A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/2016. (I. 11.) MvM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állománya teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az azok alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, valamint a minősítés tartalmi és eljárási szabályairól

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 15. pont a) alpontjában és 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el.

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. értékelő vezető: a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve akire a munkáltatói jogkör gyakorlója - a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 20. § (2) bekezdése alkalmazásával - a teljesítményértékelés ajánlott elemeinek értékelésével kapcsolatos jogkört átruházza;

2. értékelt személy: az Információs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hivatásos állományának tagja (a továbbiakban: hivatásos állomány tagja), akinek a teljesítményét e rendeletben meghatározott szabályok szerint kell értékelni;

3. fejlesztési célok: az egyén fejlődését és a munkavégzést együttesen támogató olyan célok, amelyek lehetnek munkavégzéshez kötődőek és a munkavégzésen kívüliek;

4. kompetencia: a polgári hírszerzési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátásához szükséges ismeret, jártasság, készség, képesség, szociális szerep vagy érték, az én-kép, valamint az alkalmazást segítő személyiségvonások és a hatékonysági motiváció együttese;

5. kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott teljesítményértékelési kötelező elem;

6. kontrollvezető: az értékelő vezető legalább osztályvezetői besorolású szolgálati elöljárója;

7. munkavégzésen kívüli fejlesztési cél: az értékelő vezető által támogatott, intézményes keretek között zajló iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzés, illetve önképzés eredményeként elérendő cél, amely elősegíti a hivatali feladatok ellátásához szükséges ismeret, jártasság, készség és képesség alkalmazását;

8. munkavégzéshez kötődő fejlesztési cél: az értékelő vezető által irányított, támogatott, a munkavégzéshez kapcsolódó tudatos egyéni fejlesztés;

9. vezető besorolású értékelt személy: osztályvezető, vagy annál magasabb besorolású vezető.

2. Az egyéni teljesítményértékelés ajánlott elemei

2. § A hivatásos állomány tagja vonatkozásában az értékelő vezetőnek a teljesítményértékelés ajánlott elemeit a teljesítményértékelés kötelező elemeinek egész tárgyévre vonatkozó értékelésével, mérésével egyidejűleg kell értékelnie.

3. § (1) A Korm. rendeletben meghatározott kötelező elemeken túl

a) kompetenciákat,

b) fejlesztési célokat,

c) vezető besorolású értékelt személy részére stratégiai egyéni teljesítménykövetelményeket lehet meghatározni.

(2) Az értékelt személy részére a teljesítményértékelés ajánlott elemeként az (1) bekezdésben meghatározott elemeken túl meg lehet határozni év közbeni többletfeladatokat is.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ajánlott elemek tárgyévi alkalmazásáról vagy mellőzéséről a Hivatal főigazgatója a tárgyévet megelőző év december 31-ig dönt.

(4) Az ajánlott elemek alkalmazásáról szóló döntés esetén a főigazgató rendelkezik arról, hogy mely ajánlott elemek alkalmazása kötelező.

3. Az ajánlott elemek meghatározása

4. § (1) Ha a 3. § (3) bekezdése alapján a Hivatal főigazgatója a teljesítményértékelés ajánlott elemeinek az alkalmazásáról döntött, azokat e § rendelkezései szerint kell meghatározni.

(2) Az ajánlott elemeket az értékelő vezető - az értékelt személlyel történt előzetes megbeszélést követően - a teljesítményértékelés kötelező elemeinek meghatározásával egyidejűleg határozza meg és azokról a tárgyév február 15. és március 15. között tájékoztatja az értékelt személyt.

(3) Az értékelő vezető a hivatásos állomány tagja teljesítményértékelésében az 1. mellékletben meghatározott, a besorolásának megfelelő kompetencia csoportba tartozó kompetencia-elemek közül legalább három, legfeljebb hat, a szolgálati beosztás ellátása szempontjából leginkább releváns értékelendő kompetenciát határoz meg.

(4) Az értékelő vezető a tárgyévre vonatkozóan legalább egy, legfeljebb kettő fejlesztési célt határozhat meg.

(5) Az értékelő vezető a vezető besorolású értékelt személy részére évente legalább egy, legfeljebb három, a szervezeti teljesítménycél meghatározásból levezetett stratégiai egyéni teljesítménykövetelményt határoz meg.

(6) Év közbeni többletfeladatot a tárgyév július 15-éig lehet meghatározni.

(7) Ha az értékelt személy jogviszonya év közben keletkezik, a próbaidő leteltéig meg kell határozni részére az ajánlott elemeket.

4. Az ajánlott elemek értékelése

5. § (1) Az ajánlott elemek értékelését az értékelő vezető a (2) bekezdés kivételével, a kötelező elemekkel egységes értékelő lapon, a közszolgálati teljesítményértékelés végrehajtását szolgáló informatikai rendszer felhasználásával végzi el.

(2) Az ajánlott elemeken belül a kompetencia megfelelés értékelési szempontjait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A hivatásos állomány tagja teljesítményértékelését egy irattári példányban ki kell nyomtatni és az érintettel az értékelő megbeszélés keretében kell ismertetni. A hivatásos állomány tagja számára az értékelést elektronikus formában kell hozzáférhetővé tenni, kérésére számára az irattári példányból másolatot kell biztosítani.

(4) Ha az értékelt személy jogviszonya év közben megszűnik, vagy ha a szolgálatteljesítéstől való előre tervezett tartós távolléte előreláthatóan nem ér véget a soron következő teljesítményértékelésig, az ajánlott elemek értékelését akkor is el kell végezni, ha kevesebb, mint két hónapig állt az értékelő vezetőjének az irányítása alatt.

(5) Ha az értékelt személy szolgálati beosztása a tárgyév során módosul,

a) a korábbi szolgálati beosztásában a korábbi szolgálati beosztás szerint illetékes értékelő vezető végzi el az ajánlott elemek értékelését,

b) az új szolgálati beosztásban az új szolgálati beosztás szerint illetékes értékelő vezető az értékelt személy szolgálatba állását követő harminc napon belül új ajánlott elemeket állapít meg.

6. § A Hivatal főigazgatóját és főigazgató-helyetteseit a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter értékeli.

7. § (1) A kontrollvezető jogosult az értékelő vezető által meghatározott teljesítményértékelési elemeket módosítani vagy kiegészíteni, továbbá indokolt esetben az értékelő vezető által elkészített teljesítményértékelést megváltoztatni.

(2) A kontrollvezető az értékelő megbeszélésen részt vehet, az értékelő vezető vagy az értékelt személy együttes kérésére köteles azon részt venni.

5. A teljesítményértékelés kötelező és ajánlott elemeinek súlyozása

8. § (1) A teljesítményértékelés egyes elemei értékelésének, illetve mérésének az eredményeit a teljesítményszint meghatározásakor a (2)-(4) bekezdések szerinti súlyozott értékekkel kell figyelembe venni.

(2) Vezető besorolású értékelt személy esetén az egyes elemek súlyozása:

a) munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 30%,

b) kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 15%,

c) egyéni fejlesztési célok: 5%,

d) kompetencia megfelelés értékelése: 15%,

e) stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények: 15%,

f) szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 20%.

(3) A tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő értékelt személy esetén az egyes elemek súlyozása:

a) munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 35%,

b) kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 25%,

c) egyéni fejlesztési célok: 10%,

d) kompetencia megfelelés értékelése: 15%,

e) szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 15%.

(4) A tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő értékelt személy esetén az egyes elemek súlyozása:

a) munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 40%,

b) kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 30%,

c) egyéni fejlesztési célok: 10%,

d) kompetencia megfelelés értékelése: 15%,

e) szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 5%.

(5) A hivatásos állomány Hivatalon kívül, valamely más szervnél szolgálatot teljesítő tagja teljesítményértékelése során a szervezeti teljesítmény értékét - súlyszám hiányában - egyenlő arányban el kell osztani a munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények és a kompetencia alapú munkamagatartás értékelése között.

(6) Az év közbeni többletfeladatokat a munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények körében kell értékelni.

(7) Ha a teljesítményértékelés ajánlott elemei kötelező alkalmazását csak egyes elemek vonatkozásában rendelte el a Hivatal főigazgatója, akkor a mellőzött ajánlott elem súlyszámát egyenlő arányban el kell osztani az értékelt ajánlott elemek között.

9. § (1) Ha a Hivatal főigazgatója az ajánlott elemek mellőzéséről döntött, a kötelező elemek és a szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszintet az egyéni teljesítményszint meghatározásakor a (2)-(4) bekezdések szerinti súlyozott értékekkel kell figyelembe venni.

(2) Vezető besorolású értékelt személy esetén az egyes elemek súlyozása:

a) munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 35%,

b) kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 25%,

c) szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 40%.

(3) A tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő értékelt személy esetén az egyes elemek súlyozása:

a) munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 40%,

b) kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 35%,

c) szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 25%.

(4) A tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő értékelt személy esetén az egyes elemek súlyozása:

a) munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 40%,

b) kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 40%,

c) szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 20%.

6. A minősítés

10. § (1) Az értékelő vezető a tárgyévre vonatkozó minősítési javaslatát az éves teljesítményértékelés eredményére figyelemmel készíti el a 3. melléklet szerinti minősítő lapon, egy példányban. A minősítési javaslatot a kontrollvezető felülvizsgálja és ha ő a minősített személy állományilletékes parancsnoka is, a tárgyévet követő év március 15-ig jóváhagyja. Ha a kontrollvezető nem az állományilletékes parancsnok, a felülvizsgálatot követően, egyetértése esetén a minősítést az állományilletékes parancsnokhoz felterjeszti jóváhagyásra.

(2) Az állományilletékes parancsnok a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró részére felterjeszti a minősítést, ha az a 11. § (2) bekezdése szerinti javaslatot tartalmaz, és annak elbírálása nem tartozik hatáskörébe.

11. § (1) A minősítés az alábbi elemekre kiterjedő szöveges értékelést tartalmazza:

a) a minősített képességeinek és szolgálatteljesítéssel összefüggő személyes tulajdonságainak értékelését a kompetencia megfelelés és a kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők eredményeire figyelemmel,

b) a minősített szolgálati beosztása ellátására való alkalmasságának értékelését a kompetencia megfelelés és a kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők, továbbá a munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények és a stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények eredményeire figyelemmel,

c) a minősített fejleszthetőségére és előmenetelére vonatkozó következtetéseket, elsősorban az egyéni fejlesztési célok eredményére, továbbá a teljesítményértékelés összeredményére tekintettel.

(2) A megállapítások alapján az értékelő vezető az állományilletékes parancsnok felé a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 112. § (3) bekezdésén túlmenően a következő javaslatokat teheti:

a) a minősített jutalmazására vagy más elismerésben részesítésére vonatkozó javaslatot,

b) a minősített képzésére vonatkozó javaslatot.

(3) A minősítő lapot egy példányban kell elkészíteni, az állományilletékes parancsnok aláírását követően az értékelt személlyel ismertetni kell.

(4) A minősített által aláírt minősítő lapot a minősített személyi anyaggyűjtőjében kell elhelyezni és tárolni.

(5) A minősített kérelmére a minősítő lapról részére másolatot kell biztosítani.

7. Záró rendelkezés

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2016. (I. 11.) MvM rendelethez

A teljesítményértékelés kompetencia térképe

I. Ajánlott vezetői kompetenciák

1. etikus magatartás/megbízhatóság

2. felelősségtudat

3. szakmai ismeretek alkalmazásának szintje

4. döntésképesség

5. csoportok irányítása

6. konfliktuskezelés

7. mások motiválása

8. változások irányítása

9. változásokra való nyitottság/kezdeményezőkészség

10. rendszergondolkodás

II. Ajánlott munkatársi kompetenciák

1. etikus magatartás/megbízhatóság

2. felelősségtudat

3. szabálytudat és fegyelmezettség

4. szakmai ismeretek alkalmazásának szintje

5. kapcsolattartás, kapcsolatteremtő- és fenntartó készség

6. változásokra való nyitottság/kezdeményezőkészség

7. szervezet iránti lojalitás

2. melléklet a 3/2016. (I. 11.) MvM rendelethez

Értékelő lap a hivatásos állomány tagja részére a teljesítményértékelés ajánlott elemeként meghatározott kompetenciákról és a kompetenciaszintek értékeléséről

Kompetencia Teljesítményfokozatok
VEZETŐI KOMPETENCIÁK
ETIKUS MAGATARTÁS/MEGBÍZHATÓSÁG kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan
teljesítmény
az értékelő vezető értékelése 100% ← 10%
FELELŐSSÉGTUDAT kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan
teljesítmény
az értékelő vezető értékelése 100% ← 10%
SZAKMAI ISMERETEK ALKALMAZÁSÁNAK SZINTJE kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan
teljesítmény
az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%
DÖNTÉSKÉPESSÉG kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan
teljesítmény
az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%
CSOPORTOK IRÁNYÍTÁSA kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan
teljesítmény
az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%
KONFLIKTUSKEZELÉS kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan
teljesítmény
az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%
MÁSOK MOTIVÁLÁSA kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan
teljesítmény
értékelő vezető értékelése 100% ← 0%
VÁLTOZÁSOK IRÁNYÍTÁSA kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan
teljesítmény
az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%
VÁLTOZÁSOKRA VALÓ NYITOTTSÁG/
KEZDEMÉNYEZŐKÉSZSÉG
kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan
teljesítmény
értékelő vezető értékelése 100% ← 0%
RENDSZERGONDOLKODÁS kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan
teljesítmény
az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%
BEOSZTOTTI KOMPETENCIÁK
ETIKUS MAGATARTÁS/
MEGBÍZHATÓSÁG
kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan
teljesítmény
az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%
FELELŐSSÉGTUDAT kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan
teljesítmény
az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%
SZABÁLYTUDAT/
FEGYELMEZETTSÉG
kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan
teljesítmény
az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%
SZAKMAI ISMERETEK ALKALMZÁSÁNAK SZINTJE kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan
teljesítmény
az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%
KAPCSOLATTARTÁS KAPCSOLATTEREMTŐ, -FENNTARTÓ KÉSZSÉG kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan
teljesítmény
az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%
VÁLTOZÁSOKRA VALÓ NYITOTTSÁG/
KEZDEMÉNYEZŐKÉSZSÉG
kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan
teljesítmény
értékelő vezető értékelése 100% ← 0%
SZERVEZET IRÁNTI LOJALITÁS kivételes teljesítmény jó teljesítmény megfelelő teljesítmény átlag alatti teljesítmény elfogadhatatlan
teljesítmény
az értékelő vezető értékelése 100% ← 0%
ÉRTÉKELÉS ÖSSZESEN:
kompetenciák elérésének minősítése kivételes teljesítmény
100-90%
jó teljesítmény
89,99-70%
megfelelő
teljesítmény
69,99-50%
átlag alatti teljesítmény
49,99-40%
elfogadhatatlan
teljesítmény
39,9-0%
100% ← 10%
az értékelő vezető értékelése 100
-
99
98
-
97
96
-
95
94
-
93
92
-
90
89,99
-
87
86
-
83
82
-
79
78
-
75
74
-
70
69,99
-
67
66
-
63
62
-
59
58
-
55
54-
-
50
49,99
-
49
48
-
47
46
-
45
44
-
43
42
-
40
39,99
-
33
32
-
25
24
-
17
16
-
9
8-0

3. melléklet a 3/2016. (I. 11.) MvM rendelethez

MINŐSÍTŐ LAP
.......... évre

Név: .............................................................................

szolgálati hely: ............................................................

szolgálati beosztás: .....................................................

I. Éves teljesítményértékelés eredménye:

- munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: .................................................

- kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: ................................

- egyéni fejlesztési célok: ...................................................................................

- kompetencia megfelelés:..................................................................................

- stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények: ....................................................

- szervezeti teljesítményértékelés eredménye: .....................................................

II. Minősítés

1. A minősített képességeinek és szolgálatteljesítéssel összefüggő személyes tulajdonságainak

értékelése:

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. A minősített szolgálati beosztás ellátására való alkalmasságának értékelése:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3. A minősített fejleszthetőségére és előmenetelére vonatkozó következtetések:

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Értékelő vezető javaslata személyzeti intézkedések megtételére:

(a megfelelő rész aláhúzandó!)

a) a minősített vezetői és utánpótlási adatbankba történő felvételére, abból való törlésére:

igen/nem

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

b) a minősített szolgálati viszonyának módosítására: igen/nem

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

c) a minősített szolgálati beosztásának ellátására való alkalmatlansága miatt szükséges intézkedések megtételére: igen/nem

.......................................................................................................................................................

d) a minősített szolgálati viszonyának alkalmatlanság miatti megszüntetésére: igen/nem

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

e) a minősített jutalmazására vagy más elismerésben részesítésére: igen/nem

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

f) a minősített képzésére: igen/nem

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tájékoztatom, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 113. § (2) bekezdése alapján a minősítéssel szemben szolgálati panasszal élhet.

A minősítés jóváhagyását javasolom:

dátum, értékelő vezető aláírása

A minősítéssel egyetértek:

dátum, kontrollvezető aláírása dátum, állományilletékes parancsnok aláírása

Záradék:

A minősítésben foglaltakat megismertem.

dátum, minősített aláírása


  Vissza az oldal tetejére