A jogszabály mai napon ( 2020.07.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2016. (X. 12.) KKM rendelet

a rangadományozás és ranghasználat részletes szabályairól

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 5a. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya

a) Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteire, a nemzetközi szervezetek mellett működő állandó képviseleteire, Magyarország kereskedelmi képviseleteire, továbbá

b) Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a továbbiakban: EU ÁK)

kihelyezett kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő (a továbbiakban: kihelyezett) részére történő rangadományozásra és ranghasználat engedélyezésére terjed ki, ide nem értve a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényben (a továbbiakban: Külszoltv.) a köztársasági elnök hatáskörébe utalt rangadományozások körét.

2. A diplomáciai rangok, valamint az első diplomáciai rang adományozása

2. § (1) A kormánytisztviselő részére a külpolitikáért felelős miniszter, az EU ÁK vonatkozásában az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter adományozhat rangot meghatározott feltételek fennállása esetén.

(2) A Külszoltv.-ben és a (3)-(7) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a kormánytisztviselő részére a (3)-(7) bekezdésben meghatározott rangok adományozhatók.

(3) Segédattaséi rangot kap a diplomata munkakörben foglalkoztatott, harmincadik életévét be nem töltött kormánytisztviselő, ha a Külszoltv. szerinti kihelyező szerv (a továbbiakban: kihelyező szerv) vezetője által rendeletben meghatározott szakmai vizsgakövetelményeket (a továbbiakban: szakmai vizsga) legalább „megfelelt” eredménnyel teljesítette.

(4) Attaséi rangot kap a diplomata munkakörben foglalkoztatott, harmincadik életévét be nem töltött kormánytisztviselő, ha

a) a szakmai vizsgát „kiválóan megfelelt” eredménnyel teljesítette, vagy

b) kormányzati szolgálati jogviszonyának időtartama a két évet meghaladja.

(5) III. osztályú titkári rangot kap a diplomata munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő,

a) aki harmincadik életévét betöltötte, vagy

b) aki a huszonnyolcadik életévét betöltötte, és

ba) a szakmai vizsgán „kiválóan megfelelt” eredményt ért el, vagy

bb) kormányzati szolgálati jogviszonyának időtartama az öt évet meghaladja.

(6) II. osztályú titkári rangot kap a diplomata munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő,

a) aki a harmincötödik életévét betöltötte, vagy

b) aki a harmincharmadik életévét betöltötte, és

ba) a szakmai vizsgán „kiválóan megfelelt” eredményt ért el, vagy

bb) kormányzati szolgálati jogviszonyának időtartama a kilenc évet meghaladja.

(7) I. osztályú titkári rangot kap a diplomata munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő,

a) aki a negyvenedik életévét betöltötte, vagy

b) aki a harmincnyolcadik életévét betöltötte, és

ba) a szakmai vizsgán „kiválóan megfelelt” eredményt ért el, vagy

bb) kormányzati szolgálati jogviszonyának időtartama a tizennégy évet meghaladja.

3. Az előmenetel általános rendje, valamint a soros előléptetés

3. § (1) A diplomáciai rangokban való soros előmenetel - függetlenül attól, hogy a kormánytisztviselő külföldön vagy a kihelyező szervnél teljesít szolgálatot - folyamatos.

(2) A segédattaséi, az attaséi, a III. osztályú titkári, a II. osztályú titkári és az I. osztályú titkári rang az előmenetelhez kapcsolódik.

(3) A kormánytisztviselő

a) segédattaséi rangban két év,

b) attaséi rangban három év,

c) III. osztályú titkári rangban négy év,

d) II. osztályú titkári rangban öt év elteltével a soron következő rangba lép.

(4) A kihelyező szervvel ismételten kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő kormánytisztviselő korábbi legmagasabb diplomáciai rangját kapja, kivéve, ha a (3) bekezdés alapján adományozható rang számára kedvezőbb.

4. Soron kívüli előléptetés

4. § (1) Soron kívüli előléptetésnek minősül a 3. § (3) bekezdésben meghatározott várakozási idő eltelte előtti következő, illetve magasabb rang adományozása. Soron kívüli előléptetés keretében a Külszoltv. 13. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott bármely rang adományozható.

(2) Attaséi és III. osztályú titkári rangba történő soron kívüli előléptetésre a Külszoltv. 32. § (1) bekezdése alapján legkorábban a soros előléptetés esedékessége előtt egy évvel, II. osztályú és I. osztályú titkári rangba a soros előléptetés esedékessége előtt legkorábban két évvel kerülhet sor.

5. Tanácsosi rangok adományozása

5. § (1) II. osztályú tanácsosi rang adományozható annak az I. osztályú titkári rangban levő kormánytisztviselőnek, aki munkáját tartósan magas színvonalon látja el.

(2) I. osztályú tanácsosi rang annak a II. osztályú tanácsosi rangban levő kormánytisztviselőnek adományozható, aki munkáját tartósan kimagasló színvonalon látja el.

6. A diplomáciai ranghasználat engedélyezése

6. § *  Ha hivatali, vagy diplomáciai feladat ellátása indokolja, az ilyen feladat ellátásának idejére a kihelyezett részére diplomáciai rang használata, illetve magasabb diplomáciai rang használata engedélyezhető, ugyanakkor a kihelyezettet adminisztratív és technikai munkakör betöltése esetén a Külszoltv. 1. melléklete alapján a munkakörhöz tartozó szorzó szerinti devizailletmény, diplomata munkakör betöltése esetén a részére adományozott diplomáciai rang szerinti devizailletmény illeti meg.

7. A diplomáciai rang visszavonása

7. § (1) A diplomáciai rangot a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésével - ide nem értve a kihelyező szerv állományából történő nyugdíjba vonulás esetét - automatikusan visszavontnak kell tekinteni.

(2) Határozott időre más közigazgatási szervhez áthelyezett kormánytisztviselő meglévő diplomáciai rangját megtartja, az előmeneteli rendben történő előrehaladásra, illetve a rang használatára azonban csak a közigazgatási szervek és a kormánytisztviselő között létrejött háromoldalú írásbeli megállapodásban rögzített, erre vonatkozó egyértelmű rendelkezés alapján van lehetőség.

(3) A külpolitikáért felelős miniszter, valamint az EU ÁK tekintetében az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter - fegyelmi büntetés kiszabását követően, minősítés vagy teljesítményértékelés eredményeképpen, indokolás mellett - bármely kormánytisztviselőt diplomáciai, illetve konzuli rangjában visszaléptetheti, illetve e rangokat bármikor visszavonhatja.

8. Konzuli rangok adományozása és használatuk engedélyezése

8. § (1) A külpolitikáért felelős miniszter - megbízatásának időtartamára - főkonzullá nevezi ki az önálló főkonzulátus vezetésével általa megbízott kormánytisztviselőt.

(2) Önálló konzuli képviseletre kihelyezett, konzuli feladatokat ellátó kormánytisztviselő számára tartós külszolgálatának időtartamára a külpolitikáért felelős miniszter hivatásos konzuli rangként alkonzuli, konzuli, valamint főkonzuli rangot adományoz, ha a kormánytisztviselő eredményes konzuli szakmai vizsgát tett. A konzuli rangokban nem lehetséges soros előmenetel.

(3) A kormánytisztviselő konzuli rangja nem érinti a diplomáciai rangban való folyamatos előmenetelét.

9. A konzuli rang visszavonása, a használatára való jogosultság megszűnése

9. § A hivatásos konzuli rang, illetve a használatára való jogosultság a külszolgálat befejezésével egyidejűleg szűnik meg. A főkonzuli rangot a megbízatás alóli felmentéssel egyidejűleg a külpolitikáért felelős miniszter vonja vissza.

10. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § a) pontja, a 8-9. § és a 12. § 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

11. § Az e rendelet hatálybalépésekor diplomáciai ranghasználatra jogosult, munkaviszony keretében tartós külszolgálatot teljesítő kiküldött diplomáciai ranghasználatra való jogosultságát e rendelet hatálybalépése nem érinti.

12. § * 


  Vissza az oldal tetejére