A jogszabály mai napon ( 2021.12.08. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) által alapított elismerés a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve az azt támogató területeken végzett kiemelkedő, illetve magas színvonalú szakmai tevékenységért adományozható.

(2) *  A miniszter által elismerés, díj, emlékérem, cím (a továbbiakban együtt: díj) és a Miniszter Elismerő Oklevele adományozható.

(3) *  Az adományozandó emlékérmek - a 2. § (2) bekezdés 6. és 15. pontja, a 2. § (4) bekezdés 2. pontja, a 2. § (5) bekezdés 1. pontja, valamint a 2. § (6) bekezdés 2. pontja szerinti díjak kivételével - egységes, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium) nevével ellátott hátlappal rendelkeznek.

2. § (1) A miniszter által adományozandó díjak az egészségügyi ágazatban a következők:

1. Hőgyes Endre-díj,

2. Semmelweis Ignác-díj,

3. Batthyány-Strattmann László-díj,

4. Pro Sanitate díj,

5. Pro Vita díj,

6. Védőnői Szolgálatért díj,

7. *  Elige Vitam díj.

(2) A miniszter által adományozandó művészeti díjak a kulturális ágazatban a következők:

1. Balázs Béla-díj,

2. Balogh Rudolf-díj,

3. Blattner Géza-díj,

4. Erkel Ferenc-díj,

5. Ferenczy Noémi-díj,

6. Gérecz Attila-díj,

7. Harangozó Gyula-díj,

8. Hortobágyi Károly-díj,

9. Jászai Mari-díj,

10. József Attila-díj,

11. Liszt Ferenc-díj,

12. Márai Sándor-díj,

13. Martin György-díj,

14. Munkácsy Mihály-díj,

15. Németh Lajos-díj,

16. Szabolcsi Bence-díj,

17. Táncsics Mihály-díj,

18. A Népművészet Ifjú Mestere díj,

19. *  Máté Péter-díj,

20. *  Herczeg Ferenc-díj,

21. *  Sára Sándor-díj.

(3) A miniszter által adományozandó művészet- és közművelődés-igazgatási, művészetelméleti és közművelődés-elméleti díj a kulturális ágazatban a következő:

1. Bánffy Miklós-díj.

(4) *  A miniszter által adományozandó közművelődési díjak a kulturális ágazatban a következők:

1. Csokonai Vitéz Mihály-díj,

2. Bessenyei György-díj.

(5) A miniszter által adományozandó közgyűjteményi díjak a kulturális ágazatban a következők:

1. Móra Ferenc-díj,

2. Pauler Gyula-díj,

3. Szinnyei József-díj.

(6) A miniszter által adományozandó egyéb kulturális díjak a kulturális ágazatban a következők:

1. Nemzeti Ifjúsági Zenekar cím,

2. Pro Cultura Hungarica díj,

3. *  Művészeti életpálya elismerés,

4. *  A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete cím.

(7) *  A miniszter által adományozandó díjak a köznevelési ágazatban a következők:

1. Eötvös József-díj (köznevelési tagozat),

2. Apáczai Csere János-díj (köznevelési tagozat),

3. Németh László-díj,

4. Trefort Ágoston-díj (köznevelési tagozat),

5. Pedagógus Szolgálati Emlékérem,

6. Brunszvik Teréz-díj.

(8) * 

(9) * 

(10) A miniszter által adományozandó díjak a sport ágazatban a következők:

1. Bay Béla-díj,

2. Csik Ferenc-díj,

3. Eszterházy Miksa-díj,

4. Kerezsi Endre-díj,

5. Kemény Ferenc-díj.

(11) *  A miniszter által adományozandó díjak a szociális ágazatban: * 

1. Pro Caritate díj,

2. Idősekért díj,

3. *  ÉRTÉK VAGY! díj,

4. Szent Kristóf a Gyermekekért díj,

5. * 

6. Esélyteremtésért díj,

7. Szociális Munkáért díj,

8. * 

9. Szent Anna a Nevelőszülőkért díj,

10. * 

(12) * 

(13) A miniszter által adományozható díj a tartósan kiemelkedő színvonalú, a minisztériumban végzett közszolgálati tevékenységért:

1. Közösség Szolgálatáért díj.

3. § (1) A díjakban részesíthetők körét, a díjak leírását és az adományozás feltételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Miniszter Elismerő Oklevelében részesíthetők körét és az adományozás feltételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  Miniszteri elismerés adományozását - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - az adományozási alkalmat legalább 3 naptári hónappal megelőzően, a jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó indokolással bárki - különösen szakmai szervezet vagy korábbi díjazott - kezdeményezheti a miniszternél a minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon. Miniszteri elismerés adományozását önmaga, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója számára - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - senki nem kezdeményezheti.

(1a) *  A Balázs Béla-díj esetében az (1) bekezdés szerinti kezdeményezés mellékleteként a jelölt szakmai portfólióját audiovizuális tartalom lejátszására alkalmas adathordozón is be kell nyújtani.

(2) Az elismerés adományozásáról a miniszter legkésőbb az adományozási alkalmat 3 héttel megelőzően dönt.

(3) *  A határidő után beérkezett kezdeményezést a soron következő adományozási alkalomnál lehet értékelni.

(4) *  Az 1. mellékletben meghatározott elismerésekhez - az 1. mellékletben meghatározott mértékben - pénzjutalom jár. A pénzjutalom számítási alapja az elismerés adományozásának időpontjában irányadó, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap (a továbbiakban: illetményalap).

(4a) *  Az elismeréssel járó pénzjutalom az 1. mellékletben meghatározott esetben, az ott meghatározott mértékben járadék formájában is nyújtható.

(5) Az elismerések adományozására irányuló döntés-előkészítési eljárásra a miniszter normatív utasításban részletes szabályokat állapít meg.

5. § (1) *  A kulturális ágazat díjai esetében - ide nem értve a Pro Cultura Hungarica díjat, a Művészeti életpálya elismerést, valamint az „A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete” címet - a beérkezett kezdeményezések alapján a miniszter által felkért személyekből álló bizottság, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, valamint a miniszter által normatív utasításban megjelölt személy tesz a díjazottakra javaslatot az alábbiak szerint:

a) a miniszter által felkért személyekből álló bizottság kétszer annyi számú díjazottra tesz javaslatot, mint az adományozható díjak száma;

b) *  a Magyar Művészeti Akadémia elnöke díjanként két díjazottra tehet javaslatot a 2. § (2) bekezdés 1., 5., 7., 9-11., 13-14., 18-19. pontjai, valamint a 2. § (3) és (4) bekezdése szerinti díjak tekintetében, továbbá - a 2. § (5) bekezdés 2. és 3. pontja szerinti díjak kivételével - díjanként egy díjazottat javasolhat a kulturális ágazat további díjai esetében;

c) a miniszter által normatív utasításban megjelölt személy díjanként egy díjazottat javasolhat a 2. § (2)-(5) bekezdésében foglalt díjak esetében, továbbá véleményezi a kulturális ágazat valamennyi díjára beérkezett kezdeményezéseket.

(2) A miniszter által felkért személy egyszerre több bizottságnak is tagja lehet, ugyanaz a bizottság több díjról dönthet. A bizottság a kezdeményezések beérkezésére nyitva álló határidő lejártát követő egy hónapon belül ülésezik.

(3) *  A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a 2. § (7) bekezdés 1., 2., 4. és 6. pontja szerinti díjak esetében az adományozható díjak számának megfelelő számú, a 2. § (7) bekezdés 3. pontja szerinti díj esetében az adományozható díjak legfeljebb kétszeresének megfelelő számú díjazottra tehet javaslatot.

(3a) * 

(3b) * 

(4) *  A 2. § (11) bekezdés 1., 2., 4. és 6. pontja szerinti szociális ágazati díjak tekintetében a társadalmi felzárkózás területéről jelölt díjazottak kiválasztására a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter javaslatának figyelembevételével kerül sor oly módon, hogy a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter - a 4. § (1) bekezdése szerinti határidőben és módon - díjanként egy díjazottra tehet javaslatot.

6. § (1) Nem részesíthető miniszteri elismerésben az a személy vagy az a munkacsoport, amelynek tagja

a) ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban,

b) jogerős fegyelmi büntetés vagy büntetőítélet hatálya alatt áll,

c) - a 2. § (1) bekezdése szerinti elismerések esetében - az egészségügyi tevékenység gyakorlását korlátozó etikai büntetés hatálya alatt áll.

(2) Azonos díjazott részére ugyanaz a díj egy ízben adományozható. Ettől eltérően - a kulturális ágazat 2. § (2) bekezdésében foglalt díjainak kivételével - ugyanaz a díj kivételesen, egy alkalommal ismételten is adományozható abban az esetben, ha az előző díj adományozását követően szerzett, az annak alapjául szolgáló érdemeket felülmúló, kimagasló érdemek azt indokolják.

(3) *  Legkésőbb a miniszteri döntést követően az elismerésben részesítendő jelölt

a) a személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló,

b) az (1) bekezdés szerinti kizáró körülményekkel kapcsolatos,

c) a korábbi elismeréseivel összefüggő és

d) az elismerés elfogadásáról szóló

nyilatkozatot tesz a minisztérium honlapján elérhető nyomtatvány kitöltésével.

(4) *  A (3) bekezdés szerinti nyilatkozat hiányában, a nyilatkozat hiányos megtétele esetén, valamint a nyilatkozat alapján személyes adatai kezeléséhez hozzájárulását nem adó, továbbá kizáró okot megjelölő, vagy az elismerés el nem fogadásáról nyilatkozó jelölt elismerésben nem részesíthető.

7. § (1) Az 1. melléklet eltérő rendelkezése hiányában a díjak természetes személynek adományozhatóak.

(2) *  Az elismerések - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - posztumusz nem adományozhatóak. Posztumusz adományozásnak minősül az is, amikor az elismerésre jelölt a döntés-előkészítési eljárás során, illetve a miniszteri döntést követően, az elismerés átadása előtt elhalálozik.

(3) Házaspárok közös teljesítménye esetén az elismerések a házaspárok részére megosztva is kezdeményezhetőek és adományozhatóak. A házaspárok részére történő adományozás esetén mindkét házastársnak a díjjal járó pénzjutalom teljes összege jár.

(4) *  A Blattner Géza-díj, a Hortobágyi Károly-díj, a Liszt Ferenc-díj, a Népművészet Ifjú Mestere díj, a Bay Béla-díj, a Csik Ferenc-díj, a Kerezsi Endre-díj, a Kemény Ferenc-díj és a Máté Péter-díj megosztva is adományozható. Az elismerés megosztása esetén minden díjazottnak a díjjal járó pénzjutalom teljes összege jár.

8. § (1) Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a miniszter vagy az általa megbízott személy adja át.

(2) *  Az elismerések átadására az 1. mellékletben az egyes díjaknál megjelölt alkalmakkor kerül sor. Ezen kívül, az adományozó döntése alapján, indokolt esetben az átadásra állami ünnep, nemzeti ünnep, továbbá egyéb kiemelkedő szakmai esemény alkalmából is sor kerülhet.

9. § Méltatlanná válik a miniszter által adományozott díjra az a személy, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek. A méltatlanná vált személytől a tudomásszerzést követően a miniszter a díjat visszavonja.

10. § A miniszter az elismerések adományozásáról és visszavonásáról rendelkező közleményt a minisztérium honlapján, a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, valamint a minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi.

11. § (1) A miniszter által adományozható elismerésekkel összefüggő kiadások fedezetét a központi költségvetési törvény alapján a minisztérium igazgatási előirányzatán rendelkezésre álló forrásból kell biztosítani.

(2) Amennyiben a miniszter által adományozható elismerésekkel összefüggő kiadások fedezete a minisztérium igazgatási előirányzatán teljes egészében nem áll rendelkezésre, a kulturális ágazat elismeréseivel összefüggő kiadások fedezete részben vagy egészében a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 7. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján a Nemzeti Kulturális Alapból kerül biztosításra.

(3) Amennyiben a Miniszter Elismerő Oklevelében részesített személy pénzjutalomban is részesül, ennek fedezetét annak a szervnek a költségvetése biztosítja, amelynek vezetője a jutalmazást kezdeményezi.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

13. § Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések adományozására e rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott kezdeményezéseket az adott ágazatban vagy szakterületen e rendelettel alapított díjra történő kezdeményezésnek kell tekinteni és ekként kell elbírálni.

14. § *  A 2020. évben a Sára Sándor-díj adományozására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

15. § (1) *  Az 5. § (1) bekezdése szerinti bizottságokat 2016. december 31-ig kell megalakítani.

(2) Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet alapján létrehozott bizottságok tagjainak megbízatása e rendelet hatálybalépésével megszűnik, azonban a tagok az új bizottságok megalakításáig a miniszteri elismerésekre beérkezett kezdeményezések véleményezésére felkérhetők.

16. § *  A Bessenyei György-díj adományozására javaslatot tevő bizottságot 2019. május 20-áig kell megalakítani.

16/A. § *  Az ÉRTÉK VAGY! díj alapításának évében a 4. § (1) bekezdésében az adományozás kezdeményezésére meghatározott határidőtől el lehet térni.

17. § *  E rendeletnek az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról szóló 38/2020. (X. 30.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Mód. r.) megállapított rendelkezéseit a Mód. r. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelethez

Az emberi erőforrások minisztere által adományozható díjak és adományozásuk feltételei az egyes ágazatonként

I. FEJEZET

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT

1. Hőgyes Endre-díj

1.1. A díj kiemelkedő orvos-szakmai életmű elismeréseként adományozható, különös tekintettel az orvostudományi kutatásban végzett jelentős tevékenységre, illetve ennek eredményére.

1.2. A díj átadására minden évben Hőgyes Endre születése napja (november 30.) alkalmából kerül sor.

1.3. A díjból évente legfeljebb egy adományozható.

1.4. A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a díj adományozására az Egészségügyi Tudományos Tanács (a továbbiakban: ETT) elnökségének vagy bizottságának előterjesztése alapján az ETT elnöke tesz javaslatot a miniszternek.

1.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, egyoldalas, átmérője 70 mm, 150x100 mm-es márványlapra szerelve. Az emlékérem Hőgyes Endre domború arcképét ábrázolja, Kampfl József alkotása.

1.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom összege az illetményalap tizenötszörösének megfelelő összeg.

2. Semmelweis Ignác-díj

2.1. A díj annak adományozható, aki az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és a gyógyítás terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el, illetve tevékenységével jelentősen hozzájárult ilyen eredmény eléréséhez.

2.2. A díj azon önkormányzati, egyházi és civil szervezeteknek, egészségügyi intézményeknek és gazdálkodó szervezeteknek is adományozható, amelyek az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és a gyógyítás terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt értek el.

2.3. *  A díj átadására minden évben Semmelweis Ignác születése napja (július 1.) alkalmából kerül sor.

2.4. A díjból évente legfeljebb öt adományozható.

2.5. A díjazott emlékszobrot és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékszobor bronzból készült, 400 mm magasságú kisplasztikai alkotás. A Semmelweis Ignác alakját megformáló emlékszobor Domonkos Béla szobrászművész alkotása.

2.6. A díjhoz természetes személy díjazott esetén pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom összege az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg.

3. Batthyány-Strattmann László-díj

3.1. A díj annak adományozható, aki szakmai vagy közszolgálati munkájával a betegellátás során vagy a tudományos kutatás során hozzájárult az egészségügyi ellátás fejlesztéséhez, e tevékenysége során elért kimagasló teljesítménye elismeréseként.

3.2. *  A díj átadására minden évben Semmelweis Ignác születése napja (július 1.) alkalmából kerül sor.

3.3. A díjból évente legfeljebb harminc adományozható.

3.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 85 mm. Az emlékérem Kampfl József szobrászművész alkotása, egyoldalas, Batthyány-Strattmann László domború arcképét ábrázolja, és azon a „BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ-DÍJ” felirat található.

3.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom összege az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg.

4. Pro Sanitate díj

4.1. A díj az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati tevékenységért adományozható.

4.2. *  A díj átadására minden évben Batthyány-Strattmann László születése napja (október 28.) alkalmából kerül sor.

4.3. A díjból évente legfeljebb ötven adományozható.

4.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 98 mm. Az emlékérem Kampfl József szobrászművész alkotása, egyoldalas, a gyógyító orvost és a betegét ábrázolja.

4.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom összege az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg.

5. Pro Vita díj

5.1. A díj adományozható:

a) annak a teljes vért adó önkéntes véradónak, aki nők esetében legalább 60 alkalommal, férfiak esetében legalább 80 alkalommal adott vért,

b) az élő önkéntes szerv- vagy szövetdonornak,

c) annak, aki az élet mentésében kiemelkedő tevékenységet fejtett ki.

5.2. *  Az 5.1. pont a) alpontja alapján a díj adományozását a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat kezdeményezi.

5.3. *  A díj átadására minden évben Batthyány-Strattmann László születése napja (október 28.) alkalmából kerül sor.

5.4. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet kap.

6. Védőnői Szolgálatért díj

6.1. A díj annak adományozható, aki a területi védőnői munkában és védőnők oktatásában egyaránt kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el, és tevékenységével jelentősen hozzájárult ilyen eredmény eléréséhez.

6.2. A díj természetes személyeknek adományozható.

6.3. *  A díj átadására minden évben Batthyány-Strattmann László születése napja (október 28.) alkalmából kerül sor.

6.4. A díjból évente legfeljebb egy adományozható.

6.5. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet kap.

6.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom összege az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg.

6/A. *  Elige Vitam díj

6/A.1. A díj a kábítószer elleni küzdelem területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére adományozható.

6/A.2. A díj átadására minden évben Batthyány-Strattmann László születése napja (október 28.) alkalmából kerül sor.

6/A.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.

6/A.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 70 mm. Az emlékérem Szabó Géza ötvösmester alkotása, egyoldalas, térben kétfelé megosztott fát ábrázol, és azon az „ELIGE VITAM” felirat található.

6/A.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg.

II. FEJEZET * 

KULTURÁLIS ÁGAZAT

7. Balázs Béla-díj

7.1. A díj a mozgókép területén kifejtett kiemelkedő alkotótevékenység, valamint művészi és tudományos teljesítmény elismerésére adományozható.

7.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

7.3. A díjból évente legfeljebb négy adományozható.

7.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

7.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Ágh Fábián Sándor szobrászművész alkotása, egyoldalas, Balázs Béla domború arcképét ábrázolja, és azon „BALÁZS BÉLA-DÍJ” felirat található.

7.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

7/A. *  Sára Sándor-díj

7/A.1. A díj azon 40 év alatti rendezőknek, operatőröknek, illetve forgatókönyvíróknak adományozható, akik a nemzeti identitás erősödését elősegítő kiemelkedő teljesítményt mutattak fel.

7/A.2. A díj adományozására március 15-e alkalmából kerül sor.

7/A.3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.

7/A.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

7/A.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Zsin Judit szobrászművész alkotása, első oldalán középen Sára Sándor domború arcképét ábrázolja, és azon „SÁRA SÁNDOR-DÍJ” félkörívű felirat található.

7/A.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.

8. Balogh Rudolf-díj

8.1. A díj kiemelkedő fotóművészeti, fotóriporteri, illetve fotószakírói tevékenység elismerésére adományozható.

8.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

8.3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.

8.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

8.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Gáti Gábor szobrászművész alkotása, egyoldalas, Balogh Rudolf domború arcképét ábrázolja, és azon „BALOGH RUDOLF-DÍJ” felirat található.

8.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

9. Blattner Géza-díj

9.1. A díj kiemelkedő bábművészeti tevékenység elismerésére adományozható.

9.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

9.3. *  A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A díj adományozására minden páratlan naptári évben kerül sor.

9.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

9.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szöllőssy Enikő szobrászművész alkotása, egyoldalas, Blattner Géza domború arcképét ábrázolja, és azon „BLATTNER GÉZA-DÍJ” felirat található.

9.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

10. Erkel Ferenc-díj

10.1. A díj kiemelkedő zeneszerzői, zenei szerkesztői, zenei rendezői, hangmérnöki tevékenység elismerésére adományozható.

10.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

10.3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.

10.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

10.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Lebó Ferenc szobrászművész alkotása, egyoldalas, Erkel Ferenc domború arcképét ábrázolja, és azon „ERKEL FERENC-DÍJ” felirat található.

10.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

11. Ferenczy Noémi-díj

11.1. A díj kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenység elismerésére adományozható.

11.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

11.3. A díjból évente legfeljebb öt adományozható.

11.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

11.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss György szobrászművész alkotása, egyoldalas, Ferenczy Noémi domború arcképét ábrázolja, és azon „FERENCZY NOÉMI-DÍJ” felirat található.

11.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

12. Gérecz Attila-díj

12.1. A díj 35. év alatti, elsősorban első kötetes alkotóknak adományozható, akik a névadó szellemiségéhez méltó, jelentős irodalmi alkotást hoztak létre.

12.2. *  A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

12.3. *  A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A díj adományozására minden páros naptári évben kerül sor.

12.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

12.5. A díjazott kisplasztikát és adományozást igazoló oklevelet kap. A kisplasztika forgatható, polírozott sárgaréz talpon álló, bronzból készült, átmérője 90, magassága 130, mélysége 55 mm. A kisplasztika Rácz Edit szobrászművész alkotása, kétoldalas, az egyik oldalán jelenet, a másik oldalán „GÉRECZ ATTILA-DÍJ”, valamint a díjazott neve felirat található.

12.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.

13. Harangozó Gyula-díj

13.1. A díj a táncművészet terén kiemelkedő alkotói, előadói, tudományos és pedagógiai tevékenység elismerésére adományozható.

13.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

13.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.

13.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

13.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szabó Gábor szobrászművész alkotása, egyoldalas, Harangozó Gyula domború arcképét ábrázolja, és azon „HARANGOZÓ GYULA-DÍJ” felirat található.

13.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

14. Hortobágyi Károly-díj

14.1. A díj a cirkuszművészet terén kiemelkedő artista tevékenység elismerésére adományozható.

14.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

14.3. *  A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A díj adományozására minden páros naptári évben kerül sor.

14.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

14.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss György szobrászművész alkotása, egyoldalas, Hortobágyi Károly domború arcképét ábrázolja, és azon „HORTOBÁGYI KÁROLY-DÍJ”, valamint a díjazott neve felirat található.

14.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

15. Jászai Mari-díj

15.1. A díj kiemelkedő színművészeti - színészi, rendezői, díszlet- és jelmeztervezői, látvány- és világítástervezői, dramaturgiai - és színháztudományi - színházelméleti és színházi kritikusi - tevékenység elismerésére adományozható.

15.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

15.3. A díjból évente legfeljebb nyolc adományozható.

15.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

15.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss Nagy András szobrászművész alkotása, egyoldalas, Jászai Mari domború arcképét ábrázolja, és azon „JÁSZAI MARI-DÍJ” felirat található.

15.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

16. József Attila-díj

16.1. A díj kiemelkedő irodalmi - költői, írói, műfordítói, irodalomtörténészi - tevékenység elismerésére adományozható.

16.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

16.3. A díjból évente legfeljebb nyolc adományozható.

16.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

16.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Vígh Tamás szobrászművész alkotása, egyoldalas, József Attila domború arcképét ábrázolja, és azon „JÓZSEF ATTILA-DÍJ” felirat található.

16.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

16/A. *  Herczeg Ferenc-díj

16/A.1. A díj Herczeg Ferenc szellemi és irodalmi örökségét méltóképpen képviselő kiemelkedő fikciós vagy dokumentarista jellegű történeti irodalmi - történetírói, történelmi regény vagy történelmi dráma írói - teljesítmény elismerésére adományozható.

16/A.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

16/A.3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.

16/A.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter négy évre kéri fel.

16/A.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 90 mm, vastagsága 9 mm. Az emlékérem Györfi Sándor szobrászművész alkotása, első oldalán középen Herczeg Ferenc domború arcképét ábrázolja, és azon „HERCZEG FERENC-DÍJ” félkörívű felirat található.

16/A.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

17. Liszt Ferenc-díj

17.1. A díj kiemelkedő zenei előadó-művészeti tevékenység elismerésére adományozható természetes személyek, és előadóművész csoportok részére.

17.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

17.3. A díjból évente legfeljebb öt adományozható.

17.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

17.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Gáti Gábor szobrászművész alkotása, egyoldalas, Liszt Ferenc domború arcképét ábrázolja, és azon „LISZT FERENC-DÍJ” felirat található.

17.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

17/A. *  Máté Péter-díj

17/A.1. A díj kiemelkedő könnyűzenei, dzsesszzenei előadó-művészeti tevékenység elismerésére adományozható természetes személyek és előadóművész-csoportok részére.

17/A.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

17/A.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.

17/A.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

17/A.5. *  A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Tóth Dávid Tamás szobrászművész alkotása, első oldalán középen Máté Péter domború arcképét ábrázolja, és azon „MÁTÉ PÉTER-DÍJ” felirat található.

17/A.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

18. Márai Sándor-díj

18.1. A díj írói életmű vagy a díj adományozását megelőző öt évben megjelentetett kimagasló értékű prózakötet, valamint magyar író külföldi elismerést szerzett munkássága elismerésére adományozható.

18.2. *  A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

18.3. *  A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A díj adományozására minden páratlan naptári évben kerül sor.

18.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

18.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Csikai Márta szobrászművész alkotása, egyoldalas, Márai Sándor domború arcképét ábrázolja, és azon „MÁRAI SÁNDOR-DÍJ” felirat található.

18.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.

19. Martin György-díj

19.1. A díj a népművészeti mozgalom szervezése területén végzett munkásság elismerésére adományozható, vagy azok számára adományozható, akik munkásságuk során kimagasló eredményeket értek el a népművészet - a tárgyalkotó népi kézművesség, vagy a néptánc, a népzene, a népdal, a népmese, a hagyományőrzés - területén, illetve akik a népművészethez kötődően kiemelkedő művészetelméleti szakírói tevékenységet folytatnak.

19.2. *  A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

19.3. A díjból évente legfeljebb négy adományozható.

19.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

19.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Mihály Gábor szobrászművész alkotása, egyoldalas, Martin György domború arcképét ábrázolja, és azon „MARTIN GYÖRGY-DÍJ” felirat található.

19.6. *  A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

20. Munkácsy Mihály-díj

20.1. A díj kiemelkedő képzőművészeti tevékenység elismerésére adományozható.

20.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

20.3. A díjból évente legfeljebb hét adományozható.

20.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

20.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss György szobrászművész alkotása, egyoldalas, Munkácsy Mihály domború arcképét ábrázolja, és azon „MUNKÁCSY MIHÁLY-DÍJ” felirat található.

20.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

21. Németh Lajos-díj

21.1. A díj a kortárs képzőművészet, iparművészet, design, építészet területén végzett kiemelkedő művészettörténészi, műkritikusi, kurátori tevékenység elismerésére adományozható.

21.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

21.3. *  A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A díj adományozására minden páros naptári évben kerül sor.

21.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

21.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem négyzet alakú, bronzból készült, mérete 60 × 60 mm, vastagsága 10 mm. Az emlékérem alkotója Csiky Tibor szobrászművész, kivitelezője és a hátlap tervezője Budahelyi Tibor szobrászművész. Az emlékérem előoldalát geometrikus kompozíció díszíti, hátoldalán „NÉMETH LAJOS-DÍJ” felirat található.

21.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

22. Szabolcsi Bence-díj

22.1. A díj kiemelkedő zenetudományi, zenekritikai és zenei ismeretterjesztő tevékenység elismerésére adományozható.

22.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

22.3. *  A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. A díj adományozására minden páros naptári évben kerül sor.

22.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

22.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szöllőssy Enikő szobrászművész alkotása, egyoldalas, Szabolcsi Bence domború arcképét ábrázolja, és azon „SZABOLCSI BENCE-DÍJ” felirat található.

22.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

23. Táncsics Mihály-díj

23.1. A díj kiemelkedő újságírói tevékenység elismerésére adományozható.

23.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.

23.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.

23.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

23.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Csontos László szobrászművész alkotása, egyoldalas, Táncsics Mihály domború arcképét ábrázolja, és azon „TÁNCSICS MIHÁLY-DÍJ” felirat található.

23.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.

24. A Népművészet Ifjú Mestere díj

24.1. A díj az egyes népművészeti ágakban kiemelkedő alkotó- vagy előadó-művészeti teljesítmény elismerésére 15-35 év közötti népművészeti alkotó- és előadóművészek részére adományozható.

24.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

24.3. A díjból évente legfeljebb öt adományozható.

24.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

24.5. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet kap.

24.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg.

25. Bánffy Miklós-díj

25.1. *  A díj a kultúra érdekében művészeti vagy kulturális intézményben, illetve szervezetnél hosszabb időn át - legalább 15 éven keresztül - végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére, valamint művészetelméleti oktatói és szerkesztő tevékenységért adományozható.

25.2. *  A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

25.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.

25.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

25.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kereszthury Gábor szobrászművész alkotása, egyoldalas, Bánffy Miklós domború arcképét ábrázolja, és azon „BÁNFFY MIKLÓS-DÍJ” felirat található.

25.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.

25/A. *  Bessenyei György-díj

25/A.1. A díj a kultúra érdekében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézményekben vagy közösségi színterekben végzett kiemelkedő tevékenységet végző közművelődési szakembereknek adományozható, akik elméleti tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával, azok alkalmazásával és terjesztésével a korszerű művelődést és a művészi ízlés fejlesztését szolgálták.

25/A.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

25/A.3. A díjból évente legfeljebb öt adományozható.

25/A.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

25/A.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 90, vastagsága 9 mm. Az emlékérem Vígh Tamás szobrászművész alkotása, első oldalán középen Bessenyei György domború arcképét ábrázolja, és azon „BESSENYEI GYÖRGY-DÍJ” félkörívű felirat található. Az emlékérem hátoldalát „A KÖZMŰVELŐDÉSÉRT” felirat díszíti.

25/A.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

26. Csokonai Vitéz Mihály-díj

26.1. A díj a nem hivatásos, amatőr színjátszás, vers- és prózamondás, bábjátszás, kórus- és zeneművészet, képző-, fotó-, film-, videó-művészet, táncművészet, valamint a hagyományőrzés, a tárgyalkotó és előadó népművészet területén elért kimagasló művészeti munka elismerésére

a) amatőr alkotó- és előadóművész természetes személyek

b) amatőr alkotó- és előadó-művészeti csoportok

részére adományozható.

26.2. *  A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

26.3. A díjból évente legfeljebb három, ezen belül

a) a 26.1. pont a) alpontja szerinti kategóriában legfeljebb egy,

b) a 26.1. pont b) alpontja szerinti kategóriában legfeljebb kettő

adományozható.

26.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

26.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Péterffy László szobrászművész alkotása, egyoldalas, Csokonai Vitéz Mihály arcképét ábrázolja, és azon „CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY-DÍJ” felirat található.

26.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke

a) a 26.1. pont a) alpontja szerinti kategóriában az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg,

b) a 26.1. pont b) alpontja szerinti kategóriában legfeljebb az illetményalap hússzorosának megfelelő összeg.

27. Móra Ferenc-díj

27.1. A díj kiemelkedő muzeológiai tevékenységért azoknak a muzeológusoknak adományozható, akik

a) szakterületükön kimagasló szakmai életutat tettek meg,

b) tevékenységükkel, kezdeményezésükkel példaértékű, a muzeológia fejlődését és változását jelentős mértékben befolyásoló eredményt értek el,

c) a muzeális intézményekben folyó szakmai és szervezeti munka előrehaladását és sikerét meghatározó kezdeményezés irányítói vagy

d) a muzeális intézmények társadalmi beágyazottsága és társadalmi hasznosítása terén meghatározó eredményt érnek el.

27.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

27.3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.

27.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

27.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 85, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Palotás József szobrászművész alkotása, első oldalán Móra Ferenc domború arcképét ábrázolja, és azon „MÓRA FERENC-DÍJ” félkörívű felirat található. Az emlékérem hátoldalát a múzeumügyet szimbolizáló dombormű és „A TUDOMÁNYÉRT, A MŰVELŐDÉSÉRT” felirat díszíti.

27.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap huszonnégyszeresének megfelelő összeg.

28. Pauler Gyula-díj

28.1. A díj levéltárosi szakterületen kiemelkedő teljesítmény elismerésére adományozható.

28.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

28.3. A díjból évente legfeljebb egy adományozható.

28.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

28.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szöllőssy Enikő szobrászművész alkotása, egyoldalas, Pauler Gyula domború arcképét ábrázolja, és azon „PAULER GYULA-DÍJ” felirat található.

28.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap huszonnégyszeresének megfelelő összeg.

29. Szinnyei József-díj

29.1. A díj könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítmény elismerésére adományozható.

29.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

29.3. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.

29.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter - az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve - négy évre kéri fel.

29.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szilágyi Bernadett szobrászművész alkotása, egyoldalas, Szinnyei József domború arcképét ábrázolja, és azon „SZINNYEI JÓZSEF-DÍJ” felirat található.

29.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap huszonnégyszeresének megfelelő összeg.

30. A Nemzeti Ifjúsági Zenekar cím

30.1. A cím kimagasló zenekari munkásságért adományozható.

30.2. A címet háromévente egy ifjúsági zenekar kaphatja, a címet és az azt megjelenítő logót a zenekar három évig viseli neve mellett feltüntetve.

30.3. A címet a miniszter az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról szóló törvényben meghatározott zeneművészeti véleményező bizottság javaslata alapján adományozza.

30.4. A cím viselésének ideje alatt a zenekar működését a minisztérium külön szerződés szerint támogatja.

30/A. *  A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete cím

30/A.1. A cím a magyar klasszikus zene megismertetését és terjesztését szolgáló kimagasló zeneművészeti teljesítmény elismeréseként, húsz évnél fiatalabb természetes személyek részére adományozható.

30/A.2. A cím adományozására az adományozó döntése alapján évente legfeljebb két alkalommal kerül sor. A cím adományozásának időpontját a miniszter határozza meg.

30/A.3. A címből évente legfeljebb kettő adományozható. A cím három évig viselhető, és a miniszter döntése alapján egy alkalommal, legfeljebb további két évvel - a huszadik életév betöltése esetén is - meghosszabbítható.

30/A.4. A cím viselője adományozást igazoló oklevelet kap.

31. Pro Cultura Hungarica díj

31.1. A díj a magyar kultúra értékeinek külhoni megismertetésében és terjesztésében, valamint a magyar nemzet és más nemzetek kulturális kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett magyar és külföldi állampolgárok részére adományozható.

31.2. A díj átadására az adományozó döntése alapján évente egy vagy több alkalommal kerül sor.

31.3. A díjból évente legfeljebb tíz adományozható.

31.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 7 mm. Az érem Kiss Nagy András szobrászművész alkotása, első oldala a pannon tájat, a magvető ember alakját a zeniten álló nappal ábrázolja. Az emlékérem hátoldalát a koszorúba foglalt „PRO CULTURA HUNGARICA” felirat díszíti.

31.5. * 

31/A. *  Művészeti életpálya elismerés

31/A.1. A díj a kulturális ágazatban jelentős művészi életpályával rendelkező művészek elismerésére adományozható.

31/A.2. *  A díjban nem részesülhet az, aki a Nemzet Színésze, a Magyar Mozgókép Mestere, a Nemzet Művésze, a Magyar Állami Operaház Mesterművésze cím alapján folyósított havi juttatásban vagy a Magyar Művészeti Akadémia rendes vagy levelező tagjait megillető életjáradékban, továbbá a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény szerinti művészjáradékban részesül.

31/A.3. A díj egy országos szakmai szervezet ajánlásával kezdeményezhető.

31/A.4. A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a díj saját maga vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó számára is kezdeményezhető.

31/A.5. *  A díj átadására az adományozó döntése alapján évente legfeljebb két alkalommal kerül sor.

31/A.6. * 

31/A.7. A díjra és az azzal járó járadékra egyidejűleg legfeljebb száztíz fő jogosult.

31/A.8. A díjban részesített adományozást igazoló oklevelet kap.

31/A.9. A díjhoz egy naptári év teljes időtartamára szóló, havonta folyósított járadék kapcsolódik, amelynek mértéke havonta az illetményalap háromszorosának megfelelő összeg. A tárgyévi járadék adományozási alkalomkor időarányosan esedékes része egy összegben kerül folyósításra.

31/A.10. A járadék nyújtása időtartamának elteltét követően a miniszter a jogosultság felülvizsgálatát követően dönthet az időtartam további egy évvel történő meghosszabbításáról. Meghosszabbítás esetén a járadék folyósítására a 31/A. pont 9. alpontjában foglaltaknak megfelelően kerül sor.

31/A.11. A díj posztumusz is adományozható, amely esetben a díj és a díjjal járó járadék átvételére az elhunyt díjazott házastársa, annak hiányában a miniszter döntése szerinti leszármazója jogosult.

III. FEJEZET

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT * 

32. Eötvös József-díj (köznevelési tagozat) * 

32.1. *  A díj azoknak a kiemelkedő munkát végző pedagógusoknak adományozható, akik oktató-nevelő munkájuk során, életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett.

32.2. A díj átadására a Pedagógus Nap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.

32.3. *  A díjból évente legfeljebb hat adományozható.

32.4. A díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap. A kisplasztika bronzból készült, magassága 200 mm. A kisplasztika Kutas László szobrászművész alkotása. A kisplasztika Eötvös József álló alakját ábrázolja.

32.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenhatszorosának megfelelő összeg.

33. *  Apáczai Csere János-díj (köznevelési tagozat)

33.1. A díj kiemelkedő hatású oktatási-nevelési, gyógypedagógiai, valamint idegen nyelvi oktatás területén nyújtott kiemelkedő munkáért adományozható.

33.2. A díj adományozására a Pedagógus Nap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.

33.3. A díjból évente legfeljebb harminckettő adományozható. Az összes díjazott közül legfeljebb öt díjazott a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, illetve pedagógiai szakszolgálati tevékenységéért, további legfeljebb tíz díjazott az idegen nyelvi oktatás területén nyújtott tevékenységéért részesül díjazásban.

33.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss Nagy András szobrászművész alkotása, egyoldalas, Apáczai Csere János domború arcképét ábrázolja, és azon „APÁCZAI CSERE JÁNOS-DÍJ (köznevelési tagozat)” felirat található.

33.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg.

34. Németh László-díj

34.1. A díj azoknak a köznevelés területén nevelő-oktató pedagógiai munkát végző pedagógusoknak adományozható, akik munkásságuk során, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában, a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók segítésében elkötelezetten, kiemelkedő eredményességgel, odaadással hosszú időn át tevékenykedtek.

34.2. A díj átadására a Pedagógus Nap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.

34.3. A díjból évente legfeljebb harmincöt adományozható.

34.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Ágh Fábián Sándor szobrászművész alkotása, egyoldalas, Németh László domború arcképét ábrázolja, és azon „NÉMETH LÁSZLÓ-DÍJ” felirat található.

34.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg.

35. *  Trefort Ágoston-díj (köznevelési tagozat)

35.1. A díj azoknak az állami és egyházi fenntartású intézményben dolgozóknak adományozható, akik az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeznek.

35.2. A díj adományozására a Pedagógus Nap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.

35.3. A díjból évente legfeljebb tizenkettő adományozható.

35.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Fekete Tamás szobrászművész alkotása, egyoldalas, Trefort Ágoston domború arcképét ábrázolja, és azon „TREFORT ÁGOSTON-DÍJ (köznevelési tagozat)” felirat található.

35.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg.

36. * 

37. Pedagógus Szolgálati Emlékérem

37.1. *  A díj azoknak a nyugállományba vonuló, köznevelési intézményben dolgozó pedagógusoknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek, tanulók oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.

37.2. *  A díj átadására az év során folyamatosan sor kerülhet.

37.3. A díj évente korlátlan számban adományozható.

37.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült vertérem, átmérője 42 mm. Az emlékérem Fritz Mihály szobrászművész alkotása, egyoldalas, iniciálés P-betűben könyvet tartó tudós pedagógus portréját ábrázolja, és azon „PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM” felirat található.

38. Brunszvik Teréz-díj

38.1. *  A díj kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért és az óvodapedagógus képzésben kiemelkedő munkát végző oktatók elismerésére, a szakma fejlesztéséért, a családok és a gyermekek jólétének növelése érdekében tett közszolgálati tevékenység elismeréseként adományozható.

38.2. *  A díj átadására a Pedagógus Nap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.

38.3. *  A díjból évente legfeljebb húsz adományozható.

38.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Lebó Ferenc szobrászművész alkotása, egyoldalas, Brunszvik Teréz domború arcképét ábrázolja, és azon „BRUNSZVIK TERÉZ-DÍJ” felirat található.

38.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg.

39. * 

IV. FEJEZET

SPORT ÁGAZAT

40. Bay Béla-díj

40.1. A díj a kiemelkedő edzői tevékenység és jelentős nevelő-oktató munka, valamint életmű elismerésére edzők, továbbá a kiemelkedő teljesítményt elérő sportolókat felkészítő sportszakemberek részére adományozható.

40.2. A díj átadására a Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmából kerül sor.

40.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható. A díj megosztva is adományozható.

40.4. A díjazott szobrot és az adományozást igazoló oklevelet kap. A szobor fehér carrarai márványoszlopból és az azon elhelyezett portréból áll. A talapzat ezüstözött bronzból „dór oszlop” talpzattal. A díj neve ezüstözött lemezre vésve az oszlop alsó harmadában szerelve. Magassága 260-280 mm, az oszlop 200 mm x 40 mm hengeres márvány, a talapzat 80 mm átmérőjű. A szobor Szabó Géza ötvösmester alkotása.

40.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizennégyszeresének megfelelő összeg.

41. Csik Ferenc-díj

41.1. A díj a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó sportolók részére, valamint életmű elismerésére sportolók részére adományozható.

41.2. A díj átadására a Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmából kerül sor.

41.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható. A díj megosztva is adományozható.

41.4. A díjazott szobrot és az adományozást igazoló oklevelet kap. A szobor fehér carrarai márványoszlopból és az azon elhelyezett portréból áll. A talapzat ezüstözött bronzból „dór oszlop” talpzattal. A díj neve ezüstözött lemezre vésve az oszlop alsó harmadában szerelve. Magassága 260-280 mm, az oszlop 200 mm x 40 mm hengeres márvány, a talapzat 80 mm átmérőjű. A szobor Szabó Géza ötvösmester alkotása.

41.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizennégyszeresének megfelelő összeg.

42. Eszterházy Miksa-díj

42.1. A díj a sport népszerűsítésében, a lakosság fizikai és erkölcsi állapotának fejlesztése érdekében hosszú időn keresztül kifejtett kiemelkedő tevékenység elismerésére a testneveléssel és a sporttal foglalkozó civil szervezetekben, köztestületekben dolgozó személyeknek, továbbá a magyar testkultúra és sportélet fejlesztése érdekében a hazai és nemzetközi sportéletben hosszú ideig eredményesen dolgozó személyek részére adományozható.

42.2. A díj átadására a Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmából kerül sor.

42.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.

42.4. A díjazott szobrot és az adományozást igazoló oklevelet kap. A szobor fehér carrarai márványoszlopból és az azon elhelyezett portréból áll. A talapzat ezüstözött bronzból „dór oszlop” talpzattal. A díj neve ezüstözött lemezre vésve az oszlop alsó harmadában szerelve. Magassága 260-280 mm, az oszlop 200 mm x 40 mm hengeres márvány, a talapzat 80 mm átmérőjű. A szobor Szabó Géza ötvösmester alkotása.

42.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizennégyszeresének megfelelő összeg.

43. Kerezsi Endre-díj

43.1. A díj testnevelés és a sport iskolai népszerűsítésében, az ifjúság testedzésének és a diáksportnak a szervezésében, fejlesztésében hosszú időn keresztül kifejtett eredményes tevékenység elismerésére az iskolai, diák- és egyetemi sport területén tevékenykedő személyek részére adományozható.

43.2. A díj átadására a Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmából kerül sor.

43.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható. A díj megosztva is adományozható.

43.4. A díjazott szobrot és az adományozást igazoló oklevelet kap. A szobor fehér carrarai márványoszlopból és az azon elhelyezett portréból áll. A talapzat ezüstözött bronzból „dór oszlop” talpzattal. A díj neve ezüstözött lemezre vésve az oszlop alsó harmadában szerelve. Magassága 260-280 mm, az oszlop 200 mm x 40 mm hengeres márvány, a talapzat 80 mm átmérőjű. A szobor Szabó Géza ötvösmester alkotása.

43.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg.

44. Kemény Ferenc-díj

44.1. A díj a sport területén kiemelkedő oktatói, tudományos tevékenység elismerésére, természetes személyek vagy szervezetek részére adományozható.

44.2. A díj átadására a Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmából kerül sor.

44.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható. A díj megosztva is adományozható.

44.4. A díjazott szobrot és az adományozást igazoló oklevelet kap. A szobor fehér carrarai márványoszlopból és az azon elhelyezett portréból áll. A talapzat ezüstözött bronzból „dór oszlop” talpzattal. A díj neve ezüstözött lemezre vésve az oszlop alsó harmadában szerelve. Magassága 260-280 mm, az oszlop 200 mm x 40 mm hengeres márvány, a talapzat 80 mm átmérőjű. A szobor Szabó Géza ötvösmester alkotása.

44.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg.

V. FEJEZET

SZOCIÁLIS ÁGAZAT * 

45. Pro Caritate díj

45.1. *  A díj a szociális ellátás fejlesztéséhez való hozzájárulásért, a szociális szakmák területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére, a gyermekvédelem, a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációja érdekében, illetve az ezzel foglalkozó intézményekben végzett, továbbá a miniszter feladatkörébe tartozóan az esélyteremtés előmozdítása területén végzett kiemelkedő szakmai, közszolgálati, karitatív tevékenységért adományozható.

45.2. *  A díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából kerül sor.

45.3. A díjból évente legfeljebb tizenöt adományozható.

45.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 97 mm. Az emlékérem Kampfl József szobrászművész alkotása, egyoldalas, egészalakos figurákat ábrázol: földön ülő férfialaknak fiatal nő bögrében vizet ad, a köriratban a „PRO CARITATE” felirat található.

45.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizennégyszeresének megfelelő összeg.

46. * 

47. Idősekért díj

47.1. *  A díj az idősek emberi méltósága, anyagi, fizikai, lelki egészsége, jóléte, az időskori aktivitás megőrzése érdekében kifejtett munka, valamint az idősgondozás területén az ápolásra szoruló idősek életminőségének, méltóságának, tartalmas mindennapjainak érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére adományozható.

47.2. *  A díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából kerül sor.

47.3. *  A díjból évente legfeljebb három adományozható.

47.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 126 mm. Az emlékérem Kampfl József szobrászművész alkotása, egyoldalas, nagylombú fát körbetáncoló fiatalokat ábrázol, és azon az „IDŐSEKÉRT DÍJ” félkörívű felirat található.

47.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg.

48. *  ÉRTÉK VAGY! díj

48.1. A díj olyan munkáltatónak, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatónak, valamint magánszemélynek adható, aki a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása érdekében tett tevékenységével kimagasló eredményt ért el, vagy ezen a területen olyan teljesítményt nyújtott, amely a társadalom számára példaértékkel szolgál.

48.2. A díj az alábbi kategóriákban kerül átadásra:

48.2.1. nyílt munkaerőpiaci munkáltatónak az Év Befogadó Munkáltatója díj;

48.2.2. akkreditált munkáltatónak az Év Rehabilitációs Munkáltatója díj;

48.2.3. fejlesztőfoglalkoztatónak az Év Fejlesztő Foglalkoztatója díj;

48.2.4. akkreditált foglalkozási rehabilitációs szolgáltatóknak az Év Foglalkozási Rehabilitációs Szolgáltatója díj;

48.2.5. a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élők foglalkoztatását példaértékűen segítő természetes személynek a Mindennap Hős díj.

48.3. A díj átadására a Fogyatékos Emberek Világnapja (december 3.) alkalmából kerül sor.

48.4. A 48.2.1-4. pontok szerinti kategóriákban a díjból évente, kategóriánként legfeljebb egy-egy díj osztható ki.

48.5. A 48.2.5. pont szerinti kategóriában évente legfeljebb négy díj osztható ki azzal, hogy három díj a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő természetes személynek, és egy díj a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élők foglalkoztatását példaértékűen segítő természetes személynek adományozható.

48.6. A díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap.

48.7. A 48.2.5. pont szerinti díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg.

49. Szent Kristóf a Gyermekekért díj

49.1. A díj a gyermekvédelem, gyermek- és ifjúságügy területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenység elismerésére adományozható.

49.2. *  A díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából kerül sor.

49.3. *  A díjból évente legfeljebb három adományozható.

49.4. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet és plakettet kap. A kisplasztika 33 cm magas, gyermeket a vállán hordozó Szent Kristóf bronzszobor, Kampfl József szobrászművész alkotása. A szobor talapzatán „SZENT KRISTÓF A GYERMEKEKÉRT DÍJ” (Kampfl J. és az adományozás évszáma) felirat található.

49.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg.

50. * 

51. Esélyteremtésért díj

51.1. A díj az esélyteremtés terén elért kiemelkedő eredmények, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokhoz tartozó személyek jogainak érvényesítéséhez és e jogok, valamint az emberi méltóság védelmében való fellépés és védelem minél szélesebb körű érvényesítése és népszerűsítése területén végzett kiemelkedő tevékenységért adományozható.

51.2. A díj természetes személyeknek, önkormányzati, egyházi vagy civil szervezeteknek, közintézményeknek adományozható.

51.3. *  A díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából kerül sor.

51.4. *  A díjból évente legfeljebb négy adományozható természetes személyek, szervezetek, intézmények részére.

51.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 95 mm. Az emlékérem Kampfl József szobrászművész alkotása, egyoldalas, rajta „ESÉLYTEREMTÉSÉRT DÍJ” félkörívű felirat található.

51.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg.

52. Szociális Munkáért díj

52.1. A díj a szociális szakmák területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére adományozható.

52.2. *  A díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából kerül sor.

52.3. A díjból évente legfeljebb tíz adományozható.

52.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 102 mm. Az emlékérem Kampfl József szobrászművész alkotása, egyoldalas, cirkuszi arénában kifeszített háló felett egyensúlyozó légtornászt ábrázol, alatta három sorban a „SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT DÍJ” félkörívű felirat található.

52.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg.

53. * 

53/A. *  Szent Anna a Nevelőszülőkért díj

53/A.1. A díj a nevelőszülői hivatás példamutató, kiemelkedő szakmai színvonalú teljesítésének elismerésére adományozható.

53/A.2. A díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából kerül sor.

53/A.3. A díjból évente legfeljebb hat adományozható, ebből kettő fogyatékossággal élő gyermek vagy fogyatékossággal élő fiatal felnőtt kiemelkedő színvonalon történő gondozásáért adható.

53/A.4. A díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap. A kisplasztika Józsa Pál Gyula szobrászművész alkotása. A kompozíció bronzból, cizellált gesztenyebarna patinázott felületkialakítással készül, teljes magassága 33 cm. Szent Annát ábrázolja, kezében tartva Máriát, akinek az ölében ül Jézus, kezében a Világot jelképező gömbbel. A szobor hengeres, zöld márvány talapzaton áll, amelyen „Szent Anna a Nevelőszülőkért Díj” felirat található.

53/A.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg. A díj házaspárok közös teljesítményének elismerésére is kezdeményezhető és adományozható.

53/A.6. A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az elismerés adományozása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó számára is kezdeményezhető.

53/B-53/B.6. * 

VI. FEJEZET * 

54-56/A. * 

VII. FEJEZET

A MINISZTÉRIUMBAN VÉGZETT KIEMELKEDŐ KÖZSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG ELISMERÉSE

57. Közösség Szolgálatáért díj

57.1. *  A díj annak adományozható, aki a minisztériumnál kormánytisztviselőként tartósan kiemelkedő színvonalú jogszabály-előkészítési, ágazati szakmai, funkcionális, vagy a minisztérium alapfeladatához kötődő egyéb érdemi tevékenységet végez, és munkája, közszolgálati pályafutása mások számára példaértékű.

57.2. A díj évente három személy részére adományozható.

57.3. *  A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.

57.4. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet kap.

57.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg.

2. melléklet a 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelethez

A Miniszter Elismerő Oklevele

1. A Miniszter Elismerő Oklevele adományozható annak a természetes személynek, munkacsoportnak, közösségnek, aki (amely) a minisztériumban vagy a miniszter ágazati irányítása, felügyelete alá tartozó intézményben, szervnél, illetve a miniszter felügyelete alá tartozó ágazatok területén tevékenykedő szervezetnél a szakmai munkáját huzamos ideig színvonalasan végzi, vagy a szerv eredményes működése szempontjából fontos szakmai feladat végrehajtásában szerez érdemeket.

2. *  Az oklevél átadására minden évben állami és nemzeti ünnepeink alkalmából, illetve kiemelkedő szakmai eseményekhez kötötten kerülhet sor.

3. Az oklevélhez - a miniszter döntése alapján - pénzjutalom adható, amelynek mértéke legfeljebb az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg.

3. melléklet a 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelethez * 

4. melléklet a 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére