A jogszabály mai napon ( 2020.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

182/2015. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Módosító Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Módosító Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Módosító Megállapodás hiteles román nyelvű szövegét tartalmazó román szóbeli jegyzék szövege a következő:

„Nr. H2-1/2795

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Ungariei la Bucureşti şi are onoarea de a propune încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Ungariei, prin schimb de note verbale, privind modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2006, pentru aplicarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004, având următorul conţinut:

Guvernul României şi Guvernul Ungariei (denumite în continuare: Părţi contractante)

În baza articolului 3, alineatul (4) punctul a) din Convenţia dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti, la 27 aprilie 2004 (denumită în continuare: „Convenţia”), care prevede faptul că Guvernele statelor contractante reglementează prin acord separat înfiinţarea de noi puncte de trecere a frontierei,

Având în vedere prevederile Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind stabilirea conexiunii autostrăzii între Arad-Nădlac (RO) şi Csanádpalota-Mako-Szeged (HU), semnat la Budapesta la 5 iulie 2011,

Considerând că este necesară deschiderea unui punct de trecere la frontiera româno-ungară, pe autostrada A1 - M43 (Nădlac - Csanádpalota),

Au convenit următoarele:

Articolul 1

Articolul 5 alineatul (1) al Acordului se modifică după cum urmează:

„(1) Punctul de trecere a frontierei este deschis pentru traficul internaţional de persoane, precum şi pentru traficul internaţional de mărfuri periculoase fără limită de greutate, pentru traficul internaţional de plante şi animale fără limită de greutate, pentru vehiculele lente si pentru traficul internaţional de mărfuri până la limita de greutate totala de 7,5 tone.”

Articolul 2

Acordul se completează cu articolul 13/A, după cum urmează:

„Articolul 13/A

Nădlac - Csanadpalota

(1) Punctul de trecere a frontierei pe autostradă este deschis pentru traficul internaţional de persoane, precum şi pentru traficul internaţional de mărfuri.

(2) Controlul traficului de persoane care ies de pe teritoriul Ungariei şi intră pe teritoriul României, respectiv al celor care ies de pe teritoriul României şi intră pe teritoriul Ungariei - inclusiv controlul persoanelor participante la traficul internaţional de mărfuri - are loc pe teritoriul României, într-un loc comun. În acest scop, pe teritoriul României se înfiinţează un loc de serviciu ungar pentru controlul traficului de frontieră.

(3) Programul de lucru al punctului de trecere a frontierei este zilnic de la ora 00,00 la ora 24,00.

(4) Pentru personalul de serviciu ungar, teritoriul de funcţionare la locul de serviciu pentru controlul traficului de frontieră, existent pe teritoriul României, se extinde asupra:

a) încăperilor de serviciu desemnate, încăperilor comune;

b) drumului public care duce de la frontiera de stat la locul de serviciu;

c) benzilor de circulaţie de control;

d) parcării de serviciu.

(5) Punctul de trecere al frontierei nu este deschis pentru transportul de mărfuri pentru care este obligatoriu sa fie supuse controlului fitosanitar şi veterinar.

(6) Punctul de trecere al frontierei nu este deschis pentru transportul de mărfuri periculoase.

(7) După crearea condiţiilor necesare de personal, tehnice şi de infrastructura, părţile vor conveni pe cale diplomatica data deschiderii punctului de trecere a frontierei.”

Articolul 3

Articolul 14 din Acord se modifică după cum urmează:

„În privinţa articolelor 4-13/A si 20 din prezentul Acord încăperile de serviciu necesare personalului de serviciu al statului vecin vor fi asigurate de statul pe teritoriul căruia sunt situate, iar despre folosirea şi condiţiile de funcţionare ale acestora autorităţile competente ale statelor contractante vor conveni cu utilizatorul prin contracte de drept civil.”

Articolul 4

(1) Prezentul Acord de modificare se încheie pentru o perioada nedeterminată. La momentul ieşirii din vigoare a Acordului, şi prezentul Acord de modificare îşi încetează valabilitatea.

(2) Prezentul Acord intră în vigoare în următoare zi de la data primirii ultimei note diplomatice prin care Părţile comunica reciproc, în scris, că au fost îndeplinite condiţiile legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a Acordului.

(3) Părţile vor pune în aplicare articolele 2 şi 3 din prezentul Acord doar după deschiderea punctului de trecere a frontierei.

În măsura în care partea ungară este de acord cu cele de mai sus, prezenta notă verbală împreună cu nota verbală de răspuns a părţii ungare urmează să constituie un acord între Guvernul României şi Guvernul Ungariei, privind modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2006, pentru aplicarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Ungariei la Bucureşti asigurarea înaltei sale consideraţii.”

A Módosító Megállapodás hiteles román nyelvű szövegét tartalmazó román szóbeli jegyzék hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Ikt. szám: H2-1/2795

Románia Külügyminisztériuma üdvözletét fejezi ki Magyarország Bukaresti Nagykövetségének, és tisztelettel javasolja egy Megállapodás szóbeli jegyzékváltás útján történő megkötését Románia Kormánya és Magyarország Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló, Bukarestben, 2006. december 21-én aláírt Megállapodás módosítása tárgyában, az alábbi tartalommal:

„MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról

Magyarország Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

A Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény (a továbbiakban: „Egyezmény”) 3. Cikk (4) bekezdésének a) pontja alapján, miszerint a szerződő államok kormányai külön megállapodással szabályozzák a határátkelőhelyek létesítését, Figyelembe véve a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Szeged-Makó-Csanádpalota (H) és Nagylak (Nãdlac)-Arad (RO) közötti autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló, 2011. július 5-én, Budapesten aláírt Megállapodás előírásait,

Úgy értékelve, hogy egy magyar-román határátkelőhely létesítése szükséges az A1 és az M43-Csanádpalota-Nagylak (Nãdlac) - autópálya-kapcsolat átadásához,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Megállapodás 5. Cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személyforgalomra, a legnagyobb megengedett össztömegtől függetlenül a nemzetközi veszélyes árut szállító járművekre, a legnagyobb megengedett össztömegtől függetlenül a növény- és állategészségügyi szállítmányt szállító járművekre, a lassú járművekre, valamint a nemzetközi áruforgalomra 7,5 tonna össztömeg súlyhatárig.”

2. Cikk

A Megállapodás az alábbi 13/A. Cikkel egészül ki:

13/A. Cikk

Csanádpalota-Nagylak (Nădlac)

(1) Az autópálya határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személyforgalomra, valamint a nemzetközi áruforgalomra.

(2) A Csanádpalota-Nagylak (Nădlac) autópálya határátkelőhelyen a Magyarország államterületéről kilépő és Románia államterületére belépő, valamint a Románia államterületéről kilépő és Magyarország államterületére belépő személyforgalom ellenőrzése - beleértve a nemzetközi áruforgalomban részt vevő személyek ellenőrzését is - Románia államterületén közös helyen történik. Ebből a célból Románia államterületén magyar határforgalomellenőrző szolgálati hely létesül.

(3) A határátkelőhely nyitvatartási ideje naponta 00.00-24.00 óráig tart.

(4) A magyar szolgálati személyek számára a működési terület Románia államterületén lévő határforgalom-ellenőrző szolgálati helyen kiterjed:

a) a kijelölt hivatali helyiségekre, közös helyiségekre;

b) az államhatártól a szolgálati helyig vezető közútra;

c) az ellenőrző forgalmi sávokra;

d) a szolgálati parkolóra.

(5) A határátkelőhelyen állat- és növény-egészségügyi vizsgálatkötelezettség alá eső árut szállító járművek nem közlekedhetnek.

(6) A határátkelőhelyen veszélyes árut szállítójárművek nem közlekedhetnek.

(7) A megfelelő személyi, technikai és infrastrukturális feltételek biztosítását követően a határátkelőhely megnyitásának időpontját a Szerződő Felek diplomáciai úton egyeztetik.”

3. Cikk

A Megállapodás 14. Cikke az alábbiak szerint módosul:

„E Megállapodás 4-13/A. és 20. Cikkei tekintetében a Szomszéd Állam szolgálati személyei számára a Területi Államban szükséges szolgálati helyiségeket a Területi Állam biztosítja, amelyek használatáról, üzemeltetési feltételeiről a Szerződő Felek illetékes szervei az üzemeltetővel magánjogi szerződésben állapodnak meg.”

4. Cikk

(1) A jelen módosító Megállapodás határozatlan időre szól. A jelen módosító Megállapodás a Megállapodás megszűnésével egyidejűleg hatályát veszti.

(2) A jelen módosító Megállapodás azon utolsó diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek írásban értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásaiknak.

(3) A Szerződő Felek a jelen módosító Megállapodás 2. Cikkét és 3. Cikkét csak az autópálya határátkelőhely megnyitásának időpontjától kezdve alkalmazzák.

Amennyiben a magyar fél a jelen szóbeli jegyzékben foglaltakkal egyetért, úgy a jelen szóbeli jegyzék a magyar fél válaszát tartalmazó szóbeli jegyzékkel együtt Románia Kormánya és Magyarország Kormánya közötti megállapodásnak minősül a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról.

Románia Külügyminisztériuma felhasználja ezt az alkalmat Magyarország Bukaresti Nagykövetsége iránti megkülönböztetett tiszteletének ismételt kifejezésére.”

A magyar fél válaszjegyzékének hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

SZÓBELI JEGYZÉK

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki Románia budapesti Nagykövetségének és hivatkozással a tisztelt Nagykövetség 2015. július 1-jén kelt H2-1/2795 számú szóbeli jegyzékére, Magyarország Kormányának állásfoglalása alapján, van szerencséje az alábbiakról tájékoztatni.

A tisztelt Nagykövetség fenti jegyzékében szereplő Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításának (a továbbiakban: Módosító Megállapodás) szövegére vonatkozó tájékoztatást a Magyar Fél áttekintette és a Román Fél javaslatait elfogadja.

A Magyar Fél ezzel a Módosító Megállapodás szövegét lezártnak tekinti, mivel a két fél kormányai közötti tárgyalások befejeződtek és további módosítási javaslat nem merült fel. A fentiek alapján a Magyar Fél álláspontja szerint a jelen szóbeli jegyzék a Román Fél H2-1/2795 számú szóbeli jegyzékével együtt Románia Kormánya és Magyarország Kormánya közötti megállapodásnak minősül a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról.

A Magyar Fél továbbá tájékoztatja a Román Felet, hogy jelen szóbeli jegyzéke a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárások megtörténtét igazoló jegyzéknek is tekintendő.

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma megragadja az alkalmat, hogy ismét legőszintébb nagyrabecsüléséről biztosítsa Románia budapesti Nagykövetségét.”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Módosító Megállapodás 4. Cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Módosító Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.

(5) A 360/2006. (XII. 28.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodásnak a Módosító Megállapodással egységes szerkezetbe foglalt, magyar nyelvű szövege közzétételéről a Módosító Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére