A jogszabály mai napon ( 2019.12.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

az állami vezetői juttatásokról

A Kormány

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § (2) bekezdése tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § (3) bekezdése tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. állami vezető: miniszter, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár,

2. egészségügyi szolgáltató: a kiemelt egészségügyi ellátásra jogosult személy részére a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ és a Semmelweis Egyetem kijelölt - egészségügyi ellátást biztosító - intézménye,

3. hivatali lakás: egy személy beköltözése esetén kettő, egyéb esetben az együttlakó személyek számának megfelelő, de legkevesebb három lakószobával rendelkező lakás, mely műszakilag, valamint fenntartási, üzemeltetési és biztonsági szempontból alkalmas az állami vezetői feladatkör ellátásához,

4. kiküldött: ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő személy,

5. személygépkocsi-kategória: a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet felhatalmazása alapján kiadott, az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló miniszteri utasítás szerinti személygépkocsi, amely lehet felső-közép 8. kategóriájú, felső-közép 7. kategóriájú, valamint miniszteri használat céljára beszerzett személygépjármű,

6. *  szervezeti egységhez kirendelt személygépkocsi: olyan, kizárólag hivatalos célú használatra, tételes menetlevél vezetésével igénybe vehető személygépkocsi, melynek használatát a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára engedélyezheti az e rendeletben meghatározott szervezeti egységek számára.

2. A jogosult személyeket megillető juttatások

2. § A minisztert, az államtitkárt, a közigazgatási államtitkárt, a helyettes államtitkárt és az ilyen juttatásokra jogosult személyeket megillető juttatások körét és mértékét - jogosultankénti bontásban - az 1. melléklet tartalmazza, melyek a következők:

a) egy hivatali lakás használata;

b) kiemelt egészségügyi ellátás;

c) személygépkocsival kapcsolatos juttatások

ca) személyes gépkocsihasználat,

cb) a személygépkocsi kategóriájának meghatározása,

cc) a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) állományába tartozó gépkocsivezető biztosítása;

d) utazással kapcsolatos juttatások

da) repülőgépen, vonaton történő utazás komfortfokozata és

db) repülőtéri kormányváró helyiségek használata;

e) külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatások (költségtérítés és napidíj jogosultság), valamint

f) számítástechnikai eszközök (hordozható személyi számítógép, táblagép) és rádiótelefon használata.

3. § (1) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 75. § (1) bekezdésében meghatározott személyek - az állami vezetők kivételével - juttatásai az 1. mellékletben foglaltaktól az alábbiak szerint térnek el:

1. A kormánybiztos államtitkári juttatásokra jogosult azzal az eltéréssel, hogy

a) kiemelt egészségügyi ellátást nem vehet igénybe,

b) az általa használt személygépkocsi-kategória, valamint az utazással kapcsolatos juttatások tekintetében a helyettes államtitkárt megillető juttatásokra jogosult, valamint

c) külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatásokra akkor jogosult, ha nem áll állami vezetői szolgálati jogviszonyban.

2. A miniszterelnöki biztos államtitkári juttatásokra jogosult azzal az eltéréssel, hogy

a) kiemelt egészségügyi ellátást nem vehet igénybe,

b) az általa használt személygépkocsi-kategória, valamint az utazással kapcsolatos juttatások tekintetében a helyettes államtitkárt megillető juttatásokra jogosult, valamint

c) külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatásokra akkor jogosult, ha nem áll állami vezetői szolgálati jogviszonyban.

3. A miniszterelnöki megbízott legfeljebb államtitkári juttatásokra jogosult.

4. A kormányhivatal vezetője államtitkári juttatásokra jogosult azzal az eltéréssel, hogy

a) kiemelt egészségügyi ellátást nem vehet igénybe,

b) az általa használt személygépkocsi-kategória tekintetében a helyettes államtitkárt megillető juttatásokra jogosult, valamint

c) az utazással kapcsolatos juttatások tekintetében helyettes államtitkárt megillető juttatásokra jogosult azzal, hogy hivatalos külföldi utazása során nem veheti igénybe a repülőtéri kormányváró helyiségeket.

5. A központi hivatal vezetője államtitkári juttatásokra jogosult azzal az eltéréssel, hogy

a) kiemelt egészségügyi ellátást nem vehet igénybe,

b) az általa használt személygépkocsi-kategória tekintetében a helyettes államtitkárt megillető juttatásokra jogosult, valamint

c) az utazással kapcsolatos juttatások tekintetében helyettes államtitkárt megillető juttatásokra jogosult azzal, hogy hivatalos külföldi utazása során nem veheti igénybe a repülőtéri kormányváró helyiségeket.

6. A miniszteri biztos helyettes államtitkári juttatásokra jogosult.

(2) A miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök a helyettes államtitkárt megillető juttatások szerint jogosult

a) személygépkocsival kapcsolatos juttatásokra,

b) a vonattal történő hivatalos utazás esetén járó juttatást kivéve az utazással kapcsolatos juttatásokra, valamint

c) a külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatásokra.

(3) A kormánymegbízott helyettes államtitkári juttatásokra jogosult azzal, hogy

a) hivatalos külföldi utazása során nem veheti igénybe a repülőtéri kormányváró helyiségeket, továbbá

b) vonattal történő hivatalos utazása esetén nem jogosult az első osztály igénybevételére.

3. A jogosultakra és juttatásaikra vonatkozó közös szabályok

4. § (1) A miniszter és az államtitkár a Ksztv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamig veheti igénybe a juttatásait.

(2) A közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, valamint a 3. §-ban meghatározott személyek juttatásokra való jogosultsága - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik - megbízatásuk időtartamára áll fenn.

(3) A juttatások költségvetési fedezetét - ha törvény, kormányrendelet vagy e rendelet eltérően nem rendelkezik - annak a szervnek a költségvetési fejezetében kell tervezni, amelyben a jogosult a tisztségéből, megbízatásából adódó feladatait teljesíti (a továbbiakban: munkáltató).

(4) *  A miniszterelnök külföldi kiküldetésével kapcsolatos kiadások költségvetési fedezetét az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell tervezni.

(5) Az állami vezető a juttatásokat a Ksztv. 7/A. §-a szerint kiállított igazolvánnyal veheti igénybe.

(6) Az állami vezető a Ksztv. 7/A. §-a szerint kiállított igazolvány felmutatásával - állami vezetői tevékenységével összefüggésben - valamennyi közigazgatási szervhez, közintézethez és közintézményhez beléphet. Az állami vezető a feladatkörrel rendelkező miniszter által szabályozott módon léphet be a rendvédelmi szervek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervei és nyomozóhatósági szervei épületébe, valamint a Magyar Honvédség működésére szolgáló területre. E jogosultság gyakorlása nem eredményezheti az érintett szervek rendeltetésszerű működésének aránytalan sérelmét.

(7) *  A miniszterelnök - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján - egyéni elbírálás alapján, egyedileg is engedélyezheti az e rendelet szerinti juttatásokat a 2. és 3. §-ban meghatározott személyeknek, valamint a Kormány által felügyelt, a Kormány vagy a Kormány tagja irányítása alá tartozó államigazgatási szervnél foglalkoztatott vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő, politikai főtanácsadó és politikai tanácsadó részére. Ebben az esetben nem kell az 5. § szerinti engedélyt beszerezni.

(8) Ha a 2. §-ban, a 3. §-ban vagy a (7) bekezdésben meghatározott jogosult személy az e rendelet szerinti juttatást jogalap nélkül vette fel, gondoskodni kell a jogalap nélkül felvett juttatás törvény szerinti visszatérítésének a kezdeményezéséről.

5. § (1) *  A 2. és 3. §-ban meghatározott személyek számára, ha e juttatásra e rendelet szerint jogosultak, hivatali lakás használata - az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelem alapján - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára előzetes engedélyével vehető igénybe.

(2) *  Hivatali lakás használatát - az (1) bekezdéstől eltérően - az érintett kérelme alapján

a) a miniszter esetében - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján -

b) a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára esetében

a miniszterelnök engedélyezi.

(3) A 8. § (2) bekezdése szerinti jogosultak a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára előzetes engedélyével vehetik igénybe a következő juttatásokat * 

a) személyes gépkocsihasználat, ideértve annak havi térítésmentes futásteljesítményét - a munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslata alapján,

b) gépkocsivezető biztosítása - a munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslata, valamint a KEF főigazgatójának véleménye alapján -, ha azt a rendelkezésre álló erőforrások lehetővé teszik.

(4) *  A 4. § (2) bekezdésében meghatározott kormányzati szolgálati jogviszonyban álló jogosult személyek részére a megbízatásuk megszűnését követően a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára kivételes esetben engedélyezheti - legfeljebb a kormányzati szolgálati jogviszonyuk megszűnéséig - a korábbi juttatásaik igénybevételét.

(5) *  A (4) bekezdéstől eltérően a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára számára korábbi juttatásainak igénybevételét - a megbízatása megszűnését követően legfeljebb a kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnéséig - a miniszterelnök engedélyezheti.

4. Hivatali lakás használata

6. § (1) A miniszter, az államtitkár és a közigazgatási államtitkár részére hivatali lakás használatát lehet biztosítani az 5. § (1) és (2) bekezdése alapján, ha a saját és a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa lakásviszonyait is figyelembe véve * 

a) miniszter esetében az általa vezetett minisztérium székhelye szerinti,

b) államtitkár és közigazgatási államtitkár esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója által munkavégzésre kijelölt településen [a továbbiakban a) és b) együtt: munkavégzés helye szerinti település] vagy annak közvetlen vonzáskörzetében lakástulajdonnal nem rendelkezik.

(2) Engedélyezett hivatali lakás e rendeletben foglaltak szerinti juttatásáról a munkáltató gondoskodik, védett személy esetében a rendőrség illetékes szervével együttműködve.

(3) A jogosult személyt terhelik a lakáshasználattal összefüggésben felmerülő karbantartási és kisebb javítási költségek, az esetlegesen felmerülő közös költség, az energiaszolgáltatási és közüzemi díjak, valamint a távbeszélő- és internet-szolgáltatás díjai. A munkáltató biztosítja a lakbért és a jogosultat a bérlettel kapcsolatban terhelő külön szolgáltatások díját.

(4) Ha a hivatali lakás a KEF vagyonkezelésében lévők közül kerül biztosításra, akkor a szükséges mértékű technikai eszközökkel történő felszereléséről, ezek karbantartásáról és javításáról - az érintett szervek megállapodása szerint - a munkáltató és a KEF gondoskodik.

(5) Védett személy hivatali lakásának technikai védelméről külön jogszabály rendelkezik.

(6) Ha az épület karbantartásával, felújításával, helyreállításával, átalakításával, bővítésével kapcsolatos munkák csak a bentlakók átmeneti kiköltöztetése esetén végezhetők el, továbbá, ha a lakásbérleti jogviszony a jogosultság fennállása alatt a jogosult érdekkörén kívülálló okból szűnik meg, részére másik hivatali lakást kell biztosítani.

(7) A jogosult személy által használt hivatali lakás

a) nem cserélhető el,

b) a jogosult számára nem idegeníthető el,

c) esetében a lakásbérleti jogviszony a jogosult halálával megszűnik.

(8) A jogosult személy köteles a hivatali lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni a jogosultság megszűnésekor.

(9) A juttatás keretében létrejövő lakásbérleti jogviszonyra egyebekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény rendelkezései megfelelően irányadók.

5. Kiemelt egészségügyi ellátás

7. § (1) Az állami vezető - a helyettes államtitkár kivételével - térítésmentes kiemelt egészségügyi ellátásra jogosult, melyet a választása szerinti kijelölt egészségügyi szolgáltató biztosít.

(2) A jogosult személy részére az (1) bekezdés szerint biztosított szolgáltatások tartalmát a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára és az egészségügyi szolgáltató megállapodásban rögzíti, melyben meg kell határozni különösen * 

a) az igénybe vehető ellátások körét, pontos tartalmát és igénybevételük feltételeit,

b) a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás helyét, valamint az ezzel kapcsolatos orvosi és szakorvosi rendelési óraszámokat,

c) az ellátás igénybevételének rendjét és a jogosultság igazolásának módját,

d) a jogosult személyéhez kötött biztonsági, készültségi és egyéb indokolt többletszolgáltatásokat,

e) az ellátáshoz szükséges eszközök biztosításának módját és feltételeit,

f) a szolgáltatás díját, valamint

g) a díj átutalásának és az elszámolásnak a rendjét.

(3) *  A kiemelt egészségügyi ellátás költségvetési fedezetét a Miniszterelnöki Kormányiroda költségvetési fejezetében kell tervezni.

6. Személygépkocsival kapcsolatos juttatások

8. § (1) A miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, valamint a 3. § (1) bekezdés 1., 3. és 4. pontjában meghatározott személy személyes gépkocsihasználatra jogosult. A személyes gépkocsihasználathoz számukra gépkocsivezetőt kell biztosítani.

(2) Az 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti engedéllyel jogosult személyes gépkocsihasználatra

a) a helyettes államtitkár,

b) a 3. § (1) bekezdés 2., 5. és 6. pontjában, valamint

c) a 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott személy.

(3) A személyes gépkocsihasználat keretében biztosított személygépkocsi hivatalos és magáncélú utazásra is igénybe vehető, mely tételes menetlevél vezetése nélkül vehet részt a közúti forgalomban.

(4) A személyes gépkocsihasználatra jogosult személynek gépjármű-vezetési pótlék nem fizethető.

(5) A személyes gépkocsihasználatra jogosult személy a személygépkocsi kilométer-számlálójának állását minden naptári hónap utolsó napján köteles az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon rögzíteni. A (2) bekezdés szerinti jogosult személy a nyilvántartás szerinti havi futásteljesítmény azon része után, amely az engedélyben meghatározott mértéket meghaladja, köteles - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - a személygépkocsit üzemben tartó szerv részére az üzemanyag-költséget - a fizetési kötelezettség tudomására jutásától számított harminc napon belül - megtéríteni.

(6) Nem vonatkozik a megtérítési kötelezettség a térítésmentes futásteljesítmény elérését követően a tárgyhónap során megtett azon utakra, amelyek hivatalos jellegét a személyes gépkocsihasználatra jogosult tételes menetlevéllel igazolja.

(7) A személyes gépkocsihasználatra jogosult személyek számára az 1. melléklet szerinti, valamint a 3. §-ban meghatározott kategóriájú személygépkocsit kell biztosítani. Ha a rendelkezésre álló járműállományból e juttatás nem oldható meg, a személyes gépkocsihasználatra jogosult személy számára - ideiglenesen - eltérő kategóriájú személygépkocsi is kiadható. A használt személygépkocsit, annak műszaki, esztétikai állapota, kora, illetve futásteljesítménye alapján - indokolt esetben - a KEF főigazgatója egy kategóriával alacsonyabb kategóriába sorolhatja.

9. § (1) *  A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára a KEF ellátási körébe tartozó minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda esetében a 8. § (1) és a (2) bekezdésében meghatározott személyek által irányított szervezeti egységek részére indokolt esetben szervezeti egységhez kirendelt személygépkocsi-használatot engedélyezhet a munkáltatói jogkör gyakorlója által felterjesztett kérelem alapján. A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára a döntése során figyelembe veszi a KEF főigazgatójának véleményét abban a tekintetben, hogy a kérelem a rendelkezésre álló erőforrások alapján teljesíthető-e.

(2) *  A munkáltatói jogkör gyakorlója az (1) bekezdésben szereplő szervezeti egység elnevezésének változásáról, illetve megszűnéséről a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát és a KEF főigazgatóját értesíti.

(3) *  Ha az (1) bekezdésben szereplő szervezeti egység elnevezésében változás történik, a szervezeti egységhez kirendelt személygépkocsira vonatkozó igény fennállása esetén a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára újbóli engedélyt ad ki, e döntése során a KEF főigazgatójának véleményét nem szükséges kikérni.

(4) Ha az (1) bekezdésben szereplő szervezeti egység megszűnik, a szervezeti egységhez kirendelt személygépkocsit vissza kell szolgáltatni a KEF részére.

7. Utazással kapcsolatos juttatások

10. § (1) Ha a hivatalos célú külföldre utazás repülőgéppel történik

a) a miniszter részére első osztálynak,

b) a többi állami vezető és a 3. §-ban meghatározott jogosult személy számára turista osztálynak

megfelelő árú repülőjegy vásárolható.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően az államtitkár és a közigazgatási államtitkár részére a négy óra repülési időt meghaladó tengerentúli utazás, illetőleg más hosszú távú repülőút esetén magasabb komfortosztálynak megfelelő árú repülőjegy vásárolható.

(3) A repülőtéri kormányváró helyiségek használatára az 1. melléklet szerinti és a 3. §-ban meghatározott személy jogosult hivatalos külföldre utazása és külföldről történő hazautazásakor, valamint hivatalos külföldi küldöttség fogadása, kísérése céljából. Magáncélú utazás esetén e jogosultság a minisztert illeti meg.

(4) A jogosult személy - kivéve a 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottakat - vonattal történő utazása során első osztályt vehet igénybe.

(5) Az (1) és a (3) bekezdésben foglaltaktól a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője engedélyével el lehet térni, ha azt a protokolláris előírások és az ellátandó feladatok indokolják.

8. Külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatások

11. § (1) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő

a) állami vezető,

b) a 3. § (1) bekezdés 1., 2. és 3. pontjában és

c) a 3. § (2) bekezdésében meghatározott személy

külföldi tartózkodása idejére költségtérítés, valamint - a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló kormányrendelet szerinti - napidíj illeti meg.

(2) A költségtérítés magában foglalja

a) a szállásköltséget,

b) a kiküldetés helyére történő kiutazási és hazautazási költségeket, az utas- és poggyászbiztosítást, valamint

c) a kiküldetés teljesítésével összefüggésben felmerülő egyéb indokolt költségek - számviteli bizonylatnak megfelelő okmánnyal vagy költségkifizetést alátámasztó egyéb bizonylattal igazolt összegének - megtérítését.

(3) A kiküldött a számlával igazolt szállásköltség megtérítésére tarthat igényt, ha a feladatát a külföldre érkezés napján nem tudja befejezni, illetőleg a feladata befejezése napján hazautazni nem tud. Ha a kiküldött - külföldi tartózkodása alatt - térítésmentes elszállásolásban részesül, szállásköltség-térítésre nem tarthat igényt.

(4) A külföldi szállás, szálloda kategóriáját a kiküldő szerv vezetője által belső szabályzatban meghatározott szempontok szerint kell megválasztani. A küldöttség tagjai számára - indokolt esetben - a küldöttség vezetőjét megillető szállodában történő elhelyezés is biztosítható.

(5) A miniszter, az államtitkár és a közigazgatási államtitkár az (1) bekezdés szerint megállapított napidíjról lemondhat.

9. Számítástechnikai eszközök és rádiótelefon használata

12. § (1) A 2. és 3. §-ban meghatározott személyek számára számítástechnikai eszközök (hordozható személyi számítógép, táblagép) és rádiótelefon használatát kell biztosítani.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti eszközök használatára vonatkozó részletszabályokat - az e-közigazgatásért felelős miniszter előzetes egyetértésével - belső szabályzat állapítja meg.

10. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § (1) Az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. §-a alapján az e rendelet hatályba lépése előtt engedélyezett lakásfenntartási térítésre vonatkozó jogosultság az érintett jogosult megbízatásának időtartamáig vehető igénybe.

(2) A Rendelet 9. § (2) bekezdése, valamint 10. § (3) bekezdése alapján az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott személyes és további (szervezeti egységhez kirendelt) gépkocsihasználatra vonatkozó engedélyeket a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter e rendelet hatálybalépését követő 45 napon belül felülvizsgálja, és a további gépkocsihasználat indokoltsága esetén új engedélyt ad ki, ellenkező esetben a korábbi engedély a fenti határnapot követő 30. napon érvényét veszíti.

(3) *  A (2) bekezdés alapján kiadott új engedéllyel a Rendelet 9. § (2) bekezdése szerint jogosult használhatja az e rendelet hatálybalépését megelőzően számára személyes gépkocsihasználatra kiadott kategóriájú személygépkocsit.

15. § *  (1) Az e rendelet 8. § (2) bekezdése és 9. §-a alapján az egyes kormányrendeleteknek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról szóló 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése előtt kiadott személyes és további (szervezeti egységhez kirendelt) gépkocsihasználatra vonatkozó engedélyeket a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára a Módr. hatálybalépését követő 45 napon belül felülvizsgálja, és a gépkocsihasználat további indokoltsága esetén új engedélyt ad ki, ellenkező esetben a korábbi engedély a fenti határnapot követő 30. napon érvényét veszíti.

(2) Az (1) bekezdés alapján kiadott új engedéllyel az e rendelet szerinti jogosult használhatja a Módr. hatálybalépését megelőzően számára személyes gépkocsihasználatra kiadott kategóriájú személygépkocsit.

16-17. § * 

1. melléklet a 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelethez

Állami vezetőket megillető juttatások

A B C D
1 Juttatások Miniszter Államtitkár, közigazgatási államtitkár Helyettes államtitkár
2 1. Hivatali lakás használata engedély alapján jogosult engedély alapján jogosult nem jogosult
3 2. Kiemelt egészségügyi ellátás jogosult jogosult nem jogosult
4 3. Személygépkocsival kapcsolatos juttatások
5 a) személyes gépkocsihasználat jogosult (hivatalos és magáncélra is) jogosult (hivatalos és magáncélra is) engedéllyel jogosult (hivatalos és magáncélra is)
6 b) személygépkocsi-kategória egy darab miniszteri használat céljára beszerzett személygépkocsi egy darab felső-közép
8. kategóriájú személygépkocsi
egy darab felső-közép
7. kategóriájú személygépkocsi
7 c) KEF állományába tartozó gépkocsivezető biztosítása jogosult jogosult engedéllyel jogosult
8 4. Utazással kapcsolatos juttatások
9 a) repülőgép komfortfokozata I. osztály
(First Class, Business Class)
turista osztály
(Economy)*
turista osztály
(Economy)
10 b) repülőtéri kormányváró helyiségek használata hivatalos és magáncélra hivatalos célra hivatalos célra
11 c) vonat komfortfokozata I. osztály I. osztály I. osztály
12 5. Külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatások
13 a) költségtérítés jogosult jogosult jogosult
14 b) napidíj külön kormányrendelet alapján jogosult külön kormányrendelet alapján jogosult külön kormányrendelet alapján jogosult
15 6. Számítástechnikai eszközök és rádiótelefon használata jogosult jogosult jogosult
* Megjegyzés: A négy óra repülési időt meghaladó tengerentúli utazásnál, valamint más hosszú távú járatoknál magasabb komfortosztálynak megfelelő árú repülőjegy vásárolható.

  Vissza az oldal tetejére