A jogszabály mai napon ( 2019.08.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2016. (III. 5.) NFM rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya az Országos Atomenergia Hivatalnak (a továbbiakban: OAH) az atomenergia alkalmazásával összefüggő eljárásaira, a radioaktív anyagok szállításával, fuvarozásával és csomagolásával, radioaktív anyagok közúti szállításának engedélyezésére, az ionizáló sugárzást létrehozó létesítményekkel, berendezésekkel, tevékenységekkel, eszköz, berendezés vagy az ionizáló sugárzás elleni védőeszköz sugárvédelmi minősítésével, sugárvédelmi képzéssel, személyi dozimetriai ellenőrzéssel és a belső sugárterhelés meghatározásával kapcsolatos, kérelemre lefolytatott eljárásaira terjed ki.

2. § (1) Az atomenergia alkalmazója az 1. és 2. mellékletben szereplő igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: igazgatási szolgáltatási díj) köteles megfizetni az OAH-nak. A 2. mellékletben szereplő igazgatási szolgáltatási díjak magukba foglalják az OAH által az eljárásba bevont szakértők díját is. Az 1. melléklet szerinti igazgatási szolgáltatási díjak tartalmazzák a tényállás tisztázásához szükséges, az OAH által végzett műszeres (laboratóriumi vagy más speciális eszköz használatát igénylő) vizsgálat költségét.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles az OAH 10032000-01409268-00000000 számú fizetési számlájára átutalással megfizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(3) Az OAH a bevételeket a nyilvántartásában elkülönítetten vezeti.

3. § (1) *  Ha a közigazgatási perben a bíróság megállapítja, hogy az OAH által hozott határozat az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértő, a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell téríteni.

(2) *  Ha a kérelmező eljárás megindítása nélkül fizetett igazgatási szolgáltatási díjat, vagy az eljárásért fizetendő összegnél magasabb igazgatási szolgáltatási díjat fizetett, az eljáró hatóság az eljárás megindítása nélkül befizetett igazgatási szolgáltatási díjat vagy a többletteljesítést visszatéríti.

4. § *  Az igazgatási szolgáltatási díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

6. § * 

1. melléklet a 4/2016. (III. 5.) NFM rendelethez

Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti egyes közigazgatási eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak * 

A B
Eljárás/szolgáltatás Díj mértéke (Ft)
1 A radioaktív anyag alkalmazásához szükséges hatósági engedélyezési eljárás lefolytatása 67 200
2 A radioaktív anyagot nem tartalmazó ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetéséhez 38 800
3 Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállításához, forgalomba hozatalához, forgalmazásához 32 000
4 Ionizáló sugárzást létrehozó berendezésnek a berendezés üzemeltetőjétől eltérő személy általi, üzletszerű karbantartáshoz 21 000
5 Az ionizáló sugárzás elleni védőeszköz forgalomba hozatalához szükséges sugárvédelmi minősítéséhez 29 500
6.1 Bővített és átfogó fokozatú sugárvédelmi képzések és továbbképzések végzéséhez 19 900
6.2 Alapfokozatú sugárvédelmi képzések és továbbképzések végzéséhez 10 600
6.3 A külföldi sugárvédelmi képzettség megfelelőségének elismeréséhez 10 000
7 Sugárvédelmi továbbképzési kötelezettség alóli felmentéshez, illetve továbbképzésben való részvétel nélküli vizsgázás lehetővé tételéhez 18 000
8 Sugárvédelmi szakértői tevékenységre jogosító engedély 26 000
9 Kiemelt létesítmények dózismegszorításának meghatározásához 30 000
10 Kiemelt létesítmények létesítményi szintű Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatának jóváhagyásához 10 500
11 Az éves effektívdózis-korlát meghaladásához 10 000
12 Fogyasztási cikk előállításához, forgalomba hozatalához, felhasználásához, amely rendeltetésszerű használata nem mentes a rendelet hatálya alól 23 000
13 Radioaktívan szennyezett terület kezeléséhez, az életvitelszerű tartózkodáshoz, a társadalmi és gazdasági tevékenység folytatásához azokon a területeken, ahol tartós maradékszennyezettség tapasztalható 35 000
14 Ionizáló sugárzást létrehozó radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés típusa mentesítéséhez 15 800
15 Radioaktív anyagot tartalmazó ionizáló sugárzást létrehozó berendezés típusának - a hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítéséhez 15 800
16 A radioaktív anyag alkalmazása befejezését követően a munkahely inaktívvá nyilvánításához 34 000
17 Az alkalmazott radioaktív anyag sugárvédelmi hatósági felügyelet alól való felszabadításához, amennyiben a radioaktív anyag aktivitáskoncentrációja, vagy aktivitáskoncentrációja és aktivitása nem csökkent a mentességi szint alá 18 200
18 A nyitott radioaktív sugárforrás izotóplaboratóriumon kívüli felhasználásához, vizsgálati típusonként 30 000
19 Az érvényes engedély alapját képező, az engedély-kérelemhez csatolt dokumentumokban foglaltaktól való eltéréshez 26 000
20 Hatósági személyi doziméterrel végzett vizsgálat (esetenként) 2 630
21 Hatósági személyi doziméter pótlásának költsége 19 050
22 Zárt sugárforrás felhasználási idejének meghosszabbítása 10 000

2. melléklet a 4/2016. (III. 5.) NFM rendelethez

A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet szerinti egyes közigazgatási eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak * 

A B
Eljárás/szolgáltatás Díj mértéke (Ft)
1 Radioaktív anyag közúti szállításának engedélyezése 30 000
2 Hasadó-engedményes szintet meghaladó maximális hasadóanyag-mennyiség szállítására tervezett küldeménydarab mintája:
2.1 Új engedélyokirat kiadása 1 177 000
2.2 Érvényes engedélyokirat meghosszabbítása, valamint érvényességi záradék kiadása 694 000
3 Nem hasadó, valamint legfeljebb a hasadó-engedményes szintnek megfelelő maximális hasadóanyag-mennyiség szállítására tervezett B(U), B(M) és C típusú, továbbá a legalább 0,1 kg nem hasadó, vagy hasadó-engedményes urán-hexafluoridot tartalmazó küldeménydarab mintája:
3.1 Új engedélyokirat kiadása 986 000
3.2 Érvényes engedélyokirat meghosszabbítása, valamint érvényességi záradék kiadása 583 000
4 Kis mértékben diszpergálódó radioaktív anyag mintája: új engedélyokirat kiadása, valamint érvényes engedélyokirat meghosszabbítása 551 000
5 Különleges formájú radioaktív anyag mintája: új engedélyokirat kiadása, valamint érvényes engedélyokirat meghosszabbítása 357 000
6 Hasadó-engedményes szintet meghaladó maximális hasadóanyag-mennyiség külön megegyezés szerinti szállítás engedélyezése 565 000
7 Nem hasadó, valamint legfeljebb a hasadó-engedményes szintnek megfelelő maximális hasadóanyag-mennyiség külön megegyezés szerinti szállítás engedélyezése 277 000
8 A1 és A2 értékek számításának jóváhagyása 213 000
9 Ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok a szállítást külön engedélyhez kötik, a szállítás engedélyezése 277 000
10 Készüléket vagy gyártmányt tartalmazó küldeményre vonatkozó alternatív mentességi aktivitás határ számításának jóváhagyása 213 000
11 Ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok azt engedélyhez kötik, a hasadó-engedményes anyag mintája 244 000

  Vissza az oldal tetejére