A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

A Kormány a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. §-ában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 2. § tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § d) pontjában,

a 3. § tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a) pontjában,

a 4. és az 5. § tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § b) pontjában,

a 6. § tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § g) pontjában,

a 7. § tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosítása, kijelölése, kijelölésének visszavonása és védelme tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérő rendelkezésekkel együtt kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában honvédelmi létfontosságú rendszerelem:

a) *  a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Magyar Honvédség katonai szervezetei (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek), valamint a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok által működtetett vagy használt rendszerelem és létesítmény (a továbbiakban: ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem),

b) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 18. §-ában felsorolt honvédelemben közreműködő szervek vagy az irányításuk, felügyeletük vagy tulajdonosi joggyakorlásuk alá tartozó szerv, szervezet, intézmény által működtetett azon rendszerelem és létesítmény (a továbbiakban: ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem),

amely a 2. §-ban felsorolt ágazati kritériumok valamelyike alá esik.

2. A nemzeti létfontosságú rendszerelemek honvédelmi ágazati kritériumai

2. § Honvédelmi létfontosságú rendszerelemmé kell kijelölni azt a létesítményt, infrastruktúrát, eszközt, szolgáltatást (a továbbiakban: rendszerelemet),

a) amelynek kiesése a honvédelmi ágazat működésképtelenségét vagy súlyos zavarát okozza és nem, vagy csak a honvédelmi érdek aránytalanul nagy sérelmével helyettesíthető,

b) amely szerepel az ország védelmével kapcsolatban kidolgozott tervekben, és amelynek kiesése - a műveleti tervek rugalmasságán belül - nem, vagy csak a honvédelmi érdek aránytalanul nagy sérülésével helyettesíthető,

c) amelynek kiesése a Befogadó Nemzeti Támogatás keretében vállalt honvédségi feladatok végrehajthatóságát jelentősen veszélyezteti, vagy abban súlyos zavart okoz, és nem, vagy csak az érintett felek érdekeinek aránytalanul nagy sérelmével helyettesíthető,

d) amelynek leállása vagy meghibásodás miatt történő kiváltása, vagy helyettesítése hosszabb ideig tart, mint amennyit a honvédelmi ágazat súlyos képességvesztés nélkül el tud viselni,

e) amely stratégiai fontosságú honvédségi gyártó, javító, tároló vagy elosztó kapacitást képvisel és nem helyettesíthető a készenlét fokozás rendszerét szabályozó tervekben meghatározott időn belül,

f) amely a NATO szövetségi rendszer Magyarországon lévő rendszereleme, és védettségének sérülése, teljesítő képességének, vagy más jellemzőjének negatív változása a szövetségi rendszer működésében, biztonságában súlyos zavart, vagy működésképtelenséget okoz,

g) amely a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerben meghatározott rendszabályok végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges, vagy

h) *  amely speciális igényeket elégít ki, nincs helyettesítője és kiesése vagy meghibásodása a honvédelmi ágazat működésképtelenségét vagy súlyos zavarát okozza.

3. Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerek tekintetében eljáró hatóságok

3. § *  (1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a HM az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatban a javaslattevő hatóság, a nyilvántartó hatóság, az ellenőrzést koordináló szerv és a kijelölő hatóság.

(2) *  A hadiipari rendszerek esetében a nyilvántartó hatósági feladatokat a Magyar Honvédség központi logisztikai ellátását végző szervezet látja el.

(2a) *  A honvédelmi létfontosságú információs rendszerelemek esetében az ellenőrzést koordináló szerv feladatait a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság látja el.

(3) Ha a kijelölő hatósági feladatokkal összefüggő kiadmányozási jogkört állami vezető vagy a HM szervezeti egységének a vezetője gyakorolja, e személyre nem telepíthető az (1) bekezdésben meghatározott más feladattal összefüggő kiadmányozási jogkör.

(4) *  Az ágazati javaslattevő hatóság a hadiipari rendszerelem esetében a javaslattétel során figyelembe veszi a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti hatóság véleményét.

(5) *  Az ágazati javaslattevő hatóság a honvédelmi célú elektronikus információs rendszer esetében a javaslattétel során figyelembe veszi a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság véleményét.

4. Az ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításának, kijelölésének és ellenőrzésének szabályai

4. § (1) Ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemmé az a rendszerelem, vagy létesítmény jelölhető ki,

a) amelyet a rendszerelem, vagy létesítmény szerint illetékes ágazat kijelölő hatósága az adott ágazat kritériumai alapján nem jelölt ki létfontosságú rendszerelemmé, azonban a 2. §-ban megfogalmazott kritériumok alapján honvédelmi létfontosságú rendszerelemmé kijelölése feltétlenül indokolt, vagy

b) amely esetében az illetékes ágazat kritériumai szerinti kijelölés az adott rendszerelem, vagy létesítmény működése vonatkozásában nem biztosítja a honvédelmi érdek maradéktalan érvényesülését.

(2) *  Ágazaton kívüli honvédelmi rendszerelemmé történő kijelölés esetén javaslattevő hatóságként a 3. § (1) bekezdésében meghatározott javaslattevő hatósági feladatokat ellátó szerv jár el.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti javaslattevő hatóság javaslata alapján az illetékes ágazat kijelölő hatósága - a 3. § (1) bekezdésében meghatározott kijelölő hatóság állásfoglalását is figyelembe véve - lefolytatja a kijelölési eljárást, és annak eredményéről a (2) bekezdés szerinti javaslattevő hatóságot tájékoztatja.

(4) Amennyiben az illetékes ágazati kijelölő hatóság egy létfontosságúnak már kijelölt rendszerelemet honvédelmi létfontosságú rendszerelemnek jelöl ki, ezzel egyidejűleg a korábbi kijelölő határozatát visszavonja, és az új kijelölő határozatában a honvédelmi érdekből történő kijelölésre is hivatkozik.

(5) *  Ágazaton kívüli honvédelmi rendszerelem vonatkozásában a 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartó hatóságok a saját nyilvántartásukban szereplő adatok pontosítása, kiegészítése céljából az ágazat szerint illetékes nyilvántartó hatóságtól adatot kérhetnek. Az adatkérelemben meg kell jelölni a kérelem okát és a kért adatok körét.

(6) *  Az ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek ellenőrzésében a 3. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzést koordináló szerv az illetékes ágazati ellenőrző hatóság felkérésére, a honvédelmi érdek érvényesítése céljából részt vesz.

(7) Az (1)-(6) bekezdésekben foglalt rendelkezéseket az energia ágazat energetikai létesítményeire nem kell alkalmazni.

5. Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek ellenőrzése

5. § (1) Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem ellenőrzését helyszíni ellenőrzés keretében ütemezett módon, éves ellenőrzési terv alapján kell végrehajtani oly módon, hogy a rendszerelem legalább 2 évente ellenőrzésre kerüljön.

(2) Az ágazati ellenőrzést koordináló szerv a helyszíni ellenőrzésbe szükség szerint bevonja az ágazati kijelölő hatóságot, a HM vagyonfelügyeletért felelős szervezeti egységét, a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) csoportfőnökségeit, a HM Védelemgazdasági Hivatalt, az illetékes védelmi igazgatási szerveket, hadiipari rendszerelem esetében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt, valamint a kijelölési eljárásban szakhatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét.

(3) Az ágazati ellenőrzést koordináló szerv az ellenőrzésekről, a megállapított hiányosságokról, valamint a hiányosságok megszüntetésére irányuló javaslatokról összefoglaló jelentést készít, amelyet megküld az ágazati kijelölő hatóság, valamint az ellenőrzött rendszerelem üzemeltetője részére.

(4) Az ellenőrzött rendszerelem üzemeltetője az ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetésére irányuló intézkedéseiről 90 napon belül tájékoztatja az ágazati ellenőrzést koordináló szervet.

6. A biztonsági összekötő személy képesítési követelményeire vonatkozó követelmények

6. § *  Ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem tekintetében a Vhr. 6. § (1) bekezdése szerinti szakirányú végzettséggel rendelkező személynek kell tekinteni azt, aki katonai felsőfokú végzettséggel és az adott rendszerelem működtetésében legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.

7. * 

7. § * 

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére