A jogszabály mai napon ( 2022.09.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2016. évi XXVIII. törvény

a Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló Szerződés kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Szerződést e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Szerződés hiteles magyar és szlovén nyelvű szövege a következő:

„SZERZŐDÉS
Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról

Magyarország és a Szlovén Köztársaság (a továbbiakban: Szerződő Felek) attól az óhajtól vezérelve, hogy a Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása miatt az A 613 számú határjel és az A 643.2 számú határjel között meghatározzák az államhatárt, az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

(1) Magyarország és a Szlovén Köztársaság közötti államhatár a szabályozott Lendva-patak térségében, az A 613 számú határjel és az A 643.2 számú határjel közötti szakaszon, oly módon változik meg, hogy az új államhatár a szabályozott Lendva-patak új medrének középvonalában húzódik.

(2) Az államhatár vonalának a jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott változását „A magyar-szlovén államhatár vonala változásainak dokumentációja - 2013” dokumentálja, amely jelen Szerződés mellékletét *  képezi.

2. cikk

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésben meghatározott államhatár kiigazítás értelmében Magyarország államterületéből 25.747 m² nagyságú terület a Szlovén Köztársaság államterületéhez kerül.

(2) Az (1) bekezdésben említett területen lévő ingatlanok a Szlovén Köztársaság tulajdonába kerülnek.

(3) Az 1. cikk (1) bekezdésben meghatározott államhatár kiigazítás értelmében a Szlovén Köztársaság államterületéből 25.747 m² nagyságú terület Magyarország államterületéhez kerül.

(4) A (3) bekezdésben említett területen lévő ingatlanok Magyarország tulajdonába kerülnek.

(5) A jelen cikk (1) és (3) bekezdéseiben meghatározott területeket „A magyar-szlovén államhatár vonala változásainak dokumentációja - 2013” című dokumentum III. fejezete ábrázolja.

3. cikk

(1) A Szerződő Felek megerősítik, hogy a 2. cikk szerinti tulajdonváltozással a másik Szerződő Fél tulajdonába kerülő ingatlanokon minden korábban fennálló jog megszűnik.

(2) Amennyiben a 2. cikk szerinti tulajdonváltozás következtében személyeknek a másik Szerződő Fél tulajdonába kerülő ingatlanra vonatkozó jogai sérelmet szenvednek, az a Szerződő Fél nyújt kártalanítást, amelynek az államterületén a tulajdonváltozás előtt az ingatlan volt. Azzal a Szerződő Féllel szemben, amelynek tulajdonába az ingatlan került, az érintett személy semmilyen igényt nem támaszthat.

4. cikk

(1) A jelen Szerződés határozatlan időre szól, és azt - beleértve a mellékleteket is - felmondani nem lehet.

(2) A Szerződés azon későbbi jegyzék keltének napját követő második hónap első napján lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy a Szerződés hatálybalépéséhez szükséges belső jogszabályi követelményeknek eleget tettek.

(3) A jelen Szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Végrehajtó Tanácsa között a magyar-jugoszláv államhatáron a határvonal és a határjelek felújítására, megjelölésére és karbantartására Belgrádban, 1983. október 20. napján létrejött Egyezmény a Szerződő Felek között úgy módosul, hogy a 2. Cikk (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Azokon a részeken, ahol az államhatár vízfolyásokon van, változatlan marad akkor is, ha a vízfolyás medre változik, kivéve, ha a Szerződő Felek erről, ettől eltérően, külön szerződésben megállapodnak.”

Készült Brdo pri Kranjuban, 2016. január 22. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovén nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország
nevében
a Szlovén Köztársaság
nevében”

„POGODBA
med Madžarsko in Republiko Slovenijo o prilagoditvi črte državne meje zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava

Madžarska in Republika Slovenija (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se v želji, da prilagodita potek mejne črte med mejnima znakoma A613 in A643.2 zaradi vodnogospodarske ureditve potoka Ledava, sporazumeli o naslednjem:

1. člen

(1) Potek črte državne meje med Madžarsko in Republiko Slovenijo se na območju reguliranega potoka Ledava, na odseku med mejnima znakoma A613 in A643.2 prilagodi tako, da bo državna meja potekala po sredini nove struge reguliranega potoka Ledava.

(2) Prilagoditev poteka mejne črte iz prvega odstavka tega člena je prikazana v dokumentu „Dokumentacija sprememb mejne črte madžarsko - slovenske državne meje - 2013“, ki je priloga te pogodbe.

2. člen

(1) Zaradi prilagoditve poteka črte državne meje iz prvega odstavka 1. člena se del državnega ozemlja Madžarske površine 25.747 m2 priključi državnemu ozemlju Republike Slovenije.

(2) Nepremičnine na ozemlju, omenjenem v prvem odstavku tega člena, postanejo last Republike Slovenije.

(3) Zaradi prilagoditve poteka črte državne meje iz prvega odstavka 1. člena se del državnega ozemlja Republike Slovenije površine 25.747 m2 priključi državnemu ozemlju Madžarske.

(4) Nepremičnine na ozemlju, omenjenem v tretjem odstavku tega člena, postanejo last Madžarske.

(5) Območji, ki sta določeni v prvem in tretjem odstavku tega člena, sta prikazani v III. poglavju dokumenta „Dokumentacija sprememb mejne črte madžarsko - slovenske državne meje - 2013“.

3. člen

(1) Pogodbenici potrdita, da na nepremičninah, ki jih po 2. členu s prenosom lastnine pridobi druga pogodbenica, prenehajo veljati vse prej veljavne pravice.

(2) Če so s prenosom lastnine po 2. členu prizadete pravice tretjih oseb, bo škodo poravnala tista pogodbenica, na državnem ozemlju katere je nepremičnina bila pred prenosom. Tretje osebe ne morejo uveljaviti nobenih zahtev do pogodbenice, v last katere je prešla nepremičnina.

4. člen

(1) Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas in jo, vključno s prilogo, ni mogoče odpovedati.

(2) Pogodba začne veljati prvi dan drugega meseca po datumu prejema kasnejše od diplomatskih not, s katerima sta se pogodbenici obvestili, da sta zadostili notranje pravnim pogojem, potrebnim za veljavnost te pogodbe.

(3) Z veljavnostjo te pogodbe se hkrati spremeni Konvencija med Vlado Ljudske republike Madžarske in Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije o obnavljanju, označevanju in vzdrževanju mejne črte in mejnih oznak na madžarsko - jugoslovanski državni meji, podpisana v Beogradu 20. oktobra 1983 tako, da namesto drugega stavka drugega odstavka 2. člena začne veljati naslednja določba: “Na odsekih, kjer poteka državna meja po vodotokih, ostane državna meja nespremenjena tudi, kadar se spremeni struga vodotoka, razen, če se v posebni pogodbi pogodbenici o tem ne dogovorita drugače”.

Sestavljeno v Brdo pri Kranju, 22. januar 2016 v dveh izvirnikih v madžarskem in slovenskem jeziku, obe besedili sta enako verodostojni.

Za Madžarsko Za Republiko Slovenijo”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Szerződés, valamint a 2. § és a 3. § a Szerződés 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Szerződés, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért és az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter gondoskodik.

(5) A 2009. évi XII. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Végrehajtó Tanácsa között a magyar-jugoszláv államhatáron a határvonal és a határjelek felújítására, megjelölésére és karbantartására Belgrádban, 1983. október 20. napján létrejött Egyezmény - a Szerződés 4. Cikk (3) bekezdésében foglalt - a Szlovén Köztársaság viszonylatában hatályos egységes szerkezetbe foglalt hiteles magyar nyelvű szövegének a Nemzeti Jogszabálytárban történő közzétételéről a határrendészetért felelős miniszter a Szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére