arcképelemző tevékenységet végző szerv a szándéknyilatkozat beérkezését követő 8 napon belül tájékoztatja az igénybevételre jogosult szervet az általa észlelt hiányosságokról, valamint a 9. §-ban foglaltakról.

9. § (1) *  Az arcképelemző tevékenység igénybevételéhez szükséges egyedi azonosító iránti kérelem kizárólag az igénybevételre jogosult szerv és az arcképelemző tevékenységet végző szerv közötti, a 8. § szerinti együttműködési megállapodás megkötését követően nyújtható be.

(2) *  Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az egyedi azonosító iránti kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül tájékoztatja az igénybevételre jogosult szervet a hozzáférésre felhatalmazott személy egyedi azonosítójáról, valamint a hozzáférés gyakorlásához szükséges technikai ismeretekről.

10. § Az igénybevételre jogosult szerv jogosultság nyilvántartásban rögzítendő adatait tartalmazó adatlapot az 1. melléklet, az arcképelemző tevékenység igénybevételéhez szükséges egyedi azonosító iránti kérelem adattartalmát, az arcképelemző tevékenység igénybevételére adott felhatalmazás megszűnéséről szóló értesítés adattartalmát, valamint a hozzáférésre felhatalmazott személy jogosultság nyilvántartásban kezelt adatainak változásáról szóló értesítés adattartalmát a 2. melléklet, az arcképelemző rendszer kezelésére jogosult személy jogosultság nyilvántartásban rögzítendő adatait tartalmazó adatlapot a 3. melléklet tartalmazza.

5. A biztonsági intézkedések

11. § (1) *  A központi szerv és az arcképelemző tevékenységet végző szerv az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben, valamint a minősített adat védelméről szóló törvényben foglalt követelmények érvényre juttatása - így különösen a jogosulatlan hozzáférés és az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalának megakadályozása - érdekében intézkedni köteles.

(2) *  Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az elemzői és kiértékelési tevékenységet támogató informatikai eszközöket kizárólag csak az arcképelemző tevékenységet végző szerv egyéb rendszereitől elkülönítetten, megfelelő információbiztonsági védelemmel ellátott zárt hálózati szegmensben működtetheti.

(3) Az elemzői és kiértékelési tevékenységet támogató valamennyi informatikai eszköz kizárólag egyedi jogosultságkezelés és megfelelő szintű azonosítás mellett használható.

(4) *  Az arcképelemző rendszer elhelyezésére szolgáló helyiségekbe történő beléptetés tekintetében az arcképelemző tevékenységet végző szerv köteles elkülönített elektronikus beléptető rendszert működtetni, továbbá köteles gondoskodni az objektumvédelemről.

(5) Az elemző személy köteles minden gyanús, így különösen az elemzői tevékenység befolyásolás-mentességét vagy az adatbiztonságot veszélyeztető eseményt soron kívül jelenteni a szervezeti egységét vezető személynek (a továbbiakban: közvetlen felettes), aki köteles megtenni a szükséges intézkedéseket az ügy kivizsgálása érdekében.

(6) *  Az elemző személyek által folytatott kiértékelési tevékenység során - a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata kivételével - az elemzői helyiségben kizárólag az elemző személy, az arcképelemző tevékenységet végző szerv feladat- és hatáskörrel rendelkező vezető beosztású tisztviselője és azon személy tartózkodhat, akinek azt az arcképelemző tevékenységet végző szerv vezetője engedélyezte.

(7) Az egymástól függetlenül végzett párhuzamos kiértékelési tevékenység kizárólag külön elemzői helyiségekben végezhető el.

(8) Ha az elemző személy azt észleli, hogy olyan személlyel összefüggésben végez kiértékelési tevékenységet, akinek személyazonossága előtte ismert, köteles a kiértékelési tevékenységét haladéktalanul félbeszakítani és a közvetlen felettest ezen körülményről értesíteni. Az érintettséget jelző elemző személy az adott ügyben kiértékelési tevékenységet ezt követően nem végezhet. A közvetlen felettes haladéktalanul gondoskodik új elemző személy kijelöléséről, egyúttal intézkedik az elemzői és a kiértékelési tevékenység ismételt elvégzéséről.

(9) A (8) bekezdés szerinti eseményről az abban érintett elemző személy feljegyzést készít. A feljegyzésben meg kell jelölni az adott kiértékelés alapjául szolgáló kérelmet azonosító adatokat. A feljegyzés nem tartalmazhat személyes adatot.

(10) *  Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az igénybevételre jogosult szervek részére történő adattovábbítással összefüggő belső ügyviteli folyamatait a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény, valamint a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló törvény rendelkezései figyelembevételével alakítja ki.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 78/2015. (XII. 23.) BM rendelethez

Adatlap az igénybevételre jogosult szerv részére a jogosultság nyilvántartásban történő rögzítés céljából

1. A jogosultság nyilvántartásba való felvételhez az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján az igénybevételre jogosult szerv következő adatait jelzem:

a) megnevezése:

b) levelezési címe:

c) telefonszáma:

d) telefaxszáma:

e) elektronikus levélcíme:

f) hozzáférési jogosultság típusa:

g) hozzáférési jogosultság keletkezésének ténye és időpontja:

2. Az igénybevételre jogosult szerv vezetőjének vagy a nevében kiadmányozásra jogosult személynek az aláírása

3. A igénybevételre jogosult szerv bélyegző lenyomata

2. melléklet a 78/2015. (XII. 23.) BM rendelethez

A) Egyedi azonosító iránti kérelem arcképelemző tevékenység igénybevétele céljából

Kérem (igénybevételre jogosult szerv megnevezése) által arcképelemző tevékenység igénybevételére felhatalmazott személy részére az arcképelemző tevékenység igénybevételéhez szükséges egyedi azonosító biztosítását.

1. A jogosultság nyilvántartásba való felvételhez az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján a következő adatokat jelzem:

a) a hozzáférésre jogosult személy neve:

b) a hozzáférésre jogosult személy személyi azonosítója, ennek hiányában természetes személyazonosító adatai:

c) a hozzáférésre jogosult személy beosztása:

d) a hozzáférésre jogosult személy szervezeti egysége:

e) a hozzáférésre jogosult személy hozzáférési jogosultságának terjedelme és köre:

f) a hozzáférésre jogosult személy hozzáférési jogosultsága keletkezésének ténye és időpontja:

g) a hozzáférésre jogosult személy egyedi azonosítója (ha azzal már rendelkezik):

2. Az igénybevételre jogosult szerv vezetőjének vagy a nevében kiadmányozásra jogosult személynek az aláírása

3. Az igénybevételre jogosult szerv bélyegző lenyomata

B) Értesítés (igénybevételre jogosult szerv megnevezése) által arcképelemző tevékenység igénybevételére adott felhatalmazás megszűnéséről

Kérem (igénybevételre jogosult szerv megnevezése) által arcképelemző tevékenység igénybevételére felhatalmazott személy részére kiadott, az arcképelemző tevékenység igénybevételéhez szükséges egyedi azonosító törlését.

1. A hozzáférésre jogosult személy

a) neve:

b) személyi azonosítója, ennek hiányában természetes személyazonosító adatai:

c) beosztása:

d) szervezeti egysége:

e) hozzáférési jogosultságának terjedelme és köre:

f) hozzáférési jogosultsága keletkezésének ténye és időpontja:

g) egyedi azonosítója:

h) hozzáférési felhatalmazása megszűnésének időpontja:

2. Az igénybevételre jogosult szerv vezetőjének vagy a nevében kiadmányozásra jogosult személynek az aláírása

3. Az igénybevételre jogosult szerv bélyegző lenyomata

C) Értesítés (igénybevételre jogosult szerv megnevezése) által arcképelemző tevékenység igénybevételére felhatalmazott személy jogosultság nyilvántartásban kezelt adatainak változásáról

Kérem (igénybevételre jogosult szerv megnevezése) által arcképelemző tevékenység igénybevételére felhatalmazott személynek a jogosultság nyilvántartásban kezelt adatai változásának az átvezetését.

1. A hozzáférésre jogosult személy

a) neve:

b) személyi azonosítója, ennek hiányában természetes személyazonosító adatai:

c) beosztása:

d) szervezeti egysége:

e) hozzáférési jogosultságának terjedelme és köre:

f) hozzáférési jogosultsága keletkezésének ténye és időpontja:

g) egyedi azonosítója:

2. A hozzáférésre jogosult személy változással érintett adatai (kizárólag a változással érintett adat töltendő ki, a változással nem érintett adatkör tekintetében a sort ki kell húzni):

a) hozzáférésre jogosult személy neve:

b) hozzáférésre jogosult személy személyi azonosítója, ennek hiányában természetes személyazonosító adatai:

c) hozzáférésre jogosult személy beosztása:

d) hozzáférésre jogosult személy szervezeti egysége:

e) hozzáférésre jogosult személy hozzáférési jogosultságának terjedelme és köre:

f) hozzáférésre jogosult személy hozzáférési jogosultsága keletkezésének ténye és időpontja:

3. Az igénybevételre jogosult szerv vezetőjének vagy a nevében kiadmányozásra jogosult személynek az aláírása

4. Az igénybevételre jogosult szerv bélyegző lenyomata

3. melléklet a 78/2015. (XII. 23.) BM rendelethez

Adatlap az arcképelemző rendszer kezelésére jogosult személy részére a jogosultság nyilvántartásban történő rögzítés céljából

1. A jogosultság nyilvántartásba való felvételhez az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a következő adatokat jelzem:

1.1. Az arcképelemző rendszer kezelésére (elemző tevékenység folytatására) jogosult személy

a) neve:

b) személyi azonosítója, ennek hiányában természetes személyazonosító adatai:

c) beosztása:

d) szervezeti egysége:

e) hozzáférési jogosultságának terjedelme és köre:

f) hozzáférési jogosultsága keletkezésének ténye és időpontja:

g) hozzáférési jogosultságához rendelt felhasználói azonosítója (ha azzal már rendelkezik):

2. A szervezeti egység vezetőjének aláírása

3. A szervezeti egység bélyegző lenyomata


  Vissza az oldal tetejére