A jogszabály mai napon ( 2020.10.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § *  (1) *  E rendelet hatálya az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által

a) a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása - ideértve a megújuló energiaforrás alkalmazásával kombinált beruházást is - megvalósítását célzó kiemelt,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja terhére finanszírozott, közszféra szervezet által, az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) mint konzorciumi tag közreműködésével megvalósítandó épületenergetikai célú

projektekre terjed ki.

(2) *  E rendelet hatálya nem terjed ki a szakaszolt projektekre, valamint az egyházi jogi személyek, villamosenergia-szolgáltatók, földgázszolgáltatók és távhőszolgáltatók, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat projektjeire.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. előkészítés: a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 5. melléklet 2. pont 2.1.1 alpontja szerinti költség alapját képező tevékenység vagy dokumentum,

2. kedvezményezett: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 14. pontja szerinti szervezet,

2a. *  kiemelt projekt: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 16. pontja szerinti projekt,

3. konzorcium: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti együttműködés,

4. konzorciumvezető: konzorcium kedvezményezett esetén a konzorciumi szerződésben ekként nevesített személy,

5. *  közszféra szervezet: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti szervezet,

5a. *  szakaszolt projekt: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 49. pontja szerinti projekt,

5b. *  szakpolitikai felelős: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti feladatokat ellátó személy,

6. támogatási szerződés: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 54. pontja szerinti szerződés,

7. végső kedvezményezett: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 66. pontja szerinti kedvezményezett,

8. * 

II. FEJEZET

AZ INTÉZMÉNYRENDSZER

3. A miniszter feladatai

3. § (1) A miniszter gondoskodik az 1. § szerinti projektek határidőben történő megvalósításáról.

(2) *  A miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatait a Társaság (a továbbiakban: Társaság) bevonásával látja el.

4. § A miniszter

a) összehangolja az 1. § szerinti projektekkel kapcsolatban hatáskörrel rendelkező szervezetek tevékenységét, módszereket és követelményeket dolgoz ki a támogatáspolitikai intézkedésekhez,

b) figyelemmel kíséri az 1. § szerinti projektek megvalósítását, összehangolja a vonatkozó energetikai célú fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott támogatások felhasználását,

c) a szakpolitikai felelőssel együttműködve meghatározza az 1. § szerinti projektek ütemezését,

d) az a)-c) pontban meghatározott feladatokkal összefüggésben együttműködik a hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal és az érintett szakpolitikai felelőssel.

5. § (1) A miniszter az 1. § szerinti projektek megvalósításával összefüggésben a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezetektől tájékoztatást kérhet a nemzetközi kötelezettséget tartalmazó dokumentumokban - így különösen az Európai Unió valamely pénzügyi alapjából finanszírozott támogatási programban - kitűzött célok megvalósulásának nyomon követése, és az 1. § szerinti projektek megvalósítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok személyes adatot nem tartalmazhatnak.

(3) A miniszter köteles az általa kezelt adatok eredeti védelmi szintjének fenntartásáról gondoskodni. Az e rendeletben foglalt intézkedések megvalósításával összefüggésben a miniszter kizárólag a Társaság és a szakpolitikai felelős számára továbbíthat adatot.

(4) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a Társaság útján, eredeti formájukban, elektronikus formában vagy papír alapon tartja nyilván.

(5) Az 1. § szerinti projektek határidőben történő megvalósítása érdekében a miniszter és a szakpolitikai felelős gondoskodnak az irányításuk alá tartozó szervezetek együttműködéséről. A szakpolitikai felelős és az irányítása alá tartozó szervezetek térítésmentesen kötelesek információt és adatot szolgáltatni a miniszter részére.

4. A Társaság feladatai

6. § *  (1) A Társaság az 1. § (1) bekezdése szerinti projektek tekintetében

a) szükség esetén javaslatot tesz a nemzeti fejlesztési miniszternek és a szakpolitikai felelősnek a projekteket érintő jogszabályok módosítására, együttműködve a projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal,

b) a nemzeti fejlesztési miniszter döntése alapján közreműködik a kormányzati intézkedések végrehajtásában, a projekteket érintő miniszteri beszámolók, tájékoztatók előkészítésében,

c) kapcsolatot tart a nemzeti fejlesztési miniszter és a szakpolitikai felelős irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős szervezettel, valamint a projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal,

d) negyedévente jelentést készít a nemzeti fejlesztési miniszter részére a tevékenységéről és a projektek előrehaladásáról, továbbá haladéktalanul tájékoztatja - az ok megjelölésével - a minisztert, ha a projektek megvalósítása késedelmet szenvedhet,

e) ha a Társaság a konzorciumvezető, ellátja a konzorcium tagjainak az irányító hatóság felé való képviseletét, és

f) ellát minden olyan feladatot, amelyet jogszabály, kormányhatározat vagy a tulajdonosi joggyakorló utasításával a hatáskörébe utal.

(2) A Társaság az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti projektek tekintetében, az (1) bekezdésben foglaltak mellett, konzorciumvezetőként

a) előkészíti a projektet,

b) a támogatást igénylő - a támogatási szerződés megkötését követően kedvezményezett - konzorcium konzorciumvezetőjeként ellátja a projekt megvalósításával összefüggő projektmenedzsment feladatokat,

c) lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat, kiválasztja a nyertes ajánlattevőket, és szükség esetén aláírja a keretmegállapodásokat, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 104. §-ában foglaltak figyelembevételével,

d) ellátja a műszaki ellenőri feladatokat.

(3) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti projektek tekintetében, az (1) bekezdésben foglaltak mellett, konzorciumvezetőként vagy - ha a konzorciumi megállapodás erre feljogosítja - konzorciumi tagként

a) lebonyolíthatja a végső kedvezményezett nevében eljárva, annak meghatalmazása alapján a közbeszerzési eljárásokat, és kiválaszthatja a nyertes ajánlattevőket,

b) keretmegállapodásos eljárások esetén a nyertes ajánlattevőkkel - a végső kedvezményezett nevében és annak javára, annak meghatalmazása alapján - aláírhatja a keretmegállapodásokat, a Kbt. 104. §-ában foglaltak figyelembevételével, és

c) elláthatja a projektek megvalósításával kapcsolatos tervezési és műszaki ellenőri feladatokat.

III. FEJEZET

AZ 1. § SZERINTI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAI

7. § (1) *  Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti projektek esetén a Társasággal mint konzorciumvezetővel, az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti projektek esetén a Társasággal mint konzorciumvezetővel vagy konzorciumi taggal kell megkötni a támogatási szerződést.

(2) *  Ha a Társaság a konzorciumvezető, a végső kedvezményezettet konzorciumi tagként kell rögzíteni.

(3) *  A konzorciumban részt vevő konzorciumi tagok a konzorciumi megállapodásban rögzítik feladataikat, jogaikat és kötelezettségeiket, valamint a feladatok ellátására vonatkozó költségtípusok és az egyéb elszámolható költségek konzorciumi tagok közötti megosztását, amely a támogatási szerződés mellékletét képezi.

(4) A Társaság az 1. § szerinti projektek megvalósításából nem szerezhet vagyont, a létrehozott vagyont és az előállított szellemi terméket térítésmentesen át kell adnia más konzorciumi tag részére.

(5) *  Ha az 1. § szerinti projekt megvalósításával összefüggésben el nem számolható költség merül fel, azt az a konzorciumi tag köteles finanszírozni, amelynél az adott költség felmerült, azzal, hogy a bírságot, büntetést az a konzorciumi tag viseli, amelynek a bírságra, büntetésre okot adó esemény felróható.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. Hatályba léptető rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § *  E rendeletnek az egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról szóló 57/2017. (III. 20.) Korm. rendelettel módosított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére