A jogszabály mai napon ( 2023.10.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

311/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete jogállása

1. § A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (a továbbiakban: Intézet) a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.

2. § (1) Az Intézetet főigazgató vezeti. A főigazgató megbízatása 5 évre szól.

(2) *  A főigazgatót munkájában két főigazgató-helyettes segíti. A főigazgató-helyetteseket 5 évre a miniszter nevezi ki és menti fel. A főigazgató-helyettesek felett az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

(3) Az Intézet alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

3. § Az Intézet gazdasági szervezettel rendelkezik.

2. Az Intézet feladatai

4. § (1) *  Az Intézet kutató-, fejlesztő-, szellemi központként a kormányzat, a felsőoktatási és egyéb kutatóintézetek, valamint a vállalatok közötti együttműködés hatékonyságának javítása, továbbá egyes állami tervezési és döntés-előkészítési feladatok ellátása céljából

a) hozzájárul a nemzetközi interdiszciplináris kutatásokhoz való felzárkózást elősegítő kutatások szervezéséhez és megvalósításához a társadalomtudományok, a bölcsészet, a művészetek, műszaki és természettudományok, valamint az adattudományok terén, különös tekintettel a társadalmi újítás, a fenntarthatóság, a hálózatkutatás, a technikai innováció, a közép-európai regionális kutatások szempontjából kulcsfontosságú tématerületek átfogó elemzésével,

b) az a) pontban meghatározott tudományágakban elemzéseket és javaslatokat dolgoz ki a Kormány számára,

c) hozzájárul a nyugat-pannon régió irodalmának, történelmének, helytörténetének, művészetének, vallási életének kutatásához és bemutatásához, valamint összeurópai művészeti kezdeményezésekben vesz részt a Pannon Irodalom és Művészetek Háza működtetésével,

d) a „Kreatív város - fenntartható vidék” kutatás feladatai keretében

da) a „Kreatív város - fenntartható vidék” kutatást (KRAFT) mint a kreatív integratív fejlesztési koncepciót adaptálja Magyarország más határrégióira, valamint

db) nyomon követi a da) alpontban meghatározott fejlesztések által indukált változásokat, valamint értékeli azok hatásait,

dc) közreműködik régiós együttműködések kialakításában, működtetésében, valamint koordinálja a Pannon Városok Szövetségének tevékenységét,

e) a „Fenntartható társadalom - fenntartható környezet”, a környezeti fenntarthatóság és az ökológiai társadalom előmozdítását szolgáló kutatások keretében

ea) a környezeti elemek védelme és a társadalom számára nyújtott ökoszisztéma szolgáltatási kutatást végez,

eb) az ember és környezete kapcsolatait feltáró kutatást végez, különös tekintettel az éghajlatváltozással, a víz- és talajkészletekkel való kapcsolatokat vizsgáló kutatásra,

ec) környezetinformatikai kutatás-fejlesztést végez,

ed) körkörös, fenntartható gazdaságfejlesztési kutatást végez,

f) az alkalmazott adattudományi kutatások feladatai keretében

fa) nyílt adat- és közösségi informatikai kutatást végez,

fb) adattudományi kutatásokat, elemzéseket végez a gazdaságot támogató folyamatok tervezésére, az ellátási rendszerek hatékonyságának javítására, a társadalmi fenntarthatóság elősegítésére,

fc) adatgyűjtő és -elemző platformokat hoz létre és üzemeltet,

fd) digitális bölcsészet, kulturális örökség és fenntarthatóság kutatást végez, valamint

g) gondoskodik a Hankiss Elemér bibliográfia összegyűjtéséről és Hankiss Elemér életműve által érintett tudományterületeken kutatást végző Hankiss Elemér Kutatói Archívum működtetéséről,

h) az a)-g) pontban foglalt feladatai ellátásán túl a Kormány által meghatározott egyéb kutatási témakörbe tartozó feladatokat végez,

i) kiadói feladatokat lát el a kidolgozott kutatási eredmények, elemzések nyilvánosságra hozatala és népszerűsítése érdekében, valamint

j) online folyóirat- és egyéb adatbázisokat épít ki a kutatási munka támogatása céljából.

(2) Az Intézet tevékenységét nemzeti és nemzetközi működési körben látja el.

(3) Az Intézet főigazgatója a feladatkörében meghatározott célból, feladatkörében eljárva - személyes adatnak és magántitoknak minősülő adatokat kivéve - az állami szervektől, szervezetektől adatokat, információkat, elemzéseket kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba - a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - betekinthet, azokról másolatot kérhet.

3. Záró rendelkezés

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba.