A jogszabály mai napon ( 2019.10.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2016. (X. 14.) NMHH rendelet

a felügyeleti díjról

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya

a) az elektronikus hírközlési szolgáltatókra, valamint

b) a postai szolgáltatókra

terjed ki.

2. A felügyeleti díj mértéke és megfizetésének módja

2. § (1) Az elektronikus hírközlési szolgáltatók és a postai szolgáltatók (a továbbiakban együtt: szolgáltató) által naptári évenként fizetendő felügyeleti díj mértéke:

a) az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kivételével az elektronikus hírközlési szolgáltató elektronikus hírközlési szolgáltatásból származó előző üzleti évi nettó árbevételének 0,212%-a,

b) a postai szolgáltató postai szolgáltatásból származó előző üzleti évi nettó árbevételének 0,113%-a,

c) az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató esetében - az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával együtt járó többletfeladatok és kötelezettségek alapján - az elektronikus hírközlési szolgáltatásból származó előző üzleti évi nettó árbevételének 0,2%-a.

(2) Amennyiben a szolgáltató nem a teljes tárgyévben nyújt elektronikus hírközlési vagy postai szolgáltatást, minden megkezdett hónap után köteles felügyeleti díjat fizetni.

(3) A felügyeleti díjat egyenlő részletekben negyedévente, legkésőbb március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig, továbbá december 20-ig kell megfizetni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára.

(4) Ha a szolgáltató a tárgyévben kezdi meg elektronikus hírközlési vagy postai szolgáltatás nyújtását, első alkalommal a tárgyévet követő évben köteles a felügyeleti díj megfizetésére.

(5) Ha a felügyeleti díj éves összege nem éri el az 5000 forintot, úgy a felügyeleti díjat nem kell megfizetni.

3. Adatszolgáltatás

3. § (1) A szolgáltatók által fizetendő felügyeleti díj összegének ellenőrizhetősége érdekében a szolgáltatók kötelesek a Hatóság számára minden év május 31-ig - a Hatóság erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül - adatot szolgáltatni az előző évben az elektronikus hírközlési, vagy postai szolgáltatásokból származó éves nettó árbevételük (a továbbiakban: árbevétel) összegéről. Az árbevétel a szolgáltató bevételének általános forgalmi adót nem tartalmazó, belföldön nyújtott elektronikus hírközlési, vagy postai szolgáltatások ellenértékeként megszerzett része.

(2) Azon szolgáltatók, amelyek az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló NMHH rendelet értelmében csökkentett mértékű felügyeleti díj megfizetésére jogosultak, az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatással együtt kötelesek a díjcsökkentés alapját képező számlamásolatot benyújtani.

4. Hatósági feladatok

4. § (1) A Hatóság a szolgáltató nyilvántartásba vételekor tájékoztatja a szolgáltatót a felügyeleti díj mértékéről és megfizetésének módjáról.

(2) Amennyiben a szolgáltató elektronikus hírközlési vagy postai szolgáltatásai nyújtását a tárgyév során megszünteti, a Hatóság az elektronikus hírközlő hálózatokról és szolgáltatásokról vezetett nyilvántartásból történő törléssel egyidejűleg határozatban kötelezi az e rendelet szerint fennálló és még nem teljesített adatszolgáltatási és felügyeleti díjfizetési kötelezettségének teljesítésére.

(3) A felügyeleti díj megfizetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések érvényesülését a Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló törvényben foglalt általános hatósági felügyeleti hatásköre és eljárása keretében ellenőrzi.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

6. § * 


  Vissza az oldal tetejére