A jogszabály mai napon ( 2020.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

29/2016. (VII. 28.) NFM rendelet

a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek kötelező szakmai továbbképzésének szabályairól

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (6) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A szakmai továbbképzés célja

1. § (1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27/C. § (1a) bekezdésében meghatározott kötelező szakmai továbbképzés (a továbbiakban: szakmai továbbképzés) célja, hogy

a) a felszámolók névjegyzékébe;

b) a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásba; vagy

c) a Cstv. 66. § (6) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásba

bejegyzett felszámoló szervezet által foglalkoztatott felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezett személy) szervezett keretek között - vizsgakötelezettség nélküli - rendszeres továbbképzésben részesüljenek a szakmai felkészültség, valamint az egységes jogalkalmazáshoz szükséges ismeretek megszerzése érdekében.

(2) A szakmai továbbképzésen a továbbképzésre kötelezett személyekkel azonos feltételek mellett vehet részt az a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy is, aki nem áll az (1) bekezdés szerinti nyilvántartások valamelyikébe bejegyzett felszámoló szervezettel foglalkoztatásra irányuló vagy tagsági jogviszonyban.

(3) A szakmai továbbképzés feletti szakmai felügyeletet az igazságügyért felelős miniszter látja el. E jogkörében ellenőrzi a képzés menetét.

2. A szakmai továbbképzés megszervezése és tartalma

2. § (1) A szakmai továbbképzés megszervezése és lebonyolítása az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájának (a továbbiakban: Jogakadémia) feladata.

(2) A szakmai továbbképzésnek ki kell terjednie a vagyonfelügyelői, az ideiglenes vagyonfelügyelői, a felszámolói, a vagyonrendezői és pénzügyi gondnoki tevékenység végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekre, így különösen a tevékenységet érintő jogszabályi változásoknak, valamint a bírósági és hatósági jogalkalmazói tevékenység időszerű kérdéseinek ismertetésére (a továbbiakban: továbbképzési program).

(3) Az egyes továbbképzési szemeszterekre vonatkozó továbbképzési programot a Jogakadémia határozza meg.

3. Jelentkezés a szakmai továbbképzésre

3. § (1) A szakmai továbbképzés teljesítésére nyitva álló kétéves határidő minden második év augusztus 1-jén kezdődik (a továbbiakban: továbbképzési időszak).

(2) A felszámoló szervezetek névjegyzékét, illetve a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése és 66. § (6) bekezdése szerinti felszámoló szervezeteket nyilvántartó hatóság (a továbbiakban együtt: felszámoló szervezetet nyilvántartó hatóság) a továbbképzésre kötelezett által előterjesztett, méltányolható és igazolt indokot tartalmazó kérelmére egy alkalommal a továbbképzési kötelezettség teljesítésére - legfeljebb 6 hónapig terjedő - halasztást engedélyezhet. A halasztás engedélyezése esetén a felszámoló szervezetet nyilvántartó hatóság a továbbképzésre kötelezett részére póthatáridőt állapít meg. Ismételt halasztási kérelem csak rendkívüli, a továbbképzésre kötelezett személy érdekkörén kívül álló okból terjeszthető elő.

(3) A szakmai továbbképzésre tavaszi és őszi szemeszteri rendszer keretében kerül sor. A tavaszi továbbképzési szemeszter január 1-jétől június 30-áig, az őszi továbbképzési szemeszter szeptember 1-jétől december 15-éig tart.

(4) A szakmai továbbképzést úgy kell megszervezni, hogy az egyes továbbképzési szemeszterekben a továbbképzési napok eloszlása egyenletesen történjen. Egy továbbképzési szemeszterben legalább kettő továbbképzési napot biztosítani kell. A Jogakadémia - kivételes esetben, vagy ha a jelentkezők nagyobb száma azt indokolja - a szemeszter során a korábban meghirdetett továbbképzési napokon felül további továbbképzési napokat is megjelölhet.

4. § A Jogakadémia a szakmai továbbképzésről legkésőbb a továbbképzési szemeszterek kezdő napját megelőző 30. napon a honlapján tájékoztatót tesz közzé, amely tartalmazza különösen

a) a szakmai továbbképzés lebonyolításával kapcsolatos általános információkat;

b) a szakmai továbbképzésre történő jelentkezés módját és határidejét;

c) a szakmai továbbképzés részvételi díját, továbbá befizetésének módját;

d) a szakmai továbbképzés programját (a továbbképzési napokat, az előadások témakörét, időpontját, helyszínét és a megszerezhető kreditek számát).

5. § (1) A továbbképzésre kötelezett személy a szakmai továbbképzésre történő jelentkezését és a (2) és (3) bekezdés szerinti mellékleteket a Jogakadémia képzésszervezést támogató informatikai rendszere útján nyújthatja be.

(2) A továbbképzésre kötelezett személynek a szakmai továbbképzésre első alkalommal történő jelentkezésekor mellékelnie kell a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettség megszerzését igazoló dokumentum másolatát.

(3) A továbbképzésre kötelezett személynek az egyes továbbképzésekre történő jelentkezésekor mellékelnie kell a részvételi díj befizetését igazoló, a fizetési számlája megterhelését tartalmazó kivonatot vagy a postai készpénz-átutalási megbízást igazoló csekkszelvény feladóvevényét vagy annak másolatát.

6. § (1) A Jogakadémia a továbbképzésre kötelezett személyt a jelentkezés beérkezését követően haladéktalanul értesíti a jelentkezés elfogadásáról.

(2) A Jogakadémia legkésőbb a szakmai továbbképzés napját megelőző 15. napon a képzésszervezést támogató informatikai rendszere útján újabb értesítést küld a továbbképzésre kötelezett részére, amelyben tájékoztatja a képzés helyszínéről, időpontjáról, tematikájáról.

(3) A Jogakadémia a továbbképzésre kötelezett személyek nevéről és kreditpontjainak számáról minden továbbképzési időszak utolsó napját követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a felszámoló szervezetet nyilvántartó hatóságot.

4. A szakmai továbbképzés teljesítésének módja és feltételei

7. § (1) A szakmai továbbképzés lebonyolítása kreditrendszerben történik. A szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez a továbbképzési időszak során 40 kreditpont megszerzése szükséges akként, hogy a továbbképzési időszak első évében legalább 16 kreditpontot kell megszerezni. A továbbképzési időszakban a képzés eredményes teljesítéséhez szükséges kreditponton felül megszerzett kreditpontok a következő továbbképzési időszakban nem vehetőek figyelembe.

(2) Az egyes előadásokon való részvétellel megszerezhető kreditpontok számát a Jogakadémia állapítja meg.

8. § (1) A Jogakadémia a továbbképzési napon részt vevő továbbképzésre kötelezett személyek jelenlétének igazolására jelenléti ívet vezet. A jelenléti ív előadásonként tartalmazza az előadás címét, az előadáson történő részvétellel megszerezhető kreditpontok számát, a résztvevő továbbképzésre kötelezett személy nevét és aláírását.

(2) Az a továbbképzésre kötelezett személy, aki a továbbképzésen való jelenlétét aláírásával nem igazolja, kreditpontot nem szerez.

(3) A Jogakadémia a jelenléti íveket köteles 5 évig megőrizni, valamint - kérelemre - azok másolatát a felszámoló szervezetet nyilvántartó hatóság rendelkezésére bocsátani.

9. § (1) A Jogakadémia a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítéséről a továbbképzésre kötelezett személy részére az 1. melléklet szerinti tanúsítványt állít ki.

(2) A tanúsítványt a szakmai továbbképzés teljesítéséhez szükséges utolsó képzés napjától számított 15 napon belül kell kiállítani és megküldeni a továbbképzésre kötelezett személy részére. Az igazolás a továbbképzésre kötelezett személy kifejezett kérelme esetén elektronikus úton is megküldhető.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti tanúsítvány elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott, a továbbképzésre kötelezett személy kérelme esetén a Jogakadémia a tanúsítvány pótlásáról gondoskodik.

(4) A továbbképzésre kötelezett személy a szakmai továbbképzés teljesítéséről kiállított tanúsítvány másolati példányát köteles az őt foglalkoztató felszámoló szervezet rendelkezésére bocsátani annak igazolására, hogy a Cstv. 27/C. § (1a) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget tett.

(5) A felszámoló szervezet az általa foglalkoztatott továbbképzésre kötelezett személyek nevére szóló tanúsítványt a továbbképzési kötelezettség teljesítését követő 45 napon belül köteles megküldeni a felszámolók névjegyzékét vezető hatóságnak.

5. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

11. § (1) A 2016. év június 30-ig teljesített szakmai továbbképzésen való részvételről kiállított igazolás az e rendelet szerinti tanúsítvánnyal egyenértékű. A felszámoló szervezet az általa foglalkoztatott továbbképzésre kötelezett személy nevére szóló igazolást 2016. július 31-éig köteles megküldeni a felszámolók névjegyzékét vezető hatóságnak.

(2) Azon továbbképzésre kötelezett személy, aki a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséget 2016. augusztus 1-jét követően szerzi meg, továbbképzési kötelezettségének első alkalommal a szakképzettség megszerzésének időpontját követően induló továbbképzési időszakban köteles eleget tenni.

(3) Azon továbbképzésre kötelezett személy, aki a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséget 2016. augusztus 1-jét megelőzően szerezte meg és 2016. augusztus 1. előtt nem minősült az 1. § (1) bekezdése szerint továbbképzésre kötelezett személynek, vagy az 1. § (1) bekezdése szerinti jogviszonya igazolhatóan szünetelt, a továbbképzési rendszerbe az 1. § (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség alapjául szolgáló jogviszony létrejöttét vagy a jogviszony szünetelésének megszűnését követően haladéktalanul köteles bekapcsolódni. Amennyiben a folyó továbbképzési időszakban az előírt kreditpontok megszerzése nem lehetséges, továbbképzési kötelezettségének a soron következő továbbképzési időszakban kell eleget tennie.

1. melléklet a 29/2016. (VII. 28.) NFM rendelethez

TANÚSÍTVÁNY

Az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája tanúsítja, hogy

.............................................................................................................................................,

aki ..............................., ....... év ................................ hó ...................... napján született,

a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek számára a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/C. § (1a) bekezdésében előírt kötelező szakmai továbbképzésen részt vett.

A továbbképzési időszak kezdete és vége:

A megszerzett kreditpontok száma:

A továbbképzési kötelezettség teljesítésének időpontja:

Szeged, ............................................

..........................................................................
az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája képviseletében


  Vissza az oldal tetejére