A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2016. (I. 20.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Gazdasági együttműködési Megállapodás az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya és Magyarország Kormánya között

Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő felek),

azzal az óhajjal, hogy fokozzák a két ország között hosszú ideje fennálló kétoldalú kapcsolatokon alapuló gazdasági együttműködést;

attól a szándéktól vezérelve, hogy együttműködésük hosszú távú és kölcsönösen előnyt jelentő alapon történő fejlesztése és élénkítése érdekében folytassák és megerősítsék a fennálló hagyományos gazdasági együttműködést;

meggyőződve a további együttműködés kedvező feltételeit és megfelelő alapját létrehozó kétoldalú jogi keret elmélyítésének szükségességéről;

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Szerződő felek - összhangban a vonatkozó hatályos nemzeti jogszabályaikkal és nemzetközi jogszabályok, kötelezettségvállalások, valamint azon szerződések rendelkezéseivel, melyekben a Szerződő felek államai részesek - előmozdítják a kölcsönös előnyöket jelentő gazdasági együttműködés bővítését és diverzifikálását.

2. cikk

Gazdasági kapcsolataik jelenlegi helyzetét és fejlesztésének lehetőségeit figyelembe véve a Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a hosszú távú együttműködés feltételei kedvezőek, többek között a következő területeken:

a) infrastruktúra-fejlesztés;

b) közlekedés és a kapcsolódó infrastruktúra, logisztika;

c) járműipar;

d) vízgazdálkodás;

e) a természeti erőforrások és a környezet védelme;

f) mezőgazdaság és élelmiszeripar;

g) egészségügy és egészségipar;

h) tudomány és technológia;

i) kutatás és fejlesztés;

j) oktatás és humán erőforrás-fejlesztés;

k) idegenforgalom;

l) bank, biztosító és pénzügyi intézmények;

m) befektetési és gazdaság-finanszírozási projektek;

n) kis- és középvállalkozások (KKV-k).

3. cikk

A Szerződő felek szélesebb körű és fokozottabb együttműködésre törekednek az alábbiakban meghatározott módon:

a) a gazdasági döntéshozók, kormányzati intézmények, szakmai szervezetek, üzleti szövetségek, kereskedelmi és iparkamarák, regionális és helyi szereplők közötti kapcsolatok előmozdítása, a kölcsönös érdeklődésre számot tartó gazdasági információk cseréjének, valamint hivatalos, szakmai és üzleti delegációk látogatásának ösztönzése;

b) a fejlesztési prioritásokhoz, nemzeti fejlesztési programokhoz és projektekhez kapcsolódó információk cseréje az üzleti szereplők fejlesztési projektekben való részvételének elősegítése érdekében;

c) új kapcsolatok kialakításának ösztönzése a két ország üzleti körei között és a meglévők bővítése látogatások, találkozók és a magánszemélyek, valamint vállalkozások közötti egyéb interakciók révén;

d) üzleti információcsere a jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatban, a vásárokon és kiállításokon való részvétel ösztönzése, üzleti rendezvények, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezése;

e) a magánszektorba tartozó kis- és középvállalkozások kétoldalú gazdasági együttműködésekben való részvételének előmozdítása;

f) a konzultációs, marketing, tanácsadó és szakértői szolgáltatásokban való együttműködés ösztönzése a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken;

g) a befektetői együttműködés, a közös vállalkozások és a vállalati képviseleti irodák létrehozásának támogatása;

h) a régiók közötti együttműködés, valamint a nemzetközi együttműködés támogatása a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken;

i) az együttműködés kiterjesztése és erősítése érdekében a Szerződő felek által a későbbiekben meghatározott egyéb módszerekkel;

j) tudományos együttműködés, felsőoktatás és kutatói mobilitás elősegítése a Szerződő Felek számára hangsúlyosan fontos területeken, új tudományos és mobilitási közös projektek és programok ösztönzése.

4. cikk

(1) A jelen Megállapodás végrehajtása érdekében létrejön a Magyar-Iráni Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), mely a Szerződő Felek képviselőiből áll. Mindegyik Fél társelnököt nevez ki a Bizottság vezetőjéül. A Bizottság a Szerződő felek bármelyikének kérésére rendszeresen ülésezik, felváltva Magyarországon és Iránban.

(2) A Bizottság feladatai közé tartoznak különösen a következők:

a) a kétoldalú gazdasági kapcsolatok ösztönzése és fejlesztése,

b) a jövőbeli gazdasági együttműködés továbbfejlesztésére irányuló lehetőségek meghatározása,

c) a két ország vállalkozásai közötti gazdasági együttműködés feltételeinek javítására vonatkozó javaslatok megfogalmazása,

d) javaslattétel a jelen Megállapodás alkalmazására vonatkozóan.

(3) Amennyiben szükséges, a Bizottság az együttműködés meghatározott területeivel foglalkozó munkacsoportokat és albizottságokat hoz létre.

(4) A Bizottság eljárási szabályzata az első ülésen kerül meghatározásra. A Szerződő felek vonatkozó nemzeti jogszabályaikkal összhangban a Bizottság tevékenységével kapcsolatos költségeket önmaguk viselik.

5. cikk

(1) A jelen Megállapodás szerinti együttműködés a Szerződő felek nemzeti törvényei és rendelkezései szerint, a nemzetközi jog általánosan elfogadott normáinak és elveinek betartása mellett kerül végrehajtásra, nem érintve a Szerződő felek más olyan kétoldalú, regionális vagy többoldalú megállapodásokban vállalt kötelezettségeinek teljesítését, amelyekben részesek.

(2) Következésképpen e Megállapodás rendelkezéseire sem együttesen sem önmagukban nem lehet úgy hivatkozni, illetve azok nem értelmezhetők oly módon, mely a Szerződő Feleknek a jelen Cikk 1. bekezdésében kikötött kötelezettségeit érvénytelenítené, módosítaná vagy egyéb módon befolyásolná.

(3) A jelen Megállapodás nem befolyásolja Magyarország Európai Unióbeli tagságából eredő jogait és kötelezettségeit.

6. cikk

A jelen Megállapodás rendelkezései a Szerződő felek kölcsönös megegyezésével módosíthatók, amely módosítások a jelen Megállapodás 8. cikke szerint lépnek hatályba.

7. cikk

A jelen Megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatban felmerülő vitákat a Szerződő felek közötti egyeztetések és tárgyalások révén, diplomáciai úton rendezik.

8. cikk

(1) A jelen Megállapodás az utolsó értesítés kézhezvételét követő harmincadik napon lép hatályba, mikor a Szerződő felek diplomáciai csatornákon keresztül értesítik egymást arról, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárásoknak eleget tettek.

(2) Jelen Megállapodás határozatlan ideig marad hatályban. A Megállapodást bármely Szerződő fél felmondhatja a másik Szerződő félhez diplomáciai úton intézett írásos értesítéssel. Ebben az esetben a Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított hat hónap elteltével veszti hatályát.

9. cikk

A jelen Megállapodás megszűnése nincs hatással a jelen Megállapodás értelmében született más külön megállapodások, projektek vagy tevékenységek érvényességére vagy időtartamára azok teljesítéséig, hacsak a Szerződő felek másként nem állapodnak meg.

Készült és aláírásra került Teheránban, 2015. november 30-án, ami megfelel 1394. Azar 9. napjának két eredeti példányban, magyar, perzsa és angol nyelven, valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya részéről Az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya részéről

Agreement Between The Government of Hungary And The Government of the Islamic Republic Of Iran On Economic Cooperation

The Government of Hungary and the Government of the Islamic Republic of Iran (hereinafter referred to as “the Contracting Parties”),

Desiring to enhance the economic cooperation based on the long-standing bilateral relations between the two countries,

Wishing to continue and reinforce their existing traditional economic cooperation, with a view to developing and intensifying it on long-term and mutually beneficial basis,

Convinced of the necessity of deepening the bilateral legal framework establishing favourable conditions and suitable basis for further cooperation,

Have agreed as follows:

Article (1)

The Contracting Parties shall promote the expansion and diversification of mutually advantageous economic cooperation in accordance with the respective national legislation in force and the provisions of international laws and commitments binding each Contracting Party or those treaties in which the states of the Contracting Parties participate.

Article (2)

Considering the current state and perspectives of developing their economic relations, the Contracting Parties agree that favourable conditions for long-term cooperation exist, inter alia, but not exclusively, in the following areas:

a) infrastructure development,

b) transport and related infrastructure, logistics,

c) automotive industry,

d) water management,

e) protection of natural resources and environment,

f) agriculture and food industry,

g) healthcare and health industry,

h) science and technology,

i) research and development,

j) education and human resources development,

k) tourism,

l) bank, insurance and financial institutions,

m) investment and finance of economic projects,

n) small and medium-sized enterprises(SMEs).

Article (3)

The Contracting Parties shall endeavour to broaden and intensify their cooperation through the following means:

a) promotion of cooperation between economic policy-makers, government institutions, professional organizations, business federations, chambers of commerce and industry, regional and local entities, encouraging the exchange of economic information of mutual interest, as well as the visits of their official, expert and business delegations,

b) exchange of information on development priorities, national development programs and projects facilitating the participation of business operators in development projects,

c) encouragement of establishing new contacts and broadening the existing ones between the business circles of the two countries through visits, meetings and other interactions between individuals and enterprises,

d) exchange of business information related to the implementation of this Agreement, encouragement of participation in fairs and exhibitions, organization of business events, seminars, symposia and conferences,

e) promotion of the participation of small and medium-sized private sector enterprises in the bilateral economic cooperation undertakings,

f) encouragement of cooperation in consultancy, marketing, advisory and expert services in the areas of mutual interest,

g) promotion of investment cooperation, the establishment of joint ventures and company representation offices,

h) promotion of inter-regional cooperation and cooperation on international level on issues of mutual interest,

i) any other means agreed upon by the Contracting Parties later, in order to expand and strengthen their cooperation,

j) promotion of scientific cooperation, higher education and researcher mobility in the fields of accentuated importance for the Contracting Parties, the encouragement of new scientific and mobility joint projects and programs.

Article (4)

(1) In order to ensure the implementation of this Agreement, the Hungarian-Iranian Joint Commission on Economic Cooperation (hereinafter referred to as the Commission) shall be established with the participation of the representatives of the Contracting Parties. Each Party shall designate a co-chair as the head of the Commission. The Commission shall be convened upon request of either Contracting Party, regularly and alternately in Hungary and Iran.

(2) The duties of the Commission shall comprise, in particular, the following:

a) encouraging and developing bilateral economic relations,

b) identifying opportunities for the further development of economic cooperation,

c) drawing up suggestions for the improvement of terms for the economic cooperation between enterprises of both countries,

d) making proposals for the application of the present Agreement.

(3) If necessary, the Commission will establish working groups and subcommittees dealing with certain areas of cooperation.

(4) The rules of procedure of the Commission shall be defined at its first session. In accordance with their respective national legislations, the Contracting Parties shall bear the expenses related to the activity of the Commission individually.

Article (5)

(1) Cooperation pursuant to the present Agreement shall be carried out in accordance with the national laws and regulations of the Contracting Parties and the observance of generally recognized norms and principles of international law and without prejudice to the fulfilment of the obligations undertaken by the Contracting Parties under other bilateral, regional or multilateral agreements to which they are party.

(2) Consequently the provisions of the present Agreement shall not be invoked or interpreted neither in whole, nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of the Contracting Parties set out in paragraph (1) of this Article.

(3) This agreement shall not affect the rights and obligations resulting from the membership of Hungary in the European Union.

Article (6)

The provisions of the present Agreement may be amended by mutual consent of the Contracting Parties and shall come into force in accordance with Article (8) of the present Agreement.

Article (7)

Disputes concerning the application or interpretation of the present Agreement shall be settled through diplomatic channels by consultations and negotiations between the Contracting Parties.

Article (8)

(1) The present Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the receipt of the last notification delivered through diplomatic channels, by which the Contracting Parties notify each other of the completion of the necessary internal legal procedures for the entry into force of this Agreement.

(2) The present Agreement shall be valid for an indefinite period of time. Either Contracting Party may terminate the Agreement by giving written notice through diplomatic channels to the other Contracting Party. If such notice is given, the Agreement shall be terminated six months following the receipt of the notice.

Article (9)

The termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any specific agreement or projects or activities made under the present Agreement until the completion of such specific agreements, projects or activities, unless the Contracting Parties agree otherwise.

Done and signed in Tehran on the 30th of November 2015 corresponding to 9th of Azar 1394 in two originals in Hungarian, Persian and English languages, all of which being equally authentic. In case of different interpretations, the English version shall prevail.

For The Government Of Hungary For The Government Of The Islamic Republic Of Iran”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére