A jogszabály mai napon ( 2020.07.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

94/2015. (XII. 23.) FM rendelet

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint

a 9. és 10. § tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) *  E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA), az Európai Halászati Alapból, valamint a nemzeti hatáskörben finanszírozott intézkedések során bekövetkezett elháríthatatlan külső ok (a továbbiakban: vis maior) bejelentésére és igazolására terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki azon intézkedések során bekövetkezett vis maior bejelentésére és igazolására, amelyeket a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) szerinti támogatási rendszer keretében meghatározott intézkedések vonatkozásában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) szabályoz.

(3) E rendelet rendelkezései az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IX. 17.) FVM rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése szerint megvalósuló támogatások és egyéb intézkedésekben foglalt célok megvalósítása tekintetében is alkalmazandók.

2. Az esemény bekövetkezésének igazolása és vis maiorként történő elismerése

2. § (1) *  Amennyiben jogszabály nem zárja ki, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) vis maiorként ismer el olyan, e rendelet szerint igazoltan bekövetkezett rendkívüli körülményt, cselekményt vagy eseményt (a továbbiakban együtt: esemény), amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan mértékű beavatkozással lehetett volna elhárítani.

(2) Amennyiben az ügyfél az esemény bekövetkezésének időpontjában zöldség-gyümölcs termelői csoportban vagy termelői szervezetben tagsággal rendelkezik, és e rendelet vagy a Kr. szerinti támogatási rendszer keretében az MvM rendelet szerint zöldség vagy gyümölcs termelését érintően tesz bejelentést, az esemény vis maiorként való elismerésére vonatkozó döntést az e rendelet hatálya alá tartozó, zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet EMGA-ból finanszírozott intézkedése tekintetében, az intézkedésben részt vevő külön bejelentése nélkül is figyelembe kell venni az intézkedésre vonatkozó jogszabályok szerint.

(3) Ugyanazon esemény bekövetkezésének igazolása tárgyában ugyanazon ügyfél tekintetében érdemi döntés - függetlenül az érintett intézkedés forrásától - csak egyszer hozható.

(4) *  Amennyiben a bejelentés az e rendelet és az MvM rendelet hatálya alá tartozó intézkedésre vonatkozó, folyamatban lévő eljárást is érint, az esemény bekövetkezésének igazolására vonatkozó döntést e rendelet szerinti eljárásban kell meghozni azzal, hogy a döntés hatálya kiterjed a Kr. szerinti támogatási rendszer keretében az MvM rendelet szerinti intézkedésekre vonatkozó, folyamatban lévő eljárásokra is. Ez esetben a Kincstár az MvM rendelet alapján nem hoz döntést az esemény bekövetkezésének igazolása tárgyában.

3. § (1) A 2. § alkalmazása során a Kincstár különösen a következő eseményeket ismeri el: * 

a) az ügyfél halála;

b) az ügyfél hosszú távú munkaképtelensége;

c) a kötelezettségvállalás, illetve a bejelentés benyújtásának időpontjában előre nem látható,

ca) a mezőgazdasági vagy feldolgozóipari üzem (a továbbiakban együtt: mezőgazdasági üzem) jelentős részének a kisajátítása,

cb) a mezőgazdasági üzemhez tartozó földterületnek, az erdősített területnek, erdőnek, továbbá a támogatott tevékenységgel érintett földterületnek (a továbbiakban együtt: földterület) a kisajátítása,

cc) a mezőgazdasági üzem jelentős része vagy a földterület vonatkozásában kisajátítást pótló adásvételi vagy csereszerződés megkötése, vagy

cd) a mezőgazdasági üzem jelentős részének vagy a földterületnek jogszabály alapján történő átminősítése;

d) a földterületnek közcélra vagy közérdekből történő igénybevétele, amennyiben ez a kötelezettségvállalás, illetve a bejelentés benyújtásának időpontjában nem volt előrelátható;

e) a mezőgazdasági üzemet, a földterületet vagy az erdészeti létesítményt sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (így különösen földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégeső, fagy, felhőszakadás);

f) a mezőgazdasági üzem részét képező vagy erdőterületen elhelyezkedő, állattartást, egyéb mezőgazdasági vagy feldolgozóipari tevékenységet, illetve egyéb támogatott tevékenységet szolgáló vagy támogatásból megvalósított építmények vis maior következtében történő megsemmisülése, illetve olyan mértékű megrongálódása, amely a rendeltetésszerű használatot ellehetetleníti;

g) az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés vagy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvény szerinti állat-járványügyi intézkedés miatti állománycsökkenés;

h) az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy leölése;

i) *  az ügyfél növényállományának, illetve az ügyfél által termesztett gombafajoknak egy részét vagy teljes egészét sújtó fertőzés, illetve károsító járványos szintű előfordulásából eredő kártétel;

j) zárlati, vagy Magyarország területén még nem honos károsító, illetve károkozó ellen hozott hatósági intézkedés;

k) az intervenciós és export tevékenységgel összefüggő szállítási útvonalon bekövetkezett váratlan vagy tartós akadály, amelynek elhárítására az ügyfél önerejéből képtelen és az alternatív útvonal használata jelentős többletköltséggel jár;

l) *  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet okán bekövetkezett akadályoztatás.

(2) *  Az (1) bekezdés a), b), c), d), f), j) és k) pontjában meghatározott esetekben a Kincstár az eseményt csak akkor ismeri el vis maiorként, ha annak bekövetkezését az ügyfél hatósági bizonyítvánnyal vagy más hitelt érdemlő módon bizonyítja.

(2a) *  Az ügyfélnek az (1) bekezdés l) pontja szerinti akadályoztatás esetén igazolnia kell, hogy az adott támogatási feltételt a veszélyhelyzet alapjául szolgáló járványveszélyből előálló okból vagy a veszélyhelyzet miatt elrendelt korlátozásra visszavezethetően nem tudta teljesíteni.

(3) Ha az esemény az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetkörön belül tűzeset miatt következett be, akkor azt az ügyfélnek a tűzeset helye szerint illetékes tűzvédelmi hatóság által kiállított tűzeseti hatósági bizonyítvánnyal vagy tűzvizsgálati jelentéssel kell igazolnia.

(4) *  Ha a bejelentés az (1) bekezdés e), g), h) vagy i) pontjában meghatározott eseményre vonatkozik - az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetkörön belüli tűzeset kivételével -, akkor az esemény bekövetkezésének igazolása céljából a Kincstár

a) a bejelentés hiánytalan benyújtását követő tíz napon belül,

b) ha a bejelentés támogatási vagy kifizetési kérelem beadási időszakban kerül benyújtásra, akkor a kérelembenyújtási időszakot követő tíz napon belül, hiányosan benyújtott bejelentés esetén a bejelentés hiánytalan benyújtását követő tíz napon belül megkeresi a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott szakhatóságot.

(5) *  Ha az ügyfél az (1) bekezdés e) pontja szerinti eseménnyel érintett terület vonatkozásában vis maior bejelentést nyújt be és ugyanezen terület vonatkozásában korábban a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény szerinti kárbejelentést is tett, akkor a Kincstár az esemény bekövetkezésének igazolása során az általa működtetett mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis adatait is figyelembe veszi.

(6) * 

(7) * 

(8) * 

4. § (1) *  A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 77. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján az ügyfélnek fel nem róható oknak minősül a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 18. §-a szerinti ipari zöldségnövény termesztése esetén a minősített vetőmag használatának igazolására az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] 18. § (1) bekezdésében foglalt határidőnek a vetőmagszállító, illetve az integrátor késedelmes szállítása miatti elmulasztása.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti esetben az ügyfélnek a vetőmag szállítását követő hét napon belül - a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - kell csatolnia a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (5) bekezdése szerinti dokumentumok másolatát.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt esemény bekövetkezésére vonatkozó bejelentést az ügyfél a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül, a 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nyújthatja be azzal, hogy a 6. § (2) bekezdés b) pontjában említett adatként az (1) bekezdésben foglalt esemény leírását tünteti fel, és csatolja az ipari zöldségnövény minősített vetőmagnak a részére történő késedelmes szállítását igazoló dokumentum másolatát.

(4) A (3) bekezdés szerint indult eljárásban a 3. § (4) bekezdése, valamint a 6. § (3) bekezdés a) és c) pontja nem alkalmazható.

5. § *  A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló miniszteri rendelet vonatkozásában a dohánylevél 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esemény miatti jelentős mértékű minőségromlását vis maiorként a Kincstár akkor ismeri el, ha az ügyfél azt az elsődleges feldolgozó által kiállított igazolással vagy más hitelt érdemlő módon bizonyítja.

3. A vis maior bejelentés benyújtása

6. § (1) *  Az esemény bekövetkezésére vonatkozó bejelentést, valamint az esemény bekövetkezését igazoló dokumentumokat elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az erre szolgáló elektronikus felületen.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza:

a) az ügyfél-azonosítási adatokat,

b) *  az eseményre vonatkozó adatokat - különösen az esemény bekövetkezésének helyét, időpontját, az esemény leírását és következményeinek megjelölését -, és

c) az ügyfél nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy

ca) az esemény mely intézkedés vagy intézkedések vonatkozásában merült fel, vagy

cb) a bejelentés minden érintett támogatási intézkedés tekintetében érvényesítendő legyen.

(3) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a bejelentést

a) az esemény bekövetkezésétől számított huszonegy napon belül,

b) az ügyfél elhalálozása esetén a halotti anyakönyvi kivonat kézhezvételétől számított huszonegy napon belül, vagy

c) az ügyfél akadályoztatása esetén az akadály megszűnésétől számított huszonegy napon belül, amennyiben azonban a bejelentés termesztett növénykultúrát érint, úgy - a betakarítás tervezett időpontjára figyelemmel - a betakarítást megelőző tizenötödik napig, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított hat hónapon belül

kell megtenni, amely határidő jogvesztő.

(4) A 3. § (1) bekezdés a), b), c), d), f), j) és k) pontjában meghatározott esetekben a bejelentéshez elektronikusan mellékelni kell

a) az esemény bekövetkezését tanúsító hatósági bizonyítvány vagy egyéb hitelt érdemlő igazolás másolatát, vagy

b) az a) pont szerinti okirat kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóság vagy egyéb szerv által kiadott - az okirat kiállítása iránti kérelem benyújtásának tényét tanúsító - nyilatkozatot.

(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben az esemény bekövetkezését tanúsító igazolás másolatát annak közlésétől számított tizenöt napon belül elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.

(6) *  A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a madárinfluenza miatt elrendelt hatósági járványügyi intézkedésekkel érintett, a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] szerinti támogatási programban részt vevő termelő az adott tárgynegyedévre vonatkozóan legkésőbb a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdésében foglalt határidőig, az adott tárgynegyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelmével egyidejűleg tehet vis maior bejelentést.

(7) *  Az esemény bekövetkezése adott állatállományra és a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti feltételre csak egy tárgynegyedév vonatkozásában ismerhető el vis maiorként.

6/A. § *  (1) Az elektronikus kapcsolattartásnak a 2007. évi XVII. törvény 38. § (3) bekezdése alapján történő kötelező vagy önkéntes választása esetén az ügyfél vagy meghatalmazottja a Kincstár felé teljesítendő, az e rendeletben, valamint a Kincstár döntésében meghatározott kötelezettségét, illetve jogosultságát - amennyiben más, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos jogszabályok azt lehetővé teszik - kizárólag elektronikus úton teljesítheti, illetve gyakorolhatja az e rendelet alapján benyújtott vis maior bejelentésre indult eljárásban, ideértve - a bírósági felülvizsgálat és a felügyeleti eljárás kivételével - a jogorvoslati eljárást is.

(2) Ha az ügyfél vagy a meghatalmazottja az (1) bekezdés alapján az elektronikus kapcsolattartást választja, akkor a Kincstár az eljárás során keletkezett iratokat elektronikus úton közli az ügyféllel vagy annak meghatalmazottjával.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

8. § (1) E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy ha ugyanazon esemény vis maiorként való elismerése tárgyában több eljárás van folyamatban, akkor az esemény bekövetkezésének igazolása tekintetében az ügyfélre nézve kedvezőbb döntést kell alkalmazni a vis maiorral érintett intézkedések tekintetében.

(2) *  E rendeletnek az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 66/2017. (XII. 22.) FM rendelettel [a továbbiakban: 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet] megállapított 3. § (5) bekezdését a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

9-11. § * 


  Vissza az oldal tetejére