A jogszabály mai napon ( 2021.05.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról

A Kormány a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 72. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános szabályok

1. § (1) A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/B. §-a szerinti, 2015. december - 2016. november hónapra számfejtésre kerülő kiegészítő pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan

a) a helyi önkormányzat,

b) a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, ha a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 8. melléklet IV. pontja alapján állami támogatásban részesül (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó), és

c) a központi költségvetési szerv és a köztestületi költségvetési szerv

részére [az a)-c) pont szerintiek a továbbiakban együtt: fenntartó].

(2) A fenntartó a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a Kjtvhr. 15/B. §-a szerinti kiegészítő pótlékra jogosult.

(3) A fenntartó a támogatásra abban az esetben jogosult, ha a Kjtvhr. 15/B. §-a szerinti kiegészítő pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.

(4) Nem nyújtható támogatás a kiegészítő pótléknak a Kjtvhr. 6. számú mellékletében meghatározott összegén felül nyújtott összege és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

(5) A támogatás kizárólag a 2015. december - 2016. november havi foglalkoztatással összefüggésben kifizetett kiegészítő pótlékra, továbbá az arra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

(6) A támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.

2. A helyi önkormányzatok támogatása

2. § (1) A támogatást a helyi önkormányzat részére a helyi önkormányzatokért felelős miniszter - a tárgyhónap 12-éig történő - utalványozása alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) tárgyhónap 15-éig folyósítja. A támogatás mértéke a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi kiegészítő pótlék 27% szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege.

(2) A támogatás utalványozásához a kincstárnak a helyi önkormányzat székhelye szerinti területi szerve (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: igazgatóság) a kifizetés hónapjának 10-éig - önkormányzatonkénti bontásban, az 1. melléklet szerinti adattartalommal - a kincstár központi szervén keresztül adatot szolgáltat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére.

3. § (1) A helyi önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2016. december 31-ei fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el.

(2) Az igazgatóság az elszámolást a központosított illetményszámfejtési rendszer adatainak figyelembevételével felülvizsgálja.

3. A nem állami szociális fenntartók támogatása

4. § (1) *  A kincstárnak a nem állami szociális fenntartó székhelye szerinti területi szerve (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: igazgatóság)

a) a Kjtvhr. 15/A. §-a szerinti ágazati pótlékhoz (a továbbiakban: ágazati pótlék) nyújtott támogatás összegét megállapító határozatában foglalt mutatószámok és

b) a 2. melléklet szerinti összeg

alapulvételével, 2016. január 16-áig a nem állami szociális fenntartóknak járó, központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás megállapításáról szóló határozat keretében dönt a kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó 2016. évi támogatásról.

(2) Ha a nem állami szociális fenntartónak az ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásra való jogosultsága év közben keletkezik, az igazgatóság a kiegészítő pótlék, valamint az ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról egy határozatban dönt.

(3) Ha az ágazati pótlékhoz kapcsolódóan a nem állami szociális fenntartó pótigényt vagy lemondást nyújt be, az igazgatóság a kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás összegét is hivatalból módosítja.

5. § *  A támogatás folyósítására - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - a nem állami szociális fenntartóknak járó, központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás folyósítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

6. § (1) *  A nem állami szociális fenntartó részére nyújtott támogatás elszámolására, ellenőrzésére, visszafizetésére a nem állami szociális fenntartóknak járó, központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás elszámolására, ellenőrzésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(2) A nem állami szociális fenntartó a ténylegesen számfejtett és kifizetett kiegészítő pótlékról és szociális hozzájárulási adóról számol el. Ha a ténylegesen számfejtett és kifizetett kiegészítő pótlék meghaladja az előleg összegét, a fenntartó a különbözet erejéig többlettámogatásra jogosult. Visszafizetési kötelezettség esetén nem kell ügyleti kamatot fizetni, ha az elszámolásra nyitva álló határidő végéig a visszafizetési kötelezettséget teljesítik.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez

MEGYEI ÖSSZESÍTŐ a kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás utalványozásához

Megye kódja/sorszám: /
neve:
Önkormányzat A támogatás 2. § (1) bekezdése szerint
Sorszám KSH kódja PIR szám Neve meghatározott mértéke
Megye összesen:

..............................., ...... év .............hó ....... nap

P. H.

..............................................
igazgató

2. melléklet a 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez

A 2016. január és december között fizetendő kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás havi összege (Ft/fő)

OSZTÁLY
FOKOZAT A B C D E F G H I J
1 - - - - 4 740 36 190 30 690 43 046 30 046 0
2 - - - - 6 427 35 386 29 711 42 222 29 307 0
3 - - - 767 8 114 34 415 28 553 41 399 26 794 0
4 - - - 1 902 9 802 33 583 27 533 40 575 23 215 0
5 - - - 4 633 12 533 34 821 28 583 42 777 21 242 0
6 - 343 209 6 320 14 220 33 988 27 563 40 659 16 244 0
7 262 826 683 8 007 15 907 33 155 26 543 37 203 11 851 0
8 387 1 850 1 650 9 695 17 595 31 713 23 935 34 352 8 062 0
9 2 087 3 891 3 691 12 739 20 639 32 341 22 129 37 856 12 758 0
10 3 088 6 136 5 936 15 261 23 161 29 316 18 486 36 821 12 916 0
11 4 175 8 381 8 181 17 888 25 788 26 290 14 843 37 080 13 073 0
12 5 350 10 626 10 426 20 618 27 921 23 265 11 200 37 340 13 230 0
13 7 313 14 498 14 298 24 915 29 547 25 486 12 804 42 139 16 506 0
14 9 118 18 086 17 886 28 898 30 416 27 045 13 745 44 335 17 180 0

  Vissza az oldal tetejére