A jogszabály mai napon ( 2021.01.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2016. (VI. 28.) IM rendelet

a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A választás irodák országos népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatos feladatai

1. § A Nemzeti Választási Iroda a választások hivatalos honlapján hozza nyilvánosságra a benyújtott kérdést, a benyújtás időpontját, valamint a szervező nevét.

2. § A Nemzeti Választási Iroda átvételi elismervény ellenében átadja az igénylő részére az aláírásgyűjtő íveket.

3. § A Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi, hogy a szervező a rendelkezésére bocsátott összes aláírásgyűjtő ívet leadta-e. Ha a szervező nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes aláírásgyűjtő ívet, ennek tényét és a hiányzó ívek számát a Nemzeti Választási Iroda jelzi a Nemzeti Választási Bizottságnak.

4. § Az országos népszavazási kezdeményezés személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló aláírásgyűjtő ívét az 1. melléklet, az országos népszavazási kezdeményezés személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló aláírásgyűjtő ívét a 2. melléklet tartalmazza.

2. A választás irodák helyi népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatos feladatai

5. § A választási iroda a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra a benyújtott kérdést, a benyújtás időpontját, valamint a szervező nevét.

6. § A választási iroda a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ívet személyesen átadja vagy postai úton megküldi a kezdeményezőnek.

7. § (1) A helyi - megyei szintű népszavazás esetén a területi - választási iroda tájékoztatja a Nemzeti Választási Irodát

a) az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának benyújtásáról, és az azon szereplő kérdésről,

b) a választási bizottság hitelesítéssel kapcsolatos döntéséről, a hitelesítést megtagadó döntés esetén annak indokáról,

c) a választási bizottság hitelesítő döntése elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásáról,

d) a választási bizottság hitelesítő döntése elleni felülvizsgálati kérelemről hozott döntésről,

e) az aláírások benyújtását követően az aláírások ellenőrzésének eredményéről,

f) a képviselő-testületnek a helyi népszavazás elrendelésével kapcsolatos döntéséről, valamint

g) a helyi népszavazás kitűzéséről szóló határozatról.

(2) A Nemzeti Választási Iroda az (1) bekezdés g) pontja szerinti tájékoztatás alapján a választások hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza a helyi népszavazás időpontját és a helyi népszavazásra feltett kérdést.

8. § A helyi népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintáját a 3. melléklet tartalmazza.

3. Az aláírásgyűjtő ívek ellenőrzése és megőrzése

9. § A választási iroda az aláírásgyűjtő íveken leadott aláírásokat ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy

a) az aláírásgyűjtő íven szerepelnek-e az aláírást gyűjtő polgár adatai,

b) az aláírásgyűjtő íven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,

c) *  az aláírásgyűjtő ívek kiadása és leadása közötti időszak bármely napján szerepelt-e választópolgár a központi névjegyzékben a választópolgár által megadott személyi azonosítóval vagy - a személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár esetében - a személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány számával,

d) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az aláírásgyűjtő íven feltüntetett adataival,

e) a választópolgár támogatta-e már az adott kezdeményezést érvényes aláírással.

10. § A választási iroda az aláírásgyűjtő ívek benyújtásakor gondoskodik a benyújtott aláírásgyűjtő ívek átvételéről és biztonságos megőrzéséről. Az átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az aláírások benyújtójának az aláírások számára vagy az aláírásgyűjtő ívek számára vonatkozó nyilatkozatát.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *  E rendeletnek az egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2018. (IX. 7.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott népszavazási kezdeményezésekkel kapcsolatos eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez * 

Országos népszavazás aláírásgyűjtő íve személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok számára

ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍV sorszám:

[a hitelesített kérdés szövege]

Olvasható családi és utónév Személyi azonosító Lakcím (település, utca, házszám) Saját kezű aláírás
1. □-□□□□□□-□□□□
2. □-□□□□□□-□□□□
3. □-□□□□□□-□□□□
4. □-□□□□□□-□□□□
5. □-□□□□□□-□□□□
6. □-□□□□□□-□□□□
7. □-□□□□□□-□□□□
8. □-□□□□□□-□□□□
9. □-□□□□□□-□□□□
10. □-□□□□□□-□□□□
11. □-□□□□□□-□□□□
12. □-□□□□□□-□□□□
13. □-□□□□□□-□□□□
14. □-□□□□□□-□□□□
15. □-□□□□□□-□□□□

Egy választópolgár egy kezdeményezést csak egy aláírással támogathat!

Az aláírásgyűjtő ívet azonosító kód helye az aláírást gyűjtő polgár neve személyi azonosítója / szig. / útlevél / vezetői engedély száma aláírása

2. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez * 

Országos népszavazás aláírásgyűjtő íve személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok számára

ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍV sorszám:

[a hitelesített kérdés szövege]

Olvasható családi és utónév Magyar hatóság által kiállított
személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély száma
Születési idő Saját kezű aláírás
1. □□□□□□□□□□□ év: □□□□ hónap: □□ nap: □□
2. □□□□□□□□□□□ év: □□□□ hónap: □□ nap: □□
3. □□□□□□□□□□□ év: □□□□ hónap: □□ nap: □□
4. □□□□□□□□□□□ év: □□□□ hónap: □□ nap: □□
5. □□□□□□□□□□□ év: □□□□ hónap: □□ nap: □□
6. □□□□□□□□□□□ év: □□□□ hónap: □□ nap: □□
7. □□□□□□□□□□□ év: □□□□ hónap: □□ nap: □□
8. □□□□□□□□□□□ év: □□□□ hónap: □□ nap: □□
9. □□□□□□□□□□□ év: □□□□ hónap: □□ nap: □□
10. □□□□□□□□□□□ év: □□□□ hónap: □□ nap: □□
11. □□□□□□□□□□□ év: □□□□ hónap: □□ nap: □□
12. □□□□□□□□□□□ év: □□□□ hónap: □□ nap: □□
13. □□□□□□□□□□□ év: □□□□ hónap: □□ nap: □□
14. □□□□□□□□□□□ év: □□□□ hónap: □□ nap: □□
15. □□□□□□□□□□□ év: □□□□ hónap: □□ nap: □□

Egy választópolgár egy kezdeményezést csak egy aláírással támogathat!

Az aláírásgyűjtő ívet azonosító kód helye az aláírást gyűjtő polgár neve személyi azonosítója / szig. / útlevél / vezetői engedély száma aláírása

3. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Helyi népszavazás aláírásgyűjtő íve

Az aláírásgyűjtő ívet kék tollal kérjük kitölteni! ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍV ■ 3
Alulírottak helyi népszavazás kitűzését kezdeményezzük az alábbi kérdésben: A kérdést a .......................................................................... számú
határozatával hitelesítette.
Kelt: .....................................
P. H. ......................................
........... év ................... hó ...... nap a Helyi Választási Iroda vezetője
Olvasható családi és utónév Személyi azonosító Anyja születési családi és utóneve Saját kezű aláírás
1. □-□□□□□□-□□□□
2. □-□□□□□□-□□□□
3. □-□□□□□□-□□□□
4. □-□□□□□□-□□□□
5. □-□□□□□□-□□□□
6. □-□□□□□□-□□□□
7. □-□□□□□□-□□□□
8. □-□□□□□□-□□□□
9. □-□□□□□□-□□□□
10. □-□□□□□□-□□□□
Egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja!
Az aláírást gyűjtő polgár
olvasható családi és utóneve személyi azonosítója saját kezű aláírása
□-□□□□□□-□□□□

  Vissza az oldal tetejére