A jogszabály mai napon ( 2021.11.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. pontjában, 4. pont a) alpontjában, valamint 7. és 24. pontjában,

a 11. §, a 13. § (2) bekezdése és a 14. § d) pontja tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 12. § (1)-(6), (8) és (9) bekezdése, valamint a 14. § a) és e) pontja tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 22. pontjában,

a 12. § (7) bekezdése tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában, a 13. § (1) bekezdése tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontjában,

a 13. § (3) bekezdése tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 13. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában,

a 14. § b) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont b) alpontjában,

a 14. § c) pontja tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Magyarország területén működő és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményekre terjed ki.

(2) *  E rendelet az egyházi felsőoktatási intézmények hitélettel és a hitélettel együtt oktatott hittudománnyal összefüggő képzésére (a továbbiakban együtt: hitéleti képzés) a 3. § (7) bekezdésében, valamint az Nftv. 91. § (6) bekezdésében és 93. § (4) bekezdésében meghatározott eltérésekkel terjed ki.

(3) *  E rendelet az államtudományi és közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatási tevékenységre

a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvényben,

b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet]

meghatározott eltéréssel terjed ki.

(4) *  E rendelet az Erasmus+ és utódprogramjai keretében megvalósuló közös képzésre az Nftv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott eltéréssel terjed ki.

2. A felsőoktatási képesítési jegyzék

2. § (1) A felsőoktatási képesítési jegyzék képzési területenként tartalmazza azokat az alapképzési és mesterképzési szakokat, valamint felsőoktatási szakképzéseket, melyeken az 1-3. melléklet szerinti szakképzettséget lehet szerezni. A szakokon, felsőoktatási szakképzéseken szerezhető szakképzettségek a Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) szintjeire besorolt képesítések, megfeleltetve az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) szintjeivel. A munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképzettség tanulási eredményeit, alapképzésben és mesterképzésben a végzettségi szint és a szakképzettség, felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményeit - a tudás, a képesség, az attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzőinek az MKKR szintleírásával összevethetően - az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet [a továbbiakban: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet], a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet], valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet határozza meg.

(2) Az 1. melléklet tartalmazza a felsőoktatási szakképzések és az e szakképzésekben szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(3) A 2. melléklet tartalmazza az alapképzési szakok és az e szakokon szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(4) A 3. melléklet - a tanárképzés kivételével - tartalmazza a mesterképzési szakok és az e szakokon szerezhető szakképzettségek jegyzékét. A tanárképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzékét külön rendelet tartalmazza.

(5) A 4. melléklet tartalmazza a magyar és külföldi felsőoktatási intézmények közös képzéseinek jegyzékét.

(6) *  Az 1. § (3) bekezdése szerinti képzések jegyzékét a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6/A. § (4) bekezdésének megfelelően az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló kormányrendelet tartalmazza.

(7) *  A hitéleti képzési területen alapképzési szakon az MKKR 6. szintjének megfelelő, mesterképzési szakon az MKKR 7. szintjének megfelelő végzettség és szakképzettség szerezhető.

(8) *  Az Nftv. 15. § (6) bekezdésében és az 51. § (5) bekezdésében meghatározottakkal összhangban, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet szerinti,

a) alapfokozatot követő, valamint alap- és mesterfokozatot követő szakirányú továbbképzésben az MKKR 6. szintjének megfelelő,

b) kizárólag mesterfokozatot követő szakirányú továbbképzésben az MKKR 7. szintjének megfelelő szakképzettség szerezhető.

3. Felsőoktatási szakképzés és a szakképzésen szerezhető szakképzettség, valamint alapképzési és mesterképzési szak és a szakon szerezhető szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételének közös szabályai

3. § (1) A felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe való felvételét kezdeményező felsőoktatási intézmény az oktatásért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) benyújtja a 4. § (2) bekezdés b) pontjában, illetve a 6. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt dokumentumot, valamint - a 4. § (2) bekezdés d) pont da)-dc) alpontjában, illetve a 6. § (2) bekezdés d) pont da)-dd) alpontjában foglalt szempontokra figyelemmel elkészített - a kezdeményezés megalapozottságát alátámasztó előzetes indokolást. A miniszter a létesítés ágazati indokoltsága és a képzéssel elérendő célhoz rendelt követelmények mérlegelése alapján dönt a létesítési eljárás megindításához szükséges jóváhagyás megadásáról.

(2) *  Amennyiben a miniszter az előzetes jóváhagyását megadta, a felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe való felvételét kezdeményező felsőoktatási intézmény a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervhez (a továbbiakban: oktatási hivatal) nyújtja be a létesítési dokumentumot.

(3) *  Az oktatási hivatal a beérkezéstől számított 8 napon belül ellenőrzi, hogy a létesítési dokumentum teljes körű-e, és hiányos benyújtás esetén a felsőoktatási intézményt határidő tűzésével a létesítési dokumentum kiegészítésére hívja fel.

(4) *  Ha a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és a Felsőoktatási Tervezési Testület a képzés létesítését támogatta, továbbá alapképzési szak létesítése esetében a Magyar Rektori Konferencia az alapképzési szak létesítését támogatta, és a létesítési dokumentum hiánytalan, az oktatási hivatal a létesítési dokumentum beérkezésétől számított 8 napon belül, illetve a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidő elteltével - a benyújtott, kiegészített létesítési dokumentum megküldésével - a miniszternél kezdeményezi az új felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, illetve alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség képesítési jegyzékbe történő felvételét, valamint a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését.

(5) * 

(6) Új felsőoktatási szakképzésnek és szakképzettségnek, valamint új alapképzési szaknak és szakképzettségnek az 1. és a 2. mellékletben foglalt jegyzékbe való felvételét megelőzően a miniszter teljes körűen felülvizsgálja az adott képzési terület képzési szerkezetét. A felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétel kezdeményezéséről a miniszter a létesítési dokumentumban foglaltak mérlegelése alapján hoz döntést.

(7) *  A hitéleti képzések létesítési eljárásában - e rendelet szabályaitól eltérően - a felsőoktatási intézmény az oktatási hivatalnak benyújtja a fenntartója előzetes hozzájárulását, a képzési és kimeneti követelményeket és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményét.

4. * 

4-5. § * 

5. Alapképzési és mesterképzési szak és a szakon szerezhető szakképzettség, valamint a felsőoktatási szakképzés felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételének kezdeményezése * 

6. § (1) *  Alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség, valamint felsőoktatási szakképzés felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételét felsőoktatási intézmény, felsőoktatási intézmények közösen vagy a miniszter kezdeményezheti.

(2) A létesítési dokumentumnak tartalmaznia kell:

a) a miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához;

b) az alapképzési vagy mesterképzési szak - MKKR szerinti besorolási szintleírással összhangban kidolgozott - képzési és kimeneti követelményeit;

c) a szak képzési terület szerinti besorolási javaslatát;

d) az alapképzési és mesterképzési szak létesítésének indokolását, különösen

da) a szaklétesítés társadalmi, munkaerő-piaci indokoltságát, figyelemmel a szakképzettség iránti országos és regionális munkaerő-piaci, gazdasági szükségletekre, a szakemberigény rövid távú előrejelzését a várható foglalkoztatási tendenciákra,

db) az esetleges nemzetközi kötelezettségvállalást, illetve a tudománypolitikai vagy kultúr- és oktatáspolitikai szempontokat,

dc) a felsőoktatási képesítés tekintetében a nemzetközi tendenciák, a megvalósuló gyakorlat bemutatását, a létesítést megalapozó kutatásokat, a gazdasági szervezetekkel, intézményekkel való ez irányú együttműködést, valamint a nemzetközi képzési együttműködések irányait,

dd) a szakképzettség MKKR szintbesorolására vonatkozó indokolását, figyelemmel a különböző végzettségi szintekre, a munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítések és szakképzettségek szerkezetére,

de) a szakmai szervezetek és a munkaadók, valamint az ágazati szintű foglalkoztatásban érdekelt miniszter véleményét,

df) pedagógus szakképzettséget adó szak létesítése esetén a szak és a szakképzettség, valamint a képzési és kimeneti követelmény és az abban meghatározott, a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás köznevelés rendszerében való szükségességének, a Nemzeti alaptantervvel való összhangjának bemutatását;

e) alapképzési szak létesítése esetén a Magyar Rektori Konferencia képzési terület szakszerkezetének módosítására vonatkozó álláspontját;

f) * 

g) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 7. § (1) bekezdése szerinti véleményét;

h) a Felsőoktatási Tervezési Testület 7. § (2) bekezdése szerinti véleményét;

i) *  az alapképzési, mesterképzési szak vagy felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeiről a felsőoktatási intézmény - Nftv. 12. § (3) bekezdés e) pont ea) alpontja és h) pont hf) alpontja alapján hozott - szenátusi döntésének hitelesített kivonatát, ha a létesítés kezdeményezője felsőoktatási intézmény.

7. § (1) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy

a) a létesítési dokumentum szakmai véleményeire is figyelemmel, indokolt-e a szak létesítése,

b) a képzési és kimeneti követelmény alapján, a szakon a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményei - a tudás, a képesség, attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzői - megfelelnek-e az MKKR adott besorolási szintjén meghatározott minimális követelményeknek, és ez alapján a szakra meghatározott képzési és kimeneti követelmények - az oklevelek hazai és külföldi megfeleltethetőségét is figyelembe véve - várhatóan megfelelő színvonalú kibocsátást biztosítanak-e.

(1a) *  Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a felsőoktatási intézmény felkérésére a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakmai szempontrendszere alapján az Nftv. 67. § (4) bekezdése szerinti szakvéleményt készít alap- és mesterképzés indításának nyilvántartásba vételéhez a szak képzési és kimeneti követelményei alapján elkészített szakindítási dokumentumról véleményt nyilvánítva arról, hogy az adott képzés indításának feltételei fennállnak-e a felsőoktatási intézménynél.

(2) A Felsőoktatási Tervezési Testület arról ad véleményt, hogy munkaerő-piaci, foglalkoztatási szempontból indokolt-e a szak felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétele.

8. § (1) Felsőoktatási szakképzésen, alapképzési szakon és mesterképzési szakon új szakirány esetében a felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétel eljárását az új felsőoktatási szakképzés, illetve az új szak létesítésére vonatkozó eljárás szerint kell lefolytatni.

(2) *  A magyar és külföldi felsőoktatási intézmények közös képzésének létesítése esetén a 6. § (2) bekezdés d) pont da), de) alpontját, e), f) és h) pontját nem kell alkalmazni.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

10. § (1) A legkésőbb a 2016/2017. tanévben megkezdett tanulmányokat - folyamatos képzésben - végzők a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet], a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelettel, illetve a 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelettel meghatározott követelmények alapján folytathatják tanulmányaikat.

(2) Azon szakiránynak az indítását, amely e rendelet hatálybalépésekor önálló szakként a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt, a felsőoktatási intézmény kérelme alapján - a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően - az oktatási hivatal nyilvántartásba veszi.

(3) Azon szaknak az indítását, amely e rendelet hatálybalépésekor a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott önálló szakirányként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt, a felsőoktatási intézmény kérelme alapján - a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően - az oktatási hivatal nyilvántartásba veszi.

(4) *  Azon szak, felsőoktatási szakképzés indítását, amelynek megnevezése a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben, a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet], valamint a 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendeletben szabályozott szak, felsőoktatási szakképzés megnevezéséhez képest az 5. melléklet szerint megváltozott, és amely e rendelet hatálybalépésekor korábbi megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt, az oktatási hivatal hivatalból veszi nyilvántartásba.

(5) A gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzés indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére - a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően - nyilvántartásba veszi, ha e rendelet hatályba lépésekor a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szak és gazdaság-matematikai elemző mesterképzési szak a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(6) Az agrármérnöki osztatlan képzés indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére - a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően - nyilvántartásba veszi, ha e rendelet hatálybalépésekor

a) a mezőgazdasági mérnöki vagy az állattenyésztő mérnöki vagy a növénytermesztő mérnöki vagy a környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak és

b) az agrármérnöki mesterképzési szak

a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(6a) *  Az építőművész mesterképzési szak indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére - a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően - nyilvántartásba veszi, ha a felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet hatálybalépésekor a belsőépítész környezettervező művész mesterképzési szak a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(7) Az építész mesterképzési szak indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére - a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően - nyilvántartásba veszi, ha e rendelet hatálybalépésekor

a) az építészmérnöki vagy az építőművészet alapképzési szak és

b) az ingatlanfejlesztő építészmérnöki vagy a szerkezettervező építészmérnöki vagy a tervező építészmérnöki vagy az urbanista építészmérnöki vagy a forma- és vizuális környezettervező mérnöki vagy a belsőépítész környezettervező művész mesterképzési szak

a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(8) A (2)-(7) bekezdésben szabályozottak szerinti képzésindítás nyilvántartásba vételének kezdeményezésére legkésőbb 2016. szeptember 30-ig kerülhet sor.

(9) Az (5)-(6) bekezdés szerinti osztatlan képzésben az alapképzési szakon szerzett krediteket a kreditbeszámítás általános szabályai szerint kell beszámítani.

(10) Az e rendelet hatálybalépését követően kiadott, az 1-3. mellékletben nem szereplő szakképzettséget igazoló oklevélben

a) az Nftv. 15. § (2) bekezdése szerinti képzést a Magyar Képesítési Keretrendszer 5-ös,

b) az Nftv. 15. § (3) bekezdése szerinti képzést a Magyar Képesítési Keretrendszer 6-os,

c) az Nftv. 15. § (4) és (5) bekezdése szerinti képzést a Magyar Képesítési Keretrendszer 7-es szintjére kell besorolni.

(11) *  A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 357/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) 2. melléklet 3. pontjával megváltoztatott megnevezésű szakot az oktatási hivatal hivatalból nyilvántartásba veszi, ha az a Mód. rendelet hatálybalépését megelőzően korábbi megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában a felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt.

(12) *  A legkésőbb a 2018. évi felsőoktatási felvételi eljárásban társadalmi nemek tanulmánya mesterképzési szakra felvett hallgatók a tanulmányaikat a képzés megkezdésekor hatályos követelmények alapján folytathatják.

(13) *  A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód2. rendelet) által megváltoztatott 24., 57., 101., 104. sorában, a 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 110., 222., 224., 225., 226., 246., 250. sorában, valamint a 4. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 8. sorában foglalt új megnevezésű szakot, szakirányt az oktatási hivatal hivatalból nyilvántartásba veszi, ha az a Mód2. rendelet hatálybalépését megelőzően a korábbi megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában a felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt.

(14) *  A 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelet által megváltoztatott 250. sorában foglalt új szaknevet és szakképzettségnevet a 2017/2018-as tanévtől tanulmányaikat megkezdők, de a Mód2. rendelet hatálybalépésekor oklevelet még nem szerzettek esetében is alkalmazni kell.

(15) *  A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelet által megváltoztatott 24., 29., 57., 67., 79., 91., 92., 94., 96., 101., 104. sorában, a 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 31., 105., 110., 115/A., 215., 222., 224., 225., 226., 241., 246. sorában, valamint a 4. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 8. sorában foglalt új szaknevet, szakiránynevet, szakképzettségnevet a 2019/2020. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

(16) *  A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód3. rendelet) által megállapított 93., 102. és 103. sorában foglalt új megnevezésű szakot, szakirányt az oktatási hivatal hivatalból az Nftv. 67. § (4) bekezdése szerinti szakvélemény beszerzése nélkül veszi nyilvántartásba, ha az a Mód3. rendelet hatálybalépését megelőző napon az adott sorban meghatározott megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában a felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt.

(17) *  A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelet által módosított 40. sorában, a 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelet által módosított 124., 179., 220., 231. és 245. sorában, valamint a 4. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelettel módosított 7. sorában foglalt új megnevezésű szakot, szakirányt az oktatási hivatal hivatalból nyilvántartásba veszi, ha az a Mód3. rendelet hatálybalépésekor az ott meghatározott megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában a felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt.

(18) *  A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelet által megállapított 40., 93., 102. és 103. sorában, a 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelet által megállapított 124., 179., 220., 231. és 245. sorában, valamint a 4. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelettel megváltoztatott 7. sorában foglalt új szaknevet, szakiránynevet, szakképzettségnevet a 2021/2022. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

(19) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 79/A. sorában foglalt szakoktató alapképzési szak indítását az oktatási hivatal a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a Mód3. rendelet hatálybalépésekor a mezőgazdasági szakoktató, üzleti szakoktató vagy a műszaki szakoktató alapképzési szak a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(20) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 82. sorában foglalt rekreáció és életmód alapképzési szak indítását az oktatási hivatal a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a Mód3. rendelet hatálybalépésekor a sport- és rekreációszervezés alapképzési szak rekreációszervező és egészségfejlesztő szakirányán a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(21) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 82/A. sorában foglalt sportszervezés alapképzési szak indítását az oktatási hivatal a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a Mód3. rendelet hatálybalépésekor a sport- és rekreációszervezés alapképzési szak sportszervező szakirányán a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(22) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 93. sorában foglalt, előadó-művészet alapképzési szak 36. egyházzene-előadóművész szakirány indítását az oktatási hivatal a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a Mód3. rendelet hatálybalépésekor az előadó-művészet alapképzési szak 35. egyházzene-orgona előadóművész vagy 36. egyházzene-kórusvezető előadóművész szakirány a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(23) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 109. sorában foglalt képi ábrázolás alapképzési szak indítását az oktatási hivatal a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a Mód3. rendelet hatálybalépésekor a képalkotás alapképzési szak festő/grafikus szakirányon a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(24) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 109/B. sorában foglalt mozgóképkultúra és médiaismeret alapképzési szak indítását az oktatási hivatal a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a Mód3. rendelet hatálybalépésekor a képalkotás alapképzési szak mozgóképkultúra- és médiaszakember szakirányon a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(25) *  A 3. mellékletben foglalt táblázat 101/A. sorában foglalt interdiszciplináris családtudomány mesterképzési szak indítását az oktatási hivatal a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a Mód3. rendelet hatálybalépésekor a mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzési szak a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(26) *  Az oktatási hivatal a mezőgazdasági szakoktató, az üzleti szakoktató, a műszaki szakoktató, a képalkotás, a sport- és rekreációszervezés alapképzési szakokat, az ökológiai gazdálkodási mérnöki, a mentálhigiénés családtudományi és családterápiás, a rekreáció,, valamint a zeneteoretikus mesterképzési szakokat a 2021/2022. tanévtől kezdődően hivatalból törli a nyilvántartásából.

(27) *  A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelet által módosított 99. sorában, valamint a 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelet által módosított 240. sorában foglalt új angol nyelvű szaknevet, szakképzettséget a 2021/2022. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

(28) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 1/B. sorában szereplő állattenyésztő mérnöki alapképzési szak indítását az oktatási hivatal - a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően - hivatalból nyilvántartásba veszi, ha e rendelet hatálybalépésekor az állattenyésztő mérnöki alapképzési szak a felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt és az adott képzést a felsőoktatási intézmény 2016 szeptemberében is elindította.

11. § * 

12-13. § * 

14. § Hatályát veszti

a)-c) * 

d) a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

da) * 

db) * 

dc) * 

e) a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet

ea)-ed) * 

ee) * 

1. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez

A felsőoktatási szakképzések és a megszerezhető szakképzettségek jegyzéke

A B C D E F G
1. Képzési terület Képzési terület angol
nyelvű megnevezése
Felsőoktatási szakképzés Felsőoktatási szakképzés
angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség Felsőoktatási szakképzésben
szerezhető szakképzettség angol nyelvű megnevezése
EKKR és
MKKR
szint
2. Agrár Agricultural Science ménesgazda felsőoktatási szakképzés Stud farming ménesgazda Stud-Farmer 5
3. mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés Agricultural Assistant felsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztens Agricultural Engineer Assistant 5
4. szőlész-borász felsőoktatási szakképzés Viticulture and Enology felsőfokú szőlész-borász mérnökasszisztens Viticulture and Enology
Engineer Assistant
5
4/A. *  gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés Medicinal Plants and Herbs felsőfokú gyógynövény technológus Medicinal Plant Technologist 5
5. Informatika Computer Science and Information Technology gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés Business Information
Technology
felsőfokú gazdaságinformatikus-asszisztens Business Information
Technologist Assistant
5
6. mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzés Information Technology
Engineer
1. felsőfokú hálózati mérnökinformatikus- asszisztens
2. felsőfokú rendszergazda mérnökinformatikus- asszisztens
3. felsőfokú telekommunikációs mérnökinformatikus-asszisztens
1. Network Information
Technology Engineer Assistant
2. System Administrator
Engineer Assistant
3. Telecommunication Technology Assistant
5
7. programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés Software Information
Technology
1. felsőfokú fejlesztő programtervező informatikus-asszisztens
2. felsőfokú multimédia programtervező informatikus-asszistens
1. Generative Software Information Technology Assistant
2. Multimedia Software Information Technology Assistant
5
8. Jogi Legal Science jogi felsőoktatási szakképzés Law felsőfokú jogi asszisztens Paralegal 5
9. Gazdaság-
tudományok
Economic Science gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés Business Administration and Management felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens Business Administration
Assistant
5
10. kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés Commerce and Marketing 1. felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi szakirányon
2. felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon
3. felsőfokú közgazdász-asszisztens logisztika
szakirányon
1. Economist Assistant in
Commerce
2. Economist Assistant in
Marketing Communication
3. Economist Assistant in
Logistics
5
11. pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Finance and Account 1. felsőfokú államháztartási közgazdász- asszisztens
2. felsőfokú nonprofit pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens
3. felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens
4. felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens
1. Public Finance Economist
Assistant
2. Nonprofit Finance and
Accounting Economist Assistant
3. Banking Economist Assistant
4. Economist Assistant
Specialized in Enterpreneurship
5
12. turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering 1. felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon
2. felsőfokú közgazdász-asszisztens vendéglátó szakirányon
1. Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Tourism
2. Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Catering
5
13. Orvos- és egészség-
tudomány
Medical and Health Science orvosi diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés Medical Diagnostic Analyst felsőfokú orvosdiagnosztikai asszisztens Medical Diagnostic Assistant 5
14. Művészet Arts gyártásszervező felsőoktatási szakképzés Production Assistant felsőfokú gyártásszervező asszisztens Production Assistant 5
15. képzőművészeti felsőoktatási szakképzés Fine Art Theory 1. felsőfokú képzőművész-asszisztens könyvműves szakirányon
2. felsőfokú képzőművész-asszisztens bútorműves és műtárgyvédő szakirányon
1. Typographic-assistant
2. Assistant in Furniture Production and Work of Art Protection
5
16. színházi rendezőasszisztens felsőoktatási szakképzés Stage Directing Assistant felsőfokú színházi rendezőasszisztens Stage Directing Assistant 5
17. televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés Television Production felsőfokú televíziós műsorkészítő-asszisztens Television Production Assistant 5
18. Műszaki Engineering Science műszaki felsőoktatási szakképzés Engineer Assistant műszaki mérnökasszisztens Technical Engineer Assistant 5

2. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez

Alapképzések és alapképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke

A B C D E F G
1. Képzési Terület Képzési terület angol nyelvű megnevezése Alapképzési szak Alapképzési szak angol nyelvű megnevezése Szakképzettség Alapképzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése
EKKR
és MKKR szint
1/A. *  Agrár Agricultural Science agrár- és üzleti digitalizáció Agricultural and Business Digitalization agrár-digitalizációs mérnök Agri-digitalization Engineer 6
1/B. *  állattenyésztő mérnöki Animal Husbandry Engineering állattenyésztő mérnök Animal Husbandry Engineer 6
2. *  élelmiszer-mérnöki Food Engineering élelmiszermérnök Food Engineer 6
3. földmérő és földrendező mérnöki Land Surveying and Land
Management Engineering
földmérő és földrendező mérnök Land Surveying and Land
Management Engineer
6
4. kertészmérnöki Horticultural Engineering kertészmérnök Horticultural Engineer 6
5. *  lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki Equine Husbandry and Equestrian Sport Management lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnök Horse Breeding, Equestrian
Sport Manager
6
6. mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki Mechanical Engineering in the Agriculture and Food Industry mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök Mechanical Engineer in the
Agriculture and Food Industry
6
7. mezőgazdasági mérnöki Agricultural Engineering mezőgazdasági mérnök Agricultural Engineer 6
8. *  mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki Agricultural Water Management and Environmental Technology Engineering mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnök Agricultural Water Management and Environmental Technology Engineer 6
9. szőlész-borász mérnöki Viticulture and Oenology Engineering szőlész-borász mérnök Engineer of Viticulture and Oenology 6
10. tájrendező és kertépítő mérnöki Landscape Management and Garden Construction Engineering tájrendező-kertépítő mérnök Landscape and Garden Engineer 6
11. természetvédelmi mérnöki Nature Conservation
Engineering
természetvédelmi mérnök Nature Conservation Engineer 6
12. vadgazda mérnöki Wildlife Management
Engineering
vadgazda mérnök Wildlife Management Engineer 6
13. vidékfejlesztési agrármérnöki Rural Development
Engineering
vidékfejlesztési agrármérnök Rural Development Engineer 6
14. Bölcsészet-
tudomány
Arts and Humanities anglisztika English and American Studies anglisztika alapszakos bölcsész Philologist in English and American Studies 6
15. *  germanisztika Germanic Studies 1. germanisztika, német alapszakos bölcsész
2. germanisztika, német nemzetiségi alapszakos bölcsész
3. germanisztika, néderlandisztika alapszakos bölcsész
4. germanisztika, skandinavisztika alapszakos bölcsész
1. Philologist in Germanic Studies, Specialized in German Studies
2. Philologist in Germanic Studies, Specialized in German as Ethnic Minority Studies
3. Philologist in Germanic Studies, Specialized in Netherlandistic Studies
4. Philologist in Germanic Studies, Specialized in Scandinavian Studies
6
16. *  keleti nyelvek és kultúrák Oriental Languages and
Cultures
1. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, altajisztika szakirányon
2. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, arab szakirányon
3. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, hebraisztika szakirányon
4. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
indológia szakirányon
5. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, iranisztika szakirányon
6. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
japán szakirányon
7. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, kínai szakirányon
8. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, koreai szakirányon
9. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, mongol szakirányon
10. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, tibeti szakirányon
11. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, török szakirányon
12. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, újgörög szakirányon
1. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Altaic Studies)
2. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Arabian Studies)
3. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Hebrew Studies)
4. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Indological Studies)
5. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Iranian Studies)
6. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Japanese Studies)
7. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Chinese Studies)
8. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Korean Studies)
9. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Mongolian Studies)
10. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Tibetan Studies)
11. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Turkish Studies)
12. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Modern Greek Studies)
6
17. közösségszervezés Community Coordination 1. kulturális közösségszervező
2. ifjúsági közösségszervező
3. humánfejlesztő
1. Cultural Community
Coordinator
2. Youth Community
Coordinator
3. Human Developer
6
18. magyar Hungarian magyar alapszakos bölcsész Expert in Hungarian 6
19. néprajz Ethnography néprajz alapszakos bölcsész Ethnographer 6
20. *  ókori nyelvek és kultúrák Ancient Languages and
Cultures
1. ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, asszíriológia szakirányon
2. ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, egyiptológia szakirányon
3. ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, klasszika-filológia szakirányon
1. Philologist in Ancient Languages and Cultures (Assyriology)
2. Philologist in Ancient Languages and Cultures (Egyptology)
3. Philologist in Ancient Languages and Cultures (Classical Philology)
6
21. pedagógia Pedagogy pedagógia alapszakos bölcsész Philologist in Pedagogy 6
22. *  pszichológia Psychology viselkedéselemző Human Behaviour Analyst 6
23. régészet Archeology régészet alapszakos bölcsész Philologist in Archaeology 6
24. *  újlatin nyelvek és kultúrák Romance Philology and Cultures 1. újlatin nyelvek és kultúrák
francia alapszakos bölcsész
2. újlatin nyelvek és kultúrák
olasz alapszakos bölcsész
3. újlatin nyelvek és kultúrák
portugál alapszakos bölcsész
4. újlatin nyelvek és kultúrák
román alapszakos bölcsész
5. újlatin nyelvek és kultúrák
román nemzetiségi alapszakos bölcsész
6. újlatin nyelvek és kultúrák
spanyol alapszakos bölcsész
1. Philologist in Romanistics,
Specialized in French Studies
2. Philologist in Romanistics,
Specialized in Italian Studies
3. Philologist in Romanistics,
Specialized in Portuguese Studies
4. Philologist in Romanistics,
Specialized in Romanian Studies
5. Philologist in Romanistics,
Specialized in Romanian as Ethnic Minority Studies
6. Philologist in Romanistics,
Specialized in Spanish Studies
6
25. romológia Roma Studies romológus Romologist 6
26. szabad bölcsészet Liberal Arts alapszakos szabad bölcsész Philologist 6
27. szlavisztika Slavonic Studies 1. szlavisztika, orosz alapszakos bölcsész
2. szlavisztika, bolgár alapszakos bölcsész
3. szlavisztika, cseh alapszakos bölcsész
4. szlavisztika, lengyel alapszakos bölcsész
5. szlavisztika, horvát alapszakos bölcsész
6. szlavisztika, horvát nemzetiségi alapszakos bölcsész
7. szlavisztika, szerb alapszakos bölcsész
8. szlavisztika, szerb nemzetiségi alapszakos bölcsész
9. szlavisztika, szlovák alapszakos bölcsész
10. szlavisztika, szlovák nemzetiségi alapszakos bölcsész
11. szlavisztika, szlovén alapszakos bölcsész
12. szlavisztika, szlovén nemzetiségi alapszakos bölcsész
13. szlavisztika, ukrán alapszakos bölcsész
14. szlavisztika, ukrán nemzetiségi alapszakos bölcsész
1. Slavonic Studies, Philologist in
Russian Studies;
2. Slavonic Studies, Philologist in
Bulgarian Studies;
3. Slavonic Studies, Philologist in
Czech Studies;
4. Slavonic Studies, Philologist in
Polish Studies;
5. Slavonic Studies, Philologist in
Croatian Studies;
6. Slavonic Studies, Philologist in Croatian as Ethnic Minority Studies;
7. Slavonic Studies, Philologist in
Serbian Studies;
8. Slavonic Studies, Philologist in Serbian as Ethnic Minority Studies;
9. Slavonic Studies, Philologist in
Slovakian Studies;
10. Slavonic Studies, Philologist in Slovakian as Ethnic Minority Studies;
11. Slavonic Studies Slavistics, Philologist in Slovenian Studies;
12. Slavonic Studies, Philologist in Slovenian as Ethnic Minority Studies;
13. Slavonic Studies, Philologist in Ukrainian Studies;
14. Slavonic Studies, Philologist
in Ukrainian as Ethnic Minority
Studies
6
28. történelem History történelem alapszakos bölcsész Philologist in History 6

28/A. * 
Társadalom-
tudomány
Social
Science
Philosophy, Politics, Economy gazdaság és politikai kapcsolatok szakember Expert in Political and Economy Studies 6

29. * 
informatikus könyvtáros Library and Information Science informatikus könyvtáros Library and Information Science 6
30. *  kommunikáció-és médiatudomány Communication and Media Science kommunikátor Expert in Communication 6
30/A. *  kulturális antropológia Cultural Anthropology kulturális antropológia alapszakos szakelőadó Cultural Anthropologist 6
31. nemzetközi tanulmányok International Relations nemzetközi kapcsolatok szakértő International Relations Expert 6
32. politikatudományok Political Science politológus Political Scientist 6
33. szociális munka Social Work szociális munkás Social Worker 6
34. szociálpedagógia Social Pedagogy szociálpedagógus Social Pedagogue 6
35. szociológia Sociology szociológia alapszakos szakelőadó Sociologist 6
36. Informatika Computer Science and Information Technology gazdaságinformatikus Business Informatics gazdaságinformatikus Business Informatics Engineer 6
37. mérnökinformatikus Computer Science
Engineering
mérnökinformatikus Computer Science Engineer 6
38. programtervező informatikus Computer Science programtervező informatikus Computer Scientist 6
38/A. *  üzemmérnök-informatikus Computer Science Operational Engineering üzemmérnök-informatikus Computer Science Operational Engineer 6
39. Jogi Legal Science igazságügyi igazgatási Judicial Administration igazságügyi szervező Judicial Administration Manager 6
40. *  személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási Employment Relations and Social Insurance Administration személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási szakember Employment Relations and Social Insurance Expert 6
41. Gazdaság-
tudományok
Economic Science alkalmazott közgazdaságtan Applied Economics közgazdász alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon Economist in Applied Economics 6
42. emberi erőforrások Human Resources közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Economist in Human Resource Management 6
42/A. * 
43. gazdálkodási és menedzsment Business Administration and Management közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Economist in Business Administration and Management 6
44. kereskedelem és marketing Commerce and Marketing közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon Economist in Commerce and Marketing 6
44/A. *  közgazdasági adatelemzés Economic Data Analysis közgazdász közgazdasági adatelemzés alapképzési szakon Economist in Data Ananlysis 6
45. nemzetközi gazdálkodás International Business Economics közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon Economist in International Business 6
46. pénzügy és számvitel Finance and Accounting közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon Economist in Finance and Accounting 6
47. turizmus-vendéglátás Tourism and Catering közgazdász turizmus--vendéglátás alapképzési szakon Economist in Tourism and Catering 6
48. * 
49. Műszaki Engineering Science anyagmérnöki Materials Engineering anyagmérnök Materials Engineer 6
50. biomérnöki Biochemical Engineering biomérnök Biochemical Engineer 6
51. biztonságtechnikai mérnöki Safety Engineering biztonságtechnikai mérnöki Safety Technology Engineer 6
52. energetikai mérnöki Energy Engineering energetikai mérnök Energy Engineer 6
53. építészmérnöki Architectural Engineering építészmérnök Architectural Engineer 6
54. építőmérnöki Civil Engineering építőmérnök Civil Engineering 6
55. faipari mérnöki Timber Industry Engineering faipari mérnök Timber Industry Engineer 6
56. gépészmérnöki Mechanical Engineering gépészmérnök Mechanical Engineer 6
57. *  repülőmérnöki Professional Pilot hivatásos pilóta Professional Pilot 6
58. ipari termék- és formatervező mérnöki Industrial Design Engineering ipari termék- és formatervező mérnök Industrial Design Engineer 6
59. járműmérnöki Vehicle Engineering járműmérnök Vehicle Engineer 6
59/A. *  jármű-üzemmérnöki Vehicle Operational Engineering jármű-üzemmérnök Vehicle Operational Engineer 6
60. könnyűipari mérnöki Light Industrial Engineering könnyűipari mérnök Light Industry Engineer 6
61. környezetmérnöki Environmental Engineering környezetmérnök Environmental Engineer 6
62. közlekedésmérnöki Transportation Engineering közlekedésmérnök Transportation Engineer 6
63. logisztikai mérnöki Logistics Engineering logisztikai mérnök Logistics Engineer 6
64. mechatronikai mérnöki Mechatronical Engineering mechatronikai mérnök Mechatronical Engineer 6
65. molekuláris bionika mérnöki Molecular Bionics Engineering molekuláris bionikus mérnök Molecular Bionics Engineer 6
66. műszaki földtudományi Earth Science Engineering földtudományi mérnök Earth Science Engineer 6
67. *  műszaki menedzser Engineering Management műszaki menedzser Engineering Manager 6
68. *  tesztmérnöki Test Engineering tesztmérnök Test Engineer 6
68/A. *  tűzvédelmi mérnöki Fire Safety Engineering tűzvédelmi mérnök Fire Safety Engineer 6
69. vegyészmérnöki Chemical Engineering vegyészmérnök Chemical Engineer 6
70. villamosmérnöki Electrical Engineering villamosmérnök Electrical Engineer 6
70/A. *  villamos-üzemmérnöki Electrical Operations Engineering villamosüzemmérnök Electrical Operations Engineer 6
71. vízügyi üzemeltetési mérnöki Water Operation Engineering vízügyi üzemeltetési mérnök Water Operation Engineer 6
72. *  Orvos- és egészség-
tudomány
Health Science ápolás és betegellátás Nursing and Patient Care 1. ápoló
2. dietetikus
3. gyógytornász-fizioterapeuta
4. mentőtiszt
5. szülésznő
6. hang-, beszéd- és nyelésterapeuta
7. ergoterapeuta
1. Nurse
2. Dietitian
3. Physiotherapist
4. Ambulance Officer
(Paramedic)
5. Midwife
6. Voice, Speech and
Swallowing Therapist
7. Occupational Therapist
6
72/A. *  digitális fogászati tervezés Digital Technology in Dentistry digitális fogászati tervező Digital Dental Designer 6
73. egészségügyi gondozás és prevenció Health Care and Disease
Prevention
1. népegészségügyi ellenőr
2. védőnő
3. dentálhigiénikus
1. Public Health Supervisor,
2. Health Visitor,
3. Dental Hygienest
6
74. egészségügyi szervező Health Care Management egészségügyi szervező Health Care Manager 6
75. *  orvosi diagnosztikai analitikus Medical Diagnostic
Analysis
orvosi diagnosztikai analitikus Medical Diagnostic Analyst 6
76. Pedagógusképzés Teacher Training csecsemő- és kisgyermeknevelő Infant and Early Childhood
Education
csecsemő- és kisgyermeknevelő Infant and Early Childhood Educator 6
77. gyógypedagógia Special Needs Education 1. gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon
2. gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon
3. gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon
4. gyógypedagógus, logopédia szakirányon
5. gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon
6. gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon
7. gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
8. gyógypedagógus, autizmus spektrum
pedagógiája szakirányon
1. Special Needs Educator and Therapist (Intellectual and Multiple Disabilities)
2. Special Needs Educator and Therapist (Hearing Impairment)
3. Special Needs Educator and
Therapist (Visual Impairment)
4. Special Needs Educator and Therapist (Speech and Language Therapy)
5. Special Needs Educator and Therapist (Behavioural Disorders)
6. Special Needs Educator and Therapist (Physical Disabilities
7. Special Needs Educator and Therapist (Learning Disabilities and Difficulties)
8. Special Needs Educator and Therapist (Autism Spectrum Disorders)
6
78. konduktor Conductive Education konduktor Conductive Teacher 6
79. *  óvodapedagógus Kindergarten Education 1. óvodapedagógus;
2. nemzetiségi óvodapedagógus [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány- roma képzési irányultságot]
1. Kindergarten Educator
2. Ethnic Minority (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Roma) Kindergarten Educator
6
79/A. *  szakoktató Vocational Technical Instructor szakoktató Vocational Technical Instructor 6
80. tanító Primary School Teaching 1. tanító
2. nemzetiségi tanító [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot]
1. Primary School Teacher
2. Ethnic Minority (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Roma) Primary School Teacher
6
81. Sporttudomány Sport Science edző Physical Training szakedző (megjelölve a sportágat) Physical Trainer 6
82. *  rekreáció és életmód Recreation Management and Health Promotion rekreáció és életmód szakember Recreation and Health Promotion Manager 6
82/A. *  sportszervezés Sports Management sportszervező Sports Manager 6
83. Természet-
tudomány
Natural Science biológia Biology biológus Biologist 6
83/A. *  biotechnológia Biotechnology biotechnológus Biotechnologist 6
84. fizika Physics fizikus Physicist 6
85. földrajz Geography geográfus Geographer 6
86. földtudományi Earth Sciences földtudományi kutató Earth Scientist 6
87. kémia Chemistry vegyész Chemist 6
88. környezettan Environmental Studies alkalmazott környezetkutató Expert in Applied
Environmental Studies
6
89. matematika Mathematics matematikus Mathematician 6
90. Művészet Arts alkotóművészet és muzikológia Musical Creative Arts and
Musicology
1. zeneszerző
2. jazz-zeneszerző
3. muzikológus
4. zeneteoretikus
5. zenei asszisztens
6. elektronikus zenei médiaasszisztens
7. alkalmazott zeneszerző
1. Composer
2. Jazz Composer
3. Musicologist
4. Music Theoretician
5. Music Assistant
6. Electronic Music Assistant
7. Composer of Applied Music
6
91. *  animáció Animation animációs tervező Animation Designer 6
91/A. *  cirkuszművészet Circus Arts cirkuszművész Circus Performer 6
92. *  designkultúra Design Culture designelemző Design Culture Expert 6
93. *  előadó-művészet Performance 1. klasszikus zongora előadóművész
2. klasszikus orgona előadóművész
3. klasszikus csembaló előadóművész
4. klasszikus harmonika előadóművész
5. klasszikus hárfa előadóművész
6. klasszikus gitár előadóművész
7. klasszikus lant előadóművész
8. klasszikus cimbalom előadóművész
9. klasszikus hegedű előadóművész
10. klasszikus mélyhegedű előadóművész
11. klasszikus gordonka előadóművész
12. klasszikus gordon előadóművész
13. klasszikus furulya előadóművész
14. klasszikus fuvola előadóművész
15. klasszikus oboa előadóművész
16. klasszikus klarinét előadóművész
17. klasszikus szaxofon előadóművész
18. klasszikus fagott előadóművész
19. klasszikus kürt előadóművész
20. klasszikus trombita előadóművész
21. klasszikus tuba előadóművész
22. klasszikus harsona előadóművész
23. klasszikus ütőhangszeres előadóművész
24. klasszikus ének előadóművész
25. jazz-zongora előadóművész
26. jazzgitár előadóművész
27. jazzbasszusgitár előadóművész
28. jazzbőgő előadóművész
29. jazzszaxofon előadóművész
30. jazztrombita előadóművész
31. jazzharsona előadóművész
32. jazzdob előadóművész
33. jazzének előadóművész
34. zenekarvezető előadóművész
35. kórusvezető előadóművész
36. egyházzene-előadóművész
37. népi vonós (hegedű) előadóművész
38. népi vonós (brácsa) előadóművész
39. népi vonós (cselló-bőgő) előadóművész
40. népi pengetős (citera-tekerő) előadóművész
41. népi pengetős (citera-koboz) előadóművész
42. népi pengetős (tambura) előadóművész
43. népi fúvós (furulya) előadóművész
44. népi fúvós (duda-furulya) előadóművész
45. népi fúvós (klarinét-tárogató) előadóművész
46. népi cimbalom előadóművész
47. népi ének előadóművész
1. Classical Instrumental Music Performer (Piano)
2. Classical Instrumental Music Performer (Organ)
3. Classical Instrumental Music Performer (Harpsichord)
4. Classical Instrumental Music Performer (Accordion)
5. Classical Instrumental Music Performer (Harp)
6. Classical Instrumental Music Performer (Guitar)
7. Classical Instrumental Music Performer (Lute)
8. Classical Instrumental Music Performer (Cimbalom / Dulcimer)
9. Classical Instrumental Music Performer (Violin)
10. Classical Instrumental Music Performer (Viola)
11. Classical Instrumental Music Performer (Cello)
12. Classical Instrumental Music Performer (Double Bass)
13. Classical Instrumental Music Performer (Recorder)
14. Classical Instrumental Music Performer (Flute)
15. Classical Instrumental Music Performer (Oboe)
16. Classical Instrumental Music Performer (Clarinet)
17. Classical Instrumental Music Performer (Saxophone)
18. Classical Instrumental Music Performer (Bassoon)
19. Classical Instrumental Music Performer (Horn)
20. Classical Instrumental Music Performer (Trumpet)
21. Classical Instrumental Music Performer (Trombone)
22. Classical Instrumental Music Performer (Tuba)
23. Classical Instrumental Music Performer (Percussion)
24. Classical Music Singer
25. Jazz Instrumental Performer (Jazz Piano)
26. Jazz Instrumental Performer (Jazz Guitar)
27. Jazz Instrumental Performer (Jazz Bass Guitar)
28. Jazz Instrumental Performer (Jazz Double Bass)
29. Jazz Instrumental Performer (Jazz Saxophone)
30. Jazz Instrumental Performer (Jazz Trumpet)
31. Jazz Instrumental Performer (Jazz Trombone)
32. Jazz Instrumental Performer (Jazz Drums)
33. Jazz Music Singer 34.Orchestral Conductor
35. Choir Conductor
36. Church Music Performer
37. Folk Music Performer (Violin)
38. Folk Music Performer (Viola)
39. Folk Music Performer (Cello-Double Bass)
40. Folk Music Performer (Zither- Rotary Lute [Hurdy-gurdy])
41. Folk Music Performer (Zither-Koboz [Historical Hungarian Lute])
42. Folk Music Performer (Tambura)
43. Folk Music Performer (Recorder)
44. Folk Music Performer (Bagpipe-recoreder)
45. Folk Music Performer (Clarinet-Tarogato [Hungarian Folk Clarinet])
46. Folk Music Performer (Cimbalom)
47. Folk Music Performer (Folk Singing)
6
26. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Guitar)
27. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Bass Guitar)
28. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Double Bass)
29. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Saxophone)
30. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Trumpet)
31. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Trombone)
32. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Drums)
33. Jazz Music Singer
34. Orchestral and Choral
Conductor
35. Church Music Performer
(Organ)
36. Church Music Performer
(Choral Conducting)
37. Folk Music Performer on Bowed Strings (Violin- Viola/Double Bass-Cello- Gardon [Percussion Cello])
38. Folk Music Performer on Plucked Strings (Zither- Tambura-Koboz [Historical Hungarian Lute] /Rotary Lute [Hurdy-gurdy])
39. Folk Music Performer on Wind Instruments (Recorder- Bagpipe/Clarinet-Tarogato [Hungarian Folk Clarinet])
40. Folk Music Performer on
Cimbalom
41. Folk Song Performer
94. *  építőművészet Architectural Design építőművész Architectural Designer 6
95. formatervezés Industrial and Product Design formatervező Industrial and Product
Designer
6
96. *  fotográfia Photography fotográfus művész Photographer 6
97. képzőművészet-elmélet Fine Art Theory képzőművészeti elemző Fine Art Theoretician 6
98. koreográfus Choreography koreográfus Choreographer 6
99. *  látványtervezés Scenography látványtervező Scenographer 6
100. média design Media Design média designer Media Designer 6
101. *  mozgókép Motion Picture Studies 1. mozgókép szakos film- és televíziórendező
2. mozgókép szakos filmvágó
3. mozgókép szakos hangmester
4. mozgókép szakos gyártásszervező
5. mozgókép szakos operatőr
6. mozgókép szakos filmíró
1. Motion PictureDirector
2. Motion Picture Editor
3. Motion Picture Sound Director
4. Motion Picture Line Producer
5. Motion Picture Cinematographer
6. Motion Picture Screenwriter
6
102. *  táncművész Dance 1. táncművész (klasszikus balett)
2. táncművész (magyar néptánc)
3. táncművész (moderntánc)
4. táncművész (kortárstánc)
5. táncművész (színházi tánc)
1. Dance Artist (Classical Ballet)
2. Dance Artist (Hungarian Folk Dances)
3. Dance Artist (Modern Dance)
4. Dance Artist (Contemporary Dance)
5. Dance Artist (Theatrical Dances)
6
103. *  táncos és próbavezető Dance and Rehearsal Coaching 1. táncos és próbavezető (klasszikus balett)
2. táncos és próbavezető (magyar néptánc)
3. táncos és próbavezető (moderntánc)
4. táncos és próbavezető (színházi tánc)
5. táncos és próbavezető (társastánc)
6. táncos és próbavezető (divattánc)
1. Dancer and Coach (Classical Ballet)
2. Dancer and Coach (Hungarian Folk Dances)
3. Dancer and Coach (Modern Dance)
4. Dancer and Coach (Theatrical Dances)
5. Dancer and Coach (Ballroom Dances)
6. Dancer and Coach (Fashion Dances)
6
104. *  tárgyalkotás Designer Making tárgyalkotó Designer Maker 6
105. televíziós műsorkészítő Television Production televíziós műsorkészítő Television Production Expert 6
106. tervezőgrafika Graphic Design tervezőgrafikus Graphic Designer 6
107. textiltervezés Textile Design textiltervező Textile Designer 6
107/A. *  vizuális művészet Visual Art vizuális művész Visual Artist 6
108. Művészet
közvetítés
Art Education drámainstruktor Drama Instruction drámainstruktor Drama Instructor 6
109. *  képi ábrázolás Visual Representation alapszakos festő/grafikus Visual Representation Artist 6
109/A. *  kortárs könnyűzene Contemporary Music 1. könnyűzenész (gitár)
2. könnyűzenész (basszusgitár)
3. könnyűzenész (billentyűs hangszerek)
4. könnyűzenész (szaxofon)
5. könnyűzenész (harsona)
6. könnyűzenész (trombita)
7. könnyűzenész (ütőhangszerek)
8. könnyűzenész (ének)
1. Pop Musician (Guitar)
2. Pop Musician (Bass Guitar)
3. Pop Musician (Keyboards)
4. Pop Musician (Saxophone)
5. Pop Musician (Trombone)
6. Pop Musician (Trumpet)
7. Pop Musician (Percussions)
8. Pop Musician (Singing)
6
109/B. *  mozgóképkultúra és médiaismeret Film and Media Studies mozgóképkultúra és médiaismeret alapszakos
szakember
Film and Media Specialist 6
110. környezetkultúra Environmental Design környezettervező szakember Environmental Designer 6
111. kézműves tárgykultúra Craftsmanship kézműves tárgykultúra szakember Craftsman Artist 6
112. *  zenekultúra Music Culture zenekultúra szakember Music Culture Expert 6

3. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez

Mesterképzések és mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke

A B C D E F G H
1. Képzési terület Képzési terület angol nyelvű megnevezése Mesterképzési szak Osztatlan szak Mesterképzési szak, osztatlan szak angol nyelvű megnevezése Szakképzettség Mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető szakképzettség angol nyelvű megnevezése EKKR és MKKR szint
2. Agrár Agricultural Science állatorvosi Veterinary Medicine okleveles állatorvos doktor Veterinary Surgeon 7
3. agrármérnöki Agricultural Engineering okleveles agrármérnök Agricultural Engineer 7
4. állattenyésztő mérnöki Animal Husbandry Engineering okleveles állattenyésztő mérnök Animal Husbandry Engineer 7
5. élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki Food Safety and Quality Engineering okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök Food Safety and Quality Engineer 7
6. élelmiszermérnöki Food Science and Technology
Engineering
okleveles élelmiszermérnök Food Science and Technology Engineer 7
7. erdőmérnöki Forestry Engineering okleveles erdőmérnök Forestry Engineer 7
8. kertészmérnöki Horticultural Engineering okleveles kertészmérnök Horticultural Engineer 7
9. környezet-
gazdálkodási agrármérnöki
Agricultural Environmental Management
Engineering
okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök Agricultural Environmental Management Engineer 7
10. mezőgazdasági biotechnológus Agricultural Biotechnology okleveles mezőgazdasági biotechnológus Agricultural Biotechnologist 7
11. *  mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki Mechanical Engineering in the
Agriculture and Food Industry
okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök Mechanical Engineer in the Agriculture and Food Industry 7
12. *  mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki Agricultural Water Management
Engineering
okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök Agricultural Water Management Engineer 7
13. növényorvosi Plant Protection okleveles növényorvos Plant Protection Engineer 7
14. növénytermesztő mérnöki Crop Production Engineering okleveles növénytermesztő mérnök Crop Production Engineer 7
15. * 
16. szőlész-borász mérnöki Viticulture and Oenology Engineering okleveles szőlész-borász mérnök Viticulture and Oenology Engineer 7
17. tájépítész mérnöki Landscape Architecture okleveles tájépítész mérnök Landscape Architect 7
18. takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki Animal Nutrition and Feed Safety
Engineering
okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök Animal Nutrition and Feed Safety Engineer 7
19. természetvédelmi mérnöki Nature Conservation Engineering okleveles természetvédelmi mérnök Nature Conservation Engineer 7
20. vadgazda mérnöki Wildlife Management Engineering okleveles vadgazda mérnök Wildlife Management Engineer 7
21. vidékfejlesztési agrármérnöki Rural Development Engineering okleveles vidékfejlesztő agrármérnök Rural Development Engineer 7
22. Bölcsészet-
tudomány
Arts and Humanities afrikanisztika African Studies okleveles afrikanisztika szakos bölcsész Philologist in African Studies 7
23. alkalmazott nyelvészet Applied Linguistics okleveles alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész Applied Linguist 7
24. altajisztika Altaic Studies okleveles altajisztika szakos bölcsész Altaicist 7
25. amerikanisztika American Studies okleveles amerikanisztika szakos bölcsész Philologist in American Studies 7
26. andragógia Andragogy okleveles andragógus Andragogue 7
27. anglisztika English Studies okleveles anglisztika szakos bölcsész Philologist in English Studies 7
28. *  angol nyelvoktató Instruction of English as a Foreign Language okleveles angol nyelvoktató bölcsész Instructor of English as a Foreign Language 7
29. arabisztika Arabic Studies okleveles arabisztika szakos bölcsész Philologist in Arabic Studies 7
30. asszíriológia Assyriology okleveles asszíriológia szakos bölcsész Assyriologist 7
31. *  Balkán-tanulmányok Balkan Studies okleveles Balkán-tanulmányok szakos bölcsész Expert in Balkan Studies 7
32. beszédtudomány Speech Science okleveles beszédtudomány szakos bölcsész Philologist in Speech Science 7
33. bizantológia Byzantine Studies okleveles bizantológia szakos bölcsész Philologist in Byzantine Studies 7
34. bolgár nyelv és irodalom Bulgarian Language and Literature okleveles bolgár nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Bulgarian Language and Literature 7
35. buddhizmus tanulmányok Buddhist Studies okleveles buddhizmus szakos bölcsész Philologist in Buddhist Studies 7
35/A. *  családpedagógiai tanácsadó Consultancy in Family Education Consultancy in Family Education Family Education Consultant 7
36. cseh nyelv és irodalom Czech Language and Literature okleveles cseh nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Czech Language and Literature 7
36/A. *  digitális bölcsészet Digital Humanities okleveles bölcsész digitális bölcsészet szakon Expert in Digital Humanities 7
37. egyiptológia Egyptology okleveles egyiptológia szakos bölcsész Egyptologist 7
38. elméleti nyelvészet Theoretical Linguistics okleveles elméleti nyelvész Philologist in Theoretical Linguistics 7
39. emberi erőforrás tanácsadó Human Resource Counselling okleveles emberi erőforrás tanácsadó Human Resource Counsellor 7
40. esztétika Aesthetics okleveles esztétika szakos bölcsész Aesthetician 7
41. etika Ethics okleveles etika szakos bölcsész Expert in Ethics 7
42. filmtudomány Film Studies okleveles filmtudomány szakos bölcsész Expert in Film Studies 7
43. filozófia Philosophy okleveles filozófia szakos bölcsész Philosopher 7
44. finnugrisztika Finno-Ugric Studies okleveles finnugrisztika szakos bölcsész Philologist in Finno-Ugric Studies 7
45. fordító és tolmács Translation and Interpreting okleveles fordító és tolmács Translator and Interpreter 7
46. francia nyelv, irodalom és kultúra French Language, Literature and Culture okleveles francia nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész Philologist in French Language, Literature and Culture 7
47. hebraisztika Hebrew Studies okleveles hebraisztika szakos bölcsész Expert in Hebrew Studies 7
48. horvát nyelv és irodalom Croatian Language and Literature okleveles horvát nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Croatian Language and Literature 7
49. hungarológia Hungarian Studies hungarológia szakos bölcsész Hungarologist 7
50. indológia Indology okleveles indológia szakos bölcsész Indologist 7
51. iranisztika Iranian Studies okleveles iranisztika szakos bölcsész Expert in Iranian Studies 7
52. irodalom- és kultúratudomány Literary and Cultural Studies okleveles irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész Philologist of Literary and Cultural Studies 7
53. iszlám tanulmányok Islamic Studies okleveles iszlám tanulmányok szakos bölcsész Expert in Islamic Studies 7
54. japanológia Japanese Studies okleveles japanológia szakos bölcsész Philologist in Japanese Studies 7
55. klasszika-filológia Classical Philology okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész Classical Philologist 7
56. koreanisztika Korean Studies okleveles koreanisztika szakos bölcsész Expert in Korean Studies 7
57. Közép-Európa tanulmányok Central European Studies okleveles Közép-Európa tanulmányok szakos bölcsész Central European Studies
Expert
7
57/A. *  kreatív írás és művészeti kritika Creative Writing and Art Criticism okleveles kreatív írás és művészeti kritika szakos bölcsész Philologist in Creative Writing and Art Criticism 7
58. kulturális mediáció Cultural Mediation okleveles kulturális mediátor Culture Mediator 7
59. kulturális örökség tanulmányok Cultural Heritage Studies okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember Specialist of Cultural Heritage
Studies
7
60. Latin-Amerika tanulmányok Latin American Studies okleveles Latin-Amerika tanulmányok szakos bölcsész Expert in Latin American Studies 7
61. lengyel nyelv és irodalom Polish Language and Literature okleveles lengyel nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Polish Language and Literature 7
62. levéltár Archival Science okleveles levéltáros Archivist 7
63. logika és tudományelmélet Logic and Theory of Science okleveles logika és tudományelmélet szakos bölcsész Expert in Logic and Theory of
Science
7
64. magyar nyelv és irodalom Hungarian Language and Literature
Studies
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Hungarian Language and Literature 7
64/A. *  mentálhigiénés családkonzulens Mental Health Family Consultant okleveles mentálhigiénés családkonzulens Mental Health Family Consultant 7
65. * 
66. *  mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő Mental Health in Relations and Community Development okleveles mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakember Expert in Mental Health in Relations and Community Development 7
67. mongolisztika Mongolian Studies okleveles mongolisztika szakos bölcsész Philologist in Mongolian Studies 7
68. művészettörténet Art History okleveles művészettörténész Art Historian 7
69. néderlandisztika Dutch Language and Culture Studies okleveles néderlandisztika szakos bölcsész Philologist of Dutch Language and Culture 7
70. német nemzetiségi nyelv és irodalom Language and Literature of German as a Minority Language okleveles német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist of German as a Minority Language 7
71. német nyelv, irodalom és kultúra German Language, Literature and Culture okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész Philologist in German Language, Literature and Culture 7
72. néprajz Ethnology and Folkloristics okleveles néprajz mesterszakos bölcsész Ethnologist and Folklorist 7
73. *  neveléstudomány Educational Science okleveles neveléstudomány szakos bölcsész Educational Scientist 7
74. olasz nyelv, irodalom és kultúra Italian Language, Literature and Culture okleveles olasz nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész Philologist in Italian Language, Literature and Culture 7
75. orosz nyelv és irodalom Russian Language and Literature okleveles orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Russian Language and Literature 7
75/A. *  örmény tanulmányok Global Armenian Studies okleveles örmény tanulmányok szakos bölcsész Expert in Global Armenian Studies 7
76. portugál nyelv, irodalom és kultúra Portuguese Language, Literature and Culture okleveles portugál nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész Philologist in Portuguese Language, Literature and Culture 7
77. pszichológia Psychology okleveles pszichológus Psychologist 7
78. régészet Archaeology okleveles régész Archaeologist 7
79. román nyelv, irodalom és kultúra Romanian Language, Literature and
Culture
okleveles román nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész Philologist in Romanian Language, Literature and Culture 7
80. romológia Roma Studies okleveles romológus Romologist 7
81. *  ruszisztika Russian Studies okleveles ruszisztika szakos bölcsész szakember Philologist in Russian Studies 7
82. sinológia Chinese Studies okleveles sinológia szakos bölcsész Philologist in Chinese Studies 7
83. skandinavisztika Scandinavian Studies oklevélben szereplő megjelölése: okleveles skandinavisztika szakos bölcsész Philologist in Scandinavian Languages and Literature 7
84. spanyol nyelv, irodalom és kultúra Spanish Language, Literature and
Culture
okleveles spanyol nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész Philologist in Spanish Language, Literature and Culture 7
85. szemiotika Semiotics okleveles szemiotika szakos bölcsész Semiotician 7
86. szerb nyelv és irodalom Serbian Language and Literature okleveles szerb nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Serbian Language and Literature 7
87. színháztudomány Theatre Studies okleveles színháztudomány szakos bölcsész okleveles Theatre Studies Expert 7
88. szlavisztika Slavic Studies okleveles szlavisztika szakos bölcsész Philologist in Slavic Studies 7
89. szlovák nyelv és irodalom Slovakian Language and Literature okleveles szlovák nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Slovakian Language and Literature 7
90. szlovén nyelv és irodalom Slovenian Language and Literature okleveles szlovén nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Slovenian Language and Literature 7
91. társadalmi befogadás tanulmányok Social Integration okleveles társadalmi befogadás tanácsadó Social Integration Counsellor 7
92. tibetológia Tibetan Studies okleveles tibetológia szakos bölcsész Philologist in Tibetan Studies 7
93. történelem History okleveles történész Historian 7
94. *  történeti muzeológia Historical Museology okleveles történeti muzeológus Historical Museologist 7
95. turkológia Turkic Studies okleveles turkológia szakos bölcsész Philologist in Turkic Studies 7
96. *  újgörög nyelv, irodalom és kultúra Modern Greek Language, Literature and
Culture
okleveles újgörög nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész Philologist in Modern Greek Language, Literature and Culture 7
97. ukrán nyelv és irodalom Ukrainian Language and Literature okleveles ukrán nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Ukrainian Language and Literature 7
98. vallástörténet History of Religion okleveles vallástörténész Expert in History of Religion 7
99. vallástudomány Religious Studies okleveles vallástudomány szakos bölcsész Expert in Religious Studies 7
100. *  Társadalom-
tudomány
Social Science egészségpolitika, tervezés és finanszírozás Health Policy, Planning and
Financing
okleveles egészségpolitikai szakértő Expert in Health Policy, Planning and Financing 7
101. *  humánökológia Human Ecology okleveles humánökológia szakember Expert in Human Ecology 7
101/A. *  interdiszciplináris családtudomány Interdisciplinary Family Studies okleveles interdiszciplináris családtudományi szakember Expert in Interdisciplinary Family Studies 7
102. Kelet-Ázsia tanulmányok East Asian Studies okleveles Kelet-Ázsia elemző Expert in East Asian Studies 7
103. kisebbségpolitika Ethnic and Minority Policy okleveles kisebbségpolitikai szakember Ethnic and Minority Policy Expert 7
104. kommunikáció- és médiatudomány Communication and Media Studies okleveles kommunikáció- és médiaszakértő Communications and Media Studies Expert 7
105. *  könyvtártudomány Library Science okleveles informatikus könyvtáros Library and Information Scientist 7
106. közösségi és civil tanulmányok Community and Civil Development
Studies
okleveles közösségi és civil fejlesztő szakember Expert in Community and Civil Development Studies 7
107. kulturális antropológia Cultural Anthropology okleveles kulturális antropológus Cultural Anthropologist 7
108. nemzetközi tanulmányok International Relations okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző International Relations Expert 7
108/A. *  politikai gazdaságtan Political
Economy
okleveles politológus közgazdász Political
Economist
7
109. politikatudomány Political Science okleveles politológus Political Scientist 7
110. *  survey statisztika és adatanalitika Survey Statistics and Data Analysis okleveles survey statisztika és adatanalitikai szakértő Survey Statistician and Data Analyst 7
111. szociális munka Social Work okleveles szociális munkás Social Worker 7
112. szociálpedagógia Social Pedagogy okleveles szociálpedagógus Social Pedagogue 7
113. szociálpolitika Social Policy okleveles szociálpolitikus Social Policy Expert 7
114. szociológia Sociology okleveles szociológus Sociologist 7
114/A. *  társadalmi-
viselkedéselemzés
Social Behavior Analysis okleveles társadalmi-viselkedéselemző Social Behavior Analyst 7
115. * 
115/A. *  Informatika
autonómrendszer-
informatikus
Computer Science for Autonomous Driving okleveles autonómrendszer-informatikus Computer Scientist for Autonomous Driving 7
116. Computer Science and Information Technology gazdaságinformatikus Business Informatics okleveles gazdaságinformatikus Business Informatics Engineer 7
117. mérnökinformatikus Computer Science Engineering okleveles mérnökinformatikus Computer Science Engineer 7
118. orvosi biotechnológia Medical Biotechnology okleveles orvosi biotechnológus Medical Biotechnologist 7
119. programtervező informatikus Computer Science okleveles programtervező informatikus Computer Scientist 7
120. Jogi Legal Science európai és nemzetközi üzleti jog European and International Business Law európai és nemzetközi üzleti mesterjogász European and International
Business Lawyer
7
121. jogász Law okleveles jogász Jurist 7
122. kodifikátor Legal Regulation in Public
Administration
okleveles kodifikátor Legal Expert in Regulation 7
123. kriminológia Criminology okleveles kriminológus Criminologist 7
124. *  személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás Labour Relations and Social Security Administration okleveles személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási szakember Labour Relations and Social Security Expert 7
125. *  összehasonlító állam- és jogtudományok Comparative Law összehasonlító jogi mesterjogász Expert in Comparative Law 7
125/A. *  Gazdaság-
tudományok
Economic Science agrárközgazdász Agricultural Ecomomics okleveles közgazdász agrárközgazdász szakon Agricultural Ecomomist 7
126. *  biztosítási és pénzügyi matematika Actuarial and Financial Mathematics okleveles biztosítási és pénzügyi matematikus-közgazdász Actuarial and Financial Mathematician-Economist 7
126/A. *  családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana Economics of Family Policy and Public Policies for Human Development okleveles közgazdász családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana szakon Economist in Family Policy and in Public Policies for Human Development 7
127. ellátásilánc-menedzsment Supply Chain Management okleveles ellátásilánc menedzser Supply Chain Manager 7
128. gazdaság- és pénzügy- matematikai elemzés Economic and Financial Mathematical
Analysis
okleveles közgazdász gazdaság- és pénzügy- matematikai elemzés szakon Economist in Economic and Financial Mathematical Analysis 7
129. közgazdálkodás és közpolitika Public Policy and Management okleveles közgazdász közgazdálkodás és közpolitika szakon Economist in Public Policy and
Management
7
130. közgazdasági elemző Economic Analysis okleveles közgazdasági elemző Economic Analyst 7
130/A. *  kutatási menedzser Research Management okleveles közgazdász kutatási menedzser szakon Economist in Research Management 7
131. marketing Marketing okleveles közgazdász marketing szakon Economist in Marketing 7
132. Master of Business Administration (MBA) Master of Business Administration (MBA) okleveles közgazdász MBA szakon Economist 7
132/A. *  nemzetközi adózás Master in International Taxation okleveles közgazdász nemzetközi adózás szakon Economist in International Taxation 7
132/B. *  nemzetközi fejlesztés Internacional Development okleveles közgazdász nemzetközi fejlesztés szakon Economist in Internacional Development 7
133. nemzetközi gazdaság és gazdálkodás International Economy and Business okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon Economist in International
Economy and Business
7
134. pénzügy Finance okleveles közgazdász pénzügy szakon Economist in Finance 7
134/A. * 
135. regionális és környezeti gazdaságtan Regional and Environmental Economic
Studies
okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon Economist in Regional and Environmental Economic Studies 7
136. *  sportközgazdász Sports Economics okleveles sportközgazdász Sports Economist 7
137. számvitel Accountancy okleveles közgazdász számvitel szakon Economist in Accountancy 7
138. turizmus-menedzsment Tourism Management okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon Economist in Tourism and
Management
7
138/A. *  vállalatgazdaságtan Business Economics okleveles közgazdász vállalatgazdaság szakon Economist in Business Management 7
139. vállalkozásfejlesztés Business Development okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon Economist in Business
Development
7
140. vezetés és szervezés Management and Leadership okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon Economist in Management and
Leadership
7
140/A. *  Műszaki Engineering Science alapanyaggyártási folyamatmérnöki Process Engineering for Raw Material Production okleveles alapanyaggyártási folyamatmérnök Process Engineer for Raw Material Production 7
141. *  anyagmérnöki Materials Engineering okleveles anyagmérnök Materials Engineer 7
141/A. *  autonóm járműirányítási mérnöki Autonomous Vehicle Control Engineering okleveles autonóm járműirányítási mérnök Autonomous Vehicle Control Engineer 7
142. *  bánya- és geotechnikai mérnöki Mining and Geotechnical Engineering okleveles bánya- és geotechnikai mérnök Mining and Geotechnical Engineer 7
143. biomérnöki Biochemical Engineering okleveles biomérnök Biochemical Engineer 7
144. biztonságtechnikai mérnöki Safety Engineering okleveles biztonságtechnikai mérnök Safety Engineer 7
145. egészségügyi mérnöki Biomedical Engineering okleveles egészségügyi mérnök Biomedical Engineer 7
146. energetikai mérnöki Energy Engineering okleveles energetikai mérnök Energy Engineer 7
147. építész Architect okleveles építész Architect 7
148. építészmérnöki Architecture okleveles építészmérnök Architect 7
148/A. *  építményinformatikai mérnöki Construction Information
Technology Engineering
okleveles építményinformatikai mérnök Construction Information Technology Engineer 7
149. épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki Building Service and Process Engineering okleveles épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök Building Service and Process
Engineer
7
150. faipari mérnöki Timber Industry Engineering okleveles faipari mérnök Timber Industry Engineer 7
151. földmérő- és térinformatikai mérnöki Land Surveying and Geographical
Information Systems Engineering
okleveles földmérő- és térinformatikai mérnök Land Surveying and Geoinformatical Engineer 7
152. földtudományi mérnöki Earth Sciences Engineering okleveles földtudományi mérnök Earth Sciences Engineer 7
153. gépészeti modellezés Mechanical Engineering Modelling okleveles gépészeti modellező mérnök Mechanical Modelling Engineer 7
154. gépészmérnöki Mechanical Engineering okleveles gépészmérnök Mechanical Engineer 7
155. gyógyszervegyész-
mérnöki
Pharmaceutical Engineering okleveles gyógyszervegyész-mérnök Pharmaceutical Engineer 7
156. hidrogeológus mérnöki Hydrogeological Engineering okleveles hidrogeológus mérnök Hydrogeological Engineer 7
157. info-bionika mérnöki Info-Bionics Engineering okleveles info-bionikus mérnök Info-Bionics Engineer 7
158. infrastruktúra-építőmérnöki Infrastructural Engineering okleveles infrastruktúra-építőmérnök Infrastructural Engineer 7
159. ipari terméktervező mérnöki Industrial Design Engineering okleveles ipari terméktervező mérnök Industrial Design Engineer 7
160. járműmérnöki Vehicle Engineering okleveles járműmérnök Vehicle Engineer 7
161. kohómérnöki Metallurgical Engineering okleveles kohómérnök Metallurgical Engineer 7
162. könnyűipari mérnöki Light Industrial Engineering okleveles könnyűipari mérnök Light Industry Engineer 7
163. környezetmérnöki Environmental Engineering okleveles környezetmérnök Environmental Engineer 7
164. közlekedésmérnöki Transportation Engineering okleveles közlekedésmérnök Transportation Engineer 7
165. létesítménymérnöki Construction Engineering okleveles létesítménymérnök Construction Engineer 7
166. logisztikai mérnöki Logistics Engineering okleveles logisztikai mérnök Logistics Engineer 7
167. mechatronikai mérnöki Mechatronical Engineering okleveles mechatronikai mérnök Mechatronical Engineer 7
168. műanyag- és száltechnológiai mérnöki Polymer and Fibre Technology
Engineering
okleveles műanyag- és száltechnológiai mérnök Polymer and Textile Technology
Engineer
7
169. műszaki menedzser Engineering Management okleveles műszaki menedzser Engineering Manager 7
170. olaj- és gázmérnöki Oil and Gas Engineering okleveles olaj- és gázmérnök Oil and Natural Gas Engineer 7
171. olajmérnöki Petroleum Engineering okleveles olajmérnök Petroleum Engineer 7
171/A. *  sportmérnöki Sports Engineering okleveles sportmérnök Sports Engineer 7
172. szerkezet-építőmérnöki Structural Engineering okleveles szerkezet-építőmérnök Structural Engineer 7
173. szénhidrogén-kutató földtudományi mérnöki Petroleum Geoengineering okleveles szénhidrogén-kutató földtudományi mérnök Petroleum Geoengineer 7
174. településmérnöki Urban Systems Engineering okleveles településmérnök Urban Systems Engineer 7
174/A. *  űrmérnöki Space Engineering okleveles űrmérnök Space Engineer 7
175. *  védelmi infokommunikációs rendszertervező Defence C3 Systems Management okleveles védelmi infokommunikációs rendszertervező Defence C3 Systems Manager 7
176. vegyészmérnöki Chemical Engineering okleveles vegyészmérnök Chemical Engineer 7
177. villamosmérnöki Electrical Engineering okleveles villamosmérnök Electrical Engineer 7
178. Orvos- és egészség-
tudomány
Medical and Health Science általános orvos Medicine okleveles orvosdoktor Doctor of Medicine 7
179. *  kiterjesztett hatáskörű ápoló Advanced Practice in Nursing okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló Advanced Practice Nurse 7
180. egészségpszichológia Health Psychology okleveles egészségpszichológus Health Psychologist 7
181. egészségügyi menedzser Health Care Management okleveles egészségügyi menedzser Health Care Manager 7
182. egészségügyi szociális munka Social Work in Health Care okleveles egészségügyi szociális munkás Social Worker in Health Care 7
183. fizioterápia Physiotherapy okleveles fizioterapeuta Physiotherapist 7
184. fogorvos Dentistry okleveles fogorvos doktor Dentist (D.M.D. - doctor medicinae dentariae) 7
185. gyógyszerész Pharmacy okleveles gyógyszerész Pharmacist (Pharm. D - doctor pharmaciae) 7
186. klinikai laboratóriumi kutató Clinical Laboratory Sciences okleveles klinikai laboratóriumi kutató Clinical Laboratory Scientist 7
187. komplex rehabilitáció Complex Rehabilitation okleveles rehabilitációs szakember Rehabilitationist 7
188. népegészségügyi Public Health okleveles népegészségügyi szakember Expert in Public Health 7
189. radiográfia Radiography okleveles radiográfus Radiographer 7
189/A. *  szakvédőnő Health Visitor okleveles szakvédőnő Advanced Heatlh Visitor 7
190. táplálkozástudományi Nutritional Sciences okleveles táplálkozástudományi szakember Nutritionist 7
190/A. *  Pedagógusképzés Teacher
Training
gyermekkultúra Culture of Early
Childhood
okleveles gyermekkultúra szakos szakember Expert in Early Childhood Cultura Studies 7
191. *  gyógypedagógia Special Needs Education okleveles gyógypedagógus Special Needs Educator 7
191/A. *  logopédia Speech and Language Therapy okleveles logopédus Speech and Language Therapist 7
192. tanár tanár Teacher (külön kormányrendelet szerint) 7
193. Sporttudomány Sport Science humánkineziológia Human Kinesiology okleveles humánkineziológus Human Kinesiologist 7
194. * 
195. sportmenedzser Sports Management okleveles sportmenedzser Sports Manager 7
196. szakedző Sports Coaching okleveles szakedző (a sportág megjelölésével) Sports Coach specialized in
(Name of Sport)
7
197. Természet-
tudomány
Natural Science alkalmazott matematikus Applied Mathematics okleveles alkalmazott matematikus Applied Mathematician 7
198. anyagtudomány Materials Science okleveles anyagkutató Materials Scientist 7
199. biológus Biology okleveles biológus Biologist 7
200. biotechnológia Biotechnology okleveles biotechnológus Biotechnologist 7
201. csillagász Astronomy okleveles csillagász Astronomer 7
202. *  fizikus Physics okleveles fizikus Physicist 7
203. földtudomány Earth Sciences okleveles földtudományi kutató Earth Scientist 7
204. *  geofizikus Geophysics okleveles geofizikus Geophysicist 7
205. geográfus Geography okleveles geográfus Geographer 7
205/A. *  geoinformatika Geoinformatics okleveles geoinformatikus Expert in Geoinformatics 7
206. geológus Geology okleveles geológus Geologist 7
207. hidrobiológus Hydrobiology okleveles hidrobiológus Hydrobiologist 7
208. *  környezettudomány Environmental Science okleveles környezetkutató Environmental Scientist 7
209. matematikus Mathematics okleveles matematikus Mathematician 7
210. meteorológus Meteorology okleveles meteorológus Meteorologist 7
211. molekuláris biológia Molecular Biology okleveles molekuláris biológus Molecular Biologist 7
212. *  számítógépes és kognitív idegtudomány Computational and Cognitive
Neuroscience
okleveles számítógépes és kognitív idegtudományi kutató Computational and Cognitive
Neuroscientist
7
213. térképész Cartography okleveles térképész Cartographer 7
214. vegyész Chemistry okleveles vegyész Chemist 7
215. *  Művészet Arts animáció Animation okleveles animációs filmrendező művész Animation Film Director 7
215/A. *  belsőépítész tervezőművész Interior and Spatial Design okleveles belsőépítész tervezőművész Interior and Spatial Designer 7
215/B. *  cirkuszművészet Circus Arts okleveles cirkuszművész Circus Artist 7
216. design- és művészet-
menedzsment
Art and Design Management okleveles design- és művészetmenedzser Art and Design Manager 7
217. designelmélet Design Theory okleveles design- és művészet teoretikus Expert in Design Theory 7
218. divat- és textiltervezés Fashion and Textile Design okleveles divat- és textiltervező művész Fashion and Textile Designer 7
219. *  dokumentumfilm-
rendező művész
Documentary Film Directing okleveles dokumentumfilm-rendező művész Documentary Film Director 7
220. *  egyházzene-művész Church Music okleveles egyházzene-művész Church Musician 7
221. építőművész Architectural Design okleveles építőművész Architectural Designer 7
222. *  ékszertervezés és fémművesség Jewellery and Metal Design okleveles ékszer- és fémműves tervező művész Jewellery and Metal Designer 7
223. festőművész Painting okleveles festőművész Painter 7
224. *  film- és médiaproducer Film and Media Production okleveles film- és médiaproducer Film and Media Producer 7
225. *  filmoperatőr művész Cinematography okleveles filmoperatőr művész Cinematographer 7
226. *  filmrendező művész Film Directing okleveles filmrendező művész Film Director 7
226/A. *  forgatókönyvíró Screenwriting okleveles forgatókönyvíró Screenwriter 7
227. formatervező művész Design okleveles formatervező művész Designer 7
228. fotográfia Photography okleveles fotográfustervező művész Photographer 7
229. grafikusművész Graphic Arts okleveles grafikusművész Graphic Artist 7
229/A. *  hangművészet Sound Art okleveles hangművész Sound Artist 7
229/B. *  immerzív film Immersive Film okleveles immerzívfilm-alkotó Immersive Media Filmmaker 7
229/C. *  interakció tervezés Interaction Design okleveles interakció- és felhasználói élmény tervező Interaction and User Experience Designer 7
230. intermédia-művész Intermedia Art okleveles médiaművész Intermedia Artist 7
230/A. *  jazzének-művész Jazz Singing okleveles jazzének-művész Jazz Singer 7
230/B. *  jazzhangszer-
művész
Instrumental Jazz Performance 1. okleveles jazz-zongoraművész
2. okleveles jazzgitár-művész
3. okleveles jazzbasszusgitár-művész
4. okleveles jazzbőgő-művész
5. okleveles jazzszaxofon-művész
6. okleveles jazztrombita-művész
7. okleveles jazzharsona-művész
8. okleveles jazzdob-művész
1. Jazz Pianist
2. Jazz Guitarist
3. Jazz Bass Guitarist
4. Jazz Double Bass Performer
5. Jazz Saxophonist
6. Jazz Trumpeter
7. Jazz Trombonist
8. Jazz Drummer
7
230/C. *  jazz-zeneszerző Jazz Composition okleveles jazz-zeneszerző Jazz Composer 7
231. *  karmester (zenekari karmester, fúvószenekari karnagy szakirányok) Conducting 1. okleveles zenekari karmester-művész
2. okleveles fúvószenekari karnagy-művész
1. Orchestra Conductor
2. Wind Band Conductor
7
231/A. *  képzőművész Fine Arts okleveles képzőművész Fine Artist 7
232. kerámiatervezés Ceramics Design okleveles kerámiatervező művész Ceramics Designer 7
233. klasszikus énekművész (operaének, oratórium- és dalének szakirányok) Classical Singing 1. okleveles operaének-művész
2. okleveles oratórium- és dalénekművész
1. Opera Singer
2. Oratorio and Song
Performer
7
234. klasszikus hangszerművész Classical Musical Instrumental
Performance
1. okleveles zongoraművész
2. okleveles zongorakísérő-korrepetitor
3. okleveles orgonaművész
4. okleveles csembalóművész
5. okleveles hárfaművész
6. okleveles gitárművész
7. okleveles cimbalomművész
8. okleveles harmonikaművész
9. okleveles hegedűművész
10. okleveles mélyhegedűművész
11. okleveles gordonkaművész
12. okleveles gordonművész
13. okleveles fuvolaművész
14. okleveles klarinétművész
15. okleveles szaxofonművész
16. okleveles oboaművész
17. okleveles fagottművész
18. okleveles kürtművész
19. okleveles trombitaművész
20. okleveles harsonaművész
21. okleveles tubaművész
22. okleveles ütőhangszerművész
1. Pianist
2. Piano Accompanist and
Repetitor
3. Organist
4. Harpsichord player
5. Harpist
6. Guitarist
7. Cimbalom/Dulcimer player
8. Accordion player
9. Violinist
10. Violist
11. Cellist
12. Double Bassist
13. Flautist
14. Clarinetist
15. Saxophonist
16. Oboist
17. Bassoonist
18. Horn Player
19. Trumpeter
20. Trombonist
21. Tubist
22. Percussionist
7
235. klasszikusbalett-művész Classical Ballet okleveles klasszikusbalett-művész Classical Ballet Artist 7
236. Kodály-zenepedagógia Kodály Music Pedagogy okleveles Kodály-zenepedagógiai szakértő Expert in Kodály Music Pedagog 7
237. koreográfus Choreography okleveles koreográfus Choreographer 7
237/A. *  kortárs művészet-
elméleti és kurátori ismeretek
Contemporary Art Theory and Curatorial Studies okleveles kortárs művészeti szakíró és kurátor Expert in Contemporary Art Theory and Curatorial Studies 7
238. kortárstánc művész Contemporary Dance okleveles kortárstánc művész Contemporary Dance Artist 7
239. *  kóruskarnagy Choir Conducting okleveles kóruskarnagy művész Choir Conductor 7
240. *  látványtervező művész Art of Scenography okleveles látványtervező művész Artist in Scenography 7
241. *  média design Media Design okleveles média designer Media Designer 7
242. muzikológus Musicology okleveles muzikológus Musicologist 7
243. néptáncművész Hungarian Folk Dance okleveles néptáncművész Hungarian Folk Dance Artist 7
244. régi-zene hangszerművész Early Music Instrumental Performance 1. okleveles régi-zene művész (csembaló)
2. okleveles régi-zene művész (fortepiano)
3. okleveles régi-zene művész (barokk hegedű)
1. Early Music Performer
(Harpsichord)
2. Early Music Performer
(Fortepiano)
7
4. okleveles régi-zene művész (viola da gamba)
5. okleveles régi-zene művész (barokk gordonka)
6. okleveles régi-zene művész (blockflöte)
7. okleveles régi-zene művész (barokk fuvola)
8. okleveles régi-zene művész (barokk oboa)
9. okleveles régi-zene művész (barokk fagott)
10. okleveles régi-zene művész (cornetto)
11. okleveles régi-zene művész (natúrtrombita)
12. okleveles régi-zene művész (natúrkürt)
13. okleveles régi-zene művész (barokk harsona)
14. okleveles régi-zene művész (lant)
3. Early Music Performer
(Baroque Violin)
4. Early Music Performer
(Viola da Gamba)
5. Early Music Performer
(Baroque Cello)
6. Early Music Performer
(Recorder)
7. Early Music Performer
(Baroque Flute)
8. Early Music Performer
(Baroque Oboe)
9. Early Music Performer
(Baroque Bassoon)
10. Early Music Performer
(Cornett)
11. Early Music Performer
(Natural Trumpet)
12. Early Music Performer
(Natural Horn)
13. Early Music Performer
(Baroque Trombone)
14. Early Music Performer
(Lute)
245. *  restaurátor-művész Art Conservation-Restoration okleveles restaurátorművész Art Conservator-Restorer 7
246. *  dramaturg Dramaturgy okleveles dramaturg Dramaturg 7
247. színházrendező Stage Directing okleveles színházrendező Stage Director 7
248. színművész Acting okleveles színművész Actor/Actress 7
249. szobrászművész Sculpture okleveles szobrászművész Sculptor 7
250. *  tájépítészet és kertművészet Landscape Architecture and Garden Design okleveles tájépítész-kertművész Landscape Architect and Garden Designer 7
250/A. *  tárgyalkotás Designer-Maker okleveles tárgyalkotó művész Designer-Maker 7
251. televíziós műsorkészítő művész Television Production Arts okleveles televíziós műsorkészítő művész Expert in Television Production
Arts
7
252. tervezőgrafika Graphic Design okleveles tervezőgrafikus művész Graphic Designer 7
253. zeneszerző Music Composition okleveles zeneszerző Composer 7
254. * 
255. *  Művészet-
közvetítés
Art Education művészeti instruktor Arts Communication okleveles művészeti instruktor Arts Communication Expert 7

4. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez

Magyar és külföldi intézmények közös képzéseinek jegyzéke

A B C D E F G
1. Képzési terület Study Field in English Szak Programme in English Szakképzettség Qualifications Obtainable
in Master Programme in
English
EKKR és
MKKR
szint
2. Agrár Agricultural Science fenntartható takarmányozás Sustainable Animal Nutrition and Feeding okleveles fenntartható takarmányozási agrármérnök Sustainable Animal Nutrition
Agricultural Engineer
7
2/A. *  Agrár Agricultural Science fenntartható mezőgazdaság, élelmiszertermelés és -technológia a Duna régióban Sustainability in Agriculture, Food Production and Food Technology in the Danube Region okleveles fenntarthatósági agrármérnök Agricultural Engineer in Sustainable Agriculture and Food Production 7
3. Társadalom- tudomány Social Science környezetpolitika és menedzsment Environmental Sciences
Policy and Management
okleveles környezetpolitika és menedzsment szakember Expert in Environmental Sciences Policy and Management 7
4. Társadalom- tudomány Social Science közpolitika Public Policy okleveles nemzetközi közpolitikai szakember Expert in International Public
Policy
7
5. Társadalom- tudomány Social Science összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok Comparative Local Development Studies okleveles helyi fejlesztő Local Development Expert 7
6. Társadalom- tudomány Social Science szociális munka és szociális gazdaság Social Work and Social
Economics
okleveles szociális gazdaság szakember Expert in Social Economics 7
7. *  Bölcsészet-
tudomány
Arts and
Humanities
Európai társadalmi terek, fejlesztés és örökség European Social Spaces, Development and Heritage okleveles társadalomfejlesztési szakértő Expert in Social Development 7
8. *  Bölcsészet-
tudomány
Arts and
Humanities
Choreomundus - Tánc mint tudás, gyakorlat és kulturális örökség Choreomundus - International Master In Dance Knowledge, Practice and Heritage okleveles etnokoreológus Ethnochoreologist 7
9. *  Bölcsészet-
tudomány
Arts and Humanities európai lexikográfia European Master in Lexicography okleveles lexikográfus Lexicographer 7
10. *  Művészet Arts DocNomads
dokumentumfilm-rendező művész
DocNomads Documentary Film Directing okleveles DocNomads dokumentumfilm-rendező művész Documentary Film Director 7
11. *  Művészet Arts PuppeTry
bábművész
PuppeTry Master’s Degree Program in Puppetry okleveles bábművész Puppeteer 7
12. *  Művészet Arts Viewfinder
filmoperatőr művész
Viewfinder Cinematography Program okleveles Viewfinder filmoperatőr művész Viewfinder 7

5. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben, a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletben, valamint a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendeletben szabályozott, e rendelettel megváltoztatott elnevezésű alap- és mesterképzési szakok, illetve felsőoktatási szakképzések jegyzéke

A B
1. A 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletben, valamint a 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendeletben szabályozott szakok, felsőoktatási szakképzések E rendelettel megváltoztatott
elnevezésű szakok, felsőoktatási szakképzések
2. mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakképzés mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés
3. orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés orvosi diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés
4. szőlész-borász mérnök felsőoktatási szakképzés szőlész-borász felsőoktatási szakképzés
5. alkalmazott látványtervezés alapképzési szak látványtervezés alapképzési szak
6. design- és művészetelmélet alapképzési szak designkultúra alapképzési szak
7. ének-zene alapképzési szak zenekultúra alapképzési szak
8. gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak
9. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak
10. orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak
11. politológia alapképzési szak politikatudományok alapképzési szak
12. testnevelő-edző alapképzési szak edző alapképzési szak
13. buddhizmus mesterképzési szak buddhizmus tanulmányok mesterképzési szak
14. erkölcstan- és etikatanár etikatanár
15. filmoperatőr művész mesterképzési szak filmoperatőr mesterképzési szak
16. filmrendező művész mesterképzési szak filmrendező mesterképzési szak
17. informatikus könyvtáros mesterképzési szak könyvtártudomány mesterképzési szak
18. interkulturális pszichológia és pedagógia mesterképzési szak társadalmi befogadás tanulmányok mesterképzési szak
19. kognitív tanulmányok mesterképzési szak számítógépes és kognitív idegtudomány mesterképzési szak
20. logisztikai menedzsment mesterképzési szak ellátásilánc menedzsment mesterképzési szak

6. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére