A jogszabály mai napon ( 2021.12.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet

a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Az igazgatási szolgáltatási díjak köre és mértéke

1. § (1) A kérelmező ügyfél az eljárás kezdeményezésekor az e rendelet szerinti

a) hatósági eljárásokért az 1. mellékletben,

b) szakhatósági eljárásokért a 2. mellékletben

meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat fizet.

(2) * 

(3) * 

2. Az igazgatási szolgáltatási díjak beszedése, kezelése

2. § (1) A kormányhivatal által folytatott hatósági és szakhatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat a kormányhivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, 3. mellékletben meghatározott számlájára kell befizetni.

(2) *  Az MBFSZ által folytatott hatósági és szakhatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat az MBFSZ-nek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számú fizetési számlájára kell befizetni.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését az eljárást kezdeményező ügyfél az (1) és (2) bekezdésben meghatározott fizetési számlák javára átutalással vagy készpénzátutalással teljesítheti.

(4) *  Az igazgatási szolgáltatási díj fizetését az eljárás megindításával egyidejűleg igazolni kell.

(5) *  A kormányhivatal és az MBFSZ az igazgatási szolgáltatási díjról számviteli bizonylatot állít ki. A számviteli bizonylaton fel kell tüntetni a kérelem iktatószámát és az 1. vagy 2. mellékletben megjelölt kódszámot.

(6) A kérelem visszavonása esetén a befizetett igazgatási szolgáltatási díj nem igényelhető vissza.

3. § Az e rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében,

b) a díjfizetésre kötelezettekre az Itv. 31. § (2)-(6) bekezdésében,

foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell azzal, hogy ahol azok illetéket említenek, azon igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

3. Az igazgatási szolgáltatási díjak visszatérítése

4. § *  (1) * 

(2) A tévesen befizetett igazgatási szolgáltatási díj visszatérítéséről a bányafelügyelet a befizetésről való tudomásszerzést követő 15 napon belül intézkedik.

4. * 

5. § * 

5. A felügyeleti díj fizetése, beszedése, kezelése

6. § (1) *  A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt). 43. § (9a) bekezdése szerinti felügyeleti díjat évente, egy összegben, ezer forintra kerekítve az MBFSZ Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számú számlájára, mint a felügyeleti díj beszedésére jogosult részére kell átutalással befizetni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a „felügyeleti díj” szöveget fel kell tüntetni. A felügyeleti díjat visszaigényelni nem lehet.

(2) A felügyeleti díjat

a) a bányatelek jogosítottja január 20-ig,

b) a földgáztárolói, -szállítói és elosztói, PB-gáz forgalmazói engedélyes, a határon átnyúló szolgáltatásként PB-gáz forgalmazást végző, a bányászati hulladék kezelője, a szén-dioxid-tárolóhely üzemeltetője és a szén-dioxid-szállítóhálózat üzemeltetője június 20-ig

fizeti meg.

(3) *  A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott engedélyes a felügyeleti díj megfizetésével egyidejűleg a 4. melléklet szerinti elszámolási adatlapot is megküldi az MBFSZ részére.

(4) *  Az MBFSZ a befizetett felügyeleti díjról számviteli bizonylatot bocsát ki.

(5) *  A kormányhivatal március 1-jéig adatot szolgáltat az MBFSZ-nek a Bt. 43. § (9) bekezdése szerinti bányavállalkozó, illetve engedélyes által befizetett a tárgyévet megelőző igazgatási szolgáltatási díjak összegéről.

(6) *  Az MBFSZ a (2) bekezdés a) pontja esetében befizetett felügyeleti díjból március 20-ig, a (2) bekezdés b) pontja esetében július 20-ig gondoskodik a Bt. 43. § (9c) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjak összegének visszafizetéséről.

6. Nyilvántartás

7. § Az e rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjak, illetve felügyeleti díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

7. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdése, az 1. és a 2. melléklet, valamint az (5) bekezdés a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(3) A 6. § (5) és (6) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

(4) * 

(5) * 

1. melléklet a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelethez

1. A bányászati jog gyakorlásával és egyéb, az ügyfél kérelmére indított eljárásokkal kapcsolatos díjak (Ft-ban)

A B C D
1. Egyes igazgatási eljárások Díj Kódszám
2. Ásványi nyersanyag, valamint szénhidrogének tárolására alkalmas földtani szerkezetek Szilárd ásványi nyersanyagra vonatkozó kutatás engedélyezése, kutatási engedély átruházása 25 000 A0111
3. kutatása Kőolajra és földgázra vonatkozó kutatás engedélyezése, kutatási engedély átruházása 50 000 A0112
4. Kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása 50 000 A0120
5. Kutatási műszaki üzemi terv módosítása 30 000 A0130
6. Más bányavállalkozó bányászati jogát érintő kutatási engedély, adomány esetén a tevékenységek összehangolásáról szóló megállapodás jóváhagyása 46 000 A0140
7. Kutatási zárójelentés elbírálása 34 000 A0150
8. Kutatási jog más ásványi nyersanyagra történő kiterjesztése 18 000 A0160
9. Kutatási terület visszaadásának elbírálása 30 000 A0170
10. A 9. pontban foglalt díjon felül továbbá a kutatási terület visszaadásának elbírálása szilárd ásványi nyersanyag kutatása esetén minden megkezdett km2-enként 500 A0171
11. A 9. pontban foglalt díjon felül továbbá a kutatási terület visszaadásának elbírálása kőolaj- és földgázkutatás esetén minden megkezdett 10 km2-enként 500 A0172
12. Bányatelek, illetve geotermikus védőidom megállapítása, illetve kijelölése, módosítása, törlése Bányatelek megállapítása, módosítása, megosztása, illetve törlése mélyművelésű bánya esetén 130 000 A0210
13. Bányatelek megállapítása, módosítása, megosztása, illetve törlése külfejtéses bánya esetén 100 000 A0220
14. Bányatelek megállapítása, módosítása, megosztása, illetve törlése külfejtés és mélyművelés kombinációja esetén 140 000 A0230
15. Bányatelek megállapítása, módosítása, megosztása, illetve törlése fúrólyukas kitermelés esetén 130 000 A0240
16. Bányatelek megállapítása, módosítása, megosztása, illetve törlése föld alatti gáztároló esetén 100 000 A0250
17. Geotermikus védőidom kijelölése 149 000 A0260
18. Bányászati jog más ásványi nyersanyagra történő kiterjesztése a 12-16. pont szerinti díjtétel 50%-a A0270
19. Geotermikus védőidom törlése kérelemre 39 000 A0280
20. Tájrendezési előterv módosítása 22 000 A0290
21. Műszaki üzemi terv jóváhagyása Mélyművelésű bánya esetén 86 000 A0310
22. Kőolaj- és földgázbányászat - a szén-dioxid kitermelést is ideértve - esetén 68 000 A0320
23. külfejtéses bánya és meddőhányó
-<50 000 t/év termelési kapacitás esetén
38 000 A0330
24. külfejtéses bánya és meddőhányó
-50 000-100 000 t/év termelési kapacitás esetén
50 000 A0331
25. külfejtéses bánya és meddőhányó
->100 000 t/év termelési kapacitás esetén
86 000 A0332
26. Szüneteltetés esetén 22 000 A0340
27. Bányabezárás, mezőfelhagyás, tájrendezés esetén 40 000 A0350
28. Megszűnt föld alatti bányák nyitva maradó térségeinek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása esetén 75 000 A0360
29. Műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyása a 21-27. pont szerinti díjtétel 50%-a a 21-27. pont szerinti
kódszám
30. Bányászati tevékenység végzésével kapcsolatos egyéb eljárások Bányatelek megállapításától vagy a bányászati jog új jogosítottjának kijelölésétől számított üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő meghosszabbítása 50 000 A0410
31. Bányabezárás, tájrendezés elvégzésének elfogadása 112 000 A0420
32. Bányászati jog átruházásához történő
hozzájárulás
80 000 A0430
33. Védőpillér kijelölése; védő-, illetve határpillér meggyengítésének vagy lefejtésének engedélyezése; a védőpillér törlése 40 000 A0440
34. Bányatelekre vonatkozó építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezése kérelemre 14 000 A0450
35. Különböző bányavállalkozók által művelt, egymást fedő vagy egymással érintkező bányák esetében a területek egyesítéséről és a kitermelési feltételekről készült megegyezés jóváhagyása 30 000 A0460
36. Geológiai képződmények és Földtani kutatási engedély iránti kérelem 62 000 A0510
37. szerkezetek földtani kutatásával Földtani kutatási engedély módosítása 44 000 A0520
38. kapcsolatos eljárások Összefoglaló földtani jelentés elfogadása 75 000 A0530
39. Egyes építmények biztonsági övezetének módosítása 49 000 A0600
40. Bányajáradékkal kapcsolatos eljárások Művelési eljárás növelt hatékonyságúnak minősítése iránti kérelem elbírálása 45 000 A0710
41. Föld alatti gáztárolóban lévő, állami tulajdonban álló szénhidrogén tulajdonba adásának engedélyezése 40 000 A0720
42. Célkitermelőhely, illetve közcélú Komplex műveleti terv jóváhagyása 200 000 A0810
43. vízilétesítmények létesítéséhez Komplex műveleti terv módosítása 85 000 A0820
44. szükséges anyagnyerőhely Bezárás, megszüntetés elfogadása 112 000 A0830
45. Propán-butángáz forgalmazók működésének engedélyezése 80 000 A0900
46. Egyes gázipari engedélyes műszaki-biztonsági szempontú előzetes, illetve végleges minősítése 74 000 A1000
47. Egyes gázipari engedélyes Jóváhagyása 120 000 A1110
48. műszaki biztonsági irányítási rendszerének Módosításának jóváhagyása 62 000 A1120
49. Eltérés, felmentés engedélyezése Általános 60 000 A1210
50. biztonsági szabályzatok előírásai alól Egyedi 30 000 A1220
51. Hatósági bizonyítvány kiállítása Helyszíni szemlét igénylő esetben 16 000 A1310
52. Helyszíni szemlét nem igénylő esetben 9 000 A1320
53. Személyhez kötődő bejelentések Hites bányamérő nyilvántartásba vétele 16 000 A1410
54. Bányaüzemi felelős műszaki vezető nyilvántartásba vétele 9 000 A1420
55. Nyomástartó berendezést vizsgáló szakértő vagy felügyeleti személy nyilvántartásba vétele 24 000 A1430
56. Földtani szakértő nyilvántartásba vétele 32 000 A1440
57. Robbantómesteri, robbantásvezetői engedély kiadása 21 000 A1450
58. Vezetékjog engedélyezésével kapcsolatos eljárások Előmunkálati jog engedélyezése
megkezdett km-ként
21 000 A1510
59. Vezetékjogi engedély kiadása, módosítása külterületen 43 000 A1520
60. Vezetékjogi engedély kiadása, módosítása belterületen 60 000 A1521
61. Használati jog megállapítása műtárgyanként 21 000 A1540
62. Vezetékjogi, használati jogi engedély másolatának kiadmányozása 11 000 A1550
63. Bányászati hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos Bányászati-hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása 36 000 A1610
64. eljárások Bányászati hulladékkezelő létesítmény működésének engedélyezése 57 000 A1620
65. Bányászati hulladékkezelő létesítmény bezárásának engedélyezése 57 000 A1630
66. Bányászati hulladékkezelő létesítmény bezárásának (bezárása végrehajtásának) elfogadása 112 000 A1640
67. Bányászati hulladékkezelés engedélyezése (előkezelés, hasznosítás, tárolás, szállítás) 46 000 A1650
68. Szén-dioxid geológiai tárolásával Földtani kutatás engedélyezése 53 000 A1710
69. kapcsolatos eljárások Földtani kutatási engedély módosítása 37 000 A1720
70. Földtani kutatási engedély átruházásához történő hozzájárulás 50 000 A1730
71. Tárolás engedélyezése 152 000 A1740
72. Tárolási engedély módosítása 105 000 A1750
73. Bezárás engedélyezése 152 000 A1760
74. Nemzeti és európai létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos eljárások Létfontosságú rendszerelemmé kijelölés 170 000 A1810
75. Létfontosságú rendszerelem kijelölésének visszavonása 170 000 A1820

2.1. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások díjai (Ft-ban)

A B C D E F
1.
Egyes igazgatási eljárások
Építési engedély díj
Kódszám
Használatba-
vételi engedély díj

Kódszám
2. A szilárdásvány-bányászat területén a terület-igénybevétellel járó bányászati Kutatóépítmények 400 méter mélységet meghaladó mélyfúrás 133 000 B0111
3. építmények 5 méter mélységet meghaladó kutatóakna 133 000 B0112
4. 2 méter mélységet meghaladó kutatóárok 133 000 B0113
5. Kutatótáró 133 000 B0114
6. A külszíni bányászat építményei Kitermelt ásványi nyersanyag helyben végzett feldolgozására szolgáló, helyhez kötött építmény 60 000 B0121 85 000 B0121H
7. Személyszállításra szolgáló építmények megkezdett km-enként 6 000 B0122 8 000 B0122H
8. A bányaüzem területét el nem hagyó, bányaüzemi bányavasút, bányászati függőpálya, szalagpálya 30 000 B0123 38 000 B0123H
9. A bányaüzem területét elhagyó bányavasút, bányászati függőpálya, távolsági szalagpálya megkezdett km-enként 109 000 B0124 142 000 B0124H
10. Földalatti bányászat építményei Külszínre nyíló bányatérségek (akna, lejtősakna, táró, vágat) 67 000 B0131 51 000 B0131H
11. főszellőztetést, a főszellőztető légáram fűtését és hűtését szolgáló építmény 38 000 B0132 45 000 B0132H
12. aknaszállító építmény 41 000 B0133 65 000 B0133H
13. személyszállításra szolgáló egyéb építmény megkezdett km-enként 6000 B0134 8000 B0134H
14. A bányaüzem területét el nem hagyó, bányaüzemi bányavasút, bányászati függőpálya, szalagpálya, sikló megkezdett km-enként 109 000 B0135 142 000 B0135H
15. Tűz- vagy robbanásveszélyes, továbbá maró hatású anyag, illetve robbanóanyag tárolására szolgáló bányabeli raktár 34 000 B0136 45 000 B0136H
16. 2 MVA vagy ennél nagyobb összteljesítményű bányabeli villamos energiát elosztó, átalakító és kapcsoló állomás 53 000 B0137 67 000 B0137H
17. A bányaüzem területét elhagyó bányavasút, bányászati függőpálya, távolsági szalagpálya megkezdett km-enként 109 000 B0138 142 000 B0138H
18. A kitermelt ásványi nyersanyag helyben végzett feldolgozására szolgáló helyhez kötött építmény 120 000 B0139 153 000 B0139H
19. Kőolaj- és földgázbányászati építmények Kőolaj- és földgázkutató, illetve egyéb termelés-technológiai jellegű mélyfúrás 53 000 B0210 69 000 B0210H
20. Kőolaj- és földgázbányászati célú kút és kútkörzet 109 000 B0220 146 000 B0220H
21. Kőolaj- és földgázbányászati célú mezőbeli csővezeték, megkezdett km-enként 15 000 B0230 19 000 B0230H
22. Kőolaj és földgázbányászati célú gáz-, olaj-, vízleválasztó és előkészítő-, gyűjtő-, besajtolóállomás, illetve kőolaj- és földgázkitermelő mobil építmény 42 000 B0240 53 000 B0240H
23. Kőolaj és földgázbányászati célú nyomásfokozó állomás 67 000 B0250 90 000 B0250H
24. Kőolaj- és földgáz továbbfeldolgozásra vagy továbbfelhasználásra való alkalmassá tételére szolgáló technológiai létesítmény, a hozzá tartozó - nem nyomástartó - tartályparkkal. 126 000 B0260 153 000 B0260H
25. Földalatti gáztároló földalatti és külszíni technológiai építményeivel, tartozékaival együtt 83 000 B0270 98 000 B0270H
26. Szénhidrogén szállítóvezeték megkezdett km-enként 18 000 B0280 23 000 B0280H
27. Szénhidrogén szállítóvezeték tartozéka és alkotórésze önálló egységenként 109 000 B0290 142 000 B0290H
28. Gázipari építmények Földgázelosztó és -célvezeték, propán-butángáz elosztó vezeték, egyéb gáz és gáztermékvezeték, CO2-vezeték megkezdett km-enként 15 000 B0310 19 000 B0310H
29. Földgázelosztó és -célvezeték, egyéb gáz és gáztermékvezeték,
CO2-vezeték tartozéka és alkotórésze önálló egységenként
103 000 B0320 136 000 B0320H
30. Propán-butángáz töltő és tároló telep a technológiai egységeivel együtt 90 000 B0330 98 000 B0330H
31. Egyéb építmények A geotermikus energia felszín alatti víz kitermelését nem igénylő,
20 métert meghaladó mélységből történő kinyerésének és energetikai célú hasznosításának építményei az épületgépészeti berendezések kivételével
113 000 B0410 113 000 B0410H
32. Földtani kutatást, vagy a radioaktívhulladék-tároló telephely földtani alkalmasságának igazolását szolgáló, illetve a nukleáris létesítmény telephely vizsgálati és értékelési programjának végrehajtásához szükséges 400 méter mélységet meghaladó mélyfúrás, 5 méter mélységet meghaladó kutatóakna, 2 méter mélységet meghaladó kutatóvágat, továbbá kutatótáró 140 000 B0420 141 000 B0420H
33. Polgári felhasználású robbanóanyag raktára 500 kg feletti tárolókapacitás esetén 56 000 B0431 42 000 B0431H
34. Polgári felhasználású robbanóanyag raktára 500 kg és az alatti tárolókapacitás esetén 39 000 B0432 34 000 B0432H
35. Építményt magában foglaló bányászati hulladékkezelő létesítmény 145 000 B0440 160 000 B0440H
36. Szén-dioxidnak a tárolóhelyre történő eljuttatását lehetővé tevő csővezeték-hálózat és ennek tartozékai 189 000 B0450 189 000 B0450H
37. A koncesszióköteles geotermikus energia kinyerésének és energetikai célú hasznosításának építményei az erőművi berendezések kivételével. 142 000 B0460 142 000 B0460H
38. A föld alatti szénelgázosításhoz szükséges létesítmények 118 000 B0470 118 000 B0470H
39. Más törvény hatálya alá nem tartozó egyes nem bányászati célt szolgáló, bányászati módszerekkel kialakított föld alatti építmények (aknamélyítés, mélyfúrás, alagút- és vágathajtás) a mélyépítés építményei kivételével 135 000 B0480 98 000 B0480H

2.2. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyéb építésügyi hatósági engedélyezési eljárások díjai

A B C D
1. Egyéb építésügyi engedélyezési eljárások Díj Kódszám
2. Rendeltetés megváltoztatási engedély nyomvonalas építmény esetén megkezdett km-enként 91 000 B0510
3. egyéb építmény esetén az irányadó építési engedély díjtétel
100%-a
B0520
4. Fennmaradási engedély nyomvonalas építmény esetén megkezdett km-enként 140 000 B0610
5. egyéb építmény esetén az irányadó építési engedély díjtétel
100%-a
B0620
6. Bontási engedély az irányadó használatbavételi engedély díjtétel 100%-a B0700
7. Elvi építési engedély az irányadó építési engedély díjtétel 100%-a B0800
8. Építési engedély meghosszabbítása 86 000 B0900
9. Építésügyi hatósági engedély módosítása az irányadó díjtétel
50%-a
az irányadó eljárás kódszáma

3. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó nyomástartó berendezések - a 13 m3 össztérfogat alatti cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására szolgáló nyomástartó berendezések kivételével - engedélyezésének díjai (Ft-ban)

A B C
1. Egyes igazgatási eljárások Díj Kódszám
2. Nyomástartó berendezés létesítésének engedélyezése 56 000 C0100
3. Nyomástartó berendezés használatbavételének engedélyezése 104 000 C0200
4. Nyomástartó berendezés átalakításának engedélyezése 47 000 C0300
5. Nyomástartó berendezés javításának engedélyezése 44 000 C0400
6. Nyomástartó berendezés fennmaradásának engedélyezése kérelemre 56 000 C0500

4. Polgári robbantási, robbanóanyag-forgalmazási tevékenység engedélyezésének díjai, egyes robbanóanyagok és tárgyak, illetve egyes anyagok besorolásának jóváhagyása (Ft-ban)

A B C D
1. Egyes igazgatási eljárások Díj Kódszám
2. Polgári robbantási tevékenységek Robbanóanyag gyártási engedély 67 000 D0111
3. engedélyezése
4. Robbanóanyag megszerzési engedély 15 000 D0120
5. Robbanóanyag felhasználási engedély bányában végzett robbantási tevékenységre 42 000 D0130
6. Robbanóanyag felhasználási engedély robbanóanyag megsemmisítésre 33 000 D0140
7. Egyedi robbanóanyag felhasználási engedély külterületre 30 000 D0150
8. Egyedi robbanóanyag felhasználási engedély belterületre 55 000 D0160
9. Robbanóanyag forgalmazási tevékenység engedélyezése 33 000 D0200
10. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
„A” Mellékletének, illetve
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat Mellékletének
(a továbbiakban: Melléklet)
1. osztályába tartozó robbanóanyagok és tárgyak, a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal
rendelkező anyagok, valamint a Melléklet 4.1 osztályába tartozó önreaktív anyagok,
a Melléklet 5.2 osztályába
tartozó szerves peroxidok besorolásának jóváhagyása
34 000 D0300
11. a 2-11. pontban felsorolt engedélyek módosítása az irányadó díjtétel 50%-a az irányadó díjtétel kódszáma

2. melléklet a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelethez * 

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó szakhatósági eljárások díjai (Ft-ban)

A B C
1. Eljárás megnevezése Díj Kódszám
2. Szakhatósági állásfoglalás adása a vízügyi hatóság engedélyezési eljárásaiban 26 000 E0100
3. Szakhatósági állásfoglalás adása a Nemzeti Hírközlési Hatóság, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala, illetve a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője vagy a fővárosi főjegyző engedélyezési eljárásaiban 23 000 E0300
4. Szakhatósági állásfoglalás adása az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásában 57 000 E0400
5. Szakhatósági állásfoglalás adása az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételre irányuló eljárásban. 15 000 E0600
6. Előzetes szakhatósági állásfoglalás adása az irányadó díjtétel
100%-a
az irányadó eljárás kódszáma

3. melléklet a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelethez

A kormányhivatal eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak befizetéséhez kapcsolódó számlaszámok

A B
1. Fővárosi és megyei kormányhivatal Számlaszám
2. *  Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00335931-00000000
3. *  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 10027006-00335948-00000000
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00335704-00000000
5. Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00335735-00000000
6. Veszprém Megyei Kormányhivatal 10048005-00299516-00000000

4. melléklet a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelethez

Adatlap a felügyeleti díj elszámolásához

1. Engedélyes megnevezése:
2. Engedélyes címe:
3. Tárgyév:
4. Engedélyes tevékenységek előző évi árbevétele E Ft
a)
b)
c) összesen:
5. Tárgyévi felügyeleti díj: [4. c) sorban szereplő érték x 0,4%, illetve a Bt. 43. § (9a) bekezdés d) pontja szerinti engedélyes esetében 0,04%] E Ft
6. Név, telefonszám:
7. Dátum:
P. H.
...............................................................
cégszerű aláírás

  Vissza az oldal tetejére