A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

399/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS AZ EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK KORMÁNYA KÖZÖTT

Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya (a továbbiakban: „Szerződő Felek”)

felismerve azt, hogy a gazdasági és műszaki együttműködés a szilárd, hosszú távú kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének, valamint a Szerződő Felek és népeik közötti kölcsönös bizalomnak elengedhetetlen és nélkülözhetetlen eleme;

meggyőződve arról, hogy a jelen Megállapodás ténylegesen hozzájárul a Szerződő Felek közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlődéséhez, különösen a kölcsönösen előnyös gazdasági és technológiai együttműködés továbbfejlesztéséhez

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Szerződő Felek a hatályos jogszabályok által nyújtott kereteken belül, megfelelő intézkedések meghozatalával támogatják a kölcsönösen előnyös gazdasági és műszaki együttműködés fejlődését.

2. cikk

A jelen Megállapodásban említett együttműködési területek többek között az alábbiakat foglalják magukban:

1. A Szerződő Felek közötti együttműködés és közös projektek létrehozásának előmozdítása kereskedelmi, pénzügyi, banki, ipari, idegenforgalmi szolgáltatási, műszaki, mezőgazdasági, fuvarozási, humánerőforrás-fejlesztési, vegyipari és petrolkémiai ipari, csomagolástechnikai, oktatási, távközlési és információs társadalmi, valamint vízgazdálkodási területeken.

2. A tudományos és műszaki kutatással kapcsolatos szakértelem- és információcsere előmozdítása.

3. A konkrét együttműködési programokhoz szükséges szakemberek, tudósok, mérnökök és diákok cseréjének és képzésének előmozdítása.

3. cikk

A Szerződő Felek törekednek arra, hogy az alább felsorolt eszközökkel szélesítsék és intenzívebbé tegyék együttműködésüket:

1. elősegítik a kapcsolatok építését és erősítik az együttműködést az üzleti közösségek, kormányzati intézmények, regionális és helyi szervek, a kereskedelmi és ipari kamarák között, valamint bátorítják ezen szervek képviselőinek kölcsönös látogatásait, így elősegítve a kétoldalú gazdasági és műszaki együttműködés végrehajtását;

2. üzleti információkat cserélnek a Megállapodás végrehajtásával kapcsolatban, bátorítják a vásárokon és kiállításokon történő részvételt, gazdasági és üzleti események szervezését, úgy, mint fórumok, műhelyek, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák;

3. elősegítik a két ország kis- és középvállalkozásainak nagyobb mértékű bevonását a bilaterális gazdasági kapcsolatok területén, ideértve a két ország kis- és középvállalkozásainak bevonásával megvalósuló közös programok és projektek szervezésének ösztönzését;

4. bátorítják az együttműködést konzultációs, marketing, tanácsadói, képzési és szakértői szolgáltatások nyújtásában a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken;

5. bátorítják a beruházási tevékenységet, vegyesvállalatok alapítását, vállalati képviseletek és fiókirodák létesítését a Szerződő Felek országaiban, a területükön alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően;

6. elősegítik a harmadik féllel való együttműködést, a régiók közötti és a nemzetközi szintű együttműködést a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben;

7. a Szerződő Felek által a későbbiekben elfogadott egyéb eszközök útján kiterjesztik és erősítik együttműködésüket.

4. cikk

A jelen Megállapodás keretein belül a Szerződő Felek országainak természetes és jogi személyei közötti ügyletek lebonyolításakor használatos fizetési módok és pénznemek vonatkozásában a Szerződő Felek ösztönzik bármely nemzetközileg elfogadott fizetési mód és szabadon átváltható valuta használatát, melyek széles körűen használtak nemzetközi tranzakciókban, a főbb nemzetközi tőzsdepiacokon, és amelyben az érintett Felek megállapodnak.

5. cikk

A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az valamelyik Felet arra kötelezi, hogy bármelyik nemzetközi, regionális vagy szubregionális megállapodásból vagy más, egészében vagy nagyrészt az adózással vagy a tőke mozgásával kapcsolatos megállapodásból, vagy az egészében vagy nagyrészt az adózással kapcsolatos hazai jogszabályokból eredő bármilyen elbánás, kedvezmény vagy előjog jelenlegi vagy jövőbeni hasznát kiterjessze a másik félre.

6. cikk

Szükség esetén a Felek:

a) konkrét megállapodásokat köthetnek a jelen Megállapodás alapján a fent említett együttműködési területekkel és más, közös egyetértésen alapuló speciális projektekkel kapcsolatban; és

b) állandó vagy ad hoc bizottságokat vagy munkacsoportokat állíthatnak fel, és mindegyiknek egyértelmű mandátumot adhatnak.

7. cikk

1. A jelen Megállapodás végrehajtásának biztosítása céljából a Szerződő Felek kormányai és üzleti közösségei képviselőinek részvételével Gazdasági Vegyes Bizottság (a továbbiakban: „Bizottság”) alakul. A Bizottság élére mindkét Fél társelnököt nevez ki.

2. A Bizottság közös egyetértés alapján a Felek országaiban felváltva ülésezik.

3. A Bizottság kialakítja a saját működési és eljárási szabályait.

4. A Bizottság többek között az alábbi kérdések áttekintésére jogosult:

a) a Szerződő Felek közötti gazdasági és műszaki együttműködés ösztönzése és koordinálása;

b) a jelen Megállapodás végrehajtását, valamint a jelen Megállapodásból eredő megállapodások végrehajtását célzó javaslatok előmozdítása és mérlegelése;

c) ajánlások kidolgozása a jelen Megállapodással összhangban létrejövő megállapodások vagy projektek végrehajtása során esetlegesen felmerülő akadályok megszüntetése céljából;

d) a jelen Megállapodás értelmezése és alkalmazása során felmerült viták békés megoldására való törekvés;

e) a kétoldalú gazdasági kapcsolatok új fejlesztési lehetőségeinek feltárása.

8. cikk

A jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatban a Szerződő Felek között felmerülő viták rendezése békés úton, a Bizottságon belüli konzultációk és tárgyalások révén, vagy amennyiben ezek a konzultációk és tárgyalások nem rendezik a vitát, diplomáciai csatornákon keresztül történik.

9. cikk

1. A jelen Megállapodás semmilyen módon nem sértheti Magyarországnak, mint az Európai Unió tagállamának, valamint az Egyesült Arab Emírségeknek, mint az Öböl Menti Arab Államok Együttműködési Tanácsa tagállamának a kötelezettségeit, és e kötelezettségek hatálya alá tartozik. Következésképpen a jelen Megállapodás rendelkezései sem egészben, sem részben nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, hogy azok érvénytelenítik, módosítják, vagy más módon befolyásolják Magyarországnak az Európai Uniót létrehozó Szerződésekből, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából eredő kötelezettségeit, továbbá az Egyesült Arab Emírségeknek az Öböl Menti Arab Államok Együttműködési Tanácsa alapját képező Szerződésekből eredő kötelezettségeit.

2. A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy azok a Feleket arra kötelezik, hogy bármelyik olyan meglévő vagy jövőbeni közös piaci, szabadkereskedelmi, vámuniós vagy hasonló nemzetközi megállapodásból eredő bármilyen elbánás, kedvezmény vagy előjog jelenlegi vagy jövőbeni előnyeit kiterjesszék a másik félre, amelynek a Szerződő Felek jelenleg tagjai vagy a későbbiekben tagjai lehetnek.

10. cikk

A jelen Megállapodás rendelkezései és szövege a Szerződő Felek közötti írásos megállapodás alapján módosítható a felek közös megegyezése alapján. A jelen Megállapodásra vonatkozó bármilyen módosítás a jelen Megállapodás 11. cikke értelmében lép hatályba.

11. cikk

1. A jelen Megállapodás azon utolsó értesítés kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba, mikor a Fél diplomáciai csatornákon keresztül írásban értesíti a másik Felet a Megállapodás végrehajtásához szükséges belső jogi követelmények teljesüléséről.

2. Jelen Megállapodás hatálybalépésének időpontjától számított öt (5) évig marad hatályban, valamint automatikusan megújul újabb öt (5) év hosszúságú időszakokra, kivéve, ha bármely Fél a diplomáciai csatornákon keresztül írásban minimum hat (6) hónappal hatályának lejárta előtt arról tájékoztatja a másik Felet, hogy a jelen Megállapodást meg kívánja szüntetni.

12. cikk

A jelen Megállapodás megszüntetése nem befolyásolja a jelen Megállapodás alapján kötött, illetve végzett konkrét megállapodások, projektek, szerződések, tevékenységek vagy kötelezettségvállalások érvényességét vagy időtartamát az említett konkrét megállapodások, projektek vagy tevékenységek befejezéséig, hacsak a Szerződő Felek másképp nem döntenek.

FENTIEK HITELÉÜL, az alulírottak Kormányuktól kapott kellő felhatalmazás birtokában aláírták a Megállapodást.

Készült Budapesten, 2015. szeptember 15-én, két eredeti példányban, magyar, arab és angol nyelven, mindegyik szöveg egyformán hiteles. Értelmezési vita esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA RÉSZÉRŐL EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK KORMÁNYA RÉSZÉRŐL

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES FOR ECONOMIC AND TECHNICAL CO-OPERATION

The Government of Hungary and the Government of the United Arab Emirates hereinafter referred to as “the Contracting Parties”;

Recognizing that economic and technical cooperation is an essential and indispensable component of the development of bilateral relations on a firm, long-term basis and of mutual confidence between the Contracting Parties and their respective peoples;

Convinced that this Agreement will contribute to the development of the economic and commercial relations between the Contracting Parties in the new reality and in particular to the enhancement of the mutually beneficial economic, technical and technological cooperation;

Have agreed on the following:

Article 1

The Contracting Parties shall promote, within the framework of their respective legislation in force, by taking proper measures the further development of mutually advantageous economic and technical cooperation.

Article 2

The fields of cooperation based on this Agreement include, inter alia, the following items:

1. Encouragement of establishing cooperation and joint projects between the Contracting Parties in the field of trade, finance, banking, industry, touristic services, technical development, agriculture, transport, human resource development, chemical and petrochemical industry, packaging technology, education, telecommunications and information society and water management.

2. Encouragement of exchange of information and expertise relating to scientific and technical research.

3. Encouragement of exchange and training of specialists, scientists, technicians and students required for specific cooperation programs.

Article 3

The Contracting Parties shall endeavor to broaden and intensify their cooperation through the following means:

1. Promoting the links and strengthening the cooperation between the business communities, government institutions, regional and local entities, chambers of commerce and industry, and promoting the visits of their representatives aiming to implement bilateral economic and technical cooperation;

2. Exchange of business information related to the implementation of this agreement, encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing economic and business events, such as forums, workshops, seminars, symposia and conferences;

3. Promoting the stronger participation of Small and Medium size Enterprises (SMEs) in bilateral economic relations, including encouragement of establishing joint programs and projects involving SMEs from both countries;

4. Encouraging the cooperation in providing consulting, marketing, advisory, training and expert services in the areas of mutual interest;

5. Encouraging the investment activities, the establishment of joint ventures; establishment of company representatives and branch offices in the countries of the Contracting Parties according to their national laws and regulations;

6. Promoting third party cooperation, inter-regional cooperation and cooperation at international level on issues of mutual interest; and

7. Any other means agreed upon by the Contracting Parties later, to expand and strengthen their cooperation.

Article 4

For the method of payment and currency used for transactions concluded between natural and legal persons of the countries of the Contracting Parties within the framework of this Agreement, the Contracting Parties shall encourage the utilization of any international method of payment and freely convertible currencies that are widely used to make payments for international transactions and widely exchanged in principal international exchange markets and agreed upon between the Contracting Parties concerned.

Article 5

Nothing in this Agreement shall be constructed as to oblige either Contracting Party to extend to the other present or future benefit of any treatment, preference or privilege resulting from any international, regional or sub-regional agreement or other arrangement relating wholly or mainly to taxation, or movement of capital or any domestic legislation relating wholly or mainly to taxation.

Article 6

If deemed necessary, the Contracting Parties may:

a) conclude specific agreements to be based on this Agreement concerning the fields of cooperation referred above and other special projects that may be agreed upon between them; and

b) establish standing or ad hoc committees or working groups and assign a clear mandate to each of them.

Article 7

1. With a view to ensuring the implementation of this Agreement, a Joint Economic Committee (hereinafter referred to as “the Committee”) shall be established composing of representatives of government and business community from the Contracting Parties. Each Contracting Party shall appoint a co-Chair of the Committee.

2. The Committee shall meet on mutual consent alternately in the countries of the Contracting Parties.

3. The Committee shall establish its own rules of working procedures.

4. The Committee shall consider, inter alias, the following:

a) Encouraging and coordinating the economic and technical cooperation between the Contracting Parties;

b) Promoting and considering proposals aimed at the implementation of this Agreement and specific agreements resulting therefrom;

c) Working out recommendations for the purposes of removing obstacles that may arise during the execution of any agreement or project that may be established in accordance with this Agreement;

d) Endeavoring to amicably resolve disputes arising from the interpretation or application of this Agreement; and

e) Identifying new development opportunities for the bilateral economic relations.

Article 8

Any dispute that may arise from the interpretation or the implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations and negotiations within the Committee or, if those consultations or negotiations fail to resolve the dispute, through diplomatic channels between the Contracting Parties.

Article 9

1. This Agreement shall in no way affect the obligations of Hungary as the member state of the European Union and the obligations of the United Arab Emirates as the member state of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC), and is subject to those obligations. Consequently, the provisions of this Agreement shall not be quoted or interpreted, neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of Hungary arising from the Treaties on which the European Union is founded, as well as from the primary and secondary law of the European Union, and the obligations of the United Arab Emirates arising from the Treaties on which the GCC is founded.

2. Nothing in this Agreement shall be constructed as to oblige the Contracting Parties to extend to the other present, or future benefit of any treatment, preference or privilege resulting from any existing or future common market, free trade area, Customs Union or similar international agreement to which any of the countries of the Contracting Parties is or may become a member.

Article 10

The provisions or any texts of this Agreement may be amended by written agreement between the Contracting Parties, on the basis of mutual consent; any amendment to this Agreement shall enter into force in accordance with Article (11) of this Agreement.

Article 11

1. This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following the receipt of the last notification when a Contracting Party notifies the other in writing through the diplomatic channels of the completion of the internal requirements necessary for the implementation of this Agreement.

2. This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and shall automatically be renewed for successive 5 year periods, unless either Contracting Party notifies the other in writing through the diplomatic channels about its intention to terminate this Agreement at least six (6) months prior to its expiry.

Article 12

The termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any specific agreements, projects, contracts, activities or commitments made under the present Agreement until the completion of such specific agreements, projects, contracts, activities or commitments unless otherwise agreed by the Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Budapest on 15th of September 2015, in two originals each, in the Hungarian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF HUNGARY FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 11. Cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére