A jogszabály mai napon ( 2020.11.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

az állami vezetői juttatásokról

A Kormány

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § (2) bekezdése tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § (3) bekezdése tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. állami vezető: miniszter, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár,

2. *  egészségügyi szolgáltató: a kiemelt egészségügyi ellátásra jogosult személy részére a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ és az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő,

3. hivatali lakás: egy személy beköltözése esetén kettő, egyéb esetben az együttlakó személyek számának megfelelő, de legkevesebb három lakószobával rendelkező lakás, mely műszakilag, valamint fenntartási, üzemeltetési és biztonsági szempontból alkalmas az állami vezetői feladatkör ellátásához,

4. kiküldött: ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő személy,

4a. *  lakástulajdon: egy személy beköltözése esetén kettő, egyéb esetben az együttlakó személyek számának megfelelő, de legkevesebb három lakószobával rendelkező lakás, azzal, hogy nem minősül lakástulajdonnak a jogosult vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló olyan lakás, amelyet öröklés vagy ajándékozás útján szerzett és az ingatlanon más személynek haszonélvezeti joga áll fenn,

5. *  személygépjármű: a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet felhatalmazása alapján kiadott, az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló miniszteri utasítás szerinti személyszállító személygépjármű, amely lehet felső-közép 8. kategóriájú, felső-közép 7. kategóriájú, valamint miniszteri használat céljára beszerzett személyszállító személygépjármű.

6. * 

2. A jogosult személyeket megillető juttatások

2. § *  (1) Az állami vezetőt és az ilyen juttatásokra jogosult személyeket megillető juttatások köre a következő:

a) egy hivatali lakás használata,

b) kiemelt egészségügyi ellátás,

c) személygépjárművel kapcsolatos juttatások

ca) személyes gépjárműhasználat,

cb) 8. § (3) bekezdés szerinti költségátalány,

cc) a 8. § (4) bekezdése szerinti üzemanyagkártya,

cd) a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) által vizsgáztatott és a KEF által szervezett képzéseket sikeresen elvégző, a minisztérium, a Miniszterelnöki Kormányiroda alaplétszámába, vagy a KEF állományába tartozó gépjárművezető biztosítása,

d) utazással kapcsolatos juttatások

da) repülőgépen, vonaton történő utazás komfortfokozata, és

db) repülőtéri kormányváró helyiségek használata,

e) külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatások (költségtérítés és napidíj-jogosultság), és

f) számítástechnikai eszközök (hordozható személyi számítógép, táblagép) és rádiótelefon használata.

(2) Az állami vezetők juttatásainak mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § *  A kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszterelnöki megbízott, a kormánymegbízott, a miniszteri biztos, a kormányzati főhivatal vezetője és vezetőjének helyettese, a központi hivatal vezetője a 2. melléklet szerinti juttatásokra jogosultak.

3/A. § *  A miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök a 2. melléklet szerinti juttatásokra jogosult.

3. A jogosultakra és juttatásaikra vonatkozó közös szabályok

4. § (1) *  A miniszter és az államtitkár a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2010. évi XLIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamig veheti igénybe a juttatásait.

(2) A közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, valamint a 3. §-ban meghatározott személyek juttatásokra való jogosultsága - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik - megbízatásuk időtartamára áll fenn.

(3) A juttatások költségvetési fedezetét - ha törvény, kormányrendelet vagy e rendelet eltérően nem rendelkezik - annak a szervnek a költségvetési fejezetében kell tervezni, amelyben a jogosult a tisztségéből, megbízatásából adódó feladatait teljesíti (a továbbiakban: munkáltató).

(4) *  A miniszterelnök külföldi kiküldetésével kapcsolatos kiadások költségvetési fedezetét az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell tervezni.

(5) *  Az állami vezető a juttatásokat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 196. § (5) bekezdése, 202. § (5) bekezdése, 224. § (2) bekezdése szerint kiállított igazolvánnyal veheti igénybe. A kormánymegbízott az őt megillető juttatásokat a Kit. 207. § (4) bekezdése szerint igazolvánnyal veheti igénybe.

(6) *  Az állami vezető az (5) bekezdés szerint kiállított igazolvány felmutatásával - álláshelyén ellátandó feladataival összefüggésben - valamennyi közigazgatási szervhez, közintézethez és közintézményhez beléphet. Az állami vezető a feladatkörrel rendelkező miniszter által szabályozott módon léphet be a rendvédelmi szervek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervei és nyomozóhatósági feladatot ellátó szervei épületébe, valamint a Magyar Honvédség működésére szolgáló területre. E jogosultság gyakorlása nem eredményezheti az érintett szervek rendeltetésszerű működésének aránytalan sérelmét.

(7) *  A miniszterelnök - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján - egyéni elbírálás alapján, egyedileg is engedélyezheti az e rendelet szerinti juttatásokat a 2-3/A. §-ban meghatározott személyeknek, valamint a Kormány által felügyelt, a Kormány vagy a Kormány tagja irányítása alá tartozó államigazgatási szervnél foglalkoztatott vezetői munkakört vagy szakmai felsővezetői vagy vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselő, továbbá a politikai főtanácsadó és a politikai tanácsadó részére. Ebben az esetben nem kell az 5/A. § és a 8. § (2) bekezdése szerinti engedélyt beszerezni.

(8) Ha a 2. §-ban, a 3. §-ban vagy a (7) bekezdésben meghatározott jogosult személy az e rendelet szerinti juttatást jogalap nélkül vette fel, gondoskodni kell a jogalap nélkül felvett juttatás törvény szerinti visszatérítésének a kezdeményezéséről.

5. § (1)-(3) * 

(4) *  A 4. § (2) bekezdésében meghatározott kormányzati szolgálati jogviszonyban álló jogosult személyek részére a megbízatásuk megszűnését követően a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára kivételes esetben engedélyezheti - legfeljebb a kormányzati szolgálati jogviszonyuk megszűnéséig - a korábbi juttatásaik igénybevételét.

(5) *  A (4) bekezdéstől eltérően a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára számára korábbi juttatásainak igénybevételét - a megbízatása megszűnését követően legfeljebb a kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnéséig - a miniszterelnök engedélyezheti.

4. Hivatali lakás használata

5/A. § *  (1) A miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár és az ilyen juttatásra jogosult számára hivatali lakás 6. § szerinti feltételekkel történő használata - a Miniszterelnöki Kormányiroda által az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelem alapján - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára előzetes engedélyével biztosítható.

(2) Hivatali lakás használatát - az (1) bekezdéstől eltérően - az érintett kérelme alapján

a) miniszter esetében - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján - ,

b) a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára esetében

a miniszterelnök engedélyezi.

6. § (1) *  A miniszter, az államtitkár és a közigazgatási államtitkár részére hivatali lakás használatát lehet biztosítani az 5/A. §-a alapján, ha a saját és a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa lakásviszonyait is figyelembe véve * 

a) miniszter esetében az általa vezetett minisztérium székhelye szerinti,

b) államtitkár és közigazgatási államtitkár esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója által munkavégzésre kijelölt településen [a továbbiakban a) és b) együtt: munkavégzés helye szerinti település] vagy annak közvetlen vonzáskörzetében lakástulajdonnal nem rendelkezik.

(2) Engedélyezett hivatali lakás e rendeletben foglaltak szerinti juttatásáról a munkáltató gondoskodik, védett személy esetében a rendőrség illetékes szervével együttműködve.

(3) A jogosult személyt terhelik a lakáshasználattal összefüggésben felmerülő karbantartási és kisebb javítási költségek, az esetlegesen felmerülő közös költség, az energiaszolgáltatási és közüzemi díjak, valamint a távbeszélő- és internet-szolgáltatás díjai. A munkáltató biztosítja a lakbért és a jogosultat a bérlettel kapcsolatban terhelő külön szolgáltatások díját.

(4) Ha a hivatali lakás a KEF vagyonkezelésében lévők közül kerül biztosításra, akkor a szükséges mértékű technikai eszközökkel történő felszereléséről, ezek karbantartásáról és javításáról - az érintett szervek megállapodása szerint - a munkáltató és a KEF gondoskodik.

(5) *  Védett személy hivatali lakásának technikai védelméről jogszabály rendelkezik.

(6) Ha az épület karbantartásával, felújításával, helyreállításával, átalakításával, bővítésével kapcsolatos munkák csak a bentlakók átmeneti kiköltöztetése esetén végezhetők el, továbbá, ha a lakásbérleti jogviszony a jogosultság fennállása alatt a jogosult érdekkörén kívülálló okból szűnik meg, részére másik hivatali lakást kell biztosítani.

(7) A jogosult személy által használt hivatali lakás

a) nem cserélhető el,

b) a jogosult számára nem idegeníthető el,

c) esetében a lakásbérleti jogviszony a jogosult halálával megszűnik.

(8) A jogosult személy köteles a hivatali lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni a jogosultság megszűnésekor.

(9) A juttatás keretében létrejövő lakásbérleti jogviszonyra egyebekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény rendelkezései megfelelően irányadók.

5. Kiemelt egészségügyi ellátás

7. § (1) *  A miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár és az ilyen juttatásra jogosult térítésmentes kiemelt egészségügyi ellátást vehet igénybe, amelyet a választásának megfelelő, e rendelet szerinti egészségügyi szolgáltató biztosít.

(2) A jogosult személy részére az (1) bekezdés szerint biztosított szolgáltatások tartalmát a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára és az egészségügyi szolgáltató megállapodásban rögzíti, melyben meg kell határozni különösen * 

a) az igénybe vehető ellátások körét, pontos tartalmát és igénybevételük feltételeit,

b) a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás helyét, valamint az ezzel kapcsolatos orvosi és szakorvosi rendelési óraszámokat,

c) az ellátás igénybevételének rendjét és a jogosultság igazolásának módját,

d) a jogosult személyéhez kötött biztonsági, készültségi és egyéb indokolt többletszolgáltatásokat,

e) az ellátáshoz szükséges eszközök biztosításának módját és feltételeit,

f) a szolgáltatás díját, valamint

g) a díj átutalásának és az elszámolásnak a rendjét.

(3) *  A kiemelt egészségügyi ellátás költségvetési fedezetét a Miniszterelnöki Kormányiroda költségvetési fejezetében kell tervezni.

6. Személygépkocsival kapcsolatos juttatások

8. § *  (1) A miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, valamint a 2. melléklet szerint államtitkári juttatásra jogosult személy - ide nem értve a központi hivatal vezetőjét - személyes gépjárműhasználatra jogosult és számára gépjárművezetőt kell biztosítani.

(2) A helyettes államtitkár, a miniszteri biztos, valamint a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának előzetes engedélye alapján - a kérelmében megjelölt választása szerint -

a) saját tulajdonú gépjármű igénybevétele esetén - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára által engedélyezett havi futásteljesítmény mértékéig - a (4) bekezdés szerinti üzemanyagkártyára és a (3) bekezdés szerinti költségátalányra, vagy

b) a KEF által biztosított, személyes használatú gépjárműre - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára által engedélyezett havi futásteljesítmény mértékéig - és a (4) bekezdés szerinti üzemanyagkártyára

jogosult.

(3) A költségátalány havi mértéke jogosultanként nem haladhatja meg a nettó 125 000 forintot.

(4) A jogosult részére a KEF a (2) bekezdés a) és b) pontja alapján használt személygépjármű forgalmi rendszámára szóló üzemanyagkártyát biztosít, amelynek havonta történő feltöltéséről is gondoskodik. Az üzemanyagkártya a jogosulton kívül másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható.

(5) A helyettes államtitkár, a miniszteri biztos, valamint a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök választása szerint - a munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslata alapján - nyújthatja be a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti juttatás engedélyezése iránti kérelmét a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának. A kérelemben meg kell jelölni a gépjárműhöz kapcsolódó havi, térítésmentes futásteljesítmény-igényét is.

(6) Ha a (2) bekezdés szerinti személy olyan hivatalos eseményen vesz részt, amelyen a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti gépjárművel való részvétel nem biztosítható, akkor eseti jelleggel kérelmére a KEF - az eseményen történő részvétel érdekében - legfeljebb a helyettes államtitkárt megillető kategóriájú gépjárművet biztosít. A (2) bekezdés szerinti személy kérelmének megfelelően a gépjármű gépjárművezetővel vagy gépjárművezető nélkül is biztosítható

(7) A személyes gépjárműhasználat keretében biztosított személygépjármű hivatalos és magáncélú utazásra is igénybe vehető, mely tételes menetlevél vezetése nélkül vehet részt a közúti forgalomban.

(8) Ha a KEF rendelkezésre álló járműállományából az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott juttatás nem biztosítható, a személyes gépjárműhasználatra jogosult személy számára - ideiglenesen - eltérő kategóriájú személygépjármű is kiadható. A használt személygépjárművet, annak műszaki, esztétikai állapota, kora, illetve futásteljesítménye alapján - indokolt esetben - a KEF főigazgatója egy kategóriával alacsonyabb kategóriába sorolhatja.

(9) A központi hivatal vezetője, a kormányzati főhivatal vezetőjének helyettese és a kormánymegbízott a (2) bekezdés szerint nyújthat be kérelmet azzal az eltéréssel, hogy - figyelemmel a 9/A. § (5) bekezdésére - kizárólag a (2) bekezdés b) pontja szerinti juttatást igényelhet.

9. § *  (1) A miniszternek - e § és a 9/A. § alkalmazásában ideértve a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát - közvetlenül a KEF-hez benyújtott, erre irányuló igénye alapján a KEF minisztériumonként legfeljebb nyolc darab, személyes vagy - tételes menetlevél vezetése mellett - feladatorientált használatra is kiadható, állandó használatú gépjárművet biztosít.

(2) A Kit. 28. § (3) bekezdése szerinti államtitkárnak közvetlenül a KEF-hez benyújtott, erre irányuló igénye alapján legfeljebb tíz darab, személyes vagy - tételes menetlevél vezetése mellett - feladatorientált használatra is kiadható, állandó használatú gépjárművet biztosít.

(3) Az (1) bekezdés szerinti gépjárművet a miniszter, illetve a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának - a (2) bekezdés szerinti esetben az államtitkár - írásos döntése szerint kell a használók rendelkezésére bocsátani.

(4) Az (1) és (2) bekezdés alapján biztosított feladatorientált, illetve személyes használatú gépjárművek kiadásáról a KEF tájékoztatja a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát.

9/A. § *  (1) A minisztériumi szervezeti egységek - engedély nélkül - a KEF-hez benyújtott eseti igénylés alapján, kizárólag hivatali célra, tételes menetlevél vezetése mellett igénybe vehető feladatorientált gépjármű használatára jogosultak. A KEF a teljesítendő feladat ismeretében és a rendelkezésre álló gépjármű flotta figyelembevételével dönt a kiadandó gépjárműről és annak kategóriájáról. Az igénybe vevő minisztériumi szervezeti egységek vezetői kötelesek gondoskodni a feladat teljesítését követően a gépjárművek KEF részére történő visszaadásáról.

(2) Az (1) bekezdés és a 8. § (6) bekezdése szerinti feladatorientált gépjármű használat, valamint gépjárművezető biztosítása céljából a KEF-nek a minisztériumokon belül ellátási központokat kell létrehozni és fenntartani.

(3) Hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységek részére, kizárólag hatósági feladatok ellátása céljából, valamint olyan, vidéki telephelyen működő szervezeti egységek részére, ahol a KEF ellátási központot nem üzemeltet, a feladatorientált gépjármű állandó használatra is kiadható. Az ilyen gépjármű igénybevételére vonatkozó, indoklással ellátott engedélykérelmet a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára részére kell benyújtani, aki a KEF főigazgatójának - a gépjármű rendelkezésre állását visszaigazoló - véleménye alapján dönt a gépjármű biztosításáról.

(4) A KEF a (3) bekezdés szerinti teljesítendő feladat ismeretében és a rendelkezésre álló gépjármű flotta figyelembevételével dönt a kizárólag hivatali célra, tételes menetlevél vezetése mellett igénybe vehető gépjárműről és annak kategóriájáról. Az igénybe vevő minisztériumi szervezeti egységek vezetői, az állandó gépjárműhasználat indokoltságának megszűnése esetén kötelesek gondoskodni a gépjárművek KEF részére történő visszaadásáról.

(5) A jelen alcímben foglalt rendelkezéseket - a juttatás biztosítása szempontjából - a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szervezetekre kell alkalmazni.

7. Utazással kapcsolatos juttatások

10. § (1) Ha a hivatalos célú külföldre utazás repülőgéppel történik

a) a miniszter részére első osztálynak,

b) a többi állami vezető és a 3. §-ban meghatározott jogosult személy számára turista osztálynak

megfelelő árú repülőjegy vásárolható.

(2) *  Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően az államtitkár és a közigazgatási államtitkár részére a négy óra repülési időt meghaladó repülőút esetén magasabb komfortosztálynak megfelelő árú repülőjegy vásárolható.

(3) *  A repülőtéri kormányváró helyiségek használatára az 1. melléklet szerinti és a 3. §-ban meghatározott személy - kivéve a kormánymegbízottat, a kormányzati főhivatal vezetőjét és vezetőjének helyettesét, továbbá a központi hivatal vezetőjét - jogosult hivatalos külföldre utazása és külföldről történő hazautazásakor, valamint hivatalos külföldi küldöttség fogadása, kísérése céljából. Magáncélú utazás esetén e jogosultság a minisztert illeti meg.

(4) *  A jogosult személy - kivéve a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnököt és a kormánymegbízottat - vonattal történő utazása során első osztályt vehet igénybe.

(5) Az (1) és a (3) bekezdésben foglaltaktól a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője engedélyével el lehet térni, ha azt a protokolláris előírások és az ellátandó feladatok indokolják.

8. Külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatások

11. § (1) *  Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő e rendelet szerinti juttatásra jogosultat külföldi tartózkodása idejére költségtérítés, valamint - a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló kormányrendelet szerinti - napidíj illeti meg.

(2) A költségtérítés magában foglalja

a) a szállásköltséget,

b) a kiküldetés helyére történő kiutazási és hazautazási költségeket, az utas- és poggyászbiztosítást, valamint

c) a kiküldetés teljesítésével összefüggésben felmerülő egyéb indokolt költségek - számviteli bizonylatnak megfelelő okmánnyal vagy költségkifizetést alátámasztó egyéb bizonylattal igazolt összegének - megtérítését.

(3) A kiküldött a számlával igazolt szállásköltség megtérítésére tarthat igényt, ha a feladatát a külföldre érkezés napján nem tudja befejezni, illetőleg a feladata befejezése napján hazautazni nem tud. Ha a kiküldött - külföldi tartózkodása alatt - térítésmentes elszállásolásban részesül, szállásköltség-térítésre nem tarthat igényt.

(4) A külföldi szállás, szálloda kategóriáját a kiküldő szerv vezetője által belső szabályzatban meghatározott szempontok szerint kell megválasztani. A küldöttség tagjai számára - indokolt esetben - a küldöttség vezetőjét megillető szállodában történő elhelyezés is biztosítható.

(5) A miniszter, az államtitkár és a közigazgatási államtitkár az (1) bekezdés szerint megállapított napidíjról lemondhat.

9. Számítástechnikai eszközök és rádiótelefon használata

12. § (1) A 2. és 3. §-ban meghatározott személyek számára számítástechnikai eszközök (hordozható személyi számítógép, táblagép) és rádiótelefon használatát kell biztosítani.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti eszközök használatára vonatkozó részletszabályokat - az e-közigazgatásért felelős miniszter előzetes egyetértésével - belső szabályzat állapítja meg.

10. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § (1) Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. §-a alapján az e rendelet hatályba lépése előtt engedélyezett lakásfenntartási térítésre vonatkozó jogosultság az érintett jogosult megbízatásának időtartamáig vehető igénybe.

(2) A Rendelet 9. § (2) bekezdése, valamint 10. § (3) bekezdése alapján az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott személyes és további (szervezeti egységhez kirendelt) gépkocsihasználatra vonatkozó engedélyeket a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter e rendelet hatálybalépését követő 45 napon belül felülvizsgálja, és a további gépkocsihasználat indokoltsága esetén új engedélyt ad ki, ellenkező esetben a korábbi engedély a fenti határnapot követő 30. napon érvényét veszíti.

(3) *  A (2) bekezdés alapján kiadott új engedéllyel a Rendelet 9. § (2) bekezdése szerint jogosult használhatja az e rendelet hatálybalépését megelőzően számára személyes gépkocsihasználatra kiadott kategóriájú személygépkocsit.

15. § *  (1) Az e rendelet 8. § (2) bekezdése és 9. §-a alapján az egyes kormányrendeleteknek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról szóló 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése előtt kiadott személyes és további (szervezeti egységhez kirendelt) gépkocsihasználatra vonatkozó engedélyeket a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára a Módr. hatálybalépését követő 45 napon belül felülvizsgálja, és a gépkocsihasználat további indokoltsága esetén új engedélyt ad ki, ellenkező esetben a korábbi engedély a fenti határnapot követő 30. napon érvényét veszíti.

(2) Az (1) bekezdés alapján kiadott új engedéllyel az e rendelet szerinti jogosult használhatja a Módr. hatálybalépését megelőzően számára személyes gépkocsihasználatra kiadott kategóriájú személygépkocsit.

16. § *  (1) Az e rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.2) hatálybalépése előtt hatályos 9. §-a alapján kiadott engedélyek a Módr.2 hatálybalépését követő harmincadik napon érvényüket vesztik.

(2) Az e rendeletnek a Módr.2 hatálybalépése előtt hatályos 8. § (2) bekezdése alapján kiadott érvényes engedéllyel rendelkező helyettes államtitkár, miniszteri biztos, valamint a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök a Módr.2 hatálybalépését követő 30 napon belül nyilatkozni köteles a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára részére, hogy az e rendeletnek a Módr.2-vel megállapított 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti juttatást igénybe kívánja-e venni.

(3) Ha az e rendeletnek a Módr.2 hatálybalépése előtt hatályos 8. § (2) bekezdése alapján kiadott érvényes engedéllyel rendelkező személy úgy nyilatkozik, hogy igénybe kívánja venni az e rendeletnek a Módr.2-vel megállapított 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti juttatást, akkor az e rendeletnek a Módr.2 hatálybalépése előtt hatályos 8. § (2) bekezdése alapján kiadott engedély érvényét veszti a Módr.2-vel megállapított 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti juttatás iránti engedély kiállításának napján, de legkésőbb a nyilatkozattételt követő 60. napon.

(4) Az (1) vagy a (3) bekezdés szerinti esetben az e rendeletnek a Módr.2 hatálybalépése előtt hatályos 8. § (2) bekezdése alapján kiadott engedéllyel rendelkező személy vagy az e rendeletnek a Módr.2 hatálybalépése előtt hatályos 9. §-a alapján kiadott engedély szerinti gépjárműért felelős személy köteles - legkésőbb az engedély érvényességének utolsó napján - az általa használt gépjárművet átadni a KEF részére.

17. § * 

1. melléklet a 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelethez * 

Állami vezetőket megillető juttatások

A B C D
1 Juttatások Miniszter Államtitkár, közigazgatási államtitkár Helyettes államtitkár
2 1. Hivatali lakás használata engedély alapján
jogosult
engedély alapján
jogosult
nem jogosult
3 2. Kiemelt egészségügyi ellátás jogosult jogosult nem jogosult
4 3. Személygépjárművel kapcsolatos juttatások
5 a) személyes gépjárműhasználat jogosult (hivatalos és magáncélra is) jogosult (hivatalos és magáncélra is) engedély alapján jogosult
(hivatalos és magáncélra is)
6 b) költségátalány - - engedély alapján jogosult
7 c) üzemanyagkártya jogosult jogosult engedély alapján jogosult
8 d) személygépjármű miniszteri használat céljára beszerzett személygépjármű egy darab felső-közép 8. kategóriájú, államtitkári felszereltségű személygépjármű egy darab legfeljebb felső-
közép 8. kategóriájú, helyettes államtitkári felszereltségű személygépjármű
9 e) minisztérium, a Miniszterelnöki Kormányiroda vagy a KEF állományából gépjárművezető biztosítása jogosult jogosult nem jogosult
10 4. Utazással kapcsolatos juttatások
11 a) repülőgép komfortfokozata I. osztály
(First Class, Prémium
First Class)
turista osztály
(Turista, Prémium Turista)  * 
turista osztály
(Turista, Prémium Turista)
12 b) repülőtéri kormányváró helyiségek használata hivatalos és magáncélra hivatalos célra hivatalos célra
13 c) vonat komfortfokozata I. osztály I. osztály I. osztály
14 5. Külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatások
15 a) költségtérítés jogosult jogosult jogosult
16 b) napidíj kormányrendelet alapján jogosult kormányrendelet alapján
jogosult
kormányrendelet alapján
jogosult
17 c) szálláskategória bármilyen kiküldő szerv vezetőjének belső szabályzata szerint kiküldő szerv vezetőjének belső szabályzata szerint
18 6. Számítástechnikai eszközök és rádiótelefon használata jogosult jogosult jogosult

2. melléklet a 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelethez * 

Az állami vezetőnek nem minősülő, a 3. és 3/A. § szerinti személyeket megillető juttatások

A B C D
1. Jogosult
személyek
8. § szerinti juttatást biztosító szerv Juttatás
szintje
Eltérések a juttatás mértékében
2. kormánybiztos KEF *  államtitkári a) kiemelt egészségügyi ellátást nem vehet
igénybe,
b) az utazással kapcsolatos juttatások tekintetében a helyettes államtitkárt megillető juttatásokra jogosult;
3. miniszterelnöki biztos KEF * 
4. kormányzati főhivatal vezetője munkáltató szerv a) kiemelt egészségügyi ellátást nem vehet
igénybe,
b)az általa használt személygépjármű kategóriája és felszereltsége tekintetében a helyettes államtitkárt megillető juttatásra jogosult,
c) az utazással kapcsolatos juttatások tekintetében helyettes államtitkárt megillető juttatásokra jogosult azzal, hogy hivatalos külföldi utazása során nem veheti igénybe a repülőtéri kormányváró helyiségeket;
5. központi hivatal vezetője munkáltató szerv a) kiemelt egészségügyi ellátást nem vehet
igénybe,
b) személygépkocsival kapcsolatban a helyettes államtitkárt megillető juttatásokra jogosult azzal, hogy az e rendelet szerinti költségátalány nem illeti meg, valamint
c) az utazással kapcsolatos juttatások tekintetében helyettes államtitkárt megillető juttatásokra jogosult azzal, hogy hivatalos külföldi utazása során nem veheti igénybe a repülőtéri kormányváró helyiségeket;
6. miniszterelnöki megbízott KEF *  legfeljebb államtitkári -
7. miniszteri biztos KEF *  helyettes államtitkári -
8. kormányzati főhivatal vezetőjének helyettese munkáltató szerv a) hivatalos külföldi utazása során nem veheti
igénybe a repülőtéri kormányváró helyiségeket,
b) a személygépjárművel kapcsolatos juttatások közül az e rendelet szerinti költségátalányra nem jogosult
9. miniszteri
kabinetet vezető kabinetfőnök
KEF *  vonattal történő hivatalos utazása esetén nem
jogosult az első osztály igénybevételére
10. kormánymegbízott munkáltató szerv a) hivatalos külföldi utazása során nem veheti
igénybe a repülőtéri kormányváró helyiségeket,
b) vonattal történő hivatalos utazása esetén nem jogosult az első osztály igénybevételére
c) a személygépjárművel kapcsolatos juttatások közüle rendelet szerinti költségátalányra nem
jogosult

  Vissza az oldal tetejére