A jogszabály mai napon ( 2019.10.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 11. § (1) bekezdése tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § (3) bekezdése tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés c) pont cb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központból (a továbbiakban: KLIK)

a) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. mellékletében meghatározott köznevelési intézmény, többcélú intézmény és

b) az R. 4. mellékletében meghatározott többcélú intézmény, annak tagintézménye vagy intézményegysége az abban meghatározottak szerint

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: kiválással érintett köznevelési intézmény] - az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából - kiválik, és a kiválással érintett köznevelési intézményből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint szakképzési centrumokat alapít.

(2) A kiválással érintett köznevelési intézmény esetében az átalakítás időpontja utáni időszakra áthúzódó kötelezettséget a KLIK 2015. június 15-éig a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) egyetértésével vállalhat. A KLIK az átalakítás időpontjáig a költségvetési kiadási előirányzatainak a kiválással érintett köznevelési intézményekre jutó arányos része terhére - az európai uniós forrásból megvalósuló beruházások kivételével - beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget nem vállalhat, a kiválással érintett köznevelési intézményeket érintő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyetértésével létesíthet vagy szüntethet meg.

(3) *  Az átalakítás időpontját megelőzően keletkezett követelések és vállalt kötelezettségek az átalakítás időpontjáig a KLIK-et illetik meg, illetve terhelik. A kiválással érintett köznevelési intézmény esetében a hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott projekteket érintő követelések és kötelezettségek tekintetében a 7. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Az oktatásért felelős miniszter a KLIK alapító okiratának e § szerinti átalakításával összefüggő módosításáról 2015. június 19-éig gondoskodik. E határnap eredménytelen eltelte esetén a kincstár a KLIK átalakítását az R. és e rendelet alapján az átalakítás időpontjával hivatalból jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba.

(5) Az Oktatási Hivatal a szakképzési centrumot új OM azonosítóval veszi nyilvántartásba. Ha a kiválás a köznevelési intézmény tagintézményét vagy intézményegységét érinti, a KLIK szervezeti egységeként továbbműködő köznevelési intézmény OM azonosítója nem változik.

2. § A KLIK 1. § szerinti átalakítására és az ahhoz kapcsolódó közfeladat átvételére 2015. július 1-jével kerül sor.

3. § Az 1. § szerinti átalakítás tekintetében a KLIK jogutódja a szakképzési centrum. A kiválással érintett köznevelési intézmény fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, a munkavégzésre irányuló, 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti jogviszonyok tekintetében a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve az NSZFH a KLIK jogutódja.

4. § (1) A KLIK foglalkoztatotti állományából

a) a kiválással érintett köznevelési intézményben pedagógus munkakörben, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben és a gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerint kerülnek a szakképzési centrum,

b) a kiválással érintett köznevelési intézmény fenntartásával összefüggő feladatokat és ahhoz kapcsolódó gazdasági, ügyviteli és műszaki feladatokat

ba) a KLIK központi szervében ellátó személyek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 58. §-a szerint kerülnek a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve az NSZFH,

bb) a KLIK területi szervében ellátó személyek a Kttv. 72. §-a szerint kerülnek a szakképzési centrum állományába.

(2) Ha az R. 4. mellékletében meghatározott többcélú intézmény kiválással érintett tagintézményében vagy intézményegységében pedagógus munkakörben vagy nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy munkaköre a kiválással nem érintett tagintézmény vagy intézményegység nem szakképzéssel összefüggő alapfeladatának ellátására is kiterjed, a KLIK foglalkoztatotti állományából a szakképzési centrum állományába történő átvételére az 5. § (2) bekezdése szerinti megállapodás ilyen rendelkezése alapján kerül sor.

5. § (1) A közfeladat átvételével kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám-átcsoportosításról, a Kormánynak az átvételre kerülő közfeladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítására vonatkozó döntésének megalapozása, valamint a hazai és európai uniós pályázatok, projektek és egyéb kötelezettségvállalások tekintetében az 1. melléklet szerinti átadás-átvételi megállapodást kell kötni. A megállapodás 1. melléklet szerinti tartalmától a felek egyező akarattal eltérhetnek.

(2) A megállapodás alapjául szolgáló átadás-átvételi eljárást a KLIK és - a szakképzési centrumok helyett eljárva - az NSZFH folytatja le. A megállapodást 2015. július 1-jei hatállyal a KLIK, - a szakképzési centrum nevében és képviseletében eljárva - az NSZFH, az oktatásért felelős miniszter és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter írja alá.

(3) Az átadás-átvételi megállapodáshoz kapcsolódóan a KLIK a 2015. június 30-i állapotnak megfelelően az NSZFH-nak átadja a kiválással érintett köznevelési intézménnyel és az átvételre kerülő közfeladattal kapcsolatosan

a) a kiválással érintett köznevelési intézményre vonatkozó szakmai alapdokumentumokat,

b) a kötelezettségvállalásokra és a vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra állományra, informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait,

c) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott foglalkoztatottak személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket, valamint a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatban keletkezett további iratokat,

d) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett személyi- és tanügyi dokumentumokat, valamint

e) a szakmaszerkezeti döntésről szóló kormányrendeletben a 2015/2016. tanévre a KLIK-re megállapított keretszámokat a 2. mellékletben meghatározott keretszámok kivételével.

(4) A megállapodásban kell rendezni az átalakítás időpontjával le nem zárható követelések és kötelezettségek elszámolásának módját.

6. § (1) Az R. 4. mellékletében meghatározott többcélú intézmény tagintézményének vagy intézményegységének kiválása esetén a feladatellátást szolgáló ingatlan, illetve ingatlanrész KLIK és a szakképzési centrum közötti használatának

a) teljes megosztására kerül sor, ha a többcélú intézmény két vagy több ingatlannal, két vagy több bejárattal vagy külön feladat-ellátási helyekkel rendelkezik, vagy

b) - az a) pontban meghatározott megosztási lehetőség hiányában - az ingatlan megosztására kerül sor akként, hogy a nevelőtestületek működése külön helyiségben biztosított legyen.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megosztás során, ha annak műszaki akadálya nincs, a közműrendszereket is szét kell választani.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti használatmegosztás esetén a többcélú intézmény működtetésének kötelezettsége és költsége az azt használó fenntartót terheli. Ha az R. 4. mellékletében meghatározott többcélú intézmény vagy annak kiválással érintett tagintézményének vagy intézményegységének működtetője az átalakítás és a közfeladat átvételének időpontjában települési önkormányzat, a többcélú intézmény működtetésének költsége a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. §-a szerint terheli a települési önkormányzatot.

(4) Az ingatlan használatának az (1) bekezdés a) pontja szerinti teljes megosztása hiányában a működtetési kötelezettség és költség viselése tekintetében az NSZFH és a KLIK megállapodása irányadó.

7. § *  (1) A kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek nem minősülő projektek (a továbbiakban: átvételre kerülő projektek) tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadását, illetve a támogatás folyósítását követő napon a KLIK helyébe a szakképzési centrum lép. Az átvételre kerülő projektek átadás-átvételéről és az átvételre kerülő projektekkel kapcsolatos fenntartási kötelezettség szakképzési centrum általi teljesítéséről a projekt befejezését követően külön átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni.

(2) Az átvételre kerülő projektek tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadása, illetve a támogatás folyósítása napjáig a KLIK vállal kötelezettségeket és teljesíti azokat.

(3) A kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek minősülő projektek tekintetében az átalakítás időpontjától a KLIK helyébe a szakképzési centrum lép.

(4) Az (1) és a (3) bekezdés szerinti hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott projektek tekintetében a támogató a szerződésmódosítások végrehajtásáról a szakképzési centrum kezdeményezésétől számított húsz napon belül intézkedik.

8. § (1) Az átadás-átvételi megállapodás alapjául szolgáló, leltárban meghatározott, települési önkormányzat tulajdonában álló mindazon ingatlan és ingó vagyon ingyenes vagyonkezeléséről, illetve ingyenes használatáról, amely a kiválással érintett köznevelési intézmény közfeladat ellátását biztosítja, az NSZFH a tulajdonos települési önkormányzattal megállapodást köt.

(2) A vagyonkezelői szerződésben, illetve a használati szerződésben az ingatlan és ingó vagyonelemeket a 2015. június 30-i állapot szerint kell feltüntetni. Az ingó vagyonelem e § szerinti fizikai mozgatása kizárólag az ingó vagyonelem azonosító adatainak és az új használati helynek a megjelölésével történhet.

9. § * 

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11-13. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

11-13. § * 

14. § *  (1) E rendeletnek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 390/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. § (2) bekezdésével megállapított 7. §-át az átvételre kerülő projektek elszámolására, lezárására - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kell alkalmazni.

(2) Ha az átvételre kerülő projektek szakképzési centrum részére történő átadása a Módr. hatálybalépése előtt megtörtént, az átvételre kerülő projektek elszámolására, lezárására a 7. § 2015. július 1-jén hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A hazai, illetve az európai uniós forrásból megvalósuló projektek tekintetében az 1. § (2) bekezdés első mondatát, a hazai forrásból megvalósuló projektek tekintetében az 1. § (2) bekezdés második mondatát nem kell alkalmazni.

1. melléklet a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez

Megállapodás
az állami fenntartású köznevelési intézményeknek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és szakképző centrumok közötti átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek átadásáról, megosztásáról és a Kormánynak az átvételre kerülő közfeladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítására vonatkozó döntésének megalapozásáról

amely létrejött

egyrészről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

székhelye:

képviseli:

törzsszáma: adószáma:

bankszámlaszáma:

ÁHT azonosítója:

statisztikai számjele:

mint átadó (a továbbiakban: Átadó),

másrészről a(z) ... nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

székhelye:

képviseli:

törzsszáma:

adószáma:

bankszámlaszáma:

ÁHT azonosítója:

statisztikai számjele:

mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő),

harmadrészről az Emberi Erőforrások Minisztériuma

székhelye:

képviseli:

törzsszáma:

adószáma:

mint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányító szerve (a továbbiakban: Átadó fejezet),

negyedrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium

székhelye: képviseli: törzsszáma: adószáma:

mint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal irányító szerve (a továbbiakban: Átvevő fejezet)

- a továbbiakban együtt: „Felek” - között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

I. Bevezető rendelkezések

1. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján Átadó szervezetéből kiváló köznevelési intézményekből (a továbbiakban: köznevelési intézmények) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B. § (1) bekezdése szerinti szakképzési centrumokat alapít a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint.

2. A szakképzési centrumok fenntartását a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter látja el 2015. július 1-jétől. A szakképzési centrumok a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos jogviszonyokba 2015. július 1-jével lépnek be.

3. E megállapodás célja az átadás-átvételi eljárás lebonyolításához szükséges eljárási keretek meghatározása a köznevelési intézmények szakképzési feladatai ellátásának zökkenőmentes biztosítása érdekében.

4. E megállapodást Átvevő mint állami szakképzési és felnőttképzési szerv annak a szakképzési centrumnak a nevében eljárva köti, amelyet a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a köznevelési intézmény kiválásával alapít.

5. Az átadás-átvételnek a köznevelési intézmény fenntartásával összefüggő feladatokat és ahhoz kapcsolódó gazdasági, ügyviteli és műszaki feladatokat a KLIK központi szervében ellátó, a KLIK foglalkoztatotti állományából a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium állományába kerülő személyekkel összefüggő része tekintetében Átvevőnek az Átvevő fejezetet, a KLIK foglalkoztatotti állományából az Átvevő állományába kerülő személyekkel összefüggő része tekintetében az Átvevőt kell tekinteni.

II. A megállapodás tárgya

6. E megállapodás tárgya az Átadó által fenntartott köznevelési intézmények szakképzési és ahhoz kapcsolódó köznevelési feladatellátásához, fenntartásához, működtetéséhez kapcsolódó létszám és vagyon átadása és átvétele, az ezekkel összefüggő jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek átruházása és a Kormánynak az átvételre kerülő közfeladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítására vonatkozó döntésének megalapozása.

7. A Felek rögzítik, hogy e megállapodás keretében közölt adatok a jogok és kötelezettségek, szerződés-, kötelezettség- és követelésállomány, a munkavégzés feltételeit biztosító eszközök, valamint a létszám tekintetében a 2015. június 30-i fennálló tényleges állapotot tükrözik.

8. A jogutódlás keretében történő eszköz- és vagyonátadásra térítésmentesen kerül sor. A Felek rögzítik, hogy az átadás-átvétel a szervezeti integrációra és jogutódlásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekkel és alapítói döntésekkel összhangban történik.

III. A köznevelési intézmények meghatározása

9. A köznevelési intézmények meghatározása*

Sor-
szám
OM
azonosító
Köznevelési intézmény
neve
Feladat-ellátási hely
neve
Feladat-ellátási
hely címe
* A táblázat a köznevelési intézmények számának megfelelően sorok beszúrásával bővítendő. A köznevelési intézmények száma függvényében a táblázat a megállapodás mellékleteként is elhelyezhető, ebben az esetben itt erre utalni szükséges.

IV. Az átadás-átvétel tartalma

10. Létszám átadása

10.1. A köznevelési intézmények átadásra kerülő összes létszáma: ... fő,

ebből pedagógus munkakörben foglalkoztatott létszám: ... fő,

nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott létszám: ... fő,

ebből betöltött álláshelyek száma: ... db.

Átadó központi szervéből és területi szervéből átadásra kerülő összes létszám ... fő,

ebből betöltött álláshelyek száma: ... db.

Az átadásra kerülő létszámot az 1. melléklet tartalmazza.

10.2. Az Átadó

− a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottak személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait és a nemzetbiztonsági ellenőrzés során készített szakvéleményeket,

− a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyát érintő alapvető adatok, illetményelemek kimutatását,

− a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottak foglalkoztatotti jogviszonyához kapcsolódó egyéb adatok (így különösen tanulmányi szerződés, munkáltatói kölcsön, cafetéria, költségtérítések, illetményelőlegek, célfeladat meghatározások, nyugdíjas továbbfoglalkozás) kimutatását, valamint

− a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottakkal szemben folyamatban lévő, az Átadó felé fennálló tartozások behajtása érdekében indult peres- és nem peres, illetve a hivatali kötelezettség megszegése miatt indult büntető, peres eljárások, fegyelmi és kártérítési ügyek felsorolását

2015. július 8-áig jegyzőkönyv felvétele mellett adja át.

10.3. Az átadásra kerülő, munkáltatói kölcsönben részesült személyek tekintetében az Átadóval megkötött szerződésben foglaltak az irányadóak. Az Átvevő az átadásra kerülő, munkáltatói kölcsönben részesült személyek foglalkoztatotti jogviszonyának megszűnése vagy megszüntetése esetén e tényről annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül értesíti az Átadót.

10.4. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogutódlással kapcsolatban a jogszabályok által a munkáltatóra rótt tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az előírt határidőben eleget tesznek. Ehhez kapcsolódóan a Felek egyezően rögzítik különösen, hogy a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottak 2015. június havi, 2015. július 5-éig esedékes illetményének és járulékainak számfejtéséről az Átadó gondoskodik, továbbá intézkedik annak kifizetéséről.

11. Források átadása

11.1. A Felek rögzítik, hogy az átvételre kerülő közfeladatok ellátása érdekében felmerülő kiadások fedezetére a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. § (1) bekezdés a) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdése alapján a Kormány egyedi határozatával összesen ... ezer Ft, azaz ... forint költségvetési kiadási előirányzat és támogatási előirányzat tartós átcsoportosítására kerül sor a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím (ÁHT-T:) terhére, a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím (ÁHT-T:), 6. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal cím (ÁHT-T:), .... Szakképzési centrumok cím (ÁHT-T:) javára a következők szerint:

ezer forint
Megnevezés 2015. év Szintrehozás
(2016. év)
Összesen
K1 Személyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3 Dologi kiadások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kiadások összesen
B816 Központi, irányító szervi támogatás
Létszám

11.2. Az átadásra kerülő előirányzatok kimutatását a 2. melléklet tartalmazza, azzal, hogy

− a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottakat megillető rendszeres személyi juttatások előirányzata a tényleges besorolás és kinevezés szerinti illetmények alapján kerül meghatározásra,

− a be nem töltött álláshelyek esetében a személyi juttatások a betöltött álláshelyek személyi juttatásainak átlagaként kerülnek meghatározásra,

− a betöltött álláshelyek esetében az átadásra kerülő cafetéria-keret dolgozónként a már felhasznált (az Átadó által kifizetett), illetve a még felhasználásra váró keretrész elkülönítésével kerül meghatározásra (a még felhasználásra váró keretrészre vonatkozó előirányzat a 2015. évben, a már felhasznált keretrészre vonatkozó előirányzat a 2016. évi szintrehozás során kerül átadásra),

− rehabilitációs hozzájárulás esetében az átadásra kerülő létszám, illetve az ezen létszám rehabilitációs hozzájárulás alól mentesített része alapján egyedileg kerül kalkulálásra és átadásra,

− a jubileumi jutalomra jogosultak részére az eredeti előirányzat tényleges jogosultság szerint kerül átadásra,

− a dologi előirányzatok átadása a helyi üzemeltetési adottságoknak megfelelően kimutatott egy főre jutó dologi kiadásokkal összhangban történik,

− a beruházások és felújítások kiemelt előirányzatainak átadása köznevelési intézményenkénti részletezettségben és feladatonkénti bontásban történik.

11.3. A Felek rögzítik, hogy az átvételre kerülő közfeladatok ellátása érdekében felmerülő kiadások fedezetére átadásra kerülő bevételek összege ... ezer Ft, azaz ... forint, amelyet Átadó e megállapodás aláírását követő 30 napon belül átutal a(z) ... fizetési számlára. A bevételek tételenkénti bemutatását köznevelési intézményenként a 3. melléklet tartalmazza.

11.4. A Felek rögzítik, hogy az átvételre kerülő közfeladatok ellátása érdekében felmerülő kiadások fedezetére átadásra kerülő kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege ... ezer Ft, azaz ... forint, amelyet az Átadó e megállapodás aláírását követő 30 napon belül átutal a(z) ... fizetési számlára. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány tételenkénti bemutatását köznevelési intézményenként a 3. melléklet tartalmazza.

11.5. Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy az Átvevőt megillető, e megállapodás aláírását követően befolyt bevételt negyedévente átutalja a(z) ... fizetési számlára.

12. Ingatlan vagyon átadása

12.1. Az átadásra kerülő ingatlanokat, azok alaprajzát, helyiséglistáit a 4. melléklet tartalmazza, amelyhez az Átadó csatolja az átadásra kerülő ingatlanok 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjait.

12.2. Az átadásra kerülő,

− az állam tulajdonában lévő ingatlanok vagyonkezelésével, használatával kapcsolatos szerződések módosítása céljából az Átvevő 2015. július 16-ig tárgyalást kezdeményez a tulajdonosi joggyakorlóval,

− nem az állam tulajdonában lévő ingatlanok vagyonkezelésével, használatával kapcsolatos szerződéseket az Átadó 2015. június 30-i hatállyal felmondja, és az Átvevő 2015. július 16-ig új szerződés megkötését kezdeményezi a tulajdonosi joggyakorlóval.

12.3. Az átadásra kerülő ingatlanok működtetésével összefüggő jogviszonyok tekintetében bekövetkező alanyváltozást az Átadó és az Átvevő közös nyilatkozatban jelenti be az érintett szerződő félnek legkésőbb 2015. július 31-ig.

12.4. Az Átadó és az Átvevő az átadás-átvételben érintett ingatlanok közüzemi mérőóráinak állását az ingatlan átadás-átvételének napján az Átadó és az Átvevő meghatalmazottjai közösen olvassák le és jegyzőkönyv felvételével dokumentálják.

12.5. Az Átadó kijelenti, hogy az átadásra kerülő, az állam tulajdonában lévő ingatlanok per-, teher- és igénymentesek, azokat zálogjog, biztosíték nem terheli, annak tekintetében harmadik személy vételi joggal, visszavásárlási joggal vagy más olyan joggal - ideértve a bérleti jogot vagy használati jogot bármilyen jogcímen biztosító jogosultságot - nem rendelkezik, amely az Átvevőt a jogai gyakorlásában akadályozná vagy korlátozná.

13. Ingó vagyon és vagyoni értékű jogok átadása

13.1. Az Átadó a köznevelési intézmény működtetéséhez, a tanulók oktatás-neveléséhez szükséges, leltári számon vagy más egyedi azonosító számon nyilvántartott ingó vagyont (így különösen informatikai, multifunkcionális tárgyi eszköz, iskolai bútor, taneszköz, gépjármű) és vagyoni értékű jogot 2015. június 30-i fordulónappal, a fordulónapi nyilvántartási értéken, az 5. melléklet szerint átadja az Átvevőnek.

13.2. Az Átadó és az Átvevő kötelezettséget vállalnak arra, hogy a köznevelési intézményi alapfeladatok ellátásához szükséges informatikai hálózatok zavartalan működésének biztosítása céljából legkésőbb 2015. július 31-ig intézkednek

− az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételéről,

− az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról,

− az informatikai rendszerek működtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételéről.

13.3. Az Átvevő kijelenti, hogy legkésőbb 2015. július 31-ig intézkedik az átadásra kerülő informatikai és telekommunikációs szolgáltatási szerződések, különösen a vezetékes- és mobiltelefon előfizetések átvételéről. Az Átvevő vállalja, hogy az érintett előfizetésekkel kapcsolatos, az átadás-átvétel napjától felmerült mindennemű költséget az Átadó részére megtéríti az előfizetési szerződés módosításáig.

13.4. Az ingó vagyon és a vagyoni értékű jog átadásával kapcsolatos feladatok megszervezéséről az Átadó és az Átvevő együttesen, egyeztetve gondoskodnak. Az átadás-átvételről a 2015. június 30-i állapotnak megfelelő adatok alapján tételes jegyzőkönyv készül a 6. melléklet szerint.

13.5. Az Átadó kijelenti, hogy az átadásra kerülő ingó vagyon per-, teher- és igénymentes, azt zálogjog, biztosíték nem terheli, annak tekintetében harmadik személy vételi joggal, visszavásárlási joggal vagy más olyan joggal - ideértve a bérleti jogot vagy használati jogot bármilyen jogcímen biztosító jogosultságot - nem rendelkezik, amely az Átvevőt a jogai gyakorlásában akadályozná, korlátozná.

14. Kötelezettségvállalások, kötelezettségek és követelések átadása

14.1. Az Átadó a köznevelési intézmények tekintetében a 2015. június 30-án hatályos, illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és egyéb kötelezettséget alapító intézkedésekről, kötelezettségekről, továbbá követelésekről szóló tételes, és szükséges magyarázatokkal ellátott kimutatást a 7. melléklet szerint az Átvevőnek átadja.

14.2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Átadó a 8. melléklet szerinti tételes kimutatást készít a 2015. június 30-át követő teljesítési időszakra vonatkozó, az Átadó által a működőképesség fenntartása érdekében megelőlegezett kiadások köréről, megtérítésük módjáról, valamint a működőképesség fenntartása érdekében szükséges azonnali teendőkről.

14.3. A 14.1-14.2. pont szerinti kimutatásokat alátámasztó bizonylatok, kapcsolódó iratanyagok másolati példányának átadása külön jegyzőkönyv alapján történik.

15. Hazai és európai uniós társfinanszírozású projektek átadása

15.1. Az Átadó a köznevelési intézményeket érintő projektek listáját az Átvevőnek átadja a következők szerint

− e megállapodás aláírásával egyidejűleg az Átadó az Átvevő részére a köznevelési intézményenkénti részletezettségben teljes körű adatszolgáltatást nyújt a 9. melléklet szerint a projektek előrehaladásáról, továbbá a projektekkel kapcsolatos valamennyi lényeges tényről, körülményről, információról,

− e megállapodás aláírásával egyidejűleg átadja az Átadó az Átvevő részére a projektek dokumentációját, amelyhez csatolja a dokumentumok tételes listáját.

15.2. A Felek rögzítik, hogy a köznevelési intézményeket érintő projekt tekintetében az Átadó jogutódja az Átvevő.

15.3. Az Átadó e szerződéssel meghatalmazza az Átvevőt, hogy a támogatási szerződés módosításával kapcsolatos eljárásban a nevében és képviseletében eljárjon.

16. A vitatott, adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és annak indokairól szóló tételes átadás, külön kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket**

Vitatott, adott esetben per
vagy más vitarendezési
eljárás tárgyává tett kérdés
Bírósági ügyszám Álláspont kifejtése Perbeli képviseletet
ellátó megnevezése
** A táblázat a perek vagy más vitarendezési eljárások számának megfelelően sorok beszúrásával bővítendő. A perek vagy más vitarendezési eljárások száma függvényében a táblázat a megállapodás mellékleteként is elhelyezhető, ebben az esetben itt erre utalni szükséges.

16.1. Az Átadó e megállapodás aláírásával egyidejűleg átadja az Átvevő részére a vitatott, adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás dokumentációját, amelyhez csatolja a dokumentumok tételes listáját.

17. A bélyegzők, irattári anyagok és egyéb okiratok átadása

17.1. Az Átadó az általa használt és nyilvántartott bélyegzők beazonosításra alkalmas lenyomatát és a bélyegző használatára jogosult megnevezését tartalmazó listát a 10. melléklet szerint csatolja. Az Átadó legkésőbb 2015. július 1-jével bevonja és megszünteti a vonatkozó bélyegzők kincstári használatát.

17.2. A fenntartási és működtetési feladatokkal összefüggő egyéb, az átadás-átvétellel érintett ügyek iratait az Átadó 2015. július 31-ig jegyzőkönyvbe foglalva átadja Átvevőnek.

17.3. Az Átadó e megállapodással egyidejűleg átadja az Átvevőnek a köznevelési intézményekhez kapcsolódó alapító okiratok, szabályzatok, hatósági engedélyek eredeti, annak hiányában hitelesített másolati példányát, valamint kimutatást a köznevelési intézmények tevékenységéhez kapcsolódó vagy azt elősegítő alapítványok nevéről, céljáról, kuratórium tagjainak nevéről és elérhetőségéről.

V. A kapcsolattartás rendje

18. A Felek megállapodnak abban, hogy minden értesítést írásban postai úton (tértivevényes ajánlott levél formájában) vagy kézbesítő személy vagy elektronikus levelezés (e-mail), illetve telefax útján kell megküldeni a másik fél címére. Az értesítések és üzenetet tartalmazó írott jegyzék akkor tekinthető átadottnak, amikor azokat az adott címre szabályosan kézbesítették, elektronikus üzenet esetén az olvasási visszaigazolást a küldő fél visszakapta, illetve telefax esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazolást a küldő fél megkapja.

19. A Felek - e megállapodásban foglaltak végrehajtására - kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik, illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntés előkészítéséről.

Átadó által kijelölt kapcsolattartó Átvevő által kijelölt kapcsolattartó Átadó fejezet által
kijelölt kapcsolattartó
Átvevő fejezet által
kijelölt kapcsolattartó
Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:

20. A Felek a kapcsolattartók személyében, elérhetőségében bekövetkezett változást haladéktalanul - de legfeljebb 72 órán belül - írásban bejelentik. A kapcsolattartó személyét érintő változások - a Felek kölcsönös és hivatalos tájékoztatásán kívül - nem teszik szükségessé e megállapodás módosítását.

VI. Záró rendelkezések

21. A Felek kijelentik, hogy e megállapodás végrehajtásakor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve az eljárási cselekmények során jóhiszeműen, egymással kölcsönösen együttműködve járnak el.

22. A Felek vállalják, hogy e megállapodásban foglalt feladatok végrehajtásáról folyamatosan írásban tájékoztatják egymást, és haladéktalanul írásban jelzik a megállapodásban foglaltakra kiható minden lényeges körülményt, tényt, adatot.

23. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy e megállapodásban nem szabályozott, illetve a későbbiekben felmerülő vitás kérdéseket megkísérlik egyeztetés útján rendezni és megállapodásukat jegyzőkönyvben rögzítik. Felek megállapodnak továbbá, hogy a jövőben egymás munkáját segítik, a feladatok megoldásában együttműködnek.

24. A Felek e megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és mellékleteit aláírásukkal hitelesítik. Átadó e megállapodás aláírásával tanúsítja, hogy az abban közölt tények, adatok, információk valósak és teljes körűek.

25. A Felek rögzítik, hogy e megállapodás kizárólag írásban módosítható.

26. E megállapodás ... eredeti példányban készült, ... számozott mellékletet tartalmaz, és ... számozott oldalból áll, amelyből ... példány az Átadót, ... példány az Átvevőt, ... példány az Átadó fejezetet, ... példány az Átvevő fejezetet illet meg. Felek megállapodnak, hogy a mellékletekből ... (...) példány papír alapon, a fennmaradó ... (...) példány elektronikus úton (CD, DVD) kerül kiállításra. Felek megállapodnak továbbá abban is, hogy a papír alapú és a digitalizált formában rögzített mellékletek tartalmában előforduló eltérések esetében a papír alapú mellékletek tartalma az irányadó.

...................................., 2015. ..................

................................................... ...................................................
Átadó Átvevő
Szakmai szempontból ellenjegyzem: Szakmai szempontból ellenjegyzem:
Név: Név:
Aláírás: Aláírás:
Kelt: Kelt:
Pénzügyi ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző:
Név: Név:
Aláírás: Aláírás:
Kelt: Kelt:
Jogi ellenjegyző: Jogi ellenjegyző:
Név: Név:
Aláírás: Aláírás:
Kelt: Kelt:
................................................... ...................................................
Átadó fejezet Átvevő fejezet
Szakmai szempontból ellenjegyzem: Szakmai szempontból ellenjegyzem:
Név: Név:
Aláírás: Aláírás:
Kelt: Kelt:
Pénzügyi ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző:
Név: Név:
Aláírás: Aláírás:
Kelt: Kelt:
Jogi ellenjegyző: Jogi ellenjegyző:
Név: Név:
Aláírás: Aláírás:
Kelt: Kelt:

A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek:

1. Az átadásra kerülő létszám és foglalkoztatottak adatai

2. Az átadásra kerülő előirányzatok részletes kimutatása

3. Az átadásra kerülő bevételek és kötelezettségvállalással terhelt maradvány részletes kimutatása

4. Az Átadó vagyonkezelésében vagy használatában lévő, valamint az Átadó által bérelt ingatlanok, illetve ingatlanrészek adatai

5. A leltári számmal vagy más beazonosítóval ellátott ingó vagyon és vagyoni értékű jogok adatai

6. Ingó vagyon és vagyoni értékű jogok átadás-átvételi jegyzőkönyve

7. Kimutatás a kötelezettségvállalásokról, kötelezettségekről és követelésekről

8. Az átadás-átvétel kapcsán a működőképesség fenntartása érdekében szükséges pénzügyi és technikai feltételek bemutatása

9. Hazai és európai uniós társfinanszírozású projektek részletes kimutatása

10. Bélyegző nyilvántartás

11. Az átadás-átvételről 2015. június 30-i kiértékelt leltáradatok alapján készített tételes jegyzőkönyv

2. melléklet a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez

Az iskolai rendszerű szakképzésben a korlátozottan támogatott szakképesítések és ágazatok keretszámai a KLIK fenntartásában maradó szakképző intézmények tekintetében

A B C
1 Megye, főváros Szakképesítés megnevezése (száma), Ágazat megnevezése (száma) Keretszám
2 Bács-Kiskun Dekoratőr (54-211-01) 29
3 Bács-Kiskun Grafikus (54-211-04) 6
4 Bács-Kiskun Kiadványszerkesztő (54-213-02) 29
5 Bács-Kiskun Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 29
6 Bács-Kiskun Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 29
7 Baranya Díszítő festő (55-211-03) 29
8 Baranya Festő (54-211-03) 29
9 Baranya Grafikus (54-211-04) 29
10 Baranya Képző- és iparművészet (V) 30
11 Baranya Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) (34-211-02) 29
12 Baranya Kerámiaműves (54-211-05) 29
13 Baranya Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 29
14 Baranya Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 58
15 Baranya Ötvös, fémműves (54-211-06) 29
16 Baranya Szobrász (54-211-07) 29
17 Baranya Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 29
18 Baranya Textilműves (54-211-08) 29
19 Baranya Aranyműves (55-211-01) 29
20 Békés Bőrdíszműves (34-542-01) 20
21 Békés Díszítő festő (55-211-03) 29
22 Békés Divat- és stílustervező (54-211-02) 29
23 Békés Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 29
24 Békés Festő (54-211-03) 29
25 Békés Grafikus (54-211-04) 20
26 Békés Informatika (XIII) 22
27 Békés Informatikai rendszergazda (54-481-04) 14
28 Békés Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) (34-211-02) 29
29 Békés Kerámiaműves (54-211-05) 29
30 Békés Kiadványszerkesztő (54-213-02) 20
31 Békés Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 29
32 Békés Közgazdaság (XXIV) 11
33 Békés Lakberendező (55-211-06) 20
34 Békés Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 29
35 Békés Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01) 14
36 Békés Színész II. (55-212-01) 20
37 Békés Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07) 20
38 Békés Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-08) 29
39 Békés Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 58
40 Békés Textilműves (54-211-08) 20
41 Borsod-Abaúj-Zemplén Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 29
42 Borsod-Abaúj-Zemplén Eladó (34-341-01) 28
43 Borsod-Abaúj-Zemplén Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04) 29
44 Borsod-Abaúj-Zemplén Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 29
45 Borsod-Abaúj-Zemplén Közgazdaság (XXIV) 14
46 Borsod-Abaúj-Zemplén Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 29
47 Borsod-Abaúj-Zemplén Pincér (34-811-03) 14
48 Borsod-Abaúj-Zemplén Szakács (34-811-04) 14
49 Borsod-Abaúj-Zemplén Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03) 28
50 Budapest Artista (54-212-01) 20
51 Budapest Dekoratőr (54-211-01) 22
52 Budapest Díszítő festő (55-211-03) 29
53 Budapest Díszlettervező (55-211-04) 29
54 Budapest Divat- és stílustervező (54-211-02) 58
55 Budapest Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 29
56 Budapest Festő (54-211-03) 29
57 Budapest Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) 58
58 Budapest Grafikus (54-211-04) 58
59 Budapest Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03) 58
60 Budapest Irodai asszisztens (54-346-01) 28
61 Budapest Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04) 58
62 Budapest Jelmeztervező (55-211-05) 12
63 Budapest Képző- és iparművészet (V) 205
64 Budapest Kerámiaműves (54-211-05) 34
65 Budapest Kereskedelem (XXVI) 68
66 Budapest Kiadványszerkesztő (54-213-02) 22
67 Budapest Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 93
68 Budapest Közgazdaság (XXIV) 34
69 Budapest Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03) 28
70 Budapest Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 29
71 Budapest Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 58
72 Budapest Ötvös, fémműves (54-211-06) 58
73 Budapest Színész II. (55-212-01) 28
74 Budapest Szobrász (54-211-07) 29
75 Budapest Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 29
76 Budapest Textilműves (54-211-08) 58
77 Budapest Ügyvitel (XXV) 30
78 Budapest Üvegműves (54-211-09) 58
79 Csongrád Dekoratőr (54-211-01) 29
80 Csongrád Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 29
81 Csongrád Festő (54-211-03) 29
82 Csongrád Grafikus (54-211-04) 29
83 Csongrád Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) (34-211-02) 29
84 Csongrád Kerámiaműves (54-211-05) 29
85 Csongrád Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 29
86 Csongrád Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 58
87 Csongrád Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07) 29
88 Csongrád Szobrász (54-211-07) 29
89 Fejér Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 29
90 Fejér Festő (54-211-03) 29
91 Fejér Grafikus (54-211-04) 29
92 Fejér Kerámiaműves (54-211-05) 29
93 Fejér Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 29
94 Fejér Logisztikai ügyintéző (54-345-01) 16
95 Fejér Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 29
96 Fejér Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 29
97 Fejér Textilműves (54-211-08) 29
98 Győr-Moson-Sopron CAD-CAM informatikus (54-481-01) 13
99 Győr-Moson-Sopron Díszítő festő (55-211-03) 20
100 Győr-Moson-Sopron Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 29
101 Győr-Moson-Sopron Festő (54-211-03) 15
102 Győr-Moson-Sopron Festő (54-211-03) 20
103 Győr-Moson-Sopron Grafikus (54-211-04) 15
104 Győr-Moson-Sopron Informatika (XIII) 38
105 Győr-Moson-Sopron Informatikai rendszergazda (54-481-04) 13
106 Győr-Moson-Sopron Irodai asszisztens (54-346-01) 13
107 Győr-Moson-Sopron Képző- és iparművészet (V) 29
108 Győr-Moson-Sopron Kereskedelem (XXVI) 18
109 Győr-Moson-Sopron Kiadványszerkesztő (54-213-02) 29
110 Győr-Moson-Sopron Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 58
111 Győr-Moson-Sopron Közgazdaság (XXIV) 18
112 Győr-Moson-Sopron Logisztikai ügyintéző (54-345-01) 13
113 Győr-Moson-Sopron Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 87
114 Győr-Moson-Sopron Ötvös, fémműves (54-211-06) 29
115 Győr-Moson-Sopron Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01) 12
116 Győr-Moson-Sopron Sport (XXXVII) 34
117 Győr-Moson-Sopron Szobrász (54-211-07) 20
118 Győr-Moson-Sopron Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 29
119 Győr-Moson-Sopron Textilműves (54-211-08) 29
120 Győr-Moson-Sopron Üvegműves (54-211-09) 20
121 Győr-Moson-Sopron Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02) 14
122 Hajdú-Bihar Aranyműves (55-211-01) 29
123 Hajdú-Bihar Dekoratőr (54-211-01) 29
124 Hajdú-Bihar Díszítő festő (55-211-03) 29
125 Hajdú-Bihar Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 29
126 Hajdú-Bihar Festő (54-211-03) 29
127 Hajdú-Bihar Grafikus (54-211-04) 58
128 Hajdú-Bihar Gyakorló ápoló (52-723-01) 64
129 Hajdú-Bihar Hang-, film és színháztechnika (VI) 34
130 Hajdú-Bihar Képző- és iparművészet (V) 58
131 Hajdú-Bihar Kerámiaműves (54-211-05) 29
132 Hajdú-Bihar Kiadványszerkesztő (54-213-02) 10
133 Hajdú-Bihar Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 35
134 Hajdú-Bihar Korrektor (55-213-03) 29
135 Hajdú-Bihar Közgazdaság (XXIV) 34
136 Hajdú-Bihar Lakberendező (55-211-06) 29
137 Hajdú-Bihar Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03) 29
138 Hajdú-Bihar Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 20
139 Hajdú-Bihar Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 29
140 Hajdú-Bihar Ötvös, fémműves (54-211-06) 58
141 Hajdú-Bihar Szobrász (54-211-07) 29
142 Hajdú-Bihar Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 24
143 Hajdú-Bihar Textilműves (54-211-08) 29
144 Hajdú-Bihar Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02) 34
145 Heves Egészségügyi asszisztens (54-720-01) 28
146 Heves Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 87
147 Jász-Nagykun-Szolnok Divat- és stílustervező (54-211-02) 29
148 Jász-Nagykun-Szolnok Informatika (XIII) 17
149 Jász-Nagykun-Szolnok Közgazdaság (XXIV) 17
150 Jász-Nagykun-Szolnok Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02) 14
151 Jász-Nagykun-Szolnok Szociális asszisztens (54-762-02) 14
152 Komárom-Esztergom Grafikus (54-211-04) 28
153 Nógrád Kereskedelem (XXVI) 28
154 Nógrád Postai üzleti ügyintéző (54-841-09) 12
155 Nógrád Szakács (34-811-04) 12
156 Pest Divat- és stílustervező (54-211-02) 29
157 Pest Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 29
158 Pest Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) 29
159 Pest Informatika (XIII) 34
160 Pest Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04) 29
161 Pest Kerámiaműves (54-211-05) 58
162 Pest Kiadványszerkesztő (54-213-02) 29
163 Pest Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 29
164 Pest Közgazdaság (XXIV) 104
165 Pest Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03) 29
166 Pest Műszaki informatikus (54-481-05) 12
167 Pest Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 58
168 Pest Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 58
169 Pest Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01) 39
170 Pest Színész II. (55-212-01) 29
171 Pest Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 29
172 Pest Ügyvitel (XXV) 22
173 Pest Ügyviteli titkár (54-346-02) 12
174 Pest Vegyipari technikus (54-524-02) 12
175 Pest Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01) 12
176 Pest Vendéglátóipar (XXVII) 20
177 Somogy Dekoratőr (54-211-01) 29
178 Somogy Divat- és stílustervező (54-211-02) 29
179 Somogy Festő (54-211-03) 29
180 Somogy Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) 29
181 Somogy Grafikus (54-211-04) 29
182 Somogy Kerámiaműves (54-211-05) 29
183 Somogy Kiadványszerkesztő (54-213-02) 29
184 Somogy Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03) 29
185 Somogy Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 29
186 Somogy Szobrász (54-211-07) 29
187 Somogy Textilműves (54-211-08) 29
188 Szabolcs-Szatmár-Bereg Aranyműves (55-211-01) 29
189 Szabolcs-Szatmár-Bereg Bronzműves és szoboröntő (55-211-02) 29
190 Szabolcs-Szatmár-Bereg Díszítő festő (55-211-03) 29
191 Szabolcs-Szatmár-Bereg Díszlettervező (55-211-04) 29
192 Szabolcs-Szatmár-Bereg Divat- és stílustervező (54-211-02) 20
193 Szabolcs-Szatmár-Bereg Festő (54-211-03) 29
194 Szabolcs-Szatmár-Bereg Grafikus (54-211-04) 8
195 Szabolcs-Szatmár-Bereg Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04) 29
196 Szabolcs-Szatmár-Bereg Képző- és iparművészet (V) 58
197 Szabolcs-Szatmár-Bereg Kerámiaműves (54-211-05) 29
198 Szabolcs-Szatmár-Bereg Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 29
199 Szabolcs-Szatmár-Bereg Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 29
200 Szabolcs-Szatmár-Bereg Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 29
201 Szabolcs-Szatmár-Bereg Ötvös, fémműves (54-211-06) 29
202 Szabolcs-Szatmár-Bereg Pincér (34-811-03) 12
203 Szabolcs-Szatmár-Bereg Szakács (34-811-04) 12
204 Szabolcs-Szatmár-Bereg Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02) 10
205 Szabolcs-Szatmár-Bereg Szobrász (54-211-07) 29
206 Szabolcs-Szatmár-Bereg Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 35
207 Szabolcs-Szatmár-Bereg Textilműves (54-211-08) 29
208 Szabolcs-Szatmár-Bereg Üvegműves (54-211-09) 29
209 Vas Aranyműves (55-211-01) 29
210 Vas Cukrász (34-811-01) 16
211 Vas Festő (54-211-03) 29
212 Vas Grafikus (54-211-04) 29
213 Vas Hang-, film és színháztechnika (VI) 29
214 Vas Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04) 29
215 Vas Képző- és iparművészet (V) 29
216 Vas Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 29
217 Vas Lakberendező (55-211-06) 29
218 Vas Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03) 29
219 Vas Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 29
220 Vas Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 29
221 Vas Ötvös, fémműves (54-211-06) 29
222 Vas Pincér (34-811-03) 24
223 Vas Szakács (34-811-04) 32
224 Vas Szobrász (54-211-07) 29
225 Vas Textilműves (54-211-08) 29
226 Vas Turisztika (XXVIII) 16
227 Vas Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03) 16
228 Vas Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01) 16
229 Vas Vendéglátóipar (XXVII) 16
230 Veszprém Díszítő festő (55-211-03) 29
231 Veszprém Festő (54-211-03) 29
232 Veszprém Grafikus (54-211-04) 29
233 Veszprém Képző- és iparművészet (V) 28
234 Veszprém Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 29
235 Veszprém Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 29
236 Veszprém Üvegműves (54-211-09) 29
237 Zala Szakács (34-811-04) 12

3-5. melléklet a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére