A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet

a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A költségvetési intézmények e rendeletben foglaltak szerint részesülhetnek kedvezményesen fotovoltaikus napelemes erőműben megtermelt villamos energiából.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) fenntartási időszak: a napelemes villamosenergia-termelő erőmű fejlesztésére vonatkozó támogatási szerződésben vállalt fenntartási időszak;

b) költségvetési intézmény: az államháztartásról szóló törvény szerint az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszerébe tartozó szervezet és ezek által alapított, közfeladatot ellátó gazdasági társaság;

c) végfelhasználó: a Kormány által határozattal kijelölt azon költségvetési intézmény, amely jogosult az e rendelet szerinti feltételekkel villamos energia megvételére.

3. § (1) A költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának - a megújuló forrásból előállított energia felhasználásának növelésén, valamint az energiahatékonyság javításán keresztül történő - csökkentése közfeladat. E közfeladat ellátásában - európai uniós támogatásból létrehozott napelemes villamosenergia-termelő erőmű által villamos energia termelésével és költségvetési intézmények részére e rendeletben foglalt feltételek szerinti átadásával - a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti termelői engedélyesként az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., cégjegyzékszám: 01-09-702673) (a továbbiakban: Társaság) közreműködik.

(2) *  A Társaság a napelemes villamosenergia-termelő erőmű által termelt villamos energiát a fenntartási időszakban kizárólag végfelhasználónak értékesítheti vagy a végfelhasználó számára közvetlenül vagy közvetetten értékesítő villamosenergia-kereskedő és egyetemes szolgáltató (a továbbiakban együtt: közreműködő kereskedő) számára adhatja át. A közreműködő kereskedő köteles együttműködni e rendelet végrehajtásában és köteles lehetővé tenni a napelemes villamosenergia-termelő erőmű által termelt villamos energia e rendelet szerinti értékesítését a végfelhasználó számára.

(3) A Társaság a fenntartási időszakban saját költségére köteles a napelemes villamos energiatermelő erőmű működtetésére; a megtermelt villamos energia értékesítése során működési költséget nem érvényesíthet, kizárólag az értékesített energiamennyiség általános forgalmi adójának megfelelő összegre tarthat igényt.

(4) *  A Társaság a fenntartási időszakban akkor nem köteles a 4. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, minimálisan értékesítendő energiamennyiség (3) bekezdés szerinti értékesítésére, ha elháríthatatlan külső okból nem képes villamos energia termelésére.

(5) A Társaság az erőmű létesítését követő húsz évig köteles az e rendeletből eredő tevékenysége, gazdálkodása vonatkozásában elkülönített nyilvántartás vezetésére.

4. § *  (1) Az egyes miniszterek minden év február 1-ig tájékoztatják az energiapolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) azon irányításuk alá tartozó, nem budapesti vagy Pest megyei, Vet. szerinti felhasználási hellyel rendelkező költségvetési intézményekről, amelyeknek a tárgyévet megelőző második és harmadik évének éves villamosenergia-fogyasztási átlaga az adott felhasználási helyen elérte a 100 MWh villamosenergia-mennyiséget. Az egyes miniszterek a tájékoztatásukban az össztársadalmi hasznosság legteljesebb érvényesülésének figyelembe vételével javaslatot tesznek azokra a kijelölendő végfelhasználókra, amelyek vállalják a villamos energia e rendelet szerinti átvételét és az ehhez fűződő, e rendelet szerinti kötelezettségeket.

(2) A miniszter előterjesztésére a Kormány a tárgyévet megelőző év március 31-ig határozattal jelöli ki a kijelölést, valamint az e rendelet szerinti kötelezettségeket vállaló * 

a) az (1) bekezdés szerint javasolt költségvetési intézmények,

b) a miniszter irányítása alá tartozó, az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő költségvetési intézmények és

c) a végfelhasználók számára tárgyévben minimálisan értékesítendő villamos energia összesített mennyiségének legfeljebb 10%-a erejéig az (1) bekezdésben meghatározott villamosenergia-fogyasztási feltételeknek megfelelő egyéb költségvetési intézmények

közül a végfelhasználókat.

(3) A Kormány a (2) bekezdés szerinti kijelölésben meghatározza

a) a napelemes villamosenergia-termelő erőmű által a tárgyévben megtermelt villamosenergia-mennyiség egyes végfelhasználókra jutó arányát, valamint

b) az egyes végfelhasználóknak a tárgyévben e rendelet szerint minimálisan értékesítendő villamos energia mennyiségét (MWh).

(4) Ha a tárgyévben megtermelt villamos energia mennyisége meghaladja a minimálisan értékesítendő villamos energia összesített mennyiségét, akkor a fennmaradó villamosenergia-mennyiséget a (3) bekezdés a) pontja szerinti arányszám alapján kell a végfelhasználók között szétosztani.

(5) Ha a 8. § (1) bekezdése szerinti szerződés megkötése ellehetetlenül, a felszabaduló villamosenergia-mennyiséget és a (4) bekezdés alapján az érintett végfelhasználóra eső villamosenergia-mennyiséget egyenlő arányban kell a többi végfelhasználó között szétosztani.

(6) A végfelhasználóknak a tárgyévben e rendelet szerint minimálisan értékesítendő villamos energia összesített mennyisége a kijelölésben nem haladhatja meg a napelemes villamosenergia-termelő erőmű fejlesztésére vonatkozó támogatási szerződésben vállalt éves villamosenergia-termelés 90%-át.

(7) A végfelhasználó gazdasági tevékenységéhez igénybe vett villamos energia mennyiség tekintetében a tárgyévben e rendelet keretén kívül vásárolt villamos energia átlagárának és a 8. § (2) bekezdésében meghatározott költségek arányos részének a különbsége állami támogatásnak minősül és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályainak alkalmazásával vehető igénybe.

(8) A (7) bekezdés szerinti állami támogatás vonatkozásában az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben foglalt támogatást nyújtót terhelő kötelezettségekért a Társaság felel.

5. § *  (1) A végfelhasználó számára a kijelölés szerint minimálisan értékesítendő villamos energia mennyisége nem haladhatja meg a végfelhasználó tárgyévet megelőző második és harmadik évi átlagos villamos energia felhasználása 50%-ának megfelelő mennyiségű villamosenergia-mennyiséget.

(2) A 8. § (1) bekezdése szerinti szerződést megkötő végfelhasználó a tárgyévet követő évben köteles energetikai számítással igazolt, energiamegtakarítással járó energiahatékonyság javító intézkedést tenni és annak eredményét 5 éven keresztül fenntartani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti átlagos villamosenergia-felhasználás kiszámításánál a végfelhasználó által megújuló energiából előállított villamosenergia-mennyiség nem vehető figyelembe.

(4) A (2) bekezdés szerinti energiahatékonyság javító intézkedésként kizárólag a végfelhasználó saját költségvetéséből finanszírozott energiahatékony beszerzés, energiahatékonysági célú szolgáltatás vagy bármely egyéb, igazoltan energiamegtakarítással járó energiahatékonyság javító intézkedés fogadható el, amelynek megvalósítására a végfelhasználó a számára tárgyévben e rendelet alapján értékesített villamosenergia-mennyiség 8. § (2) bekezdésében meghatározott költségekkel csökkentett árának megfelelő értékben köteles. E bekezdésben az e rendelet alapján értékesített villamos energia áraként a tárgyévben e rendelet keretén kívül vásárolt villamos energia átlagárát kell figyelembe venni.

(5) A végfelhasználó a megvalósítandó energiahatékonyság javító intézkedés által elért energiamegtakarítás igazolására szolgáló energetikai számításokat az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló rendelet, valamint a vonatkozó magyar szabványok előírásai szerint köteles elvégezni.

(6) A végfelhasználó köteles a kijelölést követő 60 napon belül a Társaság számára megküldeni az adott felhasználási helyre vonatkozóan a tárgyévet megelőző három év átlagos havi villamosenergia-felhasználás mennyiségi adatait.

6. § * 

7. § * 

8. § (1) *  A Társaságot vagy a közreműködő kereskedőt (a továbbiakban együtt: értékesítő) a végfelhasználókkal a tárgyévre szerződéskötési kötelezettség terheli a villamos energia e rendelet szerinti értékesítésére.

(2) A végfelhasználó köteles megfizetni

a) az e rendelet szerinti villamos energiával történő ellátásához kapcsolódóan felmerült, Vet. szerinti rendszerhasználati díjakat és pénzeszközöket, valamint

b) az értékesítő részére a mérlegkörére terhelt kiegyenlítő energia költségének arányos részét, valamint az értékesített energiamennyiség általános forgalmi adójának megfelelő összeget.

(3) *  A végfelhasználót a kijelölés alapján részére járó villamosenergia-mennyiség megvásárlása során az értékesítő felé a (2) bekezdésben foglaltakon túl további összeg megfizetése nem terheli.

9. § (1) Az értékesítő az e rendelet szerint végzett tevékenységét köteles elkülönülten nyilvántartani.

(2) *  Az e rendelet szerinti általános forgalmi adó alapjának meghatározása - a végfelhasználó által fizetendő díjai szempontjából neki kedvezőbb módon - a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti közintézményi árszabás alapján, vagy a végfelhasználó által a közte és a villamosenergia-kereskedő között létrejött villamosenergia-kereskedelmi szerződésben meghatározott villamos energia értékesítési ára alapján történik.

10. § (1) *  A végfelhasználó az 5. § (4) bekezdése szerinti energiahatékonysági intézkedés megvalósulását igazoló iratokat köteles legkésőbb a tárgyévet követő második év március 31-ig a miniszterhez benyújtani. A miniszter az energiahatékonysági intézkedés megvalósulását a benyújtott iratok vizsgálatával és azok alapján szükség szerint helyszíni ellenőrzés végzésével ellenőrzi.

(2) A végfelhasználó köteles a számára e rendelet szerint kedvezményesen átadott villamos energia mennyiség után a villamos energia egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árakról szóló miniszteri rendeletben megállapított közintézményi árszabás szerinti árat megfizetni az állam számára, ha

a) az (1) bekezdés szerinti iratokat a határidő lejártát követő 3 hónapon belül sem nyújtja be a miniszterhez,

b) az energiahatékonysági intézkedés nem vagy nem teljes körűen valósult meg, vagy

c) az energiahatékonyság javító intézkedés eredményét 5 éven keresztül nem tartotta fenn.

(3) A (2) bekezdés szerinti összeg megfizetésére a végfelhasználót a miniszter határozattal kötelezi. Az összeget a központi költségvetés számára kell befizetni.

11. § (1) *  A Társaság a fenntartási időszak leteltét követően a napelemes villamosenergia-termelő erőmű üzemeltetésére köteles nyílt pályázati eljárás keretében üzemeltetőt kiválasztani és részére a napelemes villamosenergia-termelő erőművet - az energia értékesítésének lehetőségével együtt - üzemeltetésre átadni. Az üzemeltető köteles a (2) bekezdésben foglalt időtartamig tartó folyamatos üzemeltetéshez szükséges beruházások, különösen a műszakilag indokolt invertercsere költségeit viselni.

(2) A Társaság köteles az üzemeltetést az (1) bekezdésben foglaltak szerint az erőmű létesítését követő húsz évig biztosítani.

(3) Az erőmű élettartamának lejártát követően a Társaság köteles az erőművet a mindenkori jogszabályoknak megfelelő módon saját költségére elbontani.

(4) *  Az (1) bekezdés szerinti nyílt pályázati eljárás eredménytelensége esetén a napelemes villamosenergia-termelő erőművet a Társaság működtetheti. A működtetés körébe a villamosenergia-értékesítés lehetősége is beletartozik. A Társaság az eredménytelen eljárás lezárását követő 1 éven belüli időpontra köteles az (1) bekezdés szerinti, ismételt nyílt pályázati eljárás kiírására.

(5) *  Az (1) bekezdés szerinti és a megismételt nyílt pályázati eljárás eredménytelen, ha

a) nem nyújtottak be pályázatot;

b) kizárólag érvénytelen pályázatot nyújtottak be;

c) a legkedvezőbb pályázatban meghatározott üzemeltetési díj jelenértéke nem éri el a napelemes villamosenergia-termelő erőmű várható elbontási, rekultivációs költsége jelenértékének, a Társaság által a fenntartási időszakban és azt követően elvégzett folyamatos üzemeltetéshez szükséges beruházások jelenértékének és a Társaságot terhelő működési költségek jelenértékének a pályázott üzemeltetési idővel arányos összegét.

(6) *  A Társaság köteles az üzemeltetőtől kapott üzemeltetési díj jelenértékének, valamint az erőmű (4) bekezdés szerinti üzemeltetése esetén realizált bevétel jelenértékének

a) a fenntartási és az azt követő időszakban felmerült, a Társaságot terhelő működési költségek jelenértékét,

b) a fenntartási és az azt követő időszakban a Társaság által elvégzett, a folyamatos üzemeltetéshez szükséges beruházások költségének jelenértékét és

c) az erőmű elbontási, rekultivációs költségének jelenértékét meghaladó részét a központi költségvetés számára befizetni.

(7) *  A jelenérték meghatározásakor a pályázat kiírásának idejében fennálló piaci viszonyok alapján meghatározott diszkontrátát kell figyelembe venni. A Társaság a diszkontrátát a pályázati kiírásban jelöli meg.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

13. § *  (1) A 4. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásra a 2017. évi villamosenergia-felhasználás tekintetében legkésőbb a megújuló energiák alkalmazásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 312/2016. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) hatálybalépését követő 30 napon belül kerül sor.

(2) A 4. § (2) bekezdése szerinti kijelölésre a 2017. évi villamosenergia-felhasználás tekintetében legkésőbb a Mód. rendelet hatálybalépését követő 45 napon belül kerül sor.

14. § *  E rendelet 4. § (8) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére