Hatály: határozatlan - Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

229/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a régióközi együttműködés előmozdításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a régióközi együttműködés előmozdításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a régióközi együttműködés előmozdításáról

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya, a továbbiakban „Felek”:

kifejezve azon szándékukat, hogy ösztönözzék a Magyarország és az Oroszországi Föderáció népei közötti baráti kapcsolatok kiszélesítését,

a Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti hosszú távú régióközi együttműködés folytatását és fejlesztését kívánva,

elismerve a Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti régióközi együttműködés tartós fejlődéséből származó kölcsönös előnyök gyakorlati jelentőségét és a benne rejlő lehetőséget,

a Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti régióközi együttműködés jogi alapjainak megerősítésére törekedve,

a nemzetközi jog általánosan elismert elvei és normái által vezérelve,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Felek az egyenjogúság és kölcsönös előnyök alapján megerősítik és fejlesztik a régióközi együttműködést, összhangban a Felek államaiban hatályos jogszabályokkal és azon nemzetközi szerződésekkel, amelyeknek Magyarország és az Oroszországi Föderáció a részesei.

2. cikk

A jelen Megállapodás céljaira használt kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

régió - Magyarország adminisztratív-területi egysége, az Oroszországi Föderáció jogalanya;

a Felek illetékes szervei - Magyarország és az Oroszországi Föderáció a jelen Megállapodás megvalósításához kapcsolódó feladatok ellátásához megfelelő hatáskörrel és illetékességgel felruházott végrehajtó hatalmi szervei; Kormányközi Bizottság - a jelen megállapodás megvalósítása érdekében a Felek által létrehozandó Magyar-Orosz Régióközi Együttműködési Kormányközi Bizottság.

3. cikk

A Felek előmozdítják a Felek államainak régiói közötti kereskedelmi-gazdasági, tudományos-technikai, szociális, kulturális, etnokulturális, humanitárius együttműködés, valamint az oktatási, egészségügyi, információ-technológiai, energetikai, agráripari és egyéb területeken folytatott együttműködés fejlesztését.

4. cikk

A Felek, valamint államaik illetékes szervei a régióközi együttműködés megvalósításának érdekében:

- a Felek államainak jogszabályaival összhangban megállapodásokat kötnek, többek között a régióközi együttműködés egyes irányairól;

- közös koordinációs szerveket, ezeken belül munkacsoportokat hoznak létre a régióközi együttműködés működésének kidolgozása, fejlesztése és tökéletesítése érdekében;

- cselekvési terveket és programokat, valamint közös programokat és projekteket dolgoznak ki és valósítanak meg a régióközi együttműködés terén;

- információcserét valósítanak meg a régióközi együttműködés kérdéseiről.

5. cikk

A jelen Megállapodás megvalósításának érdekében a Felek Komplex régióközi együttműködési programot (a továbbiakban: Komplex program) dolgoznak ki és valósítanak meg. A Komplex programot a jelen Megállapodás 10. cikkével összhangban létrehozandó Kormányközi Bizottság hagyja jóvá.

A Komplex program keretében megvalósítandó projekteket és egyéb, Magyarország területén az Oroszországi Föderáció föderális költségvetése terhére, illetve az Oroszországi Föderáció területén Magyarország költségvetésének terhére megvalósítandó intézkedéseket a Kormányközi Bizottság keretein belül kötelező jelleggel egyeztetni kell.

6. cikk

A Felek, valamint államaik illetékes szervei a regionális politika megvalósítása során a következő fő irányokban valósítanak meg együttműködést:

- regionális politika kialakítása és megvalósítása, regionális fejlesztési stratégiák, valamint hosszú távú célprogramok előkészítése metodikájának kidolgozása és megvalósítása;

- regionális befektetési politika megvalósítása és a befektetési tevékenység növelése a régiókban;

- az innováció mint a régiók fejlesztésében prioritást élvező szféra fejlesztése;

- a Felek államainak regionális hatóságai közötti kapcsolatok létesítésének és fejlesztésének ösztönzése, többek között Magyarország és az Oroszországi Föderáció régiói között megállapodások kötésében való közreműködés útján, a régióközi együttműködés aktivizálása;

- Magyarország régiói és az Oroszországi Föderáció régiói közötti üzleti kapcsolatok aktivizálásának ösztönzése;

- egyéb, a Felek által meghatározott irányokban.

7. cikk

A Felek elősegítik közös programok és projektek megvalósítását a régiók szociális-gazdasági és etnokulturális fejlődése érdekében. Emellett a Felek biztosítják azt, hogy e programok és projektek összhangban legyenek Magyarország és az Oroszországi Föderáció fejlesztési stratégiáival, valamint azt, hogy különböző, többek között a Magyarország és az Oroszországi Föderáció területén megvalósítandó ágazati programok és projektek keretében létrejövő programok, projektek és intézkedések kölcsönösen kiegészítsék egymást.

8. cikk

A régióközi együttműködés fejlesztésének érdekében a Felek kedvező feltételeket teremtenek a Magyarország és az Oroszországi Föderáció területén bejegyzett gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: gazdálkodó szervezetek) közötti közvetlen kapcsolatok létesítéséhez.

A gazdálkodó szervezetek közötti kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok létesítése és fejlesztése érdekében, a Felek a régióközi együttműködés fejlesztésének elsődleges irányaira vonatkozó állami támogatási rendszer kialakítására, illetve a Felek államai jogszabályainak az együttműködés kedvező feltételeinek kialakításához szükséges harmonizációjára irányuló intézkedéseket tesznek.

9. cikk

A Felek előmozdítják a régiók nemzetek közötti, vallásközi, interkulturális, valamint etnokulturális együttműködését célzó projektek és más intézkedések megvalósítását.

10. cikk

A jelen Megállapodás megvalósításának összehangolása a Kormányközi Bizottság feladata.

A Kormányközi Bizottság Magyar és Orosz Tagozatból áll, melyeket a Felek társelnökei vezetnek.

A Kormányközi Bizottság működésének rendjét a Kormányközi Bizottság ügyrendje határozza meg, melyet a Kormányközi Bizottság társelnökei hagynak jóvá.

A Kormányközi Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.

11. cikk

A Felek a jelen Megállapodás rendelkezéseinek alkalmazásával és/vagy értelmezésével kapcsolatos vitákat és véleménykülönbségeket tárgyalások és konzultációk útján rendezik.

12. cikk

A Felek kölcsönös megegyezése alapján a jelen Megállapodás módosítható és kiegészíthető. Valamennyi módosítást és kiegészítést külön jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

13. cikk

A jelen Megállapodás a hatályba lépéséhez szükséges belső eljárások Felek általi teljesítéséről szóló utolsó írásos értesítés kézhezvételének napján lép hatályba.

A jelen Megállapodás öt évig marad érvényben és érvényessége ötévenként automatikusan meghosszabbodik, amennyiben egyik Fél sem jelenti be írásban, diplomáciai úton a másik Félnek a Megállapodás felmondására irányuló szándékát legalább hat hónappal az aktuális ötéves érvényességi időszak lejárta előtt.

A jelen Megállapodás érvényességének megszűnése nem érinti azon projekteket, melyek megvalósítása a jelen Megállapodás érvényessége idején kezdődött, de még nem fejeződött be a jelen Megállapodás érvényességének megszűnésekor.

Készült Budapesten 2015. február 17-én két példányban, magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország Kormánya
nevében
Az Oroszországi Föderáció Kormánya
nevében

Соглашение
между Правительством Венгрии и Правительством Российской Федерации о содействии межрегиональному сотрудничеству

Правительство Венгрии и Правительство Российской Федерации, в дальнейшем именуемые Сторонами:

выражая намерение способствовать расширению дружественных связей между народами Венгрии и Российской Федерации;

желая продолжать и развивать долгосрочное межрегиональное сотрудничество между Венгрией и Российской Федерацией;

признавая практическую значимость и потенциал взаимной выгоды от устойчивого развития межрегионального сотрудничества между Венгрией и Российской Федерацией;

желая укрепить правовую основу осуществления межрегионального сотрудничества между Венгрией и Российской Федерацией;

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны укрепляют и развивают межрегиональное сотрудничество на основе равноправия и взаимной выгоды в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон и международными договорами, участниками которых являются Венгрия и Российская Федерация.

Статья 2

Для целей настоящего Соглашения используемые термины означают следующее:

«регион» - административно-территориальная единица Венгрии, субъект Российской Федерации;

«компетентные органы Сторон» - органы исполнительной власти Венгрии и органы исполнительной власти Российской Федерации, наделенные компетенцией и полномочиями по решению вопросов, связанных с реализацией настоящего Соглашения;

«Межправительственная комиссия» - Венгерско-Российская межправительственная комиссия по региональному сотрудничеству, создаваемая Сторонами в целях координации реализации настоящего Соглашения.

Статья 3

Стороны содействуют развитию торгово-экономического, научно-технического, социального, культурного, этнокультурного, гуманитарного сотрудничества между регионами государств Сторон, а также сотрудничества в сфере образования, здравоохранения, информационных технологий, энергетики, агропромышленного комплекса и в иных сферах.

Статья 4

Стороны, а также компетентные органы Сторон в целях осуществления межрегионального сотрудничества:

- заключают соглашения в порядке, предусмотренном законодательством каждого из государств Сторон, в том числе по отдельным направлениям межрегионального сотрудничества;

- создают совместные координационные органы в целях выработки, развития и совершенствования механизмов межрегионального сотрудничества и рабочие группы при них;

- разрабатывают и реализуют планы и программы действий, а также совместные программы и проекты в сфере межрегионального сотрудничества;

- осуществляют информационный обмен по вопросам межрегионального сотрудничества.

Статья 5

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны разрабатывают и осуществляют Комплексную программу сотрудничества в межрегиональной сфере (далее - Комплексная программа). Комплексная программа утверждается Межправительственной комиссией, образуемой в соответствии со статьей 10 настоящего Соглашения.

Осуществляемые в рамках Комплексной программы проекты и иные мероприятия, реализуемые на территории Венгрии за счет средств бюджета Российской Федерации, а также проекты и мероприятия, реализуемые на территории Российской Федерации за счет бюджета Венгрии, подлежат обязательному согласованию компетентными органами Сторон.

Статья 6

В сфере осуществления региональной политики Стороны, а также компетентные органы государств Сторон осуществляют сотрудничество по следующим основным направлениям:

- формирование и реализация региональной политики, разработка и реализация региональных стратегий развития, а также методик подготовки долгосрочных целевых программ;

- реализация региональной инвестиционной политики и повышение инвестиционной активности в регионах;

- развитие инновационной сферы в качестве одной из приоритетных в развитиии регионов;

- содействие установлению и развитию контактов между региональными властями государств Сторон, в том числе посредством содействия заключению соглашений между регионами Венгрии и Российской Федерации, а также активизация межрегиональной кооперации;

- содействие активизации деловых контактов между регионами Венгрии и Российской Федерации;

- иные направления, определяемые по согласованию между Сторонами.

Статья 7

Стороны способствуют осуществлению совместных программ и проектов, реализуемых в целях социально-экономического и этнокультурного развития регионов. При этом Стороны обеспечивают соответствие таких программ и проектов стратегиям развития Венгрии и Российской Федерации, а также взаимодополняемость указанных программ, проектов и мероприятий, проводимых в рамках иных, в том числе отраслевых программ и проектов, осуществляемых на территории Венгрии и Российской Федерации.

Статья 8

В целях развития межрегионального сотрудничества Стороны создают благоприятные условия для установления прямых контактов между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории Венгрии и Российской Федерации (далее - хозяйствующие субъекты).

В целях установления и развития торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами

Стороны предпринимают меры, направленные на формирование системы государственной поддержки приоритетных направлений развития межрегионального сотрудничества и гармонизацию законодательства каждого из государств Сторон в части обеспечения благоприятных условий взаимодействия.

Статья 9

Стороны оказывают содействие в реализации проектов и иных мероприятий, направленных на развитие межнационального, межрелигиозного и межкультурного сотрудничества регионов, а также проектов и мероприятий в этнокультурной сфере.

Статья 10

Координация реализации настоящего Соглашения возлагается на Межправительственную комиссию.

Межправительственная комиссия состоит из Венгерской и Российской частей, возглавляемых сопредседателями от каждой Стороны.

Порядок работы Межправительственной комиссии определяется положением о Межправительственной комиссии, утверждаемым сопредседателями Межправительственной комиссии.

Межправительственная комиссия заседает по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Статья 11

Споры и разногласия между Сторонами по применению и (или) толкованию положений настоящего Соглашения разрешаются Сторонами путем переговоров и консультаций.

Статья 12

По взаимной договоренности Сторон в настоящеее Соглашение могут быть внесены изменения и (или) дополнения, которые оформляются отдельными протоколами.

Статья 13

Настоящее Соглашение вступает в силу на 30-й день с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Настоящее Соглашение действует в течение 5 лет и автоматически продлевается на последующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую сторону в письменной форме по дипломатическим каналам не позднее, чем за 6 месяцев до истечения очередного 5-летнего периода, о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает обязательства Сторон по проектам, осуществление которых началось в период его действия и не было завершено к моменту прекращения его действия.

Совершено в городе Будапеште 17 февраля 2015 года в двух экземплярах, каждый на венгерском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство Венгрии За Правительство Российской Федерации”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. és 3. § a Megállapodás 13. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, valamint a 2. és 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére