A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) a központi költségvetés Miniszterelnökség fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra, és központi kezelésű előirányzatokra, amelyek vonatkozásában a fejezetet irányító szerv és annak vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklete szerint a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter),

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, és

c) az Ávr. alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra és központi kezelésű előirányzatokra

[az a)-c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

II. FEJEZET

FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

2. Közös szabályok

2. § Az egyes előirányzatok különös felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza. Az 1. mellékletben meghatározott különös felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal (a továbbiakban: ÁHT azonosító) azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától vagy címrendi módosításától függetlenül.

3. § *  Az előirányzatok felhasználása során felmerülő költségek, így különösen a Magyar Államkincstár által a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáért felszámított díj, a pénzügyi tranzakciós illeték, a postaköltség, a fordítási, tolmácsolási, szakértői költség fedezetét az előirányzat terhére vagy az előirányzat tekintetében kötelezettségvállalásra jogosult, szakmai felügyeletet ellátó állami vezető vagy a miniszter által meghatározott előirányzat terhére kell biztosítani.

III. FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

3. Közös szabályok

4. § E fejezet alkalmazásában

1. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka,

2. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

3. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

4. belső energiapiaci szabályozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 131. pontja szerinti szabályok,

5. dedikált infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely ex-ante módon meghatározhatóan az érintett vállalkozás igényeihez igazítottan jön létre,

6. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

7. eljárási innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 97. pontja szerinti fejlesztés,

8. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

9. energetikai infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 130. pontja szerinti fizikai berendezés vagy létesítmény,

10. energiahatékonyság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103. pontja szerinti megtakarított energiamennyiség,

11. energiahatékonysági alap: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 105. pontja szerinti beruházási eszköz,

12. energiahatékonysági alap kezelője: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 106. pontja szerinti személy,

13. ésszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

14. független magánbefektető: olyan magánbefektető, amely a befektetés tárgyát képező kis- és középvállalkozásnak nem tulajdonosa, például a tulajdonosi szerkezettől függetlenül az üzleti angyal és a pénzügyi közvetítő, ha az teljes mértékben viseli befektetése kockázatát,

15. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,

16. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez,

17. hitel: olyan megállapodás, amelyben a hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott pénzösszeget meghatározott időre a hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a hitelfelvevőt arra kötelezi, hogy meghatározott időszakon belül visszafizesse az összeget, például kölcsön vagy egyéb finanszírozási eszköz, ideértve a lízinget is, amely a hitelező számára elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már meglévő hitel kiváltása nem finanszírozható,

18. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

19. innovációs klaszter: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 92. pontja szerinti csoport,

20. innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás,

21. innovációs tanácsadás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 94. pontja szerinti tanácsadás, segítségnyújtás és képzés,

22. ipari kutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 85. pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat,

23. kezességvállalás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 67. pontja szerinti kötelezettségvállalás,

24. kilépési stratégia: adott részesedésre vonatkozó tulajdonviszony pénzügyi közvetítő vagy befektető általi megszüntetésére vonatkozó terv, például kereskedelmi értékesítés, leírás, részvények, kölcsönök visszafizetése, más pénzügyi közvetítő vagy egyéb befektető részére történő eladás, pénzügyi intézmény részére történő eladás, valamint nyilvános forgalomba hozatallal történő értékesítés,

25. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti tevékenység,

26. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,

27. környezetvédelem: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 101. pontja szerinti tevékenység,

28. közszolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

29. kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti entitás,

30. kutatási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti létesítmények, erőforrások és szolgáltatások,

31. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység,

32. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került vagy - ha nem vásárolják meg - bezárásra került volna, és - annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg - a felvásárló beruházó a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél,

33. magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő,

34. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti elemzés,

35. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti munkavállaló,

36. multifunkcionális szabadidős létesítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk (3) bekezdése szerinti létesítmény,

37. működési eredmény: a beruházás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevétele és diszkontált működési költsége - például személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek - közötti pozitív előjelű különbség,

38. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,

39. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,

40. pénzügyi közvetítő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 34. pontja szerinti pénzügyi intézmény,

41. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás,

42. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

43. szennyezett terület: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 121. pontja szerinti terület,

44. szennyező: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 125. pontja szerinti személy,

45. szennyező fizet elv: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 122. pontja szerinti szabály,

46. szervezési innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 96. pontja szerinti fejlesztés,

47. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti elv,

48. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerint meghatározott fogalom,

49. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerint meghatározott fogalom,

50. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,

51. újrafeldolgozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 128. pontja szerinti tevékenység,

52. újrahasználat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 126. pontja szerinti művelet,

53. uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány.

5. § (1) A támogató az állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás támogatástartalmáról, a támogatásra vonatkozó 8-39. § szerinti támogatási jogcímről és annak szabályairól.

(2) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és a 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(3) Nem ítélhető meg támogatás

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve a 8. § (4) bekezdésében foglalt feltételek betartása mellett nyújtott csekély összegű támogatásokat.

(4) Nem ítélhető meg

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez a 4-5., valamint a 8-23. alcím szerinti támogatás,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 4-5., valamint 8-23. alcím szerinti támogatás,

c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére a 4. alcím szerinti támogatás, illetve az 5. alcím szerinti támogatás, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez nyújtott támogatás, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) import áru helyett hazai áru használatától függővé tett támogatás, és

f) olyan feltétellel nyújtott támogatás, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

(5) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet értelmében vett kulturális célú támogatás kivételével csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(6) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(7) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(8) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(9) A 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

(10) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(11) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(12) Az általános forgalmi adó nem támogatható, kivéve, ha az általános forgalmi adóra vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében az nem igényelhető vissza.

6. § Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege

a) eljárási és szervezési innováció támogatása esetében meghaladja a vállalkozásonként és projektenként 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

b) energiahatékonysági projektekhez nyújtott beruházási támogatás esetében meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget a 651/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikk (5) bekezdésében foglaltak szerint;

c) energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

d) helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja egyazon infrastruktúra esetén a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeg összköltséget;

e) innovációs klaszterre nyújtott támogatás esetében meghaladja klaszterenként a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

f) kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén

fa) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több, mint fele az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

fb) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több, mint fele az ipari kutatás kategóriájába vagy együttesen véve az ipari kutatás és az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

fc) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több, mint fele a kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

fd) meghaladja az fa)-fc) alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az EUMSz 185. cikke vagy 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén,

fe) meghaladja az fa)-fd) alpont szerinti összeg 150%-át, ha a kutatás-fejlesztési projekthez a támogatást visszafizetendő előleg formájában nyújtják (amelyet a bruttó támogatási egyenérték kiszámításához használt módszertan hiánya esetén az elszámolható költségek százalékában kell kifejezni) és, ha az intézkedés biztosítja, hogy a projekt ésszerű és prudenciális megfontolások alapján megállapított, sikeres befejezése esetén az előleg legalább a támogatás odaítélésekor irányadó diszkont kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre,

ff) kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

g) a kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén infrastruktúránként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

h) képzési támogatás esetében meghaladja képzési projektenként a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

i) környezetvédelmi beruházási támogatás esetében - amennyiben ezen szakasz eltérően nem rendelkezik - meghaladja vállalkozásonként és beruházási projektenként a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

j) sportlétesítményekre és multifunkcionális létesítményekre nyújtott beruházási támogatás esetében meghaladja a projektenként 15 millió eurónak vagy 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg összköltséget vagy sportlétesítményekhez nyújtott működési támogatás esetében meghaladja a létesítményenként évente 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

k) szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetében a támogatás meghaladja vállalkozásonként és beruházási projektenként a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

l) kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetében meghaladja vállalkozásonként és projektenként a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

m) kkv-knak nyújtott innovációs támogatás esetében meghaladja vállalkozásonként és projektenként az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

n) az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás, jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás, energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

7. § E fejezet alapján

a) az e rendeletben szereplő, a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén 2021. június 30-ig,

b) csekély összegű támogatások esetén 2021. június 30-ig,

c) csekély összegű közszolgáltatási támogatások esetén 2018. december 31-ig,

d) az SA.34770 (2012/N-2) bizottsági határozat szerinti kulturális célú támogatás esetén 2018. szeptember 1-jéig lehet támogatási döntést hozni.

4. A csekély összegű (de minimis) támogatás

8. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt, csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

5. A csekély összegű közszolgáltatási támogatás

9. § (1) Egy vállalkozás részére odaítélt, a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a támogatást a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(4) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

(5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(6) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás kedvezményezettjének a (4)-(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

6. A közszolgáltatásért járó ellentételezés

10. § (1) A közszolgáltatásért járó ellentételezést (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

(2) A támogatás csak olyan mértékben korlátoztathatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ideértve az ésszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

7. Kulturális célú támogatás

11. § (1) Az előirányzatok terhére az alkotóművészeti, az előadóművészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi-műemlékvédelmi tevékenységek tekintetében az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozata szerinti kulturális célú támogatás nyújtható a következő célokra:

a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére;

b) a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;

c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és külföldi kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre;

d) a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre;

e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységre, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulásra;

f) kulturális vidékfejlesztésre;

g) kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására;

h) határon túli magyar kultúra támogatására;

i) a nemzetiségek kultúrájának támogatására.

(2) A támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(3) Pályázaton kívüli visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő kulturális célú támogatás csak akkor nyújtható, ha

a) a támogatandó cél a kultúra fejlesztésében stratégiai jelentőségű,

b) kulturális hatása országos, illetve nemzetközi,

c) a támogatás biztosításával jelentős előny érhető el, illetve jelentős hátrány hárítható el, vagy

d) a támogatandó cél másképp nem érhető el vagy az időmúlás következtében okafogyottá válna.

(4) A pályázaton kívüli támogatás iránti kérelmet megfelelő dokumentumokkal és adatokkal alá kell támasztani és meg kell jelölni a támogatási igény nagyságát.

8. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

12. § (1) A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatás keretében a külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás költsége számolható el, azzal, hogy az érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (például folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez).

9. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás

13. § (1) A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatás-fejlesztési projekt részére nyújtható.

(2) A kutatás-fejlesztési projekt kategóriái:

a) alapkutatás,

b) ipari kutatás,

c) kísérleti fejlesztés,

d) megvalósíthatósági tanulmány.

(3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti kutatás-fejlesztési kategóriák közé.

14. § (1) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.

(2) A 13. § (2) bekezdés a)-c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható

a) a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a projektben való foglalkoztatásuk mértékéig,

b) az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére, azzal, hogy ahol ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez, csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek számolhatóak el,

c) az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek, földterület esetén a kereskedelmi, illetve a ténylegesen felmerülő beruházási költségek számolhatóak el,

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,

e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

(3) A 13. § (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége számolható el.

15. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,

b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,

d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

(2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás

a) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,

b) 15 százalékponttal növelhető, ha

ba) a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás bevonásával, vagy legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az EGT megállapodás szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több, mint 70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy

bb) ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

(3) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető.

(4) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(5) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ideértve a (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti együttműködési projektben résztvevőket is.

10. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

16. § (1) A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében az immateriális javak és a tárgyi eszköz költsége számolható el.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(3) A kutatási infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a szokásos piaci árat kell fizetni.

(4) A kutatási infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a hozzáférést átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani. A kutatási infrastruktúra beruházási költségeit legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezőbb feltételekkel járó kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. A túlkompenzáció elkerülése érdekében a hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez való hozzájárulás mértékével és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.

(5) Az (1)-(4) bekezdés rendelkezéseit csak a gazdasági tevékenység folytatására használt kutatási infrastruktúra megépítése vagy korszerűsítése esetén lehet alkalmazni. Ha a kutatási infrastruktúra gazdasági és nem gazdasági tevékenységre vonatkozóan egyaránt részesül állami finanszírozásban, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó finanszírozást, költségeket és az azokból származó bevételeket külön kell elszámolni, következetesen alkalmazott és objektíven indokolható számviteli elvek alapján.

(6) A támogatási intenzitás túllépésének elkerülése érdekében ellenőrzési és visszakövetelési mechanizmust kell alkalmazni.

11. Innovációs klaszterre nyújtott támogatás

17. § (1) Az innovációs klaszterre nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag a klasztert működtető klaszterszervezet részére nyújtható.

(2) Az innovációs klaszter létrehozására vagy korszerűsítésére beruházási támogatás nyújtható, melynek keretében az immateriális javakra és a tárgyi eszközre irányuló beruházási költség számolható el.

(3) Az innovációs klaszter működtetésére működési támogatás nyújtható, melynek időtartama nem haladhatja meg a 10 évet.

(4) A (3) bekezdés szerinti támogatás esetén a következő tevékenységekhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások és az általános költségeket is tartalmazó adminisztratív költségek számolhatók el:

a) az együttműködés és információ-megosztás elősegítésére, illetve a specializált, személyre szabott üzleti szolgáltatás nyújtásának vagy közvetítésének javítására szolgáló klaszterélénkítés,

b) az újabb vállalkozások és szervezetek klaszterhez történő csatlakozása, valamint a klaszter ismertségének növelése érdekében végzett marketingtevékenység,

c) a klaszter létesítményeinek kezelése, az ismeretmegosztás, kapcsolatépítés és nemzetközi együttműködés támogatására szolgáló képzési programok, műhelytalálkozók és konferenciák szervezése.

18. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) Beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás 15 százalékponttal növelhető az Atr. 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban található innovációs klaszter és 5 százalékponttal az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen található innovációs klaszter esetén.

19. § (1) A klaszter irodaterületéhez, létesítményeihez és tevékenységeihez való hozzáférést több felhasználó számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani. Az innovációs klaszter beruházási költségeit legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. A túlkompenzáció elkerülése érdekében a hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez való hozzájárulás mértékével és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.

(2) A klaszter létesítményeinek használatáért és a klasztertevékenységben való részvételért fizetendő díj megállapítása piaci vagy költségalapon történik.

12. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

20. § (1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében elszámolható

a) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,

b) olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő költsége, aki kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik,

c) innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-ig növelhető, ha a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurót.

13. Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása

21. § (1) Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében elszámolható

a) a személyi jellegű ráfordítás,

b) a tárgyi eszköz, immateriális javak, berendezés, épület és földterület költsége, a projektben való használatuk mértékéig és idejére,

c) a szerződéses kutatás, a külső forrásból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeret és szabadalom költsége,

d) a további általános és egyéb működési költség, ideértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel.

(2) A támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetén nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át, kis- és középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 50%-át.

(3) Nagyvállalkozásnak akkor nyújtható támogatás, ha az a támogatott tevékenység során ténylegesen együttműködik kis- és középvállalkozással és, ha az együttműködő kis- és középvállalkozás viseli az összes elszámolható költség legalább 30%-át.

14. A képzési támogatás

22. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás

a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,

c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal

növelhető.

(3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.

(4) A támogatás keretében elszámolható

a) az oktatók személyi jellegű ráfordítása, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,

b) az oktatók és a képzésben résztvevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége (például útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig),

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,

d) a képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (például adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsi költségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben résztvevők részt vesznek a képzésen,

e) a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges szállásköltsége.

(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

15. Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás

23. § (1) Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) akkor nyújtható, ha a beruházás

a) az uniós szabvány túlteljesítése révén lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó uniós szabványoknál szigorúbb, kötelező nemzeti szabványok meglététől,

b) uniós szabvány hiányában lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő környezetvédelmi szint emelését,

c) az elfogadott uniós szabványnak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri járművek beszerzésére irányul, feltéve, hogy a beszerzés a vonatkozó uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, és annak kötelezővé válásakor nem válnak alkalmazandóvá a hatálybalépést megelőzően már megvásárolt járművekre, vagy

d) meglévő közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri jármű felújítására irányul, feltéve, hogy az uniós szabvány a jármű forgalomba helyezésekor még nem volt hatályban, és kötelezővé válásakor nem válik visszamenőleges hatállyal alkalmazandóvá az érintett járműre.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás nem nyújtható már elfogadott, de még hatályba nem lépett uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

24. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át.

(2) A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(3) A támogatási intenzitás - a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl - az Atr. 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.

25. § (1) A támogatás keretében

a) az alkalmazandó uniós szabvány túlteljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség,

b) uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emeléséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség

számolható el.

(2) Ha a környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.

(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés alapján nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.

16. Jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás

26. § (1) A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) olyan beruházáshoz nyújtható, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás megfeleljen a környezetvédelem szintjét emelő, de még nem hatályos uniós szabványnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházást az uniós szabvány hatálybalépése előtt legalább egy évvel be kell fejezni.

(3) Ha a beruházás befejezése több mint három évvel az uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 15%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.

(4) Ha a beruházás befejezése legalább egy, de legfeljebb három évvel az uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 15%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 5%-át.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 24. § (3) bekezdése szerint növelhető.

(6) A támogatás keretében a jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz közvetlenül kapcsolódó, a 25. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

17. Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás

27. § (1) A vállalkozások energia-megtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át.

(2) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 24. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.

(4) A támogatás keretében a magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, a 25. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

18. Szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás

28. § (1) A szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a környezeti károk (például a talaj, a felszíni vagy felszín alatti vizek károsodása) helyreállításához nyújtható.

(2) A támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

(3) A szennyező fizet elvvel összhangban támogatás akkor nyújtható, ha - az uniós környezetvédelmi felelősségi szabályok sérelme nélkül - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. §-a alapján nem állapítható meg a szennyezésért felelős személy kiléte vagy az nem kötelezhető a költségek viselésére. A támogatás a helyreállítási vagy szennyezés-mentesítési munkák elvégzéséért felelős személy részére nyújtható.

(4) A támogatás keretében a terület szennyeződésmentesítéséhez kapcsolódó, a szennyeződésmentesített földterület független szakértő által meghatározott értéknövekedésével csökkentett költsége számolható el, függetlenül attól, hogy az adott költség tárgyi eszközként feltüntethető-e a kedvezményezett mérlegében.

19. Energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

29. § (1) Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti támogatott területeken energetikai célú infrastruktúra létrehozásához, korszerűsítéséhez és bővítéséhez nyújtható.

(2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a támogatott infrastruktúra működési eredménye közötti különbséget.

(3) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(4) A támogatás keretében a beruházás költsége számolható el.

(5) Az energetikai célú infrastruktúrának a belső energiapiaci szabályozással összhangban lévő teljes körű tarifa- és hozzáférési szabályozás hatálya alá kell tartoznia.

(6) Nem nyújtható támogatás villamosenergia- és gáztározó projektekhez, valamint kőolaj-infrastruktúrához kapcsolódó beruházáshoz.

20. Környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás

30. § (1) A 17. alcím szerinti beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás a 24. § (2) bekezdése szerint növelhető.

(3) A támogatás keretében környezetvédelmi tanulmány (például energiaaudit) költsége számolható el.

(4) Az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) által kötelezően előírt energiaauditon felül végrehajtott energiaaudit kivételével nem nyújtható támogatás nagyvállalkozás részére a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (4) bekezdése szerinti energiaaudithoz.

21. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

31. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

(2) A támogatás - a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével - a következőkhöz nyújtható:

a) muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény - ideértve a közösségi teret -, koncertterem,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (beleértve népi hagyományok, kézművesség),

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,

f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

32. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget, azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője - a támogatást nyújtó döntésétől függően - jogosult ésszerű nyereséget szerezni.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége (például a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség áthelyezésének költsége),

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége (például a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség),

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége (például a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség),

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége (például a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).

33. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az ésszerű nyereségre is.

(3) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése - a (3) bekezdéstől eltérően - visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (például kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (például az új technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költsége),

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség (például a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

34. § Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 32. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 33. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

35. § (1) A 31. § (2) bekezdés f) pontja szerinti zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében

a) a szerző díjazása (például szerzői joggal kapcsolatos költség),

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség (például korrektúrázás, javítás, lektorálás),

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége, és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége

számolható el.

22. A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás

36. § (1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)

a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez,

b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez

nyújtható.

(2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.

(3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.

(4) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia.

(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

37. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.

(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.

(5) A (3) bekezdésben meghatározottak teljesítése - a (4) bekezdéstől eltérően - visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(6) Az 1 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege az (1)-(5) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

38. § (1) A beruházási támogatás keretében a tárgyi eszköz és az immateriális javak beruházási költsége számolható el.

(2) A működési támogatás keretében a sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő működési költség (például az igénybevett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi, az anyag-, a kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.

(3) Működési támogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak el, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás vagy az értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.

23. A helyi infrastruktúrára irányuló támogatás

39. § (1) Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (ezen alcím tekintetében a továbbiakban: támogatás) a helyi infrastruktúra kiépítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.

(2) A támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre - a regionális beruházási támogatás kivételével - nem nyújtható támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján. Nem nyújtható támogatás repülőtéri infrastruktúra, kikötői infrastruktúra, valamint dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez.

(3) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért felszámított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.

(4) Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.

40. § (1) A támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége számolható el.

(2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(3) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. Hatályba léptető rendelkezés

41. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

25. Átmeneti rendelkezés

42. § *  (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 2018. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról szóló 4/2018. (II. 15.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépése napján folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet lebonyolító szervek igénybevételével kapcsolatos és egyéb módosításáról szóló 7/2018. (III. 28.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) módosított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépése napján folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(4) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról szóló 9/2018. (VII. 20.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(5) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 11/2018. (IX. 13.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(6) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 12/2018. (XI. 12.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított rendelkezéseit a Módr4. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(7) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról szóló 1600/2018. (XI. 26.) Korm. határozattal összefüggő módosításáról szóló 14/2018. (XII. 15.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított rendelkezéseit a Módr5. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(8) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 13/2018. (XII. 12.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított rendelkezéseit a Módr6. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(9) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozattal összefüggő módosításáról szóló 3/2019. (II. 27.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított rendelkezéseit a Módr7. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(10) *  E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2019. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról szóló 4/2019. (III. 12.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított rendelkezéseit a Módr8. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(11) *  E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 7/2019. (V. 7.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított rendelkezéseit a Módr9. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(12) *  E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet Budapest Főváros fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 11/2019. (VIII. 5.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított rendelkezéseit a Módr10. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(13) *  E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a kormányzati szerkezetátalakítással kapcsolatos módosításáról szóló 13/2019. (X. 22.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr11.) megállapított rendelkezéseit a Módr11. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(14) *  E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Hungary Helps programmal kapcsolatos módosításáról szóló 16/2019. (XII. 10.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr12.) megállapított rendelkezéseit a Módr12. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(15) *  E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2020. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról szóló 2/2020. (II. 18.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr13.) megállapított rendelkezéseit a Módr13. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

26. Az Európai Unió jogának való megfelelés

43. § Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.),

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),

d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.), és

e) az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozata

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

27. Hatályon kívül helyező rendelkezés

44. § * 

1. melléklet a 8/2016. (III. 25.) MvM rendelethez * 

XI. Miniszterelnökség fejezet 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
1 ÁHT
azonosító
Cím-
név
Alcím-
név
Jogcím-
csoport név
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő
szerv
Le-
bonyolító szerv
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
2 296635 30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 334706 30/1 Célelőirányzatok
4 302213 30/1/4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai Az előirányzaton kerül sor a fejezeti általános tartalék közvetlen fejezeti kifizetéseinek a kimutatására. Ezen az előirányzaton kerül sor az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti várható költségvetési megtakarítások átcsoportosításából keletkező költségvetési előirányzattöbblet kimutatására, mely a fejezet előre nem tervezhető többletfeladatainak finanszírozására használható fel. Az előirányzat felhasználható a Miniszterelnökség fejezet irányítása alá tartozó intézmények működésével kapcsolatos likviditási problémák kezelésének finanszírozására.
Az előirányzat felhasználható a Szép Magyar Könyv miniszterelnöki különdíjához, továbbá szponzoráció finanszírozására is.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
jogi személy különösen: költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, civil szervezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, közalapítvány jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
5 331684 30/1/6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások Az előirányzat a nemzeti sírkert és a történelmi, nemzeti és kiemelt nemzeti emlékhelyek gondozására, ápolására, valamint felújítására szolgáló költségvetési forrásokat tartalmazza. Ezen felül az előirányzat fedezetet biztosít a kiemelt jelentőségű, a nemzeti sírkert részeként megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
a temetők tulajdonosa vagy a temetők üzemeltetését, fenntartását végző, továbbá az emlékhellyé nyilvánítással érintett ingatlanok esetén a tulajdonos, a vagyonkezelő vagy az ingatlant használó gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, költségvetési szerv jogszabály vagy
- pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel vagy előirányzat-
átcsoportosítással
szerződés, okirat vagy megállapodás szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
6 334217 30/1/7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások Az előirányzat célja költségvetési forrás biztosítása a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma részére az érdekképviseletek és a kormányzati szervek közötti együttműködés erősítése, a gazdasági növekedés elősegítése, a versenyképesség javítása, az üzleti környezet fejlesztése, valamint a társadalmi párbeszéd versenyszférán belüli erősítése érdekében.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Magyar Szakszervezeti Szövetség, Munkástanácsok Országos Szövetsége, Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége, Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
7 335751 30/1/8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása Az előirányzat elsődleges célja az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány működésének támogatása. Az éves szakmai programban nem szereplő tevékenység az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Civil törvény) foglaltak szerint támogatható. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
8 338140 30/1/9 „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása Az előirányzat elsődleges célja „Az Élet Menete” Alapítvány működésének támogatása. Az éves szakmai programban nem szereplő tevékenység a Civil törvényben foglaltak szerint támogatható. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. „Az Élet Menete” Alapítvány pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
9 335173 30/1/10 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása Az előirányzat célja az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács működésével és feladataival kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Magyar Szakszervezeti Szövetség, Munkástanácsok Országos Szövetsége, Hetedik Szövetség pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
10 375684 30/1/11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
11 353695 30/1/11/1 KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása Az előirányzat forrást biztosít a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: KKBK NZrt.) szakmai feladatainak ellátására és az annak kapcsán felmerülő működési költségeire. Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. KKBK NZrt. pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel szerződés vagy okirat szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
12 359151 30/1/11/2
Kulcs-
fontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése
Az előirányzat biztosít fedezetet az alábbi projektek engedélyes terv szintig történő
előkészítéséhez:
a) Budapest-Kelenföld és Ferencváros vasútállomások között háromvágányú kapcsolat, Danubius, Népliget-Fradiváros elővárosi megállók kialakítása és a Déli összekötő vasúti Duna- híd átépítése;
b) Budapest- Ferencváros-Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal-korrekciója;
c) Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat építése;
d) a ráckevei HÉV-vonal fejlesztése és az egységes fővárosi kötöttpályás közösségi közlekedési hálózatba való integrálása;
e) a csepeli HÉV fővárosi villamos hálózatba integrálása;
f) a Földalatti rekonstrukciója és járműbeszerzés;
g) Budapest Főváros településszerkezeti tervében a Pók utca és a Váci út között megépítendő új dunai átkelő (Aquincum híd) előkészítése.
Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., MÁV Magyar Államvasutak Zrt.; Budapest Főváros Önkormányzata, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, KKBK NZrt., a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaság, a KKBK NZrt. tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel szerződés vagy okirat szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
13 344773 30/1/11/3 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sport-
létesítmény-
fejlesztése
Az előirányzat támogatást nyújt Budapest Főváros fejlesztéséhez kapcsolódóan és a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban a Budapest Bozsik Stadion fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához.
Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK), KKBK NZrt. pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel előirányzat- átcsoportosítás útján szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
14 343839 30/1/11/4 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása Az előirányzat finanszírozza - Budapest Főváros fejlesztésének részeként - a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1098/2017. (III. 6.) Korm. határozatban foglalt sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatokat, beleértve az NSK-nak és a KKBK NZrt.-nek a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit, valamint az UEFA 2020. évi labdarúgó Európa-bajnokság megrendezése, az Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó szerződésekben előírt, a rendezvényhelyszín tágabb környezetében
multifunkciós, nyilvános sport- és kulturális célú park kialakításához szükséges beruházásokkal, valamint ideiglenes létesítmények megvalósításával, illetve eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzésének megvalósításával összefüggő feladatokat, beleértve az NSK-nak és a KKBK NZrt.-nek a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit.
Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
NSK, KKBK NZrt., gazdasági társaság pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel előirányzat- átcsoportosítás útján szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
15 374640 30/1/11/5 Kemény
Ferenc Program
Az előirányzat finanszírozza - Budapest Főváros fejlesztésének részeként - a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 1. mellékletében szereplő létesítmények, valamint a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél- pesti és észak-
csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat 2. pontja szerinti projektelemek előkészítésével, megtervezésével és megvalósításával összefüggő feladatokat. Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
KKBK NZrt., a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaság, a KKBK NZrt. tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján,
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel szerződés vagy okirat szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
16 372217 30/1/11/6 Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése Az előirányzat finanszírozza - Budapest Főváros fejlesztésének részeként - a Nemzeti Korcsolyázó Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1596/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján, a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény 1. § b) pontjában meghatározott ingatlanokkal kapcsolatos beruházás előkészítésével, megtervezésével és megvalósításával összefüggő feladatokat. Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. NSK, KKBK NZrt., a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaság, a KKBK NZrt. tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján,
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel előirányzat- átcsoportosítás útján szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
17 358551 30/1/11/7 Egyes városi infrastruktúra-
elemek megújítása
Az előirányzat fedezetül szolgál a városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló egyes beruházások megvalósításához. Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata, központi költségvetési szerv pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján,
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal
előleg biztosítható egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel szerződés vagy okirat szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
18 376051 30/1/11/8 A fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása Az előirányzat fedezetül szolgál a fővárosi
kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a főváros közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására.
Az előirányzat terhére támogatás a támogatás igénylésének lehetőségéről szóló tájékoztató kiküldését követően megkezdett tevékenységre is nyújtható.
Fővárosi kerületi önkormányzat, NIF Zrt. kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos/ teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési
támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.
- - -
19 376217 30/1/11/9 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok Az előirányzat fedezetül szolgál a kiemelt budapesti beruházásokért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos feladatkörébe tartozó kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázásával és lebonyolításával kapcsolatos 2030-ig
tartó időszak kormányzati stratégiájának kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos költségekre. Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
KKBK NZrt., a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaság, a KKBK NZrt. tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság, hazai sportszövetség pályázati rendszeren kívül vagy meghívásos pályázat útján, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel szerződés vagy okirat szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
20 376584 30/1/11/10 Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvény-
csarnok megvalósí-
tásának támogatása
Az előirányzat támogatást nyújt az új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósulását célzó beruházás és a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság sikeres megrendezését szolgáló, budapesti létesítményfejlesztések megvalósításához.
Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
KKBK NZrt., a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaság, a KKBK NZrt. tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel időarányosan vagy teljesítés-
arányosan vagy részletekben történő kifizetéssel
szerződés vagy okirat szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosíték értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
21 379662 30/1/11/11 Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott fejlesztések támogatása Az előirányzat támogatást nyújt Budapest Főváros fejlesztéséhez kapcsolódóan
a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott egyes fejlesztésekre. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
jogi személy, különösen központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, köztestület, egyesület, alapítvány, non-profit, valamint közhasznú jogállású szervezet, költségvetési szerv, gazdasági társaság jogszabály vagy
- pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel, előirányzat átcsoportosítással szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül. - igénybe vehető -
22 380717 30/1/11/12 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának előkészítése Az előirányzat célja a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja keretében megvalósuló sportlétesítmények és környezetük fejlesztésére irányuló beruházás megvalósításának finanszírozása.
Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest, sportegyesület, alapítvány, gazdasági társaság jogszabály vagy
- pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel, előirányzat- átcsoportosítással szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
23 380606 30/1/11/13 Cziffra György Roma Oktatási és Kulturális Központ beruházása Az előirányzat célja a Cziffra György Roma Oktatási és Kulturális Központ támogatása. Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. Cziffra György Roma Oktatási és Kulturális Központ, jogi személy, különösen központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, köztestület, egyesület, alapítvány, non-profit, valamint közhasznú jogállású szervezet, költségvetési szerv, gazdasági társaság jogszabály vagy
- pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel, előirányzat- átcsoportosítással szerződés vagy okirat szerint vagy megállapodás szerint az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
24 380973 30/1/11/14 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása Az előirányzat célja a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok és egyéb, más forrásból nem finanszírozható feladatok támogatása.
Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
jogi személy, különösen központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, köztestület, egyesület, alapítvány, non-profit, valamint közhasznú jogállású szervezet, költségvetési szerv, gazdasági társaság jogszabály vagy
- pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel, előirányzat- átcsoportosítással szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
25 294668 30/1/17 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás Az előirányzat elsődlegesen a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működésének támogatására szolgál. Az éves szakmai programban nem szereplő tevékenység az alapító okiratban meghatározott feladatokkal összhangban támogatható. Az előirányzat forrást biztosít továbbá a Közalapítvány által megvalósításra kerülő Zsidótemető-
rekonstrukciós program támogatására.
A program elsődleges célja a magyarországi zsidó temetők fennmaradását veszélyeztető helyzet elhárítását és a síremlékek halaszthatatlan állagmegóvását szolgáló felújítások megvalósítása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Magyarországi Zsidó
Örökség Közalapítvány
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
26 295546 30/1/18 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Az előirányzat elsődlegesen a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány működéséhez biztosít fedezetet.
A közalapítvány éves szakmai programjában nem szereplő projektjei az alapító okiratában meghatározott feladataival összhangban támogathatóak.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
27 295557 30/1/19 Alapítvány a Kelet-
és Közép-európai Kutatásért és Képzésért
Az előirányzat elsődleges célja az Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért elnevezésű civil szervezet működésének támogatása. Az éves szakmai programban nem szereplő tevékenység a Civil törvényben foglaltak szerint támogatható. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
28 345773 30/1/24 Civil Alap - pályázati program Az előirányzat célja a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében Civil Alap - pályázati program megvalósítása a pályázati kiírásban foglaltak szerint.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
a Civil Alap - 2014 pályázati program keretében nyújtott támogatások sajátos szabályairól szóló
499/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 499/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet] foglaltak szerint
499/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint benyújtott támogatási kérelemre hozott támogatási döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással
szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
29 345340 30/1/27 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása Az előirányzat célja:
a) a Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről szóló 1991/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztése;
b) a Világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztésének megvalósításához kapcsolódó szakmai feladatok és működés támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
helyi önkormányzat, Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. támogatási kérelemre hozott támogatási döntés alapján, támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
30 367206 30/1/28 Üldözött keresztények segítésének feladatai
31 367217 30/1/28/1
Ösztöndíj-
program támogatása
Az előirányzat célja, hogy lehetőséget biztosítson felsőfokú tanulmányok folytatására magyarországi képzési helyeken olyan keresztény fiatalok (18-30 év) számára, akik saját országukban vallási üldöztetésnek vagy fenyegetésnek vannak kitéve. Az előirányzat felhasználása az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet) rendelkezései szerint történik.
Az előirányzat továbbá fedezetet biztosít a Tempus Közalapítvány az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendeletben meghatározott közfeladatai ellátására. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
költségvetési szerv, magyar felsőoktatási intézmény, Tempus Közalapítvány pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy megállapodással előleg biztosítható egyösszegű vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel szerződés vagy megállapodás szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
32 367228 30/1/28/2 Intervenciós
Támogatási Keret
Az előirányzat nyújt fedezetet az „intervenciós” keret forrásainak elszámolási és visszafizetési kötelezettség nélkül, adományként való biztosítására azzal a céllal, hogy közvetlen és azonnali segítségnyújtásra kerülhessen sor a keresztényüldözéssel sújtott térségekben, valamint az ilyen térségekből érkező üldözött keresztények magyarországi megsegítésére. Adomány az egyoldalú jognyilatkozat kiállításakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. civil szervezet, alapítvány, egyesület, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, bevett egyház, belső egyházi jogi személy, határon túli egyház, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, továbbá egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező külföldi szervezet (a továbbiakban: határon túli szervezet), nem magyarországi székhelyű jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: külföldi szervezet), valamint jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet egyedi döntés alapján, okirattal - egyösszegű kifizetéssel - - Hungary Helps Ügynökség Nonprofit - -
33 378539 30/1/28/3 Hungary
Helps Program
Az előirányzat fedezetet nyújt a Hungary Helps Programmal összefüggésben történő nemzetközi humanitárius segítségnyújtás keretében ellenérték, valamint elszámolási és visszafizetési kötelezettség nélkül, adományként biztosított forrás biztosítására azzal a céllal, hogy közvetlen és azonnali segítségnyújtásra kerülhessen sor a szükséget szenvedő, üldöztetésnek kitett vagy humanitárius katasztrófák sújtotta területen élő emberek és közösségek részére, hogy segítse a helyben megmaradásukat támogató, a szabad vallásgyakorlás védelmét előmozdító projektek, különös tekintettel az üldözött keresztény és más vallási kisebbségek, továbbá veszélyeztetett közösségek értékmegőrzése, helyben maradása érdekében. keresztény, egyéb egyházi, hitéleti, nevelési-
oktatási, gyermekjóléti, kulturális, valamint szociális tevékenységet ellátó intézmény vagy közösség, valamint civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, alapítvány, segélyszervezet és az általuk alapított, valamint fenntartott intézmény, valamint más lokális együttműködések, továbbá külföldi kormányzati szervek
egyedi döntés alapján, adománylevéllel, támogatói okirattal, támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű vagy időarányos/teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel - - Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. - -
Az előirányzat terhére támogatás nyújtható, valamint adomány ajánlható fel különösen válság következtében lerombolt épületek, így különösen iskolák, kórházak, templomok, lakóházak újjáépítésére és üzemeltetésére; krízisközpontok és menekülttáborok építésére, üzemeltetésére; orvosi ellátásokkal kapcsolatos költségekre, elsősorban orvosi, ápolói személyzet, valamint gyógyszerek, gyógyászati eszközök biztosítására, traumatizált áldozatok részére történő pszichológiai kezelések nyújtására; az elmenekült családok visszatérését segítő programok létrehozására, működtetésére; nevelés, oktatás, képzés, továbbképzés, ösztöndíj, továbbá tankönyv- és taneszköz-támogatás biztosítására; tárgyi eszközök beszerzése céljából, amelyek a krízishelyzet elhárításával, következményeinek enyhítésével összefüggésben felhasználhatók.
34 367239 30/1/28/4
Keresztény-
üldözés témakörével összefüggő pályázatok és szakmai feladatok támogatása
A keresztényüldözéssel sújtott térségek bemutatásával kapcsolatos szakmai feladatok, programok támogatása, pályázatok meghirdetése.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
civil szervezet, alapítvány, egyesület, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, bevett egyház, belső egyházi jogi személy, határon túli egyház, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, továbbá egyéni vállalkozó, egyéni cég, határon túli szervezet, külföldi szervezet, valamint jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással előleg biztosítható egyösszegű vagy időarányos/ teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel szerződés, okirat vagy megállapodás szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
35 379639 30/1/28/5 Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása Az előirányzat fedezetet biztosít a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit
Zrt. szakmai feladatainak ellátására.

A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül. - - -
36 332995 30/1/29 Nemzeti Együttműködési Alap A Civil törvény 56. § (1) bekezdése alapján meghatározott célokra támogatás biztosítása. civil szervezet, határon túli civil szervezet, központi költségvetési szerv kérelem alapján, pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos/ teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel a kötelezettség-
vállalási dokumentumban meghatározottak szerint
- Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt.
- -
37 347739 30/1/32 Bocuse d’Or versenyek támogatása Az előirányzat célja
a) - összhangban a Bocuse d’Or szakácsolimpia 2016. évi európai döntője rendezési jogának megszerzése esetén szükséges egyes kormányzati intézkedésekről szóló 1853/2013. (XI. 19.) Korm. határozatban és a 2016. évi Bocuse d’Or szakácsolimpia európai döntőjének budapesti megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló 1575/2014. (X. 10.) Korm. határozatban foglaltakkal - a Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője budapesti megrendezésének, és a szervezési feladatokért felelős Magyar Bocuse d’Or Akadémia Egyesület működésének a támogatása,
b) a Magyarország Bocuse d’Or versenyeken - különösen a Lyonban megrendezésre kerülő
2017. évi világdöntőn, továbbá
c) a Bocuse d’Or 2018. évi európai, valamint a
2019. évi világdöntőjére való felkészüléshez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1362/2017. (VI. 12.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően a Torinóban megrendezésre kerülő 2018. évi európai, valamint a Lyonban megrendezésre kerülő 2019. évi világdöntőjére való és erre való felkészülésnek támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Magyar Bocuse d’Or
Akadémia Egyesület
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
38 279012 30/1/33 Civil és non-profit szervezetek támogatása Az előirányzat fedezetet biztosít olyan szervezetek támogatásához, amelyek összkormányzati szinten a civil szektoron belüli párbeszédet biztosító fórumok működését biztosítják, valamint hatékonyan segítik azok fejlesztését, valamint amelyek közösségfejlesztő tevékenysége kiemelkedő. Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a civil szervezetek működését érintő joganyag felülvizsgálatához és átdolgozásához kapcsolódó szakértői műhelyek és munka ellátásához.
Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
egyesület, alapítvány, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján,
támogatási szerződéssel, támogatói okirattal
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel szerződés, okirat szerint az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - -
39 248012 30/1/34 Nemzeti Civil
Alapprogram
Az előirányzat a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény hatályon kívül helyezését megelőzően az előirányzat terhére nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó, a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény hatályon kívül helyezését követően is ellátandó kezelői feladatok és a még le nem zárt támogatási szerződésekkel kapcsolatos, volt kollégiumi hatáskörök - e feladatra kijelölt szerv által történő - ellátása során keletkező fizetési kötelezettségek teljesítéséhez biztosít forrást. központi költségvetési szerv, civil szervezet kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - -
40 338517 30/1/35 Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok A Lakitelek Népfőiskola fejlesztésének támogatása a fenntartó Népfőiskola Alapítványon keresztül. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor
már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
civil szervezet kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel szerződés vagy okirat szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
41 223702 30/1/36 Építésügyi célelőirányzat Az előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 50. §-a alapján befolyt, építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által kivetett építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok kezeléséhez kapcsolódik. Az előirányzat felhasználási célját az Étv. 50. § (2) bekezdése határozza meg. Magyar Államkincstár, gazdasági társaság - - részletekben történő utalással - - - - -
42 296246 30/1/37 Országos Építésügyi és Területrendezési e-
Nyilvántartás működtetése
Az előirányzat célja az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok megvalósításának finanszírozása, valamint az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés d)-e) pontjaival összefüggésben az Országos Építésügyi Nyilvántartás rendszerének fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatban felmerült feladatok, valamint a tulajdonosi joggyakorló által meghatározott egyéb feladatok megvalósításának finanszírozása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül. - - -
43 302624 30/1/38 Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok Az előirányzat az Étv. 50. § (2) bekezdésében meghatározott építésügyi feladatok, a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet] alapján ellátott feladatok támogatására szolgál. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. jogi személy, különösen központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, köztestület, egyesület, alapítvány, non-profit, valamint közhasznú jogállású szervezet, költségvetési szerv, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, gazdasági társaság jogszabály vagy
- pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel, előirányzat átcsoportosítással szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül. - igénybe vehető -
44 302635 30/1/39 Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése Az előirányzat felhasználásának célja a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozási tárgykörébe tartozó dokumentumgyűjtési, nyilvántartási, hasznosítási, kezelési és archiválási, és az ezekkel kapcsolatos fejlesztési feladatok finanszírozása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. jogszabály vagy -
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül. - - -
45 341751 30/1/40 Örökségvédelmi feladatok Az előirányzat célja a kulturális örökségvédelmi és egyéb kulturális közfeladatok, szakmai feladatok ellátásának és az ahhoz kapcsolódó működés elősegítésének finanszírozása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
gazdasági társaság, központi költségvetési szerv jogszabály vagy -
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel, támogatói okirattal vagy megállapodással
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással
szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül. - igénybe vehető -
46 376273 30/1/41 Magyar Falu Program
47 376284 30/1/41/1 Falusi Útalap Az előirányzat nyújt fedezetet a Magyar Falu Program keretében megvalósuló alsóbbrendű utak felújítására. A támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. költségvetési szerv, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, továbbá egyéni vállalkozó,
egyéni cég, valamint jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet
jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül kérelemre - meghozott egyedi döntés alapján, támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel vagy megállapodással előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, időarányos/ teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel - - - - -
48 378517 30/1/41/2 Magyar Falu Program alprogram-
jainak támogatása
Az előirányzat a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat 1. pontjában meghatározott célokra használható fel. helyi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulásai, egyházi jogi személy, központi költségvetési szerv pályázati döntés alapján támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással
a kötelezettség-
vállalási dokumentumban meghatározottak szerint
Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
49 384117 30/1/41/3 Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása Az előirányzat célja a Magyar Falu Program keretében megvalósuló civil program elemeként a civil közösségi tevékenységek és azok végzése feltételeinek támogatása. egyesület, alapítvány, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet pályázati döntés alapján támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben
történő kifizetéssel,
a kötelezettség-
vállalási dokumentumban meghatározottak szerint
Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
50 302091 30/1/42 Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása
51 354384 30/1/42/1 Közép- és
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének
támogatása
Az előirányzat célja a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, továbbá az általa fenntartott XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a Habsburg Történeti Intézet, valamint a Kommunizmus Kutató Intézet és a Terror Háza Múzeum működésének biztosítása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
52 354395 30/1/42/2 Közép- és
Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása
Az előirányzat célja a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, továbbá az általa fenntartott XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a Habsburg Történeti Intézet, valamint a Kommunizmus Kutató Intézet és a Terror Háza Múzeum szakmai feladatainak támogatása. Továbbá az 1989-90-es rendszerváltoztatás 30. évfordulójáról történő méltó megemlékezéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, különös tekintettel a „30 éve szabadon” emlékév előkészületeinek megkezdésével kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására, összhangban a „30 éve szabadon” emlékévről szóló 1002/2019. (I. 9.) Korm. határozatban foglaltakkal, valamint a „30 éve szabadon” emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
szerinti programok és kezdeményezések megvalósításának támogatására.
Továbbá a Puskás Kiállítási Központ megvalósításának támogatása, összhangban a Puskás Kiállítási Központ megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről szóló 1186/2019. (IV. 5.) Korm. határozatban foglaltakkal.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
53 368995 30/1/42/3 Kertész Imre Intézet működésével és feladat-
ellátásával kapcsolatos kiadások
Az előirányzat a 2016- ban elhunyt Nobel-díjas író, Kertész Imre hagyatékának gondozására és írói emlékének ápolására létrehozott Kertész Imre Intézet feladatellátásához és működéséhez biztosít forrást.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
54 295146 30/1/43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a kulturális örökség ingó és ingatlan elemeinek védelmével, megóvásával, fenntartásával és bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatására szolgál, beleértve a szakmai rendezvényeket is, valamint finanszírozza
Az előirányzatból indokolt esetben helyi védettség alatt álló ingatlannal kapcsolatos feladatok is támogathatók.
Az előirányzat biztosítja továbbá az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) kulturális tárgyú egyezményeinek, valamint az Európai
Unió és az Európa Tanács kulturális örökséggel összefüggő kezdeményezéseinek végrehajtásából fakadó szakmai feladatok támogatását.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
az egyéb kulturális közfeladatok, szakmai feladatok ellátását és ahhoz kapcsolódó működés elősegítését.
költségvetési szerv, közgyűjtemény, muzeális intézmény, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy és gazdasági társaság részére jogszabály vagy
- pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással
szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
55 303002 30/1/44 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása Az előirányzat elsődlegesen a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 12. § (3) bekezdésében foglalt feladatok, továbbá a magyarországi világörökségi és világörökségi várományos helyszínek védelmével, megóvásával, kezelésével, fenntartásával kapcsolatos egyéb feladatok (különösen világörökségi gondnokságok támogatása, világörökségi helyszínek védelme, megóvása, bemutatása, ismertté tétele, világörökségi kezelési tervek elkészítése) ellátásának támogatására szolgál.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
költségvetési szerv, közgyűjtemény, muzeális intézmény, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy megállapodással előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással
szerződés vagy megállapodás szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
56 343239 30/1/45 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása Az előirányzat a Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatására szolgál. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. Magyar Kormánytisztviselői Kar pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül
- - -
57 333751 30/1/46 Ludovika Campus Az előirányzat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházáshoz kapcsolódó feladatok megvalósítására nyújt fedezetet.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Nemzeti Közszolgálati
Egyetem
jogszabály vagy -
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján megállapodással vagy támogatási szerződéssel
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással
megállapodás szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
58 376973 30/1/47 Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatása A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványnak a Miniszterelnökséget vezető miniszter ágazati feladataihoz kapcsolódó tevékenységének támogatása. A támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos/ teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel szerződés vagy támogatói okirat szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
59 303013 30/1/48 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben meghatározott, a nemzeti emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő működési vagy felhalmozási jellegű kiadások fedezetét biztosító állami feladatok ellátásának támogatására szolgál. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. költségvetési szerv, közgyűjtemény, muzeális intézmény, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság jogszabály vagy -
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel, támogatói okirattal vagy megállapodással
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással
szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
60 378540 30/1/49 Európai Tett és Védelem
Ligával kapcsolatos kiadások
Az Európai Tett és Védelem Liga (APLE -
Action and Protection League of Europe) létrehozásának és szakmai feladatai ellátásának támogatása. A támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Tett és Védelem Alapítvány (APLE -
Action and Protection League of Europe)
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül. - - -
61 347773 30/1/50 Határon túli műemlék-felújítási program Az előirányzat célja a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló 1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján a Rómer Flóris Terv végrehajtásának támogatása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Teleki László Alapítvány, hazai vagy külföldi jogi személy, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság jogszabály vagy -
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül azzal, hogy a határon túli szervezetnek és a külföldi szervezetnek támogatási kérelem alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén biztosíték kikötésére nem kerül sor - igénybe vehető -
62 347862 30/1/54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása Az előirányzat célja - különös tekintettel a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakításáról szóló 1435/2014. (VII. 31.) Korm. határozatra - a Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának finanszírozása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
gazdasági társaság, jogi személy, költségvetési szerv jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül kérelemre meghozott - egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással
szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
63 347917 30/1/55 Területrendezési feladatok Az előirányzat célja a területrendezési közfeladatok támogatása, valamint e szakmai feladatokhoz kapcsolódó egyéb projektek és feladatarányos működési költségek támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft., megyei önkormányzat, központi költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, non-profit, valamint közhasznú jogállású szervezet, költségvetési szerv, többcélú kistérségi társulás, gazdasági társaság jogszabály vagy
- pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással
szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési
támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.
- igénybe vehető -
64 348040 30/1/56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása Az előirányzat célja - különös tekintettel a magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések és programok megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1512/2014. (IX. 16.) Korm. határozatra, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről szóló 1563/2014. (X. 2.) Korm. határozatra, valamint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozatra [a továbbiakban: 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozat] - támogatás nyújtása a Holokauszt emlékévvel kapcsolatos egyes kiemelt projekteket megvalósító szervezetek részére.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
jogi személy, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, gazdasági társaság, gazdálkodó szervezetek jogszabály vagy
- pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással
szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
65 348617 30/1/57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
66 367728 30/1/57/1 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása Az előirányzat a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános (működési, felhalmozási) költségeinek támogatásához biztosít forrást.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
gazdasági társaság jogszabály vagy -
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
67 367739 30/1/57/2 Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása Az előirányzat a Helikon Nonprofit Kft. által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános (működési, felhalmozási) költségeinek támogatásához biztosít forrást.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
gazdasági társaság jogszabály vagy -
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján,
támogatási szerződéssel
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
68 367740 30/1/57/3
Várgond-
nokság Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása
Az előirányzat a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. jogutódja által ellátott szakmai
feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános (működési, felhalmozási) költségeinek támogatásához biztosít forrást.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
gazdasági társaság jogszabály vagy -
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján,
támogatási szerződéssel
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
69 367751 30/1/57/4 Budavári Ingatlan-
fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása
Az előirányzat a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. jogutódja által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános (működési, felhalmozási) költségeinek támogatásához biztosít forrást.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
gazdasági társaság jogszabály vagy -
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
70 367762 30/1/57/5 Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása Az előirányzat a Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános (működési, felhalmozási) költségeinek támogatásához biztosít forrást.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
gazdasági társaság jogszabály vagy -
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül. - igénybe vehető -
71 367773 30/1/57/6 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztivál-
központ Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása
Az előirányzat az Eszterháza Kulturális, Kutató-
és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános (működési, felhalmozási) költségeinek támogatásához biztosít forrást.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
gazdasági társaság jogszabály vagy -
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
72 374751 30/1/57/7 Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása Az előirányzat a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. által ellátott szakmai
feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános (működési, felhalmozási) költségeinek támogatásához biztosít forrást.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
gazdasági társaság jogszabály vagy -
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
73 374762 30/1/57/8 Egyéb gazdasági társaság kulturális, fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása Az előirányzat gazdasági társaságok által ellátott kulturális, fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb szakmai feladatok támogatásához biztosít forrást. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. gazdasági társaság jogszabály vagy -
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
74 379073 30/1/57/9. Várkapitányság Nonprofit Zrt. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása Az előirányzat a Várkapitányság Nonprofit Zrt. által ellátott szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános (működési, felhalmozási) költségeinek támogatásához biztosít forrást.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
gazdasági társaság jogszabály vagy -
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
75 348751 30/1/58 Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása A kulturális örökség védelmét, ismertté tételét, nemzetközi és határon túli feladatainak ellátását segítő örökségvédelmi civil szervezetek támogatása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. civil szervezet jogszabály vagy -
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
76 380595 30/1/59 Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatása Az előirányzat támogatást nyújt az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatására. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. jogi személy, különösen központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, köztestület, egyesület, alapítvány, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet, költségvetési szerv, gazdasági társaság jogszabály vagy
- pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással
szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül. - igénybe vehető -
77 348351 30/1/60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok Az előirányzat célja:
1. a fővárosi és megyei kormányhivatalok - különösen a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos likviditási problémák kezelésével összefüggő - költségeinek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatban más szervnél felmerülő költségek biztosítása;
2. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 8. § (14) bekezdése szerinti felügyeleti díj fogadásának és továbbutalásának, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokat megillető felügyeleti díjak átutalásának biztosítása, azzal, hogy fővárosi és megyei kormányhivatalokat mint az élelmiszerlánc-
felügyeleti szerveket megillető díjak az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § (10) bekezdésében meghatározott felhasználási célokra használhatók fel;
3. a fővárosi és megyei kormányhivatal uniós forrásból megvalósított projektjéhez kapcsolódó fenntartási, üzemeltetési költségekből eredő működési kiadásokhoz forrás biztosítása előirányzat-átcsoportosítással a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
A költségvetési támogatás visszatérítendő formában is nyújtható.
központi költségvetési szerv jogszabály vagy -
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással
okirat vagy szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
78 032696 30/1/63 Szabadságharcosokért
Közalapítvány támogatása
Az előirányzat elsődlegesen a Szabadságharcosokért Közalapítvány működésének támogatására szolgál. Az éves szakmai programban nem szereplő tevékenység az alapító okiratban foglaltakkal összhangban támogatható. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. Szabadságharcosokért
Közalapítvány
pályázati rendszeren kívül kérelemre meghozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
79 349617 30/1/66 Kormányablak program megvalósítása Az előirányzat az alábbi célok bármelyikére felhasználható:
a) a Kormányablak Program fizikai megvalósítása, új kormányablakok létrehozása, teljes körű kialakítása,
b) a már működő kormányablakok állagmegóvása (beleértve a fizikai infrastruktúrát és az ingóságokat is) és fejlesztése, a feladatellátáshoz kapcsolódó számítógép szoftver licencek beszerzése, informatikai infrastruktúra
kialakítása, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése,
c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóügyi ügyfélszolgálatainak kormányablakokba integrálása vagy más ügyfélszolgálat kormányablakká történő átalakítása, egyes ügyfélszolgálati feladatok kormányablakokba integrálása,
d) települési ügysegédi rendszer kialakítása és fejlesztése,
központi költségvetési szerv, NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. jogszabály vagy -
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással
szerződés vagy okirat szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
e) mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat kialakítása, fejlesztése (bővítése),
f) a fővárosi és megyei kormányhivatalokon kívüli, arra kijelölt szervezet által, a mobilizált kormányablak hálózat fejlesztése, teljes körű üzemeltetése és működtetése (ideértve a gépjárművezetők alkalmazását is).
Az előirányzat céljához illeszkedő fejlesztési célkitűzésekhez szükséges források fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással is biztosíthatóak, amennyiben az előirányzat célját más fejezet vagy más fejezeten belüli szervezet valósítja meg. Az előirányzat a fővárosi és megyei kormányhivatal uniós forrásból megvalósított projektjéhez kapcsolódó fenntartási, üzemeltetési költségekből eredő működési kiadásokhoz forrás biztosítása fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítással a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára vagy fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással, amennyiben az előirányzat céljával összefüggő költségek - a tevékenység jellegéből adódóan - más fejezetnél vagy más fejezet alá tartozó szervezetnél merülnek fel.
A költségvetési támogatás valamennyi esetben a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
80 355717 30/1/67 Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása Az előirányzat célja az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló
1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat [a továbbiakban:
1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat] 3. pontjában meghatározott költségvetési támogatás biztosítása
a) az 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat 3. pont b) alpontjában meghatározott támogatott tevékenységnek a megvalósításához,
b) a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó,
ba) a költségvetési támogatás felhasználásának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait részletező, a támogatott tevékenység megvalósítása során lefolytatott közbeszerzést és egyéb beszerzést bemutató, a megvalósítás eredményességét elemző, a szükséges hatósági engedélyek másolatát tartalmazó szakmai elszámolást, valamint
bb) a támogatott tevékenységnek a támogatási időszakban felmerült és 2018. január
31-éig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó pénzügyi elszámolást magában foglaló beszámolónak 2018. március 31-éig történő benyújtása és annak a nemzeti fejlesztési miniszter általi felülvizsgálata, valamint az Ávr. 100. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzése mellett, a költségvetési támogatás felhasználásáról a kedvezményezett által vezetett elkülönített nyilvántartás alapján.
Az előirányzat terhére nyújtott támogatás nem használható fel olyan tevékenységre, amely megvalósításának következtében az előirányzat terhére nyújtott támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülne.
Az 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott települési önkormányzat. támogatói okirattal, egyedi döntés és kérelem benyújtása nélkül, jogszabály alapján A költségvetési támogatás 100%-a támogatási előlegként kerül kifizetésre. egyösszegű közvetlen kifizetéssel A költségvetési támogatás 2018. január 31-éig fel nem használt részét
2018. március
31-éig kell visszafizetni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az innovációért és technológiáért felelős miniszter (mint a nemzeti fejlesztési miniszter jogutódja) javaslata alapján a miniszter állapítja meg, és kötelezi annak visszafizetésére a kedvezményezettet.
Az Ávr. 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján a támogató eltekint a biztosíték nyújtásától - - -
81 350928 30/1/68 Károlyi József
Alapítvány támogatása
Az előirányzat elsődleges célja a Károlyi József Alapítvány szakmai feladatainak és kapcsolódó működésének támogatása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Károlyi József Alapítvány pályázati rendszeren kívül kérelemre meghozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
82 353628 30/1/73 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése Az előirányzat fedezetet biztosít az EASTR
Területi Kormányhivatalok Európai Szervezete, az IHRA Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség felé fennálló nemzetközi kötelezettségek, valamint az URBACT, UNESCO, ICCROM tagdíjak teljesítésére.
EASTR Területi Kormányhivatalok Európai Szervezete, IHRA Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség, UNESCO, Európai Unió, ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property - Kulturális Javak Megőrzésének és Helyreállításának Nemzetközi Tudományos Központja) - - egyösszegű közvetlen kifizetéssel - - - - -
83 353639 30/1/74 Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása Az előirányzat célja az egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok, valamint támogatás nyújtása a magyarországi zsidó temetők felújítása céljából a temetők tulajdonosainak, fenntartóinak, gondozóinak vagy a tulajdonos megbízásából eljáró civil szervezeteknek a 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozatban foglalt szempontok érvényesítésével.
A költségvetési támogatás támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
magyarországi székhelyű jogi személy, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, gazdasági társaság, nem magyarországi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, határon túli egyház, egyházi jogi személy és intézménye jogszabály vagy -
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján vagy pályázati úton támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással
szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül, azzal, hogy az Ávr. 84. § b) és d) pontja szerinti esetben biztosíték kikötésére nem kerül sor - igénybe vehető -
84 353640 30/1/75 Nemzeti Hauszmann Terv Az előirányzat célja a Nemzeti Hauszmann Terv (2014-2024) előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1377/2014. (VII. 10.) Korm. határozat alapján a „Nemzeti Hauszmann- terv a budai Várnegyed megújításáért” címmel indított átfogó rekonstrukciós program, annak keretében a Palotanegyed és a Polgárváros nagyszabású rekonstrukciója támogatására szolgál. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. jogi személy, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, gazdasági társaság jogszabály vagy -
pályázati rendszeren kívüli kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással
szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
85 354851 30/1/76 AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása Az előirányzat célja az AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatásához forrás biztosítása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. AVICENNA Kutatási
Nonprofit Kft.
pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül. - igénybe vehető -
86 356051 30/1/77 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás biztosítása, amely magában foglalja a közfeladatához kapcsolódóan a tulajdonosi joggyakorló jóváhagyásával megvalósított uniós projektek uniós forrásból nem támogatható költségeinek biztosítását is.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Széchenyi Programiroda
Tanácsadó és Szolgáltató NKft.
jogszabály vagy -
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
87 358951 30/1/78 Modern Városok
Program
Az előirányzat célja a Modern Városok Program megvalósítása, a Modern Városok Program megvalósításáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. a Modern Városok Program megvalósításáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a Modern Városok Program megvalósításáról szóló kormány-
rendeletben foglaltak szerint támogatói okirattal
a Modern Városok Program megvalósítá-
sáról szóló kormány-
rendeletben foglaltak szerint
a Modern Városok Program megvalósításáról szóló kormány-
rendeletben foglaltak szerint
támogatói okirat szerint a Modern Városok Program megvalósításáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint - - -
88 359506 30/1/80 Borsi, Rákóczi-
kastély helyreállítása
Az előirányzat célja a borsi Rákóczi-kastély helyreállítása, a borsi Rákóczi-kastély közös hasznosítása érdekében az épületegyüttes helyreállításának folytatása.
A helyreállítással összefüggő kiadások finanszírozása, beleértve különösen az előkészítést, tervezést és a megvalósításhoz kapcsolódó művezetést és egyéb kötelező tevékenységeket is. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
hazai és külföldi jogi személy, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, alapítvány, gazdasági társaság jogszabály alapján vagy - pályázati rendszeren kívüli kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással
szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül azzal, hogy a határon túli szervezetnek és a külföldi szervezetnek támogatási kérelem alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén biztosíték kikötésére nem kerül sor - igénybe vehető -
89 359517 30/1/81 Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok
Az előirányzat célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok megvalósításának támogatása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
magyarországi székhelyű jogi személy, külföldi szervezet, Magyarországgal szomszédos országban székhellyel rendelkező, határon túli szervezet, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv jogszabály vagy -
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással
szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül azzal, hogy a határon túli szervezetnek és a külföldi szervezetnek támogatási kérelem alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén biztosíték kikötésére nem kerül sor Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - -
90 362040 30/1/83 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás Az előirányzat célja a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok szakmai feladatainak és ezen szakmai feladataihoz kapcsolódó működésének ellátásához szükséges források biztosítása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel előleg adható egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
91 367028 30/1/84 Területi infrastrukturális fejlesztések Az előirányzat célja egyes megyei jogú városok helyi hatással bíró infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása (különösen helyi közutak és közművek fejlesztése).
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
megyei jogú város önkormányzata pályázati rendszeren kívüli kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül azzal, hogy a támogató a biztosíték kikötésétől eltekint akkor, ha az Ávr. 84. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek valamelyike fennáll - - -
92 368662 30/1/85 Az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek fejlesztése és hasznosítása Az előirányzat a Hajógyári-sziget közösségi és kulturális fejlesztési koncepciójáról szóló
1604/2014. (XI. 4.) Korm. határozat 1. pontja alapján elkészített, az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek elsősorban közcélú hasznosítást szolgáló fejlesztéséhez kapcsolódó, azokat előkészítő - beleértve a terület hasznosításához elengedhetetlen egyéb (pl. árvízvédelem) - feladatok támogatására szolgál.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
jogi személy különösen: költségvetési szerv, közgyűjtemény,
muzeális intézmény, gazdálkodó szervezet, civil szervezet, helyi önkormányzat, fenntartott intézmény, nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, bevett egyház, egyházi jogi személy, közalapítvány részére
jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással
szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
93 360562 30/1/86 Népi Építészeti
Program
Az előirányzat célja a Népi Építészeti Program keretében műemléki értékkel rendelkező népi építészeti emlék támogatása. A Népi Építészeti Program támogatási kerete révén elősegíti a nemzet közös örökségéhez tartozó népi műemlékállomány és népi építészetünk egyéb hiteles emlékeinek fennmaradását.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
A támogatásnak nem feltétele a műemléki védettség fennállása.
jogi személy, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, alapítvány gazdasági társaság, magánszemély jogszabály alapján vagy - pályázati rendszeren kívüli kérelemre hozott - egyedi döntés alapján vagy pályázati úton támogatási szerződéssel, támogatói okirattal vagy megállapodással előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással
szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
94 360584 30/1/88 Nemzeti
Kastélyprogram
Az előirányzat célja - különös tekintettel a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatra [a továbbiakban: 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozat] - a Nemzeti Kastélyprogramhoz kapcsolódó fejlesztések finanszírozása, melyek az egyes helyszínek fenntartható működtetéséhez szükségesek, de európai uniós forrásból nem biztosíthatóak.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
jogi személy, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, gazdasági társaság jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott - egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
95 360606 30/1/90 Nemzeti Várprogram Az előirányzat célja - különös tekintettel az 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatra - a Nemzeti Várprogramhoz kapcsolódó várak megőrzése, bemutatása, turisztikai célú fejlesztése és a fejlesztések finanszírozása, melyek az egyes helyszínek fenntartható működtetéséhez szükségesek, de európai uniós forrásból nem biztosíthatóak.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
jogi személy, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, gazdasági társaság jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott - egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel és előirányzat-
átcsoportosítással
szerződés szerint az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
96 367273 30/1/92 Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás Az előirányzat célja a Habsburg Ottó Alapítvány szakmai feladatainak és működésének támogatása. Az éves szakmai programban nem szereplő tevékenység a Civil törvényben foglaltak szerint támogatható. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható. Habsburg Ottó Alapítvány pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
97 367784 30/1/93 Településképi- és Okos Város feladatok Az előirányzat terhére a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben és a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. §-ában meghatározott településképi arculati kézikönyv elkészítésének a Magyar Építész Kamara által történő szakmai véleményezésének finanszírozása támogatható. Az előirányzat a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 1/A. Országos településkép-védelem alcíméhez kapcsolódó tanulmány, rendezvény, projekt támogatására, továbbá a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § 5a. és 5b. pontja szerinti okos városhoz és okos város módszertanhoz, valamint a 6. § (2b) bekezdése szerinti okos város stratégiájához kapcsolódó tanulmány, szakértés, oktatás és rendezvény, projekt támogatására szolgál.. Magyar Építész Kamara, egyesület, alapítvány, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet, költségvetési szerv, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, gazdasági társaság pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással
szerződés szerint az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - igénybe vehető -
Az előirányzat továbbá a Lechner Tudásközpont, Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet kijelölései alapján az okos városfejlesztések koordinálásával kapcsolatos fejlesztési módszertani, szemléletformáló és konzultációs feladatok ellátásával, a településértékelés és monitoring rendszer működtetésével kapcsolatos szakmai és koordinációs feladatok elvégzésének finanszírozásához biztosít forrást. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
98 368840 30/1/94 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok Az előirányzat a Közép-Duna menti térségfejlesztési - beleértve többek között az infrastruktúrafejlesztési, innovációs, lokalizációs, képzési - feladatok megvalósításához szükséges forrást biztosítja. helyi önkormányzat, helyi önkormányzati társulás, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, köztestület, gazdasági társaság, központi költségvetési szerv, alapítvány, egyesület, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet jogszabály vagy
- pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással
szerződés vagy okirat szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül. - igénybe vehető -
99 375517 30/1/95 Magyarország Barátai Alapítvány támogatása Az előirányzat felhasználásának célja a Magyarország Barátai Alapítvány szakmai feladatainak és működésének nemzetpolitikai célú támogatása.
Az éves szakmai programban nem szereplő tevékenység a Civil törvényben foglaltak szerint támogatható.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Magyarország Barátai
Alapítvány
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel, szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül. - - -
100 363662 30/1/99 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központnak (a továbbiakban: Forster Központ), a Miniszterelnökség fizetési számlájára átvezetett - az európai uniós forrásokból és a Norvég Alapból finanszírozott programokhoz nem kapcsolódó - 2016. december 31-ei pénzeszközeinek a közfeladatokat 2017. január 1-jét követően ellátó szervezetek részére történő biztosítása.
A pénzeszközök továbbutalása az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése szerint - a megszűnő Forster Központ éves költségvetési beszámolójának elkészítéséért felelős - kijelölt szervezet által benyújtott adatszolgáltatása alapján történik.
gazdasági társaság, központi költségvetési szerv, köztestületi költségvetési szerv - - egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - - - - -
101 296668 30/2 Fejezeti általános tartalék Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet.
A Fejezeti általános tartalék - az Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai (ÁHT azonosító: 302213) előirányzat közbeiktatásával - használható fel.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
központi költségvetési szerv pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján okirattal vagy megállapodással előleg biztosítható előirányzat-
átcsoportosítással
okirat vagy megállapodás szerint - - - -
102 258767 30/3 Határon túli magyarok programjainak támogatása
103 228895 30/3/1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 1. Az előirányzat terhére a következő
felhasználási célok bármelyikére nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás feladatfinanszírozás és az ahhoz kapcsolódó arányos működési költség támogatására:
a) a külhoni magyarok oktatási vagy kiemelten fontos egyházi, kulturális programjainak, a külhoni magyarság támogatásához kapcsolódó tevékenységeknek, valamint a külhoni
média vagy könyvkiadás támogatása céljából,
b) a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű tevékenységek és fejlesztési célok támogatására,
c) a határon túli magyarsággal együttműködő magyarországi székhelyű jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet határon túli, valamint külföldi
szervezet megerősítését szolgáló tevékenységének támogatására,
magyarországi székhelyű jogi személy, külföldi szervezet, Magyarországgal szomszédos országban székhellyel rendelkező, határon túli szervezet, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv jogszabály vagy
- pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott - egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással
szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül azzal, hogy a határon túli szervezetnek és a külföldi szervezetnek támogatási kérelem alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén biztosíték kikötésére nem kerül sor. - - -
d) a Kőrösi Csoma Sándor Program keretében a program célkitűzéseivel összhangban olyan tevékenységek megvalósítására, amelyeknek a célja a diaszpórában élő magyar közösségek megerősítése, a hétvégi iskolák szakmai színvonalának emelése, a cserkészcsapatok munkájának segítése, a magyar néptánc és népzenei hagyományok ápolása, a magán- és
közösségi gyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok) anyagainak felméréséhez szakmai segítség nyújtása, az egyházi közösségek munkájának segítése, a diaszpóra történetét kutató munka végzése, a magyar identitás megőrzése, a többedik generáció bátorítása magyar gyökereik megismerésére,
e) a Mikes Kelemen Program keretében a program célkitűzéseivel összhangban lévő tevékenységek megvalósítására,
f) határon túli szervezetek tevékenységeinek támogatására, amelyek elősegítik a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező ukrán állampolgárok oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, helyi önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési, valamint kegyeleti
okokból Magyarországra történő utazásait,
g) a Magyarság Háza nemzeti identitás kiállítása, látogató- és oktatás-módszertani
központja kialakítása, valamint a Magyarság Háza egyéb járulékos felújítása céljából.
2. Az előirányzat terhére a határon túli szervezetek és külföldi szervezetek tevékenységhez kapcsolódó működési költségeinek támogatása érdekében vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható.
3. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
104 351762 30/3/2 Rákóczi Szövetség működési és szakmai feladatainak támogatása Az előirányzat felhasználásának célja a Rákóczi Szövetség szakmai feladatainak és működésének nemzetpolitikai célú támogatása
Az éves szakmai programban nem szereplő tevékenység a Civil törvényben foglaltak szerint támogatható.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Rákóczi Szövetség pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, szerződés szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
105 344762 30/5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei Az előirányzat a miniszter egyedi döntése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatallal - ideértve a fővárosi és megyei kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységét - vagy annak jogelődjével szemben 9,0 millió forint pertárgyértéket meghaladó peres vagy nemperes eljárásban hozott jogerős bírósági döntés alapján megállapított fizetési kötelezettség ellentételezésére, valamint teljesítésére használható fel, ha annak viselése a költségvetése terhére nem biztosítható, és a marasztalást tartalmazó döntéssel összefüggő bírósági eljárásban eljárási hiba vagy mulasztás nem terheli. Az 50,0 millió forint pertárgyértéket meg nem haladó peres vagy nemperes eljárás esetén a kifizetés feltétele a fizetési kötelezettség fővárosi és megyei kormányhivatal általi teljesítése. Az előirányzatból munkaügyi perekkel kapcsolatos kifizetések nem finanszírozhatók, kivéve, ha a per tárgyát képező vitatott munkáltatói intézkedés meghozatalára a fővárosi és megyei kormányhivatalok létrehozását megelőzően került sor.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
központi költségvetési szerv jogszabály vagy - pályázati rendszeren kívül kérelemre - meghozott egyedi döntés alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel - - - - -
106 359251 32 Központi kezelésű előirányzatok
107 349306 32/5 A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
108 377106 32/5/2 PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tőkeemelése PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeemelése PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - - Alapítói határozatban foglaltak szerint tőkeemelés jogcímén - - - - -
109 378551 32/7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
110 361951 32/7/1 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése. Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaság - - Alapítói határozatban foglaltak szerint tőkeemelés jogcímén - - - -
111 376562 32/7/2 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok egyéb módon nem fedezett, nem szakmai jellegű, működési költségeinek finanszírozása.
Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaság pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatói okirattal előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos, teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel támogatói okirat szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -
112 380039 32/7/4 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez szükséges hozzájárulás Az előirányzat célja a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. egyéb módon nem fedezett, nem szakmai jellegű, működési költségeinek finanszírozása. Széchenyi Programiroda
Tanácsadó és Szolgáltató NKft.
pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatói okirattal előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos,
teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel
támogatói okirat szerint Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül - - -

  Vissza az oldal tetejére