Hatály: közlönyállapot (2016.II.25.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím, valamint az 5-11. mellékletek tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2. § 40. pontja szerinti, érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítéseket a 3. melléklet tartalmazza.”

(2) Az R1. 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az egyes hatósági jellegű képzések szakmai tartalmát is magában foglaló szakképesítéseket a 7. melléklet tartalmazza.”

2. § Az R1. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Sztv. 29. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti, meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető - a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó, kapcsolódó - szakképesítéseknek az 1. melléklet 1. táblázata szerinti

a) szakképesítés-ráépülések,

b) iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítések esetén az azonos ágazatba sorolt további, iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítések

minősülnek.”

3. § Az R1. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek esetén szolgálati beosztás betöltéséhez előírt szakképesítések kivételével a miniszter - a szakképesítésért felelős miniszter véleményének kikérésével - kezdeményezi egy szakképesítés OKJ-ból való törlését, ha a szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsgákon részt vevők száma a megelőző három év átlagában nem éri el az évi húsz főt.”

4. § Az R1. 9. §-a a következő (9)-(15) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A (6) bekezdés szerinti képzéseket és azok szakmai vizsgáit - a javító- és a pótlóvizsgák kivételével - 2016. március 31-ig kell befejezni.

(10) A 2015/2016. tanévben a 9. évfolyamon, valamint az érettségi végzettséget szerzett tanulók részére a szakközépiskolában az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő két évfolyamos felkészítés első évfolyamán megkezdett iskolai rendszerű képzések a 2015. szeptember 1-jén hatályos OKJ, továbbá a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint kerettantervek szerint fejezhetők be.

(11) A 2016. szeptember 1-jén szakképzési évfolyamon induló iskolai rendszerű képzések a 35 621 01 Állattartó szakmunkás, az 54 720 01 Egészségügyi asszisztens, a 34 541 02 Élelmiszeripari szakmunkás, az 54 623 01 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus, az 55 815 01 Fodrász, az 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens, az 55 720 03 Gyógyszertári asszisztens, a 34 582 06 Kályhás, az 55 725 10 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens, az 55 815 02 Kozmetikus, a 34 582 08 Kőműves és hidegburkoló, az 55 211 06 Lakberendező, az 54 812 02 Lovastúra-vezető, a 34 811 02 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó, az 54 345 02 Nonprofit menedzser, a 35 582 07 Tetőfedő, a 34 811 05 Vendéglátó eladó, a 34 853 01 Víz- és csatornaműkezelő, az 55 850 06 Vízgazdálkodó szaktechnikus és az 54 841 08 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó szakképesítések esetén a 2016. január 1-jén hatályos OKJ-hoz kiadott kerettantervek szerint is indíthatók, a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével.

(12) A szakgimnáziumok 9. évfolyamain induló iskolai rendszerű képzések kizárólag a 2016. szeptember 1-jén hatályos OKJ-hoz kiadott kerettantervek szerint indíthatók.

(13) A 2016. augusztus 31-ig megkezdett iskolarendszeren kívüli képzéseket a 2016. január 1-jén hatályos OKJ, továbbá a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint kerettantervek szerint kell befejezni.

(14) Az 52 345 04 Közszolgálati ügykezelő szakképesítés megszerzésére irányuló képzés a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter, a 34 861 01 Rendészeti őr, valamint az 52 861 11 Rendészeti ügyintéző szakképesítés megszerzésére irányuló képzés a rendészetért felelős miniszter, az 52 853 03 Vízügyi ügyintéző szakképesítés megszerzésére irányuló képzés a vízgazdálkodásért felelős miniszter engedélyével indítható.

(15) Az a tanuló, aki a 2016. évi középfokú felvételi eljárás során a 34 544 01 Vájár szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre jelentkezett és oda felvételt nyert, tanulmányait a 34 544 02 Bányaművelő szakképesítés, aki a 34 841 02 Matróz-gépkezelő szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre jelentkezett és oda felvételt nyert, a 34 841 03 Hajós szakmunkás szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kezdi meg tanulmányait a 2016/2017-es tanévben.”

5. § (1) Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R1. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R1. a 4. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

6. § Az R1.

a) 1. § (4) bekezdésében az „Az Sztv. 24. § (5) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Az Sztv. 24. § (2) bekezdésében” szöveg,

b) 1. § (6) bekezdésében az „Az Sztv. 5. § (14) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Az Sztv. 4/A. § (2) bekezdésében” szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében a „képzési formában” szövegrész helyébe a „képzési módszerrel” szöveg,

d) 2. § (4) bekezdésében a „speciális szakiskolában és a készségfejlesztő speciális szakiskolában” szövegrész helyébe a „szakiskolában” szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R1. 2. § (5) bekezdése.

2. A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

8. § A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A fenntartók között - a 6/B. §-ban és a 6/C. §-ban foglalt kivétellel - keretszám-átadásra nincs lehetőség.”

9. § Az R2. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) A 7. melléklet tartalmazza az 1-6. mellékletek szerinti, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása által érintett szakképesítéseket és ágazatokat, valamint azt, hogy az ezen szakképesítésekre és ágazatokra megállapított támogatási kategóriákat, keretszámokat, és a tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket hogyan kell alkalmazni a (2)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) A 7. melléklet szerinti táblázat (a továbbiakban: konverziós táblázat) „A” oszlopának valamely sorszámú sorában szereplő szakképesítés vagy ágazat, illetve szakképesítések vagy ágazatok adott megyére vagy a fővárosra meghatározott támogatási kategóriái változatlanul érvényesek a konverziós táblázat „B” oszlopának azonos sorszámú sorában szereplő szakképesítésre vagy ágazatra, illetve szakképesítésekre vagy ágazatokra ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozóan azzal, hogy ha a konverziós táblázat „A” oszlopának adott sorszámú sorában több, egymástól eltérő támogatási kategóriába sorolt szakképesítés vagy ágazat szerepel, akkor a kedvezőbb kategóriát kell alkalmazni a konverziós táblázat „B” oszlopának azonos sorszámú sorában ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozóan.

(3) A konverziós táblázat „A” oszlopának valamely sorában szereplő szakképesítéshez vagy ágazathoz, illetve szakképesítésekhez vagy ágazatokhoz a megyére vagy a fővárosra, valamint fenntartóra meghatározott keretszámokat vagy keretszámok összegét a konverziós táblázat „B” oszlopának ugyanazon sorában szereplő szakképesítés vagy ágazat, illetve szakképesítések vagy ágazatok tekintetében kell érvényesíteni azzal, hogy a keretszámnak a konverziós táblázat „B” oszlopának ugyanazon sorában szereplő egyes szakképesítései vagy ágazatai közötti - ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozó - szétosztása a fenntartó döntése.

(4) Ha a konverziós táblázat „A” oszlopának valamely sorában szereplő szakképesítés, illetve szakképesítések adott megyére vagy a fővárosra vonatkozóan tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítés vagy hiány-szakképesítések, akkor a konverziós táblázat „B” oszlopának ugyanazon sorában szereplő szakképesítés vagy szakképesítések ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozóan tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésnek vagy hiány-szakképesítéseknek minősülnek azzal, hogy ha a konverziós táblázat „A” oszlopának adott sorában olyan szakképesítések szerepelnek, amelyek közül valamelyik jogosít tanulmányi ösztöndíjra, akkor a konverziós táblázat „B” oszlopának ugyanazon sorában szereplő szakképesítés vagy szakképesítések ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozóan egyaránt tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésnek minősülnek.”

10. § Az R2. a következő 6/B. §-sal egészül ki:

„6/B. § A 8. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékben szereplő új szakképesítésekhez és ágazatokhoz rendelt fővárosi és megyei keretszámok összesítését.”

11. § Az R2. a következő 6/C. §-sal egészül ki:

„6/C. § (1) A 8. melléklet szerinti keretszámokból a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter keretszám átadási megállapodással (a továbbiakban: megállapodás) biztosíthat keretszámot más fenntartó (a továbbiakban: fenntartó) számára.

(2) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a fenntartó a szakképző iskolájában rendelkezzen az érintett szakképesítés vagy ágazati képzés indításának feltételeivel.

(3) A megállapodás megkötését a fenntartó kezdeményezi az állami szakképzési és felnőttképzési szervhez 2016. július 15-ig beérkezően benyújtott kérelemmel. A kérelemhez négy példányban mellékelni kell a megállapodás tervezetét, továbbá az átvenni kívánt keretszámot alátámasztó munkaerő-piaci igényt bemutató adatokat tartalmazó dokumentumot.

(4) Ha a megállapodás feltételei teljesülnek a beérkezett kérelmeket az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a beérkezést követő 8 napon belül javaslatával továbbítja a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter felé.

(5) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter - a bemutatott munkaerő-piaci igények megalapozottsága és a szakmapolitikai elvekkel való összhangja esetén - 10 napon belül a megállapodás aláírásával dönt a kérelem elfogadásáról és három aláírt példányt visszaküld az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.

(6) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az aláírt megállapodás egy-egy példányát megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, valamint a fenntartónak.

(7) A 8. mellékletben szereplő, megállapodás által nem érintett keretszámok tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában lévő szakképző iskola indíthat képzést.”

12. § Az R2. a következő 6/D. §-sal egészül ki:

„6/D. § (1) Ha a 2016/2017. tanév megkezdését megelőzően szakképző iskola átadására kerül sor szakképző iskolai fenntartók között, akkor az érintett fenntartók a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által ellenjegyzett megállapodásban rögzíthetik a szakképző iskola átadásához kapcsolódó keretszám változást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenjegyzés érdekében a megállapodást a szakképző iskolát átvevő fenntartó - annak aláírását megelőzően - négy példányban megküldi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek.

(3) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a beérkezést követő 10 napon belül dönt a megállapodás ellenjegyzéséről és a négy példányt visszaküldi a szakképző iskolát átvevő fenntartónak.

(4) Az ellenjegyzett megállapodás érintett fenntartók általi aláírását követően annak egy-egy példányát az átvevő fenntartó megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, az átadó fenntartónak és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.”

13. § (1) Az R2. 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2. 3. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(4) Az R2. 4. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(5) Az R2. 6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(6) Az R2. a 10. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(7) Az R2. a 11. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

3. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése, az 5. § (4) bekezdése, a 6. § d) pontja, valamint a 4. melléklet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § (1) bekezdése, az 5. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelethez

1. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

1. Az Országos Képzési Jegyzék

1. táblázat: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések

A B C D E F G H I J K
1 Szakképesítés azonosító száma
2 Szint Tanulmá-
nyi terület
Sorszám Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése Szakma-
csoport
Ágazati besorolás Iskolai rendszerű
képzési idő
Iskola-
rendszeren kívüli képzési idő
A képzés munka-
rendje
MKKR szint A szakképesítésért felelős miniszter
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5 34 582 01 Ács 9 XVI 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
6 55 344 01 Adótanácsadó 15 XXIV - 280-420 óra T, TK 5 adópolitikáért felelős miniszter
7 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 20 XXXIII 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 agrárpolitikáért felelős miniszter
8 55 723 16 Alapellátási közösségi szakápoló 1 I - 500-720 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
9 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő 15 XXIV 1 év 320-480 óra N, E, L, TK, T 5 számviteli szabályozásért felelős miniszter
10 54 344 04 Államháztartási ügyintéző 15 XXIV 2 év 960-1440 óra N, E, L, S, TK, T 5 számviteli szabályozásért felelős miniszter
11 34 621 03 Állattartó szakmunkás 20 XXXIII 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter
12 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 20 XXXIII 2 év - N, E 5 agrárpolitikáért felelős miniszter
13 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens 1 I - 1700-2000 óra TK 4 egészségügyért felelős miniszter
14 55 525 03 Alternatív gépjárműhajtási technikus 13 XXII 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter
15 55 725 01 Aneszteziológiai szakasszisztens 1 I - 1100-1440 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
16 55 723 01 Ápoló 1 I 1 év - N, E 5 egészségügyért felelős miniszter
17 55 211 01 Aranyműves 4 V 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter
18 55 212 02 Artista I. (a szakmairány megnevezésével) 4 XLII 1 év - N, E 5 oktatásért felelős miniszter
19 54 212 01 Artista II. (a szakmairány megnevezésével) 4 XLII 2 év - N, E 5 oktatásért felelős miniszter
20 34 543 02 Asztalos 11 XVIII 3 év 900-1300 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
21 35 522 01 Audio- és vizuáltechnikai műszerész 6 XI 1 év 480-720 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
22 54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus 1 I 2 év 1080-1320 óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter
23 35 841 01 Autóbuszvezető 13 XL 0,5 év 360-440 óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter
24 54 525 01 Autóelektronikai műszerész 13 XXII 2 év 800-1000 óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter
25 34 521 01 Autógyártó 5 IX 3 év 900-1300 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
26 35 523 01 Automatikai berendezés karbantartó 5 XI 1 év 600-700 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
27 54 523 01 Automatikai technikus 6 XI 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
28 54 525 02 Autószerelő 13 XXII 2 év 800-1000 óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter
29 55 525 01 Autótechnikus 13 XXII 1 év 300-540 óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter
30 54 525 03 Avionikus 13 XXII 2 év 800-1000 óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter
31 34 582 02 Bádogos 9 XVI 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
32 55 861 01 Baleseti helyszínelő 22 - - 300-600 óra TK 5 rendészetért felelős miniszter
33 34 544 02 Bányaművelő 5 VII 3 év 900-1300 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
34 54 544 01 Bányaművelő technikus 5 VII 2 év 960-1440 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
35 52 341 01 Becsüs 17 XXVI - 800-1200 óra TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
36 35 813 01 Belovagló 20 XXXIII 1 év 640-960 óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter
37 55 523 05 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus 6 XII 0,5 év 400-600 óra N, E, L, TK 5 informatikáért felelős miniszter
38 32 582 01 Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó 9 XVI - 800-1200 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
39 35 621 02 Biogazdálkodó 20 XXXIII 1 év 320-480 óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter
40 52 861 01 Biztonságszervező 22 - - 350-450 óra TK 4 rendészetért felelős miniszter
41 55 343 01 Biztosítási tanácsadó 15 XXIV - 220-340 óra TK, T 5 pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
42 35 341 01 Boltvezető 17 XXVI - 140-200 óra TK, T 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
43 52 725 01 Boncmester 1 I - 600-720 óra TK 4 egészségügyért felelős miniszter
44 55 541 01 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus 21 XXXVI 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 élelmiszeriparért felelős miniszter
45 34 542 01 Bőrdíszműves 10 XVII 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
46 54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus 10 XVII 2 év 800-1000 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
47 55 211 02 Bronzműves és szoboröntő 4 V 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter
48 34 582 13 Burkoló 9 XVI 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
49 52 543 01 Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező 11 XVIII - 700-800 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
50 53 861 01 Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő 22 - - 500-700 óra TK 5 büntetés-végrehajtásért felelős miniszter
51 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő 22 - - 800-1500 óra TK 4 büntetés-végrehajtásért felelős miniszter
52 53 861 02 Büntetés-végrehajtási főfelügyelő 22 - - 500-1000 óra TK 5 büntetés-végrehajtásért felelős miniszter
53 53 861 03 Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő 22 - - 400-700 óra TK 5 büntetés-végrehajtásért felelős miniszter
54 53 861 04 Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő 22 - - 400-700 óra TK 5 büntetés-végrehajtásért felelős miniszter
55 55 861 02 Bűnügyi technikus 22 - - 300-600 óra TK 5 rendészetért felelős miniszter
56 54 481 01 CAD-CAM informatikus 7 XIII 2 év 960-1300 óra N, E, L, TK, T 5 informatikáért felelős miniszter
57 34 542 02 Cipőkészítő 10 XVII 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
58 55 725 03 Citológiai szakasszisztens 1 I - 1200-1400 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
59 35 521 01 CNC gépkezelő 5 IX 1 év 480-720 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
60 55 725 16 CT/MR szakasszisztens 1 I - 740-800 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
61 55 541 02 Cukor- és édesipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 élelmiszeriparért felelős miniszter
62 34 811 01 Cukrász 18 XXVII 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
63 35 811 04 Cukrászati részlegvezető 18 XXVII - 480-720 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
64 34 814 01 Családi gazdálkodó 20 XXXIII. 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter
65 52 761 01 Családsegítő asszisztens 3 IV - 480-720 óra TK 4 oktatásért felelős miniszter
66 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló 1 I 1 év - N, E 5 egészségügyért felelős miniszter
67 54 211 01 Dekoratőr 4 V 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter
68 35 762 01 Demencia gondozó 2 III 1 év 600-720 óra N, E, TK 4 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
69 55 723 03 Diabetológiai szakápoló és edukátor 1 I - 600-800 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
70 35 811 05 Diétás cukrász 18 XXVII - 210-310 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
71 35 811 03 Diétás szakács 18 XXVII 0,5 év 240-360 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
72 52 481 01 Digitális műszaki rajzoló 9 XVI - 700-800 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
73 55 211 03 Díszítő festő 4 V 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter
74 55 521 01 Díszletkivitelező 4 VI 0,5 év 120-160 óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter
75 55 211 04 Díszlettervező 4 VI 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter
76 33 582 01 Díszműbádogos 9 XVI - 240-360 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
77 34 211 01 Díszműkovács 4 V 3 év 900-1300 óra N, E, TK 4 oktatásért felelős miniszter
78 34 622 01 Dísznövénykertész 20 XXXIV 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter
79 54 211 02 Divat- és stílustervező 4 V 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter
80 55 524 01 Drog- és toxikológiai technikus 8 XV 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
81 34 541 01 Édesipari termékgyártó 21 XXXVI 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 élelmiszeriparért felelős miniszter
82 32 720 01 Egészségfejlesztési segítő 1 I - 300-400 óra TK 3 egészségügyért felelős miniszter
83 53 853 01 Egészségügyi gázmester 1 I - 600-800 óra TK 4 egészségügyért felelős miniszter
84 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető 1 I - 1100-1440 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
85 32 853 01 Egészségügyi kártevőírtó és fertőtlenítő 1 I - 1100-1440 óra TK 3 egészségügyért felelős miniszter
86 52 720 02 Egészségügyi technikai asszisztens 1 II - 820-1000 óra TK 4 egészségügyért felelős miniszter
87 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő 15 XXIV 1 év 280-420 óra N, E, L, TK, T 5 számviteli szabályozásért felelős miniszter
88 55 212 03 Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) 4 XLII 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter
89 54 212 02 Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) 4 XLII 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter
90 34 341 01 Eladó 17 XXVI 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
91 34 522 01 Elektromechanikai műszerész 6 XI 3 év 900-1300 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
92 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő 6 XI 3 év 900-1300 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
93 34 522 03 Elektronikai műszerész 6 XI 3 év 900-1300 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
94 54 523 02 Elektronikai technikus 6 XI 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
95 55 523 01 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus 6 XII 0,5 év 400-600 óra N, E, L, TK 5 informatikáért felelős miniszter
96 55 523 02 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus 6 XII 0,5 év 400-600 óra N, E, L, TK 5 informatikáért felelős miniszter
97 35 861 01 Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő 19 XI - 250-350 óra TK 4 rendészetért felelős miniszter
98 52 811 01 Élelmezésvezető 18 XXVII - 500-700 óra TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
99 54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus 21 XXXVI 2 év - N, E 5 élelmiszeriparért felelős miniszter
100 54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus 21 XXXI 2 év - N, E 5 élelmiszeriparért felelős miniszter
101 54 541 02 Élelmiszeripari technikus 21 XXXVI 2 év - N, E 5 élelmiszeriparért felelős miniszter
102 55 344 04 Ellenőrzési szakelőadó 15 XXIV - 240-360 óra TK, T 5 számviteli szabályozásért felelős miniszter (államháztartásért felelős miniszter)
103 52 582 01 Emelőgép-ügyintéző 5 IX - 80-120 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
104 55 725 04 Endoszkópos szakasszisztens 1 I - 600-800 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
105 55 723 04 Epidemiológiai szakápoló 1 I - 600-800 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
106 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) 5 IX - 60-90 óra TK 3 közlekedésért felelős miniszter
107 34 521 11 Építő-szállító- és munkagép-szerelő 5 IX 3 év 960-1000 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
108 55 582 04 Építőanyagipari minőségellenőr 9 XVI - 480 680 óra TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
109 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos 5 IX 3 év 900-1300 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
110 54 582 01 Épületgépész technikus 5 VIII 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
111 52 582 02 Épületgépészeti előkészítő 5 VIII - 720-960 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
112 54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus 20 XXXI 2 év - N, E 5 agrárpolitikáért felelős miniszter
113 34 623 01 Erdészeti szakmunkás 20 XXXII 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 erdőgazdálkodásért felelős miniszter
114 54 623 02 Erdésztechnikus 20 XXXII 2 év - N, E 5 erdőgazdálkodásért felelős miniszter
115 54 726 03 Ergoterapeuta 1 I 2 év 1080-1320 óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter
116 35 522 03 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló 6 XI - 80-100 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
117 55 541 03 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 élelmiszeriparért felelős miniszter
118 34 541 07 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó 21 XXXVI 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 élelmiszeriparért felelős miniszter
119 53 522 01 Erőművi blokkgépész 5 IX - 320-480 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
120 52 522 01 Erőművi gépész 5 IX - 640-960 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
121 35 522 02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója 6 XI - 90-120 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
122 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus 6 XI 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
123 55 211 01 Ezüstműves 4 V 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter
124 54 543 01 Faipari technikus 11 XVIII 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
125 53 861 05 Fegyveres biztonsági őr 22 - - 250-350 óra TK 4 rendészetért felelős miniszter
126 54 863 01 Fegyverműszerész 5 IX 2 év - N, E 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
127 34 542 03 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító 10 XVII 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
128 55 723 05 Felnőtt intenzív szakápoló 1 I - 1100-1440 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
129 62 521 01 Felvonóellenőr 5 IX - 250-350 óra TK 6 iparügyekért felelős miniszter
130 32 521 01 Felvonószerelő 5 IX - 400-600 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
131 52 815 03 Férfi fodrász-borbély 19 XXX - 900-1000 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
132 34 542 04 Férfiszabó 10 XVII 3 év 900-1300 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
133 54 211 03 Festő 4 V 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter
134 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó 9 XVI 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
135 34 521 02 Finommechanikai műszerész 5 IX 3 év 900-1300 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
136 54 813 01 Fitness-wellness instruktor 3 XXXVII 2 év 800-1000 óra N, E, TK 5 sportpolitikáért felelős miniszter
137 54 725 03 Fizioterápiás asszisztens 1 I 2 év 1080-1320 óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter
138 54 544 02 Fluidumkitermelő technikus 5 VII 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
139 54 815 01 Fodrász 19 XXX 2 év 1200-1400 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
140 34 811 05 Fogadós 18 XXVII 3 év 900-1300 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
141 54 720 02 Fogászati asszisztens 1 I 2 év 1080-1320 óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter
142 55 723 06 Foglalkozásegészségügyi szakápoló 1 I - 500-720 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
143 55 762 01 Foglalkozás-szervező 2 III 1 év 600-720 óra N, E, TK 5 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
144 55 724 01 Fogtechnikus 1 - 1 év 540-660 óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter
145 54 724 01 Fogtechnikus gyakornok 1 II 2 év 1080-1320 óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter
146 52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója 3 IV - 480-720 óra TK 4 oktatásért felelős miniszter
147 34 543 03 Formacikk-gyártó 8 XIV 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
148 54 810 01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő 19 XXIX 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
149 55 861 03 Fő határrendész 22 - - 300-500 óra TK 5 rendészetért felelős miniszter
150 54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 20 XXXV 2 év - N, E, 5 földügyért és térképészetért felelős miniszter
151 55 581 01 Földügyi térinformatikai szaktechnikus 20 XXXV - 480-720 óra TK, T 5 földügyért és térképészetért felelős miniszter
152 53 213 02 Fővilágosító 4 VI - 640-760 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
153 55 724 02 Fülilleszték készítő 1 II - 300-400 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
154 35 582 01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő 5 VIII 1 év 480-720 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
155 55 525 02 Gázautószerelő 13 XXII - 150-270 óra TK 5 közlekedésért felelős miniszter
156 34 621 01 Gazda 20 XXXIII 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter
157 54 481 02 Gazdasági informatikus 7 XIII 2 év 900-1300 óra N, E, TK, L, T 5 informatikáért felelős miniszter
158 35 582 02 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló 5 VIII - 240-360 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
159 54 544 03 Gázipari technikus 5 VII 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
160 52 522 02 Gázturbina gépész 5 IX - 320-480 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
161 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus 5 IX 2 év 960-1440 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
162 34 521 03 Gépi forgácsoló 5 IX 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
163 34 525 02 Gépjármű mechatronikus 13 XXII 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter
164 34 841 01 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus 13 XXII 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter
165 34 525 01 Gépjárműépítő, szerelő 13 XXII 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter
166 55 723 07 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló 1 I - 500-720 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
167 55 523 03 Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus 6 XII 0,5 év 400-600 óra N, E, L, TK 5 informatikáért felelős miniszter
168 55 762 02 Gerontológiai gondozó 2 III 1 év 600-720 óra N, E, TK 5 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
169 54 211 04 Grafikus 4 V 2 év 900-1340 óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter
170 32 525 01 Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó 13 XXII - 500-860 óra TK 3 közlekedésért felelős miniszter
171 54 543 02 Gumiipari technikus 8 XIV 2 év 800-1000 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
172 54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) 4 XLII 2 év 960-1440 óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter
173 54 723 02 Gyakorló ápoló 1 I 2 év - N, E 5 egészségügyért felelős miniszter
174 54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 1 I 2 év - N, E 5 egészségügyért felelős miniszter
175 54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével) 4 XLII 2 év 900-1300 óra N, E, TK 4 oktatásért felelős miniszter
176 54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens 1 I 2 év 1080-1320 óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter
177 54 723 01 Gyakorló mentőápoló 1 I 2 év 1080-1320 óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter
178 54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens 1 I 2 év 1080-1320 óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter
179 53 213 03 Gyártásvezető 4 VI - 640-760 óra TK 5 kultúráért felelős miniszter
180 34 521 05 Gyártósori gépbeállító 5 IX 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
181 55 723 08 Gyermek intenzív szakápoló 1 I - 1200-1400 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
182 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens 2 III 2 év 1300-1560 óra N, E, TK 5 gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter
183 35 622 01 Gyógy- és fűszernövénytermesztő 20 XXXIV 1 év 320-480 óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter
184 52 726 01 Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó 1 II - 600-800 óra TK 4 egészségügyért felelős miniszter
185 54 726 04 Gyógymasszőr 1 I 2 év 1080-1400 óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter
186 35 341 02 Gyógynövény eladó 17 XXVI - 140-200 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
187 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs 3 IV 2 év 900-1340 óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter
188 55 524 05 Gyógyszeripari szaktechnikus 8 XV 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
189 34 524 01 Gyógyszerkészítmény-gyártó 8 XV 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
190 55 720 02 Gyógyszerkiadó szakasszisztens 1 I - 1100-1440 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
191 54 720 03 Gyógyszertári asszisztens 1 I 2év 1080-1320 óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter
192 52 810 01 Habilitációs kutya kiképzője 2 III - 600-720 óra TK 4 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
193 34 841 03 Hajós szakmunkás 13 XXII 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter
194 54 841 01 Hajózási technikus 13 XXII 2 év 800-1000 óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter
195 52 841 01 Hajózási üzemeltetési vezető 13 XXII - 800-1000 óra TK 4 közlekedésért felelős miniszter
196 34 624 01 Halász, haltenyésztő 20 XXXIII 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 halgazdálkodásért felelős miniszter
197 52 345 01 Hanglemez-bemutató 4 VI - 200-320 óra TK 3 kultúráért felelős miniszter
198 54 213 01 Hangmester 4 VI 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter
199 55 215 01 Hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével) 4 - 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter
200 55 213 01 Hangtárvezető 4 VI 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter
201 55 523 06 Háztartási gépszervíz szaktechnikus 5 IX 1 év 600-800 óra N, E, L, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
202 34 521 06 Hegesztő 5 IX 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
203 55 725 06 Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens 1 I - 600-800 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
204 54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus 13 XVI 2 év 700-1050 óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter
205 52 621 01 Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó 20 XXXIII - 400-600 óra TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter
206 32 582 03 Homlokzatépítő és -szerelő 9 XVI - 500- 700 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
207 54 863 02 Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) 22 - 2 év 960-1440 óra N, E, L, T, TK 5 honvédelemért felelős miniszter
208 55 863 01 Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével) 22 - 0,5 év 320-480 óra N, E, L, T, TK 5 honvédelemért felelős miniszter
209 55 723 09 Hospice szakápoló 1 I - 500-720 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
210 55 850 01 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év 240-360 óra N, E, L, TK 5 környezetvédelemért felelős miniszter
211 32 851 02 Hulladéktelepkezelő 14 XXIII - 270-450 óra TK 3 környezetvédelemért felelős miniszter
212 55 541 04 Hús- és baromfiipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 élelmiszeriparért felelős miniszter
213 34 541 03 Húsipari termékgyártó 21 XXXVI 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 élelmiszeriparért felelős miniszter
214 32 522 01 Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető 5 VIII - 160-240 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
215 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 5 VIII 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
216 35 582 03 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő 5 VIII 1 év 480-720 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
217 54 812 01 Idegenvezető 18 XXVIII 2 év 800-1000 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
218 54 347 01 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző 16 XXV 2 év 800-1200 óra N, E, L, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
219 55 347 01 Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző 16 XXV - 750-1000 óra TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
220 55 344 05 IFRS mérlegképes könyvelő 15 XXIV - 240-360 óra TK, T 5 számviteli szabályozásért felelős miniszter
221 55 725 07 Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens 1 I - 1100-1440 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
222 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető 6 XII 2 év 960-1440 óra N, E, L, TK, T 5 informatikáért felelős miniszter
223 55 481 02 Információrendszer-szervező 7 XIII 0,5 év 400-600 óra N, E, L, TK 5 informatikáért felelős miniszter
224 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető 7 XIII 2 év 960-1440 óra N, E, L, TK, T 5 informatikáért felelős miniszter
225 53 814 01 Ingatlankezelő 19 - - 240-360 óra TK 5 lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter
226 52 341 02 Ingatlanközvetítő 19 XVI - 240-360 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
227 53 341 01 Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 19 XVI - 280-420 óra TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
228 55 725 17 Intervenciós szakasszisztens 1 I - 740-800 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
229 32 582 04 Ipari alpinista 19 XVI - 150-180 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
230 34 521 04 Ipari gépész 5 IX 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
231 34 543 04 Ipari gumitermék előállító 8 XIV 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
232 32 582 05 Ipari szigetelő bádogos 9 XVI - 400-600 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
233 32 543 01 Ipari üvegműves 8 XIV - 800-1000 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
234 52 481 02 Irodai informatikus 7 XIII - 800-1200 óra TK 4 informatikáért felelős miniszter
235 54 346 03 Irodai titkár 16 XXV 2 év 800-1000 óra N, E, L, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
236 54 482 01 IT mentor 7 XIII 2 év 800-1000 óra N, E, L, TK, T 5 informatikáért felelős miniszter
237 34 525 03 Járműfényező 13 XXII 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter
238 34 521 07 Járműipari fémalkatrész-gyártó 5 IX 3 év 900-1300 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
239 55 523 07 Járműipari karbantartó technikus 5 IX 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
240 34 525 04 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó 13 XXII 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter
241 34 525 05 Járműkarosszéria készítő, szerelő 13 XXII 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter
242 55 212 04 Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével) 4 XLII 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter
243 54 212 04 Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével) 4 XLII 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter
244 54 841 10 Jegyvizsgáló 13 XL 2 év 700-1050 óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter
245 55 211 05 Jelmeztervező 4 V 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter
246 53 223 01 Jelnyelvi szaktolmács 2 III - 200-240 óra TK 4 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
247 52 223 01 Jelnyelvi tolmács 2 III - 1000-1200 óra TK 4 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
248 53 810 01 Jelző kutya kiképzője 2 III - 400-480 óra TK 5 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
249 32 543 02 Kádár, bognár 11 XVIII - 640-960 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
250 32 582 07 Kályhás 9 XVI - 600-660 óra N, E, TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
251 54 725 06 Kardiológiai és angiológiai asszisztens 1 I 2 év 1080-1320 óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter
252 34 525 06 Karosszérialakatos 13 XXII 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter
253 34 542 05 Kárpitos 11 XVIII 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
254 32 212 01 Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével) 4 VI - 400-700 óra TK 3 kultúráért felelős miniszter
255 53 861 06 Katasztrófavédelmi főelőadó 22 - - 240-340 óra TK 5 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
256 52 861 03 Katasztrófavédelmi előadó 22 - - 350-450 óra TK 4 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
257 53 861 07 Katasztrófavédelmi referens 22 - - 200-300 óra TK 5 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
258 52 861 04 Katasztrófavédelmi szakelőadó 22 - - 500-800 óra TK 4 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
259 33 522 01 Kazángépész (12 t/h felett) 5 IX - 200-300 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
260 32 522 02 Kazánkezelő (2-12 t/h között) 5 IX - 280-420 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
261 32 853 02 Kéményseprő 5 XVI - 800-1000 óra TK 3 településüzemeltetésért felelős miniszter
262 55 725 09 Kémiai laboratóriumi szakasszisztens 1 I - 600-800 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
263 34 211 02 Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) 4 V 3 év 900-1300 óra N, E, TK 4 kultúráért felelős miniszter
264 54 211 05 Kerámiaműves 4 V 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter
265 54 341 02 Kereskedelmi képviselő 17 XXVI 2 év 800-1000 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
266 32 521 02 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 6 XI - 800-1200 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
267 54 341 01 Kereskedő 17 XXVI 2 év 720-960 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
268 34 622 02 Kertész 20 XXXIV 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter
269 55 622 01 Kertészeti szaktechnikus 20 XXXIV 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 agrárpolitikáért felelős miniszter
270 32 815 01 Kézápoló és műkörömépítő 19 XXX - 350-520 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
271 54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus 12 XIX 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
272 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I 19 - 1 év 480-720 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
273 55 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II 19 - 1 év 480-720 óra TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
274 35 522 04 Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő 6 XI - 50 -70 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
275 35 522 05 Kisfeszültségű FAM kábelszerelő 6 XI - 50-70 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
276 35 522 06 Kisfeszültségű kábelszerelő 6 XI - 120- 210 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
277 35 522 07 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő 6 XI - 50-70 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
278 54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő 2 III 2 év 1300-1560 óra N, E, TK 5 gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter
279 34 543 05 Kishajóépítő, -karbantartó 13 XXII 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter
280 34 541 08 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó 21 XXXVI 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 élelmiszeriparért felelős miniszter
281 55 212 05 Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) 4 XLII 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter
282 54 212 05 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) 4 XLII 2 év 900-1340 óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter
283 55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus 1 I 0,5 év 360-440 óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter
284 55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens 1 I 0,5 év 360-440 óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter
285 54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens 1 I 2 év 1080-1320 óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter
286 54 525 09 Kocsivizsgáló 13 XXII 2 év 800-1200 óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter
287 54 521 04 Kohászati technikus 5 X 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
288 35 811 06 Konyhai részlegvezető 18 XXVII - 500-700 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
289 55 213 03 Korrektor 12 XIX 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
290 54 815 02 Kozmetikus 19 XXX 2 év 1200- 1400 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
291 34 582 07 Kőfaragó, műköves és épületszobrász 9 XVI 3 év 900-1300 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
292 34 582 14 Kőműves 9 XVI 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
293 52 542 01 Könnyűipari gyártáselőkészítő 10 XVII - 700-800 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
294 52 341 03 Könyvesbolti és antikváriumi kereskedő 17 XXVI - 400-700 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
295 34 543 06 Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó 12 XIX 3 év 900-1300 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
296 54 850 01 Környezetvédelmi technikus 14 XXIII 2 év 960-1440 óra N, E, L, TK 5 környezetvédelemért felelős miniszter
297 55 850 02 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év 240-360 óra N, E, TK 5 környezetvédelemért felelős miniszter
298 55 861 04 Körzeti megbízott 22 - - 300-500 óra TK 5 rendészetért felelős miniszter
299 52 343 01 Közbeszerzési referens 15 XXIV - 300-400 óra TK 5 közbeszerzésekért felelős miniszter
300 35 522 08 Középfeszültségű FAM szerelő 6 XI - 120-210 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
301 35 522 09 Középfeszültségű kábelszerelő 6 XI - 120-210 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
302 54 523 03 Közlekedésautomatikai műszerész 13 XI 2 év 700-1050 óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter
303 54 345 02 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével) 4 XXXIX 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter
304 62 345 01 Közművelődési szakember I. 4 XXXIX - 340-560 óra TK, T 6 kultúráért felelős miniszter
305 54 812 04 Közönségforgalmi felügyelő 4 XXXIX 2 év 800-1000 óra N, E 5 kultúráért felelős miniszter
306 55 345 02 Közösségfejlesztő animátor 4 XXXIX - 320-480 óra TK 5 kultúráért felelős miniszter
307 34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 5 VIII 3 év 900-1300 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
308 52 861 05 Közterület-felügyelő 22 - - 300-500 óra TK 4 rendészetért felelős miniszter
309 54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 13 XL 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter
310 54 345 01 Közszolgálati ügyintéző 22 XXXVIII 2 év - N 5 közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter
311 52 345 04 Közszolgálati ügykezelő 22 XXXVIII - 1700-2000 óra TK 4 közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter
312 32 621 01 Kutyakozmetikus 20 XXXIII - 320-480 óra TK 3 agrárpolitikáért felelős miniszter
313 55 861 05 Kutyavezető-rendőr 22 - - 600-900 óra TK 5 rendészetért felelős miniszter
314 33 861 01 Kutyavezető-vagyonőr 22 - - 250-350 óra TK 3 rendészetért felelős miniszter
315 32 544 01 Külszíni bányász 5 VII - 480-720 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
316 32 815 02 Lábápoló 19 XXX - 250-370 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
317 52 211 02 Lakberendező 19 XXVI - 520-720 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
318 35 623 01 Lakott-területi fakitermelő 20 XXXII - 140-260 óra TK 4 erdőgazdálkodásért felelős miniszter
319 54 725 08 Látszerész és optikai árucikk-kereskedő 19 XXIX 2 év 800-1000 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
320 54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 13 XL 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter
321 55 723 10 Légzőszervi szakápoló 1 I - 600-800 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
322 55 582 01 Létesítményi energetikus 5 VIII 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
323 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 17 XL 2 év 960-1440 óra N, E, L, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
324 52 812 02 Lovastúra-vezető 18 XXVIII - 720-960 óra TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter
325 34 621 02 Lovász 20 XXXIII 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter
326 52 861 06 Magánnyomozó 22 - - 450-650 óra TK 4 rendészetért felelős miniszter
327 54 582 03 Magasépítő technikus 9 XVI 2 év 800-1000 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
328 55 541 05 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 élelmiszeriparért felelős miniszter
329 35 861 02 Mechanikus vagyonvédelmi szerelő 19 IX - 200-400 óra TK 4 rendészetért felelős miniszter
330 54 523 04 Mechatronikai technikus 5 IX 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
331 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó 5 XI 3 év 900-1300 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
332 35 522 17 Megújuló energiatermelő berendezések üzemeltetője 6 XI - 400-600 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
333 32 621 02 Méhész 20 XXXIII - 240-360 óra TK 3 agrárpolitikáért felelős miniszter
334 54 582 04 Mélyépítő technikus 9 XVI 2 év 960-1440 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
335 55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens 2 III 1 év 600-720 óra N, E, TK 5 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
336 55 723 11 Mentőápoló 1 I 0,5 év 360-440 óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter
337 34 521 08 Mezőgazdasági gépész 20 XXXI 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter
338 54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus 20 XXXI 2 év - N, E 5 agrárpolitikáért felelős miniszter
339 35 521 02 Mezőgazdasági gépjavító 20 XXXI 1 év 480-720 óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter
340 54 621 02 Mezőgazdasági technikus 20 XXXIII 2 év - N, E 5 agrárpolitikáért felelős miniszter
341 52 347 07 Migrációs ügyintéző 22 - - 250-350 óra TK 4 idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter
342 55 725 14 Mikrobiológiai szakasszisztens 1 I - 600-800 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
343 55 213 04 Mobilalkalmazás fejlesztő 7 XIII 0,5 év 400-600 óra N, E, L, TK 5 informatikáért felelős miniszter
344 34 541 04 Molnár 21 XXXVI 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 élelmiszeriparért felelős miniszter
345 34 525 07 Motorkerékpár-szerelő 13 XXII 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter
346 53 810 02 Mozgássérültet segítő kutya kiképzője 2 III - 400-480 óra TK 4 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
347 54 213 03 Mozgókép- és animációkészítő 4 VI 2 év 960-1440 óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter
348 52 213 01 Mozgóképgyártó 4 VI - 440-560 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
349 53 213 05 Mozgóképgyártó hangtechnikus 4 VI - 440-560 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
350 52 341 04 Mozgóképterjesztő és -üzemeltető 4 VI - 440-560 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
351 62 521 02 Mozgólépcső ellenőr 5 IX - 250-350 óra TK 6 iparügyekért felelős miniszter
352 33 521 01 Mozgólépcső karbantartó-szerelő 5 IX - 120-180 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
353 55 213 05 Multimédia-alkalmazásfejlesztő 7 XIII 0,5 év 400-600 óra N, E, L, TK 5 informatikáért felelős miniszter
354 35 542 01 Munkaruha- és védőruha-készítő 10 XVII - 230-350 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
355 52 862 01 Munkavédelmi technikus 19 - - 240-360 óra TK 4 foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
356 34 521 09 Műanyagfeldolgozó 8 XIV 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
357 54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus 8 XIV 2 év 800-1000 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
358 35 543 01 Műbútorasztalos 11 XVIII 1 év 480-720 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
359 55 582 02 Műemlékfenntartó technikus 9 XVI 1 év 400-600 óra N, E, L, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
360 35 582 04 Műemléki díszítőszobrász 9 XVI 1 év 400-600 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
361 35 582 05 Műemléki helyreállító 9 XVI 1 év 400-600 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
362 54 481 05 Műszaki informatikus 7 XIII 2 év 960-1440 óra N, E, L, TK, T 5 informatikáért felelős miniszter
363 55 524 03 Műszeres analitikus 8 XV 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
364 52 211 01 Műtárgyvédelmi munkatárs 4 V - 850-1270 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
365 55 725 15 Műtéti szakasszisztens 1 I - 1100-1440 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
366 32 725 01 Műtőssegéd-gipszmester 1 I - 500-720 óra TK 3 egészségügyért felelős miniszter
367 54 211 10 Művészeti és médiafotográfus 4 V 2 év 900-1340 óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter
368 55 723 12 Nefrológiai szakápoló 1 I - 1200-1400 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
369 53 215 01 Népi játék és kismesterségek oktatója 4 V - 180-200 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
370 34 215 01 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) 4 V 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 kultúráért felelős miniszter
371 55 212 06 Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével) 4 XLII 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter
372 54 212 06 Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) 4 XLII 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter
373 32 761 01 Nevelőszülő 2 III - 500-600 óra TK 3 gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter
374 52 345 05 Nonprofit menedzser 15 XXIV - 800-1000 óra TK, T 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
375 34 542 06 Női szabó 10 XVII 3 év 900-1300 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
376 55 621 02 Növényvédelmi szaktechnikus 20 XXXIV 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 agrárpolitikáért felelős miniszter
377 55 850 03 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év 240-360 óra N, E, L, TK 5 környezetvédelemért felelős miniszter
378 55 725 19 Nukleáris medicina szakasszisztens 1 I - 740-800 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
379 32 810 02 Nyíltvízi-vízimentő 19 XXIII - 200-350 óra TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
380 52 345 03 Nyilvántartási és okmányügyintéző 22 - - 500 -700 óra TK 4 közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter
381 32 524 01 Nyomástartóedény-gépész 5 IX - 160-240 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
382 55 213 07 Nyomdaipari szaktechnikus 12 XIX - 320-480 óra TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
383 54 213 07 Nyomdaipari technikus 12 XIX 2 év 800-1000 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
384 62 344 01 Okleveles adóellenőrzési szakértő 15 XXIV - 160-240 óra TK, T 6 adópolitikáért felelős miniszter
385 62 344 02 Okleveles forgalmiadó-szakértő 15 XXIV - 160-240 óra TK, T 6 adópolitikáért felelős miniszter
386 62 344 03 Okleveles jövedelemadó-szakértő 15 XXIV - 200-300 óra TK, T 6 adópolitikáért felelős miniszter
387 62 344 04 Okleveles nemzetköziadó-szakértő 15 XXIV - 200-300 óra TK, T 6 adópolitikáért felelős miniszter
388 55 861 06 Okmányvizsgáló 22 - - 300-500 óra TK 5 rendészetért felelős miniszter
389 32 521 03 Olvasztár és öntő 5 IX - 770-1150 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
390 55 723 13 Onkológiai szakápoló 1 I - 720-800 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
391 34 725 01 Optikai üvegcsiszoló 19 XXIX 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
392 32 521 04 Órás 6 IX - 240-360 óra TK 2 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
393 33 542 01 Ortopédiai cipész 10 XVII - 800-1000 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
394 32 726 01 Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő 1 II - 2000-2400 óra TK 3 egészségügyért felelős miniszter
395 54 726 02 Ortopédiai műszerész 1 II 2 év 1080-1320 óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter
396 55 523 04 Orvosi elektronikai technikus 6 XI 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
397 32 140 01 Óvodai dajka 3 IV - 320-420 óra TK 3 oktatásért felelős miniszter
398 32 521 05 Öntészeti mintakészítő 5 IX - 770-1150 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
399 54 211 06 Ötvös 4 V 2 év 900-1340 óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter
400 52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens 15 XXIV - 700-800 óra TK 4 számviteli szabályozásért felelős miniszter
401 54 212 07 Pantomimes 4 - 2 év 1400-1600 óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter
402 32 543 03 Papírgyártó és -feldolgozó 8 XIV - 800-1200 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
403 55 524 04 Papíripari technikus 8 XIV 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
404 54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus 20 XXXIV 2 év - N, E 5 agrárpolitikáért felelős miniszter
405 35 521 03 Patkolókovács 20 XXXIII 1 év 480-720 óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter
406 54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 3 IV 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter
407 52 140 02 Pedagógiai felügyelő 3 IV - 480-720 óra TK 4 oktatásért felelős miniszter
408 34 541 05 Pék 21 XXXVI 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 élelmiszeriparért felelős miniszter
409 55 344 06 Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő 15 XXIV - 240-360 óra TK, T 5 számviteli szabályozásért felelős miniszter
410 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 15 XXIV 2 év 960-1440 óra N, E, L, S, TK, T 5 pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
411 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 15 XXIV 2 év 960-1440 óra N, E, L, S, TK, T 5 számviteli szabályozásért felelős miniszter
412 54 720 04 Perioperatív asszisztens 1 I 2 év 1080-1320 óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter
413 34 811 03 Pincér 18 XXVII 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
414 52 544 01 Pirotechnikus 8 XIV - 320-480 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
415 54 841 09 Postai üzleti ügyintéző 17 XL 2 év 800-1000 óra N, E, TK 5 postaügyért felelős miniszter
416 55 762 04 Pszichiátriai gondozó 2 III 1 év 600-720 óra N, E, TK 5 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
417 55 723 14 Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató 1 I - 1200-1440 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
418 54 725 09 Radiográfiai asszisztens 1 I 2 év 1400-1700 óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter
419 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő 2 III 2 év 1300-1560 óra N, E, TK 5 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
420 35 582 06 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló 9 XVI 1 év 400-600 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
421 34 861 01 Rendészeti őr 22 XXXVIII 3 év - N 4 rendészetért felelős miniszter
422 62 861 01 Rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével) 22 - - 800-1600 óra TK 6 rendészetért felelős miniszter
423 52 861 11 Rendészeti ügyintéző 22 XXXVIII - 1700-2000 óra TK 4 rendészetért felelős miniszter
424 52 345 07 Rendezvényszervező 4 XXXIX - 480-720 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
425 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) 22 XXXVIII 2 év 1800-2500 óra N, E, TK 5 rendészetért felelős miniszter
426 55 861 07 Rendőr zászlós 22 - - 400-600 óra TK 5 rendészetért felelős miniszter
427 54 525 10 Repülőgép szerelő 13 XXII 2 év 960-1440 óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter
428 52 522 03 Robbanásbiztos berendezés kezelője 6 XI - 120-210 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
429 54 542 02 Ruhaipari technikus 10 XVII 2 év 960-1440 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
430 52 322 01 Segédkönyvtáros 4 IV - 420-480 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
431 52 322 02 Segédlevéltáros és ügykezelő 4 IV - 420-480 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
432 53 211 01 Segédrestaurátor (a szakmairány megjelölésével) 4 V - 640-960 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
433 35 811 01 Sommelier 21 XXXVI 1 év 480-720 óra N, E, TK 4 élelmiszeriparért felelős miniszter
434 35 541 01 Speciális állatfeldolgozó 21 XXXVI 1 év 480-720 óra N, E, TK 4 élelmiszeriparért felelős miniszter
435 53 815 01 Speciális lábápoló 19 XXX - 800-1040 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
436 54 813 02 Sportedző (a sportág megjelölésével) 3 XXXVII 2 év 800-1000 óra N, E, TK 5 sportpolitikáért felelős miniszter
437 55 726 02 Sportmasszőr 1 I 1 év 600-800 óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter
438 52 813 01 Sportszervező, -menedzser 3 XXXVII - 400-500 óra TK 5 sportpolitikáért felelős miniszter
439 52 462 01 Statisztikai és gazdasági ügyintéző 15 XXIV - 800-1200 óra TK, T 4 Központi Statisztikai Hivatal elnöke
440 53 213 06 Stúdióvezető 4 VI - 440-560 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
441 55 725 20 Sugárterápiás szakasszisztens 1 I - 740-800 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
442 55 723 15 Sürgősségi szakápoló 1 I - 1200-1400 óra TK 5 egészségügyért felelős miniszter
443 55 541 06 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 élelmiszeriparért felelős miniszter
444 34 811 04 Szakács 18 XXVII 3 év 900-1300 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
445 55 343 02 Szakképesített bankreferens 15 XXIV - 280-420 óra TK, T 5 pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
446 35 522 10 Szakszolgálati FAM szerelő 6 XI - 50-70 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
447 52 812 03 Szállodahajós, szállodai személyzet 18 XXVII - 800-1000 óra TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
448 52 812 01 Szállodai recepciós 18 XXVII - 600-800 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
449 34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó 7 XIII 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 informatikáért felelős miniszter
450 34 582 10 Szárazépítő 9 XVI 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
451 32 861 01 Személy- és vagyonőr 22 - - 300-500 óra TK 3 rendészetért felelős miniszter
452 55 813 01 Személyi edző 3 XXXVII - 200-300 óra TK 5 sportpolitikáért felelős miniszter
453 55 762 05 Szenvedélybeteg gondozó 2 III 1 év 600-720 óra N, E, TK 5 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
454 52 815 04 Szépségtanácsadó 19 XXX - 600-700 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
455 53 213 07 Szerkesztő műsorvezető 4 VI - 640-960 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
456 34 521 10 Szerszámkészítő 5 IX 3 év 900-1300 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
457 35 542 02 Szíjgyártó és nyerges 10 XVII - 320-480 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
458 55 212 01 Színész 4 XLII 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter
459 54 521 07 Színháztechnikus, szcenikus 4 VI 2 év 780-980 óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter
460 54 521 08 Színpad- és porond technikus 4 VI 2 év - N, E 5 kultúráért felelős miniszter
461 55 521 02 Színpadi fénytervező 4 VI 0,5 év 120-160 óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter
462 55 521 03 Színpadi magasépítő 4 VI 1 év - N, E 5 kultúráért felelős miniszter
463 54 211 07 Szobrász 4 V 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter
464 54 762 02 Szociális asszisztens 2 III 2 év 1300-1560 óra N, E, TK 5 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
465 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló 2 III 3 év 1300-1560 óra N, E, TK 4 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
466 54 762 03 Szociális szakgondozó 2 III 2 év 1300-1560 óra N, E, TK 5 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
467 55 762 06 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 2 III 1 év 600-720 óra N, E, TK 5 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
468 54 213 05 Szoftverfejlesztő 7 XIII 2 év 960-1440 óra N, E, L, TK, T 5 informatikáért felelős miniszter
469 55 212 07 Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével) 4 XLII 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter
470 54 212 08 Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével) 4 XLII 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter
471 34 541 06 Szőlész-borász 21 XXXVI 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 élelmiszeriparért felelős miniszter
472 55 725 21 Szövettani szakasszisztens 1 I 0,5 év 360-440 óra N, E, TK 5 egészségügyért felelős miniszter
473 52 813 02 Tánc instruktor 3 XXXVII - 400-500 óra TK 5 sportpolitikáért felelős miniszter
474 55 212 08 Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) 4 XLII 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 kultúráért felelős miniszter
475 54 212 09 Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) 4 XLII 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter
476 52 814 01 Társasházkezelő 19 - - 200-300 óra TK 4 lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter
477 34 541 09 Tartósítóipari szakmunkás 21 XXXVI 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 élelmiszeriparért felelős miniszter
478 55 541 07 Tartósítóipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 élelmiszeriparért felelős miniszter
479 55 581 02 Távérzékelési szaktechnikus 20 XXXV - 480-720 óra TK 5 földügyért és térképészetért felelős miniszter
480 54 523 05 Távközlési technikus 6 XII 2 év 960-1440 óra N, E, TK 5 informatikáért felelős miniszter
481 52 523 01 Távközlési üzemeltető 6 XII - 800-1200 óra TK 4 informatikáért felelős miniszter
482 35 841 02 Tehergépkocsi-vezető 13 XL 0,5 év 360-440 óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter
483 34 541 10 Tejipari szakmunkás 21 XXXVI 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 élelmiszeriparért felelős miniszter
484 55 541 08 Tejipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 élelmiszeriparért felelős miniszter
485 55 850 04 Települési környezetvédelmi szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év 240-360 óra N, E, TK 5 környezetvédelemért felelős miniszter
486 53 213 08 Televíziós kameraman 4 VI - 440-560 óra TK 5 kultúráért felelős miniszter
487 52 853 01 Temetkezési szolgáltató 19 - - 150-250 óra TK 4 településüzemeltetésért felelős miniszter
488 55 481 01 Térinformatikus 7 XIII 1 év 800-1200 óra N, E, L, TK 5 informatikáért felelős miniszter
489 55 581 03 Térképész szaktechnikus 20 XXXV 1 év 480-720 óra N, E, TK, L, T 5 földügyért és térképészetért felelős miniszter
490 32 850 01 Természetvédelmi munkatárs 14 XXIII - 320-480 óra TK 3 környezetvédelemért felelős miniszter
491 55 850 05 Természetvédelmi szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év 240-360 óra N, E, TK, L 5 környezetvédelemért felelős miniszter
492 33 861 02 Testőr 22 - - 320-450 óra TK 3 rendészetért felelős miniszter
493 34 582 15 Tetőfedő 9 XVI 3 év 800 -1000 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
494 32 542 01 Textilanyaggyártó 10 XVII - 480-720 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
495 54 542 03 Textilipari technikus 10 XVII 2 év 800- 1200 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
496 54 211 08 Textilműves 4 V 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter
497 32 542 02 Textiltisztító és textilszínező 10 XVII - 480-720 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
498 32 853 03 Tisztítás-technológiai szakmunkás 19 XXVII - 400-540 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
499 52 853 02 Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető 19 XXVII - 200-260 óra TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
500 32 341 01 Töltőállomás-kezelő 17 XXVI - 280-420 óra TK, T 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
501 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő 18 XXVIII 2 év 800-1000 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
502 52 861 08 Tűzoltó I. 22 - - 800-1100 óra TK 4 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
503 53 861 08 Tűzoltó szerparancsnok 22 - - 700-900 óra TK 5 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
504 53 861 09 Tűzoltósági referens 22 - - 300-500 óra TK 5 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
505 52 861 10 Tűzvédelmi előadó 22 - - 300-400 óra TK 4 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
506 53 861 10 Tűzvédelmi főelőadó 22 - - 200-300 óra TK 5 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
507 32 810 01 Uszodamester 19 XXIII - 200-350 óra TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
508 34 582 11 Útépítő 13 XVI 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter
509 54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus 13 XVI 2 év 800-1000 óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter
510 32 582 08 Útfenntartó 13 XVI - 400-480 óra TK 3 közlekedésért felelős miniszter
511 53 213 09 Utómunka szakasszisztens 4 VI - 440-560 óra TK 5 kultúráért felelős miniszter
512 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző 19 XXV - 700-800 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
513 32 543 04 Üvegcsiszoló 19 XXIX - 900-1300 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
514 54 211 09 Üvegműves 4 V 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter
515 32 543 05 Üveggyártó 8 XIV - 480-720 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
516 54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs 15 XXIV 2 év 800-1000 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
517 55 863 02 Vadászpuska műves 5 IX 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
518 54 625 01 Vadgazdálkodási technikus 20 XXXII 2 év - N, E 5 vadgazdálkodásért felelős miniszter
519 53 810 03 Vakvezető kutya kiképzője 2 III - 400-480 óra TK 5 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
520 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző 15 XXIV 2 év 960-1440 óra N, E, L, S, TK, T 5 számviteli szabályozásért felelős miniszter
521 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 15 XXIV 1 év 320-480 óra N, E, L, TK, T 5 számviteli szabályozásért felelős miniszter
522 52 841 02 Váltókezelő 13 XL - 400-600 óra TK 4 közlekedésért felelős miniszter
523 54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 15 XXIV 2 év 960-1440 óra N, E, L, S, TK, T 5 adópolitikáért felelős miniszter
524 32 521 06 Vas- és acélfeldolgozó 5 IX - 960-1200 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
525 54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus 13 XVI 2 év 700-1050 óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter
526 54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő 13 XL 2 év 700-1050 óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter
527 54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző 13 XL 2 év 800-1000 óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter
528 54 525 11 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő 13 XXII 2 év 700-1050 óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter
529 54 525 12 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője 13 XXII 2 év 700-1050 óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter
530 54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője 13 XXII 2 év 700-1050 óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter
531 52 841 03 Vasúti személypénztáros 13 XL - 400-600 óra TK 4 közlekedésért felelős miniszter
532 55 525 04 Vasútijármű-technikus és diagnosztikus 13 XXII 1 év 320-480 óra N, E, TK 5 közlekedésért felelős miniszter
533 54 524 03 Vegyész technikus 8 XV 2 év 800-1000 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
534 34 524 02 Vegyipari rendszerkezelő 8 XV 3 év 800-1000 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
535 55 524 06 Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus 8 XV 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
536 54 811 01 Vendéglátásszervező 18 XXVII 2 év 900-1300 óra N, E, TK 5 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
537 35 811 02 Vendéglátó-üzletvezető 18 XXVII 1 év 480-720 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
538 55 211 02 Vésnök 4 V 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 oktatásért felelős miniszter
539 55 581 04 Vidékfejlesztési szaktechnikus 20 XXXIII 1 év 480-720 óra N, E, TK 5 agrárpolitikáért felelős miniszter
540 35 522 11 Villamos alállomás kezelő 6 XI - 160-240 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
541 52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető 6 XI - 700-800 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
542 35 522 12 Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető 6 XI - 400-600 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
543 35 522 13 Villamos gép és -készülék üzemeltető 6 XI - 640-960 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
544 35 522 14 Villamos hálózat kezelő 6 XI - 160-240 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
545 35 522 15 Villamos távvezeték építő, üzemeltető 6 XI - 240-360 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
546 35 522 16 Villámvédelmi felülvizsgáló 6 XI - 100-200 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
547 34 522 04 Villanyszerelő 6 XI 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
548 35 215 02 Virágdekoratőr 20 XXVI 1 év 240-360 óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter
549 34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő 20 XXVI 3 év 800-1000 óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter
550 34 582 12 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 5 VIII 3 év 960-1440 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
551 55 853 01 Vízépítő szaktechnikus 23 XLI 1 év 800-1000 óra N, E, TK 5 vízgazdálkodásért felelős miniszter
552 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus 23 XLI 2 év - N, E 5 vízgazdálkodásért felelős miniszter
553 35 582 08 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő 5 VIII 1 év 480-720 óra N, E, TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
554 54 853 03 Vízgépészeti technikus 23 XLI 2 év - N, E 5 vízgazdálkodásért felelős miniszter
555 35 525 01 Vizi sportmotor-szerelő 13 XXII 1 év 300-540 óra N, E, TK 4 közlekedésért felelős miniszter
556 54 853 04 Víziközmű technikus 23 XLI 2 év - N, E 5 vízgazdálkodásért felelős miniszter
557 55 853 02 Vízminőség-védelmi szaktechnikus 23 XLI 0,5 év 400-500 óra N, E, TK 5 vízgazdálkodásért felelős miniszter
558 34 853 02 Vízügyi szakmunkás 23 XLI 3 év - N, E 4 vízgazdálkodásért felelős miniszter
559 52 853 03 Vízügyi ügyintéző 23 XLI - 1700-2000 óra TK 4 vízgazdálkodásért felelős miniszter
560 32 582 06 Vízszigetelő, melegburkoló 9 XVI - 400-500 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
561 55 213 02 Webfejlesztő 7 XIII 0,5 év 400-600 óra N, E, L, TK 5 informatikáért felelős miniszter
562 35 622 02 Zöldség- és gyümölcstermesztő 20 XXXIV 1 év 320-480 óra N, E, TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter

2. táblázat: részszakképesítések

A B C D E F G H I J K
1 Szakképesítés azonosító száma
2 Szint Tanulmá-
nyi terület
Sorszám Részszakképesítések megnevezése Szakma-
csoport
Ágazati besorolás Iskolai rendszerű
képzési idő
Iskola-
rendszeren kívüli képzési idő
A képzés munka-
rendje
MKKR szint A szakképesítésért felelős miniszter
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 51 213 04 3D modellező 4 VI - 480-720 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
5 51 344 09 Adóügyintéző 15 XXIV - 160-240 óra TK, T 4 számviteli szabályozásért felelős miniszter
6 51 621 01 Agrár vállalkozó 20 XXXIII - 320-480 óra TK 4 agrárpolitikáért felelős miniszter
7 31 863 01 Alapfokú katonai vezető-helyettes 22 - - 500-760 óra T, TK 3 honvédelemért felelős miniszter
8 31 621 01 Állatgondozó 20 XXXIII - 400-600 óra TK 2 agrárpolitikáért felelős miniszter
9 31 524 01 Általános laboráns 8 XV - 400-600 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
10 51 213 05 Animációrajzoló 4 VI - 480-720 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
11 51 813 01 Aqua tréner 3 XXXVII - 200-300 óra TK 4 sportpolitikáért felelős miniszter
12 31 621 02 Aranykalászos gazda 20 XXXIII - 480-720 óra TK 3 agrárpolitikáért felelős miniszter
13 21 543 01 Asztalosipari szerelő 11 XVIII - 240-360 óra TK 2 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
14 31 212 01 Bábkészítő 4 - - 240-360 óra T, TK 3 kultúráért felelős miniszter
15 51 343 01 Banki, befektetési termékértékesítő 15 XXIV - 160-240 óra T, TK 4 pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
16 51 344 01 Bérügyintéző 15 XXIV - 120-180 óra T, TK 4 számviteli szabályozásért felelős miniszter
17 31 723 01 Betegkísérő 1 I - 300-400 óra TK 3 egészségügyért felelős miniszter
18 31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő 5 IX - 560-840 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
19 51 343 02 Biztosításközvetítő (függő és független) 15 XXIV - 160-240 óra T, TK 4 pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
20 31 541 01 Bolti hentes 21 XXXVI - 240-360 óra TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter
21 31 541 02 Borász 21 XXXVI - 400-600 óra TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter
22 31 542 01 Bőrtárgy készítő 10 XVII - 400-600 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
23 51 341 01 Bútor- és szőnyegbecsüs 17 XXVI - 200-300 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
24 31 861 01 Büntetés-végrehajtási őr 22 - - 500-700 óra TK 3 büntetés-végrehajtásért felelős miniszter
25 31 861 02 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő 22 - - 200-300 óra TK 3 büntetés-végrehajtásért felelős miniszter
26 31 542 02 Cipőfelsőrész-készítő 10 XVII - 640-960 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
27 31 542 03 Cipőgyártó 10 XVII - 560-840 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
28 21 814 01 Családellátó 20 XXXIII - 320-480 óra TK 2 agrárpolitikáért felelős miniszter
29 51 861 01 Csapatszolgálati járőrtárs 22 - - 1000-1500 óra TK 4 rendészetért felelős miniszter
30 51 853 03 Csatornamű-kezelő 23 XLI - 200-300 óra TK 4 vízgazdálkodásért felelős miniszter
31 31 541 13 Csokoládétermék-gyártó 21 XXXVI - 320-480 óra TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter
32 21 541 01 Csontozó munkás 21 XXXVI - 240-360 óra TK 2 élelmiszeriparért felelős miniszter
33 51 813 02 Csoportos fitness instruktor 3 XXXVII - 200-250 óra TK 4 sportpolitikáért felelős miniszter
34 31 582 01 Csőhálózatszerelő 5 VIII - 400-600 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
35 51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő 12 XIX - 350-400 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
36 51 213 07 Digitális nyomóforma készítő 12 XIX - 350-400 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
37 51 581 01 Digitálistérkép-kezelő 20 XXXV - 320-480 óra T, TK 4 földügyért és térképészetért felelős miniszter
38 51 341 02 Ékszerbecsüs 17 XXVI - 200-300 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
39 31 624 01 Elektromos halászgép kezelője 20 XXXIII - 240-360 óra TK 3 halgazdálkodásért felelős miniszter
40 31 522 01 Elektronikai gyártósori műszerész 6 XI - 480-720 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
41 31 341 05 Élelmiszer-, vegyiáru eladó 17 XXVI - 240-480 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
42 31 541 14 Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs 21 XXXVI - 240-320 óra TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter
43 31 541 03 Élelmiszeripari laboráns 21 XV - 640-960 óra TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter
44 51 812 02 Előadóművészeti jegypénztáros 4 XXXIX - 320-480 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
45 51 812 03 Előadóművészeti közönség kezelő 4 XXXIX - 320-480 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
46 51 345 05 Előadóművészeti program- és projektszervező 15 XXIV - 300-400 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
47 51 812 04 Előadóművészeti szervező 4 XXXIX - 320-480 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
48 31 582 02 Építményzsaluzat és fémállvány szerelő 9 XVI - 480-720 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
49 21 623 01 Erdőművelő 20 XXXII - 240-360 óra TK 2 erdőgazdálkodásért felelős miniszter
50 51 522 01 Erőművi gőzturbina gépész 5 IX - 320-480 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
51 51 522 02 Erőművi kazángépész 5 IX - 320-480 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
52 31 543 03 Extruder gép kezelő 8 XIV - 200-250 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
53 31 543 04 Fahajó javító 13 XXII - 200-400 óra TK 3 közlekedésért felelős miniszter
54 21 543 02 Faipari gépkezelő 11 XVIII - 240-360 óra TK 2 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
55 31 622 02 Faiskolai kertész 20 XXXIV - 320-480 óra TK 3 agrárpolitikáért felelős miniszter
56 31 623 01 Fakitermelő 20 XXXII - 320-480 óra TK 3 erdőgazdálkodásért felelős miniszter
57 31 541 15 Falusi vendéglátó 21 XXXVI - 560-840 óra TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter
58 31 543 01 Famegmunkáló 11 XVIII - 400-600 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
59 31 542 09 Fehérnemű-készítő 10 XVII - 320-480 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
60 31 543 05 Felépítő gép kezelő 8 XIV - 200-250 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
61 31 521 02 Felvonó karbantartó-szerelő 5 IX - 200-300 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
62 31 725 01 Fertőtlenítő-sterilező 1 I - 300-400 óra TK 3 egészségügyért felelős miniszter
63 51 341 03 Festménybecsüs 17 XXVI - 200-300 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
64 51 813 03 Fitness instruktor 3 XXXVII - 200-250 óra TK 4 sportpolitikáért felelős miniszter
65 31 813 02 Fitness-wellness asszisztens 3 XXXVII - 200-300 óra TK 3 sportpolitikáért felelős miniszter
66 31 544 02 Fluidumkitermelő 5 VII - 480-720 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
67 31 521 03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő 5 IX - 520-780 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
68 31 542 04 Fonó 10 XVII - 230-350 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
69 31 521 04 Fröccsöntő 8 XIV - 240-360 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
70 51 853 02 Fürdőüzemi gépész 23 XLI - 200-300 óra TK 4 vízgazdálkodásért felelős miniszter
71 31 853 04 Gát- és csatornaőr 23 XLI - 200-300 óra TK 3 vízgazdálkodásért felelős miniszter
72 31 341 02 Gázcseretelep-kezelő 17 XXVI - 70-100 óra TK, T 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
73 31 521 05 Gázhegesztő 5 IX - 360-540 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
74 31 521 06 Gépi kovács 5 IX - 320-480 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
75 31 811 03 Gondnok 18 XXVII - 400-600 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
76 31 543 02 Gumikeverék-készítő 8 XIV - 250-300 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
77 31 521 10 Gyártósori gépész 5 IX - 700-800 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
78 31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő 2 III - 350-420 óra TK 3 gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter
79 31 541 04 Gyümölcspálinka-gyártó 21 XXXVI - 240-360 óra TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter
80 51 481 04 Hálózati operációsrendszer-üzemeltető 7 XIII - 400- 600 óra TK 4 informatikáért felelős miniszter
81 51 481 05 Hálózati rendszerüzemeltető 7 XIII - 400- 600 óra TK 4 informatikáért felelős miniszter
82 51 481 06 Hálózati támogatási munkatárs 7 XIII - 200-300 óra TK 4 informatikáért felelős miniszter
83 51 521 01 Hangosító 4 VI - 480-720 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
84 31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó 2 III - 350-420 óra TK 3 gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter
85 31 521 11 Háztartási gépszerelő 6 XI - 300-400 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
86 31 521 07 Hengerész 5 IX - 320-480 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
87 31 624 02 Horgásztókezelő 20 XXXIII - 320-480 óra TK 3 halgazdálkodásért felelős miniszter
88 31 851 02 Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó 14 XXIII - 240-320 óra TK 3 környezetvédelemért felelős miniszter
89 21 851 01 Hulladékgyűjtő és -szállító 14 XXIII - 120-150 óra TK 2 környezetvédelemért felelős miniszter
90 21 851 02 Hulladékválogató és -feldolgozó 14 XXIII - 120-150 óra TK 2 környezetvédelemért felelős miniszter
91 31 541 05 Húskészítmény gyártó 21 XXXVI - 240-360 óra TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter
92 31 541 16 Hűtőipari munkás 21 XXXVI - 240-360 óra TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter
93 51 581 02 Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 20 XXXV - 320-480 óra T, TK 4 földügyért és térképészetért felelős miniszter
94 31 853 05 Intézménytakarító 19 XXVII - 160-240 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
95 31 522 02 Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő 5 IX - 80-120 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
96 31 521 12 Jármű- és gépszerelő 5 IX - 700-800 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
97 51 861 02 Járőr 22 - - 1800-2300 óra TK 4 rendészetért felelős miniszter
98 51 344 07 Jövedéki ügyintéző 15 XXIV - 320-480 óra T, TK 4 adópolitikáért felelős miniszter
99 31 543 06 Kalander gép kezelő 8 XIV - 200-250 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
100 31 541 17 Keksz- és ostyagyártó 21 XXXVI - 320-480 óra TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter
101 51 841 01 Képesített hajós 13 XXII - 400-600 óra TK 4 közlekedésért felelős miniszter
102 51 345 02 Képző és iparművészeti program- és projektszervező 15 XXIV - 300-400 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
103 31 525 01 Kerékpárszerelő 13 XXII - 400-800 óra TK 3 közlekedésért felelős miniszter
104 31 622 01 Kertépítő és -fenntartó 20 XXXIV - 320-480 óra TK 3 agrárpolitikáért felelős miniszter
105 21 622 01 Kerti munkás 20 XXXIV - 240-360 óra TK 2 agrárpolitikáért felelős miniszter
106 31 542 05 Kesztyűs 10 XVII - 480-720 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
107 31 541 06 Keveréktakarmány-gyártó 21 XXXVI - 320-480 óra TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter
108 21 543 03 Kézi könyvkötő 12 XIX - 400-600 óra TK 2 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
109 31 543 07 Kikötői karbantartó 13 XXII - 200-400 óra TK 3 közlekedésért felelős miniszter
110 31 522 03 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h) 5 IX - 200-300 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
111 31 541 18 Kistermelői élelmiszerelőállító 21 XXXVI - 560-840 óra TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter
112 31 541 19 Konzervgyártó 21 XXXVI - 320-480 óra TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter
113 21 811 01 Konyhai kisegítő 18 XXVII - 240-360 óra TK 2 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
114 21 215 01 Kosárfonó 4 V - 480-720 óra TK 2 kultúráért felelős miniszter
115 51 344 10 Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző 15 XXIV - 160-240 óra TK, T 4 számviteli szabályozásért felelős miniszter
116 51 850 01 Környezetvédelmi ügyintéző 14 XXIII - 320-480 óra TK 4 környezetvédelemért felelős miniszter
117 31 542 06 Kötő 10 XVII - 480-720 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
118 31 542 10 Kötöttáru-összeállító 10 XVII - 320-480 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
119 51 345 01 Kulturális rendezvényszervező 4 XXXIX - 240-360 óra T, TK 4 kultúráért felelős miniszter
120 21 542 01 Lakástextil-készítő 10 XVII - 130-190 óra TK 2 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
121 21 621 01 Lóápoló és gondozó 20 XXXIII - 320-480 óra TK 2 agrárpolitikáért felelős miniszter
122 31 810 01 Medencefelügyelő 19 XXIII - 80-120 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
123 51 345 04 Médiaművészeti program- és projektszervező 15 XXIV - 300-400 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
124 31 544 03 Mélyfúró 5 VII - 480-720 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
125 21 215 02 Mézeskalács-készítő 21 XXXVI - 320-480 óra TK 2 élelmiszeriparért felelős miniszter
126 21 621 02 Mezőgazdasági munkás 20 XXXIII - 240-360 óra TK 2 agrárpolitikáért felelős miniszter
127 21 623 02 Motorfűrész-kezelő 20 XXXII - 140-260 óra TK 2 erdőgazdálkodásért felelős miniszter
128 51 213 08 Mozgóképkészítő 4 VI - 480-720 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
129 51 341 04 Mozigépész 4 VI - 400-600 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
130 51 211 01 Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő 4 V - 320-480 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
131 51 211 02 Múzeumi preparátor 4 V - 320-480 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
132 31 521 08 Műanyag hegesztő 8 XIV - 160-240 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
133 31 543 08 Műanyaghajó készítő 13 XXII - 200-400 óra TK 3 közlekedésért felelős miniszter
134 31 341 03 Műszakicikk-eladó 17 XXVI - 180-360 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
135 51 341 05 Műtárgybecsüs 17 XXVI - 200-300 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
136 51 211 03 Műtárgyvédelmi asszisztens 4 V - 320-480 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
137 31 542 07 Nemszőtt-termék gyártó 10 XVII - 320-480 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
138 31 582 03 Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő 9 XVI - 240-360 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
139 31 853 06 Önjáró felülettisztító gépkezelő 19 XXVII - 210-305 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
140 51 861 03 Őr-járőrtárs 22 - - 600-800 óra TK 4 rendészetért felelős miniszter
141 31 543 09 Papír feldolgozó 8 XIV - 300-360 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
142 31 543 10 Papíralapanyag-gyártó 8 XIV - 300-360 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
143 31 543 11 Papírgyártó 8 XIV - 300-360 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
144 21 622 02 Parkgondozó 20 XXXIV - 240-360 óra TK 2 agrárpolitikáért felelős miniszter
145 51 343 03 Pénztárkezelő és valutapénztáros 15 XXIV - 30-50 óra T, TK 4 pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
146 51 344 06 Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens 15 XXIV - 640-960 óra T, TK 4 számviteli szabályozásért felelős miniszter
147 51 344 04 Pénzügyi ügyintéző 15 XXIV - 160-240 óra T, TK 4 számviteli szabályozásért felelős miniszter
148 51 524 01 Pirotechnikai terméküzemeltető 8 XIV - 60-90 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
149 51 524 02 Pirotechnikus raktárkezelő 8 XIV - 30-40 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
150 51 523 01 PLC programozó 6 XI - 400-600 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
151 51 213 01 Produkciós asszisztens 4 VI - 280-420 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
152 31 341 04 Raktáros 17 XL - 280-420 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
153 51 345 06 Raktárvezető 17 XL - 400-500 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
154 51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr 1 I - 700-800 óra TK 4 egészségügyért felelős miniszter
155 51 223 01 Relé jelnyelvi tolmács 2 III - 800-960 óra TK 4 szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
156 51 521 04 Rendezvénytechnikus 4 VI - 320-480 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
157 51 213 02 Rögzítésvezető 4 VI - 280-420 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
158 31 541 07 Sajtkészítő 21 XXXVI - 320-480 óra TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter
159 31 541 20 Savanyító 21 XXXVI - 240-360 óra TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter
160 31 582 04 Sírkő és műkőkészítő 9 XVI - 480-720 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
161 31 541 08 Sörgyártó 21 XXXVI - 320-480 óra TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter
162 31 813 01 Sportoktató (a sportág megjelölésével) 3 XXXVII - 200-250 óra TK 3 sportpolitikáért felelős miniszter
163 21 541 02 Sütőipari és gyorspékségi munkás 21 XXXVI - 320-480 óra TK 2 élelmiszeriparért felelős miniszter
164 31 481 01 Számítógépes műszaki rajzoló 7 XIII - 480-720 óra T, TK 3 informatikáért felelős miniszter
165 51 344 05 Számviteli ügyintéző 15 XXIV - 160-240 óra T, TK 4 számviteli szabályozásért felelős miniszter
166 31 541 21 Szikvízgyártó 21 XXXVI - 240-360 óra TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter
167 51 521 05 Színpadi alsógépezet kezelő 4 VI - 320-480 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
168 51 521 06 Színpadi díszítő, berendező 4 VI - 320-480 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
169 51 521 07 Szinpadi hangtechnikus 4 VI - 160-200 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
170 31 521 13 Színpadi segéddíszítő 4 VI - 80-120 óra TK 3 kultúráért felelős miniszter
171 51 521 02 Színpadmester 4 VI - 180-220 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
172 51 853 04 Szivattyútelepi duzzasztóműkezelő és fenntartó gépész 23 XLI - 200-300 óra TK 4 vízgazdálkodásért felelős miniszter
173 21 582 01 Szobafestő 9 XVI - 480-720 óra TK 2 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
174 51 213 09 Szoftverkódoló 7 XIII - 420-630 óra TK 4 informatikáért felelős miniszter
175 31 542 08 Szövő 10 XVII - 390-580 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
176 51 344 02 Társadalombiztosítási ügyintéző 15 XXIV - 120-180 óra T, TK 4 számviteli szabályozásért felelős miniszter
177 31 523 01 Távközlési és informatikai hálózatszerelő 6 XII - 600-900 óra TK 3 informatikáért felelős miniszter
178 31 541 09 Tejtermékgyártó 21 XXXVI - 480-720 óra TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter
179 51 581 03 Térinformatikai ügyintéző 20 XXXV - 320-480 óra T, TK 4 földügyért és térképészetért felelős miniszter
180 51 344 08 Termékdíj ügyintéző 15 XXIV - 320-480 óra T, TK 4 adópolitikáért felelős miniszter
181 21 542 02 Textiltermék-összeállító 10 XVII - 200-300 óra TK 2 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
182 31 582 05 Tüzelőberendezés égéstermék elvezető készítő 9 XVI - 400-600 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
183 31 861 03 Tűzoltó II. 22 - - 600-800 óra TK 3 katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
184 51 812 01 Utazásügyintéző 18 XXVIII - 640-960 óra TK 4 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
185 51 213 03 Utómunka asszisztens 4 VI - 280-420 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
186 31 541 10 Üdítőital-ipari termékgyártó 21 XXXVI - 240-360 óra TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter
187 31 543 12 Vágó gép kezelő 8 XIV - 200-250 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
188 21 541 03 Vágóhídi munkás 21 XXXVI - 240-360 óra TK 2 élelmiszeriparért felelős miniszter
189 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző 15 XXIV - 720-1080 óra TK, T 4 számviteli szabályozásért felelős miniszter
190 51 344 03 Vámügyintéző 15 XXIV - 320-480 óra T, TK 4 adópolitikáért felelős miniszter
191 31 811 04 Vendéglátó eladó 18 XXVII - 300-360 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
192 51 521 03 Világítástechnikus 4 VI - 240-360 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter
193 31 541 11 Vincellér 21 XXXVI - 400-600 óra TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter
194 31 215 01 Virágbolti eladó 20 XXVI - 240-360 óra TK 3 agrárpolitikáért felelős miniszter
195 31 215 02 Virágkötő 20 XXVI - 320-480 óra TK 3 agrárpolitikáért felelős miniszter
196 31 853 03 Vízkárelhárító 23 XLI - 200-300 óra TK 3 vízgazdálkodásért felelős miniszter
197 31 853 07 Vízminőség vizsgáló 23 XLI - 200-300 óra TK 3 vízgazdálkodásért felelős miniszter
198 51 853 05 Vízműkezelő 23 XLI - 200-300 óra TK 4 vízgazdálkodásért felelős miniszter
199 51 853 06 Vízrajzi állomás üzemeltető 23 XLI - 200-300 óra TK 4 vízgazdálkodásért felelős miniszter
200 31 521 09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő 5 IX - 480-720 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
201 31 543 13 Vulkanizáló gép kezelő 8 XIV - 200-250 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
202 31 541 12 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 21 XXXVI - 240-360 óra TK 3 élelmiszeriparért felelős miniszter
203 31 582 06 Zsaluzóács 9 XVI - 240-360 óra TK 3 szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
204 51 521 08 Zsinórpadlás-kezelő 4 VI - 320-480 óra TK 4 kultúráért felelős miniszter

2. Jelmagyarázat az Országos Képzési Jegyzékhez

2.1. Az azonosító szám felépítése

A táblázatokban szereplő szakképesítések, részszakképesítések, szakképesítés-ráépülések azonosító száma 7 számjegyből áll, amely az 1. oszlop számjegyeiből tevődik össze.

Szakképesítés: Egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére képesít, a szakmai és vizsgakövetelménye jellemzően több saját modult, illetve más szakképesítéssel közös modul(oka)t is tartalmazhat.

Részszakképesítés: Legalább egy munkakör ellátására képesít, szakmai és vizsgakövetelménye egy szakképesítés egyes moduljait tartalmazza.

Szakképesítés-ráépülés: A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szakképesítésre épül, jellemzően saját modul(oka)t tartalmaz, újabb munkakör(ök) ellátására képesít. Egy szakképesítés-ráépülés több szakmai előképzettségként elfogadható szakképesítésre is ráépülhet.

2.2. A táblázatok egyes oszlopainak értelmezése:

2.2.1. A szakképesítés azonosító száma (1. oszlop)

Az 1-2. számjegy a szakképesítés szintje

A B C
1 Szint Meghatározás ISCED szint
2 21 alapfokú részszakképesítés, amely befejezett iskolai végzettséget nem igényel, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, a szakiskolai képzésben, illetvea Szakképzési Hídprogramban szerezhető meg 2
3 31 alsó középfokú részszakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti elméleti és gyakorlati tudáselemekre (a továbbiakban: bemeneti kompetencia) épül,az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, a szakiskolai képzésben, illetve a Szakképzési Hídprogramban szerezhető meg 3
4 32 alsó középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagya szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg 3
5 33 alsó középfokú szakképesítés-ráépülés, amely alapfokú iskolai végzettséget igénylő, iskolarendszeren kívüli szakképzésben megszerezhető szakképesítésre épül 3
6 34 középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, jellemzően iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg 3
7 35 középfokú szakképesítés-ráépülés, amely alapfokú iskolai végzettséget igénylő, jellemzően iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésre épül 3
8 51 felső középfokú részszakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg 4
9 52 felső középfokú szakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és elsősorban iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg 4
10 53 felső középfokú szakképesítés-ráépülés, amely az iskolarendszeren kívüli szakképzésben megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre épül 4
11 54 emeltszintű szakképesítés (technikus), amely érettségi végzettséghez kötött és elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg 4
12 55 emeltszintű szakképesítés-ráépülés, amely elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre épül 4
13 62 felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés 5

2.2.2. A 3-5. számjegy a szakképesítés tanulmányi területe (3 számjegy) a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott Képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerint

1 Oktatás

140 Általános oktatási ismeretek

2 Humán tudományok és művészetek

211 Képző- és iparművészet

212 Zene- és előadó-művészet

213 Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek

215 Kézművesség

223 Anyanyelvi képzés

3 Társadalomtudományi, gazdasági, jogi képzések

313 Politikai és civil társadalmi tudományok

321 Újságíró- és riporterképzés

322 Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés

340 Üzleti ismeretek és ügyvitel (általános programok)

341 Nagy- és kiskereskedelem

342 Marketing és reklám

343 Pénzügy, bank és biztosítás

344 Könyvelés és adózás

345 Menedzsment és igazgatás

346 Titkársági és irodai munka

347 Munkahelyi ismeretek

4 Matematika, számítástechnika, egyéb természettudományos képzések

462 Statisztika

481 Számítástechnikai képzések

482 Számítástechnikai alkalmazások

5 Műszaki, ipari és építőipari képzések

520 Általános műszaki képzés

521 Gépgyártás, műszer- és fémipar

522 Energetika, elektromosság

523 Elektronika és automatizálás

524 Vegyipar

525 Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása

541 Élelmiszergyártás

542 Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések

543 Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás

544 Bányászat és kitermelőipar

581 Építészet és várostervezés

582 Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés

6 Mezőgazdaság

621 Növénytermesztés és állattenyésztés

622 Kertészet

623 Erdőgazdálkodás

624 Halgazdálkodás

625 Vadgazdálkodás

641 Állatorvosi kisegítők képzése

7 Egészségügy és szociális gondoskodás

720 Egészségügy (általános programok)

723 Ápolás, gondozás

724 Fogászati laboratóriumi technológia

725 Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák

726 Terápia és rehabilitáció

761 Gyermek- és ifjúságvédelem

762 Szociális munka és tanácsadás

8 Szolgáltatások

810 Személyi szolgáltatások (általános programok)

811 Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás

812 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás

813 Sportok

814 Háztartási szolgáltatások

815 Fodrászat és szépségápolás

841 Szállítási szolgáltatások

850 Környezetvédelem (általános programok)

851 Környezetvédelmi technológiák

852 Természeti környezet és élővilág

853 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások

861 Személyi és vagyonvédelem

862 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem

863 Honvédelem

2.2.3. A 6-7. számjegy az azonos szintű és tanulmányi területű szakképesítések sorszáma (01-....)

2.2.4. A szakképesítés megnevezése (2. oszlop):

A szakképesítések felsorolása a táblázatban a magyar ábécé szerint történik.

2.2.5. Szakmacsoportok megjelölése a számok jelentésének a meghatározásával (3. oszlop):

1. Egészségügy

2. Szociális szolgáltatások

3. Oktatás

4. Művészet, közművelődés, kommunikáció

5. Gépészet

6. Elektrotechnika-elektronika

7. Informatika

8. Vegyipar

9. Építészet

10. Könnyűipar

11. Faipar

12. Nyomdaipar

13. Közlekedés

14. Környezetvédelem

15. Közgazdaság

16. Ügyvitel

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

18. Vendéglátás-turisztika

19. Egyéb szolgáltatások

20. Mezőgazdaság

21. Élelmiszeripar

22. Rendészet, honvédelem és közszolgálat

23. Vízügy

2.2.6. Szakközépiskolai ágazatok megjelölése a számok jelentésének megjelölésével (4. oszlop):

I. Egészségügy

II. Egészségügyi technika

III. Szociális

IV. Pedagógia

V. Képző- és iparművészet

VI. Hang-, film és színháztechnika

VII. Bányászat

VIII. Épületgépészet

IX. Gépészet

X. Kohászat

XI. Villamosipar és elektronika

XII. Távközlés

XIII. Informatika

XIV. Vegyipar

XV. Vegyész

XVI. Építőipar

XVII. Könnyűipar

XVIII. Faipar

XIX. Nyomdaipar

XX. Közlekedésépítő

XXI. Közlekedés

XXII. Közlekedésgépész

XXIII. Környezetvédelem

XXIV. Közgazdaság

XXV. Ügyvitel

XXVI. Kereskedelem

XXVII. Vendéglátóipar

XXVIII. Turisztika

XXIX. Optika

XXX. Szépészet

XXXI. Agrár gépész

XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás

XXXIII. Mezőgazdaság

XXXIV. Kertészet és parképítés

XXXV. Földmérés

XXXVI. Élelmiszeripar

XXXVII. Sport

XXXVIII. Rendészet és közszolgálat

XXXIX. Közművelődés

XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

XLI. Vízügy

XLII. Előadóművészet

2.2.7. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma (5. oszlop):

Amennyiben a cellában „-” jelölés látható, az adott szakképesítés megszerzésére irányuló képzés kizárólag iskolarendszeren kívüli szakképzésben indítható. A képzési idő magában foglalja a foglalkoztatással összefüggő 64 órás idegen nyelvi képzést, továbbá legalább 18 órában a foglalkoztatási ismereteket, amely szakképesítéseknél e követelmények előírásra kerültek.

2.2.8. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám (6. oszlop):

Amennyiben a cellában „-” jelölés látható, az adott szakképesítés megszerzésére irányuló képzés kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben indítható.

A képzési idő magában foglalja a foglalkoztatással összefüggő 60 órás idegen nyelvi képzést, továbbá legalább 18 órában a foglalkoztatási ismereteket, amely szakképesítéseknél e követelmények előírásra kerültek.

2.2.9. A képzés munkarendje (7. oszlop):

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározottak alapján nappali, esti, levelező, távoktatás vagy egyéb sajátos munkarend szerinti képzések.

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az OKJ-ban meghatározott óraszámban megtartott képzés (tanfolyami képzés) vagy távoktatás.

Jelölések:

Nappali N
Esti E
Levelező L
Egyéb sajátos munkarend S
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés) TK
Távoktatás T

2.2.10. MKKR szint (8. oszlop)

A szakképesítésnek a Magyar Képesítési Keretrendszer 1-8-ig terjedő besorolási rendszere szerinti szintje.

2.2.11. A szakképesítésért felelős miniszter (9. oszlop)

A szakképesítésért felelős ágazati miniszter megjelölése.”

2. melléklet a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelethez

2. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

A szakmairánnyal rendelkező szakképesítések szakmairányainak felsorolása

A B
1 Szakképesítés megnevezése Szakmairányok
2 Artista II.
(a szakmairány megjelölésével)
Akrobata
Légtornász
Zsonglőr
Egyensúlyozó
Bohóc
3 Artista I.
(a szakmairány megjelölésével)
Akrobata
Légtornász
Zsonglőr
Egyensúlyozó
Bohóc
4 Egyházzenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
Kántor-énekvezető;
Kántor-kórusvezető;
Kántor-orgonista
5 Egyházzenész I.
(a szakmairány megjelölésével)
Kántor-énekvezető;
Kántor-kórusvezető;
Kántor-orgonista
6 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
(a szakmairány megjelölésével)
Emelőgépkezelő (kivéve targonca);
Energiaátalakító-berendezés kezelője;
Építési anyagelőkészítő gép kezelője; Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő;
Targoncavezető;
Útépítő-, és karbantartógép kezelő;
Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő
7 Gyakorlatos színész
(a szakmairány megjelölésével)
Bábszínész;
Színházi és filmszínész
8 Gyakorló hangszerkészítő és -javító
(a hangszercsoport megjelölésével)
fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős
9 Hangszerkészítő és -javító
(a hangszercsoport megjelölésével)
fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős
10 Honvéd altiszt
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)
- Híradó ágazat:
- átvitel- és kapcsolástechnikai eszközüzemeltető
- rádióállomás-üzemeltető
- Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat
- Légi vezetés ágazat
- Műszerész ágazat:
- fegyverműszerész
- páncéltörő rakéta műszerész
- Parancsnoki ágazat:
- ABV védelmi
- légvédelmi rakéta és tüzér
- Repülésbiztosító ágazat
- Repülőműszaki ágazat:
- avionika szerelő
- sárkány-hajtóműszerelő
- Speciális felderítő ágazat:
- elektronikai hadviselés
- rádióelektronikai felderítő
- Szerelő ágazat:
- műszakigép-szerelő
- páncélos és gépjárműszerelő
11 Honvéd zászlós
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)
- Biztonsági ágazat
- katonai felderítő
- nemzetbiztonsági
- rádióelektronikai felderítő
- Híradó és informatikai ágazat
- Légi vezetés ágazat
- Speciális felderítő ágazat
12 Jazz-zenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
Jazz-énekes;
Jazz-zenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős)
13 Jazz-zenész I.
(a szakmairány megjelölésével)
Jazz-énekes;
Jazz-zenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős)
14 Kaszkadőr
(a tevékenység megjelölésével)
autós, gyalogos, lovas, motoros
15 Kerámia, porcelán készítő
(a szakmairány megjelölésével)
Gipszmodell-készítő;
Kerámia- és porcelántárgykészítő;
Porcelánfestő
16 Klasszikus zenész II.
(a szakmairány megnevezésével)
Hangkultúra
Klasszikus zenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős);
Magánénekes; Zeneelmélet-szolfézs; Zeneszerzés
17 Klasszikus zenész I.
(a szakmairány megnevezésével)
Hangkultúra
Klasszikus zenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős);
Magánénekes;
Zeneelmélet-szolfézs;
Zeneszerzés
18 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
(a szakmairány megnevezésével)
Közművelődési szakember II.
Közönségkapcsolati szakember
19 Népi kézműves
(a szakmairány megjelölésével)
Csipkekészítő;
Faműves, fajátékkészítő;
Fazekas;
Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő;
Kézi és gépi hímző;
Kosárfonó, fonottbútor készítő;
Szőnyegszövő;
Takács;
Nemezkészítő;
Népi bőrműves
20 Népzenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
Népi énekes;
Népzenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős)
21 Népzenész I.
(a szakmairány megjelölésével)
Népi énekes;
Népzenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős)
22 Rendészeti szervező
(a szakmairány megjelölésével)
Bűnügyi szervező;
Büntetés-végrehajtási szervező;
Határrendészeti szervező;
Iparbiztonsági szervező;
Katasztrófavédelmi szervező;
Közlekedési és közrendvédelmi szervező;
Tűzvédelmi szervező
23 Rendőr tiszthelyettes
(a szakmairány megjelölésével)
Bűnügyi rendőr;
Határrendészeti rendőr;
Közlekedési rendőr;
Közrendvédelmi rendőr
24 Segédrestaurátor
(a szakmairány megjelölésével)
bőr, fa, textil, fém, szilikát, régészeti, papír- és könyv
25 Szórakoztató zenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
Énekes szólista
Szórakoztató zenész (fafúvós, rézfúvós, húros /vonós, billentyűs, ütős)
26 Szórakoztató zenész I.
(a szakmairány megjelölésével)
Énekes szólista
Szórakoztató zenész (fafúvós, rézfúvós, húros /vonós, billentyűs, ütős)
27 Táncos II.
(a szakmairány megjelölésével)
Klasszikus balett-táncos;
Kortárs-, modern táncos;
Néptáncos;
Színházi táncos
28 Táncos I.
(a szakmairány megjelölésével)
Klasszikus balett-táncos;
Kortárs-, modern táncos;
Néptáncos;
Színházi táncos

3. melléklet a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések

A B C
1 Ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés
2 I. Egészségügy 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens 54 720 02 Fogászati asszisztens
54 720 03 Gyógyszertári asszisztens
54 720 04 Perioperatív asszisztens
54 723 01 Gyakorló mentőápoló
54 723 02 Gyakorló ápoló
54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
54 725 03 Fizioterápiás asszisztens
54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens
54 725 06 Kardiológiai és angiológiai asszisztens
54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens
54 725 09 Radiográfiai asszisztens
54 726 04 Gyógymasszőr
54 726 03 Ergoterapeuta
3 II. Egészségügyi technika 52 720 02 Egészségügyi technikai asszisztens 54 724 01 Fogtechnikus gyakornok
54 726 02 Ortopédiai műszerész
4 III. Szociális 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló 54 762 03 Szociális szakgondozó
31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó és
52 761 01 Családsegítő asszisztens
54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens
31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő és
52 761 01 Családsegítő asszisztens
54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő
31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő és 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő
31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó 54 762 02 Szociális asszisztens
5 IV. Pedagógia 32 140 01 Óvodai dajka és
52 761 01 Családsegítő asszisztens
54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
32 140 01 Óvodai dajka és
52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója
54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
6 V. Képző- és iparművészet 51 345 02 Képző- és Iparművészeti program- és projektszervező 54 211 01 Dekoratőr
54 211 02 Divat- és stílustervező
54 211 03 Festő
54 211 04 Grafikus
54 211 05 Kerámiaműves
54 211 06 Ötvös
54 211 07 Szobrász
54 211 08 Textilműves
54 211 09 Üvegműves
54 211 10 Művészeti és médiafotográfus
7 VI. Hang-, film és színháztechnika 51 345 04 Médiaművészeti program- és projektszervező 54 213 01 Hangmester
54 213 03 Mozgókép- és animációkészítő
54 521 07 Színháztechnikus, szcenikus
54 521 08 Színpad- és porondtechnikus
8 VII. Bányászat 32 544 01 Külszíni bányász és
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető szakmairányok]
54 544 01 Bányaművelő technikus
31 582 01 Csőhálózatszerelő 54 544 02 Fluidumkitermelő technikus
54 544 03 Gázipari technikus
9 VIII. Épületgépészet 52 582 02 Épületgépészeti előkészítő vagy
31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő és
31 521 05 Gázhegesztő
54 582 01 Épületgépész technikus
10 IX. Gépészet 31 521 10 Gyártósori gépész 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
34 521 02 Finommechanikai műszerész 54 863 01 Fegyverműszerész
52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető 54 523 04 Mechatronikai technikus
11 X. Kohászat 32 521 03 Olvasztár és öntő és
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]
54 521 04 Kohászati technikus
12 XI. Villamosipar és elektronika 51 523 01 PLC programozó 54 523 02 Elektronikai technikus
54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus
54 523 03 Közlekedésautomatikai műszerész
52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető 54 523 01 Automatikai technikus
13 XII. Távközlés 52 523 01 Távközlési üzemeltető 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
54 523 05 Távközlési technikus
14 XIII. Informatika 52 481 02 Irodai informatikus 54 213 05 Szoftverfejlesztő
54 482 01 IT mentor
54 481 01 CAD-CAM informatikus
54 481 02 Gazdasági informatikus
54 481 05 Műszaki informatikus
54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető
15 XIV. Vegyipar 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok] és
34 543 01 Abroncsgyártó vagy
34 543 03 Formacikk-gyártó vagy
34 543 04 Ipari gumitermék előállító
54 543 02 Gumiipari technikus
34 521 09 Műanyagfeldolgozó és
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]
54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus
16 XV. Vegyész 34 524 01 Gyógyszerkészítmény-gyártó vagy
34 524 02 Vegyipari rendszerkezelő
54 524 03 Vegyész technikus
17 XVI. Építőipar 52 481 01 Digitális műszaki rajzoló és 54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője 54 582 03 Magasépítő technikus
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, 54 582 04 Mélyépítő technikus
rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető 54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus
szakmairányok] 54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus
18 XVII. Könnyűipar 52 542 01 Könnyűipari gyártáselőkészítő 54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus
54 542 02 Ruhaipari technikus
54 542 03 Textilipari technikus
19 XVIII. Faipar 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető
szakmairányok] és 52 543 01 Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező
54 543 01 Faipari technikus
20 XIX. Nyomdaipar 51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő 54 213 07 Nyomdaipari technikus
51 213 07 Digitális nyomóforma készítő 54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus
21 XXII. Közlekedésgépész 31 525 01 Kerékpárszerelő és
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány]
54 525 02 Autószerelő
34 522 03 Elektronikai műszerész 54 525 01 Autóelektronikai műszerész
54 525 03 Avionikus
31 521 12 Jármű- és gépszerelő és 54 525 09 Kocsivizsgáló
32 582 02 Építő- és anyagmozgatógép kezelője 54 525 10 Repülőgép szerelő
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány] 54 525 11 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő
54 525 12 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője
54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője
52 812 03 Szállodahajós, szállodai személyzet vagy
52 841 01 Hajózási üzemeltetési vezető és
51 841 01 Képesített hajós és
32 810 02 Nyíltvízi-vízimentő
54 841 01 Hajózási technikus
22 XXIII. Környezetvédelem 31 851 02 Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó 54 850 01 Környezetvédelmi technikus
23 XXIV. Közgazdaság 52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő
(bank, befektetés, biztosítás)
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző
54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
54 344 04 Államháztartási ügyintéző
51 344 04 Pénzügyi ügyintéző 54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs
24 XXV. Ügyvitel 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző 54 346 03 Irodai titkár
54 347 01 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző
25 XXVI. Kereskedelem 34 341 01 Eladó 54 341 01 Kereskedő
54 341 02 Kereskedelmi képviselő
26 XXVII. Vendéglátóipar 34 811 03 Pincér 54 811 01 Vendéglátásszervező
27 XXVIII. Turisztika 52 812 01 Szállodai recepciós 54 812 01 Idegenvezető
54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő
28 XXIX. Optika 51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő 54 810 01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő
34 725 01 Optikai üvegcsiszoló 54 725 08 Látszerész és optikai árucikk-kereskedő
29 XXX. Szépészet 52 815 03 Férfi fodrász-borbély 54 815 01 Fodrász
52 815 04 Szépségtanácsadó 54 815 02 Kozmetikus
30 XXXI. Agrár gépész 51 621 01 Agrár vállalkozó 54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus
54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus
31 521 10 Gyártósori gépész 54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus
31 XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás 32 850 01 Természetvédelmi munkatárs 54 623 02 Erdésztechnikus
54 625 01 Vadgazdálkodási technikus
32 XXXIII. Mezőgazdaság 34 621 03 Állattartó szakmunkás 54 621 01 Állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus
54 621 02 Mezőgazdasági technikus
33 XXXIV. Kertészet és parképítés 31 622 02 Faiskolai kertész 54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus
34 XXXV. Földmérés 52 481 01 Digitális műszaki rajzoló 54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
35 XXXVI. Élelmiszeripar 31 541 14 Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs 54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus
54 541 02 Élelmiszeripari technikus
36 XXXVII. Sport 51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr 54 813 01 Fitness-wellness instruktor
54 813 02 Sportedző
(a sportág megjelölésével)
37 XXXVIII. Rendészet és közszolgálat 52 861 11 Rendészeti ügyintéző 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes
(a szakmairány megjelölésével)
52 345 04 Közszolgálati ügykezelő 54 345 01 Közszolgálati ügyintéző
38 XXXIX. Közművelődés 52 345 07 Rendezvényszervező 54 345 02 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével)
54 812 04 Közönségforgalmi felügyelő
39 XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző vagy
51 344 03 Vámügyintéző és
51 344 04 Pénzügyi ügyintéző
54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző 54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
54 841 09 Postai üzleti ügyintéző
52 841 02 Váltókezelő 54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő
52 841 03 Vasúti személypénztáros 54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző
54 841 10 Jegyvizsgáló
40 XLI. Vízügy 52 853 03 Vízügyi ügyintéző 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus
54 853 03 Vízgépészeti technikus
54 853 04 Víziközmű technikus
41 XLII. Előadóművészet 51 345 05 Előadóművészeti program- és projektszervező 54 212 01 Artista II.
(a szakmairány megnevezésével)
54 212 02 Egyházzenész II.
(a szakmairány megnevezésével)
54 212 03 Gyakorlatos színész
(a szakmairány megnevezésével)
54 212 04 Jazz-zenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
54 212 05 Klasszikus zenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
54 212 06 Népzenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
54 212 08 Szórakoztató zenész II.
(a szakmairány megjelölésével)
54 212 09 Táncos II.
(a szakmairány megjelölésével)
54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő és javító
(a hangszercsoport megjelölésével)

4. melléklet a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelethez

7. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

Az egyes hatósági jellegű képzések szakmai tartalmát is magában foglaló szakképesítések

A B C
Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése a szakmai tartalomba épült hatósági jellegű képzés
1 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) gépkezelői jogosítvány: a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet szerint
2 35 841 02 Tehergépkocsi-vezető C1E,CE kategóriás vezetői engedély: a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
3 35 841 01 Autóbuszvezető D kategóriás vezetői engedély: a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
4 32 850 01
34 623 01
34 621 01
34 621 03
34 521 08
51 621 01
54 621 01
54 521 02
54 623 02
54 521 05
54 621 02
Természetvédelmi munkatárs
Erdészeti szakmunkás
Gazda
Állattartó szakmunkás
Mezőgazdasági gépész
Agrár vállalkozó
Állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus
Erdészeti gépésztechnikus
Erdésztechnikus
Mezőgazdasági gépésztechnikus
Mezőgazdasági technikus
T kategóriás vezetői engedély: a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
5 52 841 02 Váltókezelő a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 1. melléklet I. Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti pályahálózat 32.; 33.; 90.; II.1. Elővárosi vasúti pályahálózat 13. sor
6 54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 1. melléklet I. Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti pályahálózat 19.; 20.; 21., II.1. Elővárosi vasúti pályahálózat 7., II.2.2. Földalatti vasúti pálya-hálózat (Metró) 9. és 10., II.2.3. Millenniumi földalatti vasút 7. sor
7 54 841 10 Jegyvizsgáló a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 1. melléklet I. Országos közforgalmú, térségi és saját célú vasúti pálya-hálózat 39/B.; 69.; 70.; II.1. Elő-városi vasúti pályahálózat 8.; 9. sor
8 52 841 01 Hajózási üzemeltetési vezető Hajózási üzemeltetési vezető képzés: a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet
9 51 841 01 Képesített hajós Matróz képzés: a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet;
Kisgéphajó-vezető képzés: a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet
10 32 810 02 Nyíltvízi-vízimentő Hivatásos kisgéphajó-vezető képzés:
a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet
11 52 812 03 Szállodahajós, szállodai személyzet Matróz képzés: a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

5. melléklet a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelethez

Az R2. 1. melléklet 1. táblázat C:89, E:154, H:234, H:272, I:39, I:73, I:146, I:182, K:37, K:63, K:182, O:87, P:235, R:19, R:259 és R:261; S:68; S:93; S:95; S:141; S:171; S:204; S:229 mezőjében az „N” szövegrész helyébe a „K” szöveg lép.

6. melléklet a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelethez

1. Az R2. 2. melléklet 1. pontjában foglalt 2-5. táblázat helyébe a következő táblázatok lépnek:

„2. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya megyében

A B C D E F G H I J K L
1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám NGM FM KLIK EJSZ2 FI8 MF131 MF15 MF229 MF33 MF36
2 Ápoló (55-723-01) 140 120 20
3 Aranyműves (55-211-01) 40 40
4 Asztalos (34-543-02) 240 240
5 Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01) 40 40
6 Autóelektronikai műszerész (54-525-01) 80 80
7 Automatikai technikus (54-523-01) 40 40
8 Autószerelő (54-525-02) 80 80
9 Autótechnikus (55-525-01) 40 40
10 Bányaipari technikus (54-544-01) 40 40
11 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01) 34 34
12 Bőrdíszműves (34-542-01) 80 80
13 CAD-CAM informatikus (54-481-01) 40 40
14 Cukrász (34-811-01) 200 200
15 Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02) 194 160 34
16 Díszítő festő (55-211-03) 40 40
17 Dísznövénykertész (34-622-01) 28 28
18 Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01) 40 40
19 Egészségügyi asszisztens (54-720-01) 140 120 20
20 Eladó (34-341-01) 280 280
21 Elektromechanikai műszerész (34-522-01) 40 40
22 Elektronikai technikus (54-523-02) 80 80
23 Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01) 40 40
24 Faipari technikus (54-543-01) 80 80
25 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03) 80 80
26 Férfiszabó (34-542-04) 40 40
27 Festő (54-211-03) 98 40 58
28 Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04) 80 80
29 Finommechanikai műszerész (34-521-02) 40 40
30 Fodrász (55-815-01) 40 40
31 Fogászati asszisztens (54-720-02) 95 80 15
32 Fogtechnikus (55-724-01) 90 80 10
33 Fogtechnikus gyakornok (54-724-01) 40 40
34 Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) 40 40
35 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01) 80 80
36 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01) 80 80
37 Gazda (34-621-01) 100 100
38 Gazdasági informatikus (54-481-02) 120 120
39 Gerontológiai gondozó (55-762-02) 40 40
40 Grafikus (54-211-04) 138 80 58
41 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03) 69 40 29
42 Gyakorló ápoló (52-723-01) 230 200 30
43 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02) 95 80 15
44 Gyakorló fodrász (52-815-01) 80 80
45 Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03) 95 80 15
46 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (52-725-02) 95 80 15
47 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-03) 95 80 15
48 Gyakorló kozmetikus (52-815-02) 80 80
49 Gyakorló mentőápoló (52-723-03) 95 80 15
50 Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04) 40 40
51 Gyártósori gépbeállító (34-521-05) 40 40
52 Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01) 28 28
53 Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01) 97 80 17
54 Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01) 120 120
55 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55-524-02) 40 40
56 Gyógyszertári asszisztens (55-720-03) 90 80 10
57 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05) 40 40
58 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03) 40 40
59 Idegenvezető (54-812-01) 90 80 10
60 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03) 120 120
61 Informatikai rendszergazda (54-481-04) 160 160
62 Irodai asszisztens (54-346-01) 92 80 12
63 IT mentor (54-482-01) 120 120
64 Járműfényező (34-525-03) 80 80
65 Karosszérialakatos (34-525-06) 120 120
66 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens
(55-725-10)
40 40
67 Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) (34-211-02) 80 80
68 Kerámiaműves (54-211-05) 98 40 58
69 Kereskedő (54-341-01) 220 200 20
70 Kertész (34-622-02) 74 74
71 Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02) 170 160 10
72 Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 98 40 58
73 Klinikai laboratóriumi asszisztens (55-725-12) 40 40
74 Kozmetikus (55-815-02) 80 80
75 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06) 80 80
76 Környezetvédelmi technikus (54-850-01) 40 40
77 Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03) 80 80
78 Létesítményi energetikus (55-582-01) 40 40
79 Logisztikai ügyintéző (54-345-01) 190 160 20 10
80 Magasépítő technikus (54-582-03) 160 160
81 Mechatronikus-karbantartó (34-523-01) 40 40
82 Mélyépítő technikus (54-582-04) 80 80
83 Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03) 80 80
84 Mentőápoló (55-723-11) 97 80 17
85 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-811-02) 33 33
86 Mezőgazdasági gépész (34-521-08) 90 90
87 Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05) 34 34
88 Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02) 28 28
89 Mezőgazdasági technikus (54-621-02) 34 34
90 Műemlékfenntartó technikus (55-582-02) 80 80
91 Műemléki helyreállító (35-582-05) 80 80
92 Műszaki informatikus (54-481-05) 40 40
93 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 80 80
94 Orvosi elektronikai technikus (55-523-04) 40 40
95 Ötvös, fémműves (54-211-06) 98 40 58
96 Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02) 34 34
97 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02) 177 160 17
98 Pék (34-541-05) 120 120
99 Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01) 120 120
100 Pincér (34-811-03) 320 320
101 Postai üzleti ügyintéző (54-841-09) 40 40
102 Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01) 40 40
103 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06) 40 40
104 Sommelier (35-811-01) 28 28
105 Szakács (34-811-04) 292 280 12
106 Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04) 80 80
107 Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02) 92 80 12
108 Szárazépítő (34-582-10) 40 40
109 Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05) 40 40
110 Szerszámkészítő (34-521-10) 40 40
111 Szobrász (54-211-07) 98 40 58
112 Szociális asszisztens (54-762-02) 191 160 17 14
113 Szociális gondozó és ápoló (34-762-01) 172 160 12
114 Szociális szakgondozó (54-762-03) 80 80
115 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06) 154 120 34
116 Szoftverfejlesztő (54-213-05) 135 120 15
117 Szőlész-borász (34-541-06) 28 28
118 Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 98 40 58
119 Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05) 40 40
120 Tetőfedő (35-582-07) 40 40
121 Textilműves (54-211-08) 98 40 58
122 Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03) 230 200 20 10
123 Útépítő (34-582-11) 40 40
124 Ügyviteli titkár (54-346-02) 120 120
125 Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02) 180 160 20
126 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03) 144 120 24
127 Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01) 200 200
128 Vendéglátó eladó (34-811-05) 200 200
129 Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02) 40 40
130 Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04) 28 28
131 Víz- és csatornaműkezelő (34-853-01) 40 40
132 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (34-582-12) 80 80
133 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-582-08) 40 40
134 Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02) 28 28

3. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Békés megyében

A B C D E F G H I J K L M N
1 Szakképesítés megnevezése (száma) Keretszám NGM FM KLIK EJSZ15 EJSZ25 EJSZ26 EJSZ35 EJSZ50 MF116 MF23 MF53 MF66
2 Állattartó szakmunkás (35-621-01) 66 66
3 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01) 40 40
4 Artista (54-212-01) 20 20
5 Autóelektronikai műszerész (54-525-01) 40 40
6 Automatikai technikus (54-523-01) 40 40
7 Autószerelő (54-525-02) 80 80
8 Autótechnikus (55-525-01) 80 80
9 Belovagló (35-813-01) 66 66
10 Biogazdálkodó (35-621-02) 28 28
11 Bőrdíszműves (34-542-01) 40 40
12 CAD-CAM informatikus (54-481-01) 132 120 12
13 Cipőkészítő (34-542-02) 40 40
14 Cukrász (34-811-01) 159 120 24 15
15 Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02) 144 120 24
16 Dekoratőr (54-211-01) 48 40 8
17 Díszítő festő (55-211-03) 40 40
18 Dísznövénykertész (34-622-01) 28 28
19 Divat- és stílustervező (54-211-02) 48 40 8
20 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (54-525-04) 40 40
21 Édesipari termékgyártó (34-541-01) 68 40 28
22 Egészségügyi asszisztens (54-720-01) 144 120 24
23 Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 40 40
24 Eladó (34-341-01) 308 240 34 24 10
25 Elektromechanikai műszerész (34-522-01) 40 40
26 Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02) 80 80
27 Elektronikai műszerész (34-522-03) 40 40
28 Elektronikai technikus (54-523-02) 80 80
29 Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02) 80 40 40
30 Épületgépész technikus (54-582-01) 80 80
31 Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01) 80 80
32 Faipari technikus (54-543-01) 96 80 16
33 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03) 40 40
34 Férfiszabó (34-542-04) 40 40
35 Festő (54-211-03) 48 40 8
36 Finommechanikai műszerész (34-521-02) 40 40
37 Fitness-wellness instruktor (54-813-01) 97 80 17
38 Fluidumkitermelő technikus (54-544-02) 80 80
39 Fodrász (55-815-01) 80 80
40 Fogászati asszisztens (54-720-02) 80 80
41 Foglalkozás-szervező (55-762-01) 80 80
42 Fogtechnikus (55-724-01) 40 40
43 Fogtechnikus gyakornok (54-724-01) 80 80
44 Formacikk-gyártó (34-543-03) 40 40
45 Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) 80 80
46 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01) 80 80
47 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01) 40 40
48 Gazda (34-621-01) 100 100
49 Gazdasági informatikus (54-481-02) 154 120 17 17
50 Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03) 96 80 16
51 Gépjármű mechatronikus (34-525-02) 40 40
52 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01) 40 40
53 Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01) 40 40
54 Gerontológiai gondozó (55-762-02) 97 80 17
55 Grafikus (54-211-04) 96 80 16
56 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03) 40 40
57 Gyakorló ápoló (52-723-01) 184 160 24
58 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02) 104 80 24
59 Gyakorló fodrász (52-815-01) 80 80
60 Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03) 114 80 17 17
61 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (52-725-02) 40 40
62 Gyakorló kozmetikus (52-815-02) 80 80
63 Gyakorló mentőápoló (52-723-03) 80 80
64 Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04) 40 40
65 Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01) 40 40
66 Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01) 14 14
67 Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01) 97 80 17
68 Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01) 163 120 17 16 10
69 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55-524-02) 40 40
70 Gyógyszertári asszisztens (55-720-03) 97 80 17
71 Halász, haltenyésztő (34-624-01) 28 28
72 Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02) 40 40
73 Húsipari termékgyártó (34-541-03) 73 40 33
74 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05) 40 40
75 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03) 40 40
76 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03) 80 80
77 Informatikai rendszergazda (54-481-04) 263 200 12 35 16
78 Irodai asszisztens (54-346-01) 273 240 17 16
79 IT mentor (54-482-01) 40 40
80 Járműfényező (34-525-03) 80 80
81 Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07) 40 40
82 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04) 40 40
83 Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05) 40 40
84 Kályhás (34-582-06) 90 80 10
85 Karosszérialakatos (34-525-06) 80 80
86 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens
(55-725-10)
40 40
87 Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) (34-211-02) 40 40
88 Kerámiaműves (54-211-05) 40 40
89 Kereskedő (54-341-01) 204 160 34 10
90 Kertész (34-622-02) 56 33 23
91 Kiadványszerkesztő (54-213-02) 90 80 10
92 Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02) 102 80 17 5
93 Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 98 40 58
94 Korrektor (55-213-03) 40 40 <