A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2016. (XII. 21.) HM rendelet

a pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) honvédelmi szervezet: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2. § 13. pontja szerinti honvédségi szervezet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény,

b) * 

c) pénzügyi és számviteli szerv: a saját pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel

ca) rendelkező honvédelmi szervezet esetében a saját pénzügyi és számviteli szervezeti egység,

cb) nem rendelkező honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli utaltsági rend szerinti pénzügyi és számviteli szervezeti egység,

d) *  SZÉP juttatás: az Szja. törvény 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti éves keretösszeg terhére, havonta biztosított juttatás, amely a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló kormányrendelet alapján biztosított pénzforgalmi számla (a továbbiakban: Széchenyi Pihenő Kártya) vendéglátás alszámláján kerül biztosításra.

2. § (1) *  A hivatásos és szerződéses állomány (a továbbiakban együtt: állomány) azon tagja, azon honvédelmi alkalmazott, valamint a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott azon közalkalmazott (a továbbiakban: közalkalmazott), aki nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá, havonta a miniszter által kiadott utasításban meghatározott mértékű SZÉP juttatásra (a továbbiakban: béren kívüli juttatás) jogosult.

(2) Nem jár béren kívüli juttatás

a) *  az állomány tagja, a honvédelmi alkalmazott illetmény nélküli szabadsága és a közalkalmazott fizetés nélküli szabadsága időtartamára,

b) a szolgálati beosztásból történő felfüggesztés, az előzetes letartóztatás, a jogellenes távollét, valamint a Hjt. 46. § (1) bekezdés n) vagy o) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozás időtartamára,

c) *  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés j) pontja szerinti rendelkezésre állás és munkavégzés alóli mentesülés azon idejére, amikor a honvédelmi alkalmazott vagy a közalkalmazott esetében a mentesülési ok az előzetes letartóztatás ténye,

d) *  a felmentési időnek arra a részére, amikor az állomány tagja, a honvédelmi alkalmazott vagy a közalkalmazott mentesül a szolgálatteljesítési vagy munkavégzési kötelezettség alól,

e) *  a tartós külföldi szolgálatteljesítés, továbbá a tartós külföldi képzés időtartamára,

f) az élelmezési ellátásról szóló miniszteri rendelet szerinti II. és III. számú élelmezési normára való jogosultság miatti ellátás időtartamára,

g) * 

h) a Hjt. 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozás idejére, ha ez alatt a hivatásos katona nem teljesít szolgálatot.

(3) A tényleges - naptári napban számolt - jogosultsági idővel arányos értékű béren kívüli juttatásra jogosult az állomány azon tagja, a honvédelmi alkalmazott és az a közalkalmazott, * 

a) aki csak a hónap egy részében tartozik a (2) bekezdés hatálya alá, vagy

b) akinek a jogviszonya hónap közben keletkezik vagy szűnik meg.

(4) Az egy naptári napra eső béren kívüli juttatás értékét úgy kell megállapítani, hogy a béren kívüli juttatás teljes hónapra járó összegét el kell osztani az adott hónap naptári napjainak számával.

(5) *  A tárgyhónapra vonatkozó béren kívüli juttatás (2) bekezdés szerinti szüneteltetésének a tárgyhónap vonatkozásában akkor kell érvényt szerezni, ha a (2) bekezdés szerinti ok fennállásáról született döntés a tárgyhónap 10-éig a személyügyi szerv tudomására jut.

3. § (1) A béren kívüli juttatást

a) január hónapban a 15. munkanapig,

b) az a) ponttól eltérő hónapokban a tárgyhónap 10. munkanapjáig,

c) a 2. § (3) bekezdése szerinti jogosultnak legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapjáig

kell jóváírni.

(2) *  A SZÉP juttatást - ha az állomány tagja, a honvédelmi alkalmazott vagy a közalkalmazott nem rendelkezik Széchenyi Pihenő Kártyával - a Széchenyi Pihenő Kártyával történő ellátást követő hónap 15. munkanapjáig kell jóváírni.

(3) A jogszerűen átutalt béren kívüli juttatást a jóváírását követően visszakövetelni nem lehet.

4. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

5-7. § * 


  Vissza az oldal tetejére