A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

125/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar-román államhatáron átnyúló optikai hálózati infrastruktúra összekapcsolásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar-román államhatáron átnyúló optikai hálózati infrastruktúra összekapcsolásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar-román államhatáron átnyúló optikai hálózati infrastruktúra összekapcsolásáról

Magyarország Kormánya és Románia Kormánya, a továbbiakban mint „Felek”

A kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének szándékával,

Elismerve a Felek szándékát kölcsönösen előnyös együttműködés megvalósítására az államhatár mindkét oldalán az optikai hálózati infrastruktúra fejlesztése révén,

Figyelemmel a „Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub-Region and Bihor County” (HURO/1101/002/1.2.1.) elnevezésű projektre, továbbá a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. kapcsán az ezen projekt megvalósítására nyújtott pénzügyi támogatásra,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

Jelen Megállapodás alkalmazásában az alábbi fogalmak jelentése a következő:

a) építés: azon munkálatok, amelyek a két ország közötti optikai kábelek elhelyezésének előkészítésére és a magyar-román államhatárt keresztezve történő lefektetésére irányulnak, annak érdekében, hogy összekapcsolják a projekt tárgyát képező optikai hálózatot,

b) szervezet: a projekt tárgyát képező optikai hálózat kiépítésében közreműködő szervezeti egység.

2. cikk

(1) A Megállapodás a „Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub-Region and Bihor County” (HURO/1101/002/1.2.1.) elnevezésű projektben előirányzott optikai hálózatnak a magyar-román államhatáron, a magyarországi Ártánd és a romániai Bors települések közötti határátkelőhelyek között, az államhatár vonalától számított 100 méteren belül történő összekapcsolását szabályozza.

(2) A jelen cikk (1) bekezdésében említett tevékenységek elvégzésére a két Fél nemzeti jogszabályainak betartásával kerül sor.

3. cikk

(1) A jelen Megállapodás rendelkezéseinek végrehajtásáért felelős:

a) Magyarország részéről: az elektronikus hírközlésért felelős miniszter irányítása alatt álló minisztérium.

b) Románia részéről: Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium, Információs Társadalomért Felelős Minisztérium.

(2) A Felek intézkedéseket hoznak a jelen Megállapodás tárgyát képező projekt megvalósításának elősegítésére. Az (1) bekezdésben említett, a Megállapodásban foglaltak megvalósításáért felelős hatóságok kijelölik a projekt megvalósításába bevonandó és abban részt vevő szervezeteket, és kölcsönösen tájékoztatják egymást a szervezetek megnevezéséről, székhelyéről és képviselőiről, illetve az ezekben történő bármely változásról.

4. cikk

(1) A jelen Megállapodás megvalósításával kapcsolatos munkálatokat végző személyek a hatályos jogszabályok értelmében a nemzetközi forgalom részére megnyitott határátkelőhelyeken léphetik át az államhatárt.

(2) A szervezetek kérik mindkét fél határellenőrzési hatóságának jóváhagyását a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott körzetben elvégzendő építési munkálatokhoz, részletezve a megvalósításra kerülő tevékenységeket.

5. cikk

(1) A szervezetek előzetesen, a Felek nemzeti jogszabályaival összhangban intézkednek az optikai kábelhálózat építési munkálatainak megvalósításához szükséges engedélyek megszerzése érdekében.

(2) A projekt tárgyát képező, a 2. cikkben említett optikai kábelek építési munkálatai keretében mindkét Fél a saját államának területén lévő hálózati szakaszt építi meg az optikai kábelek elhelyezési területe szerint érintett állam műszaki és jogszabályi előírásainak megfelelően, ideértve az egészség-, és munkavédelmi előírásokat is.

(3) Az építés során az ellenőrző hatóságoknak jogában áll ellenőrizni a projekt helyszíneit és intézkedhetnek a saját államuk területén részükre biztosított hatáskörükön belül.

6. cikk

A jelen Megállapodás értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő bármilyen nézetkülönbséget a Felek békés úton rendezik.

7. cikk

A Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a 2. cikkben említett, a projektben meghatározott építés megkezdésének időpontjáról.

8. cikk

(1) Jelen Megállapodás azon későbbi értesítés kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba, amelyben a Felek diplomáciai úton kölcsönösen tájékoztatják egymást a hatályba lépéshez szükséges hazai eljárások megtörténtéről.

(2) Jelen Megállapodás a hatályba lépésének napjától számított 12 (tizenkét) hónapig érvényes.

(3) Jelen Megállapodás a Felek egyetértése esetén bármikor, írásban módosítható. A módosítások a jelen cikk (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően lépnek hatályba.

(4) Jelen Megállapodás bármelyik Fél által, a másik Félnek diplomáciai úton továbbított írásos értesítéssel felmondható. Ebben az esetben a Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 6 (hat) hónap elteltével hatályát veszti.

Készült Budapesten, 2015. év május hó 7. napján, két eredeti példányban, mindegyik magyar és román nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország Kormánya
nevében
Románia Kormánya
nevében”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a Megállapodás 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját, valamint a Megállapodás, illetve e rendelet hatályvesztésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az elektronikus hírközlésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére