A jogszabály mai napon ( 2020.01.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet

a szakképzési kerettantervekről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. § e), f), g), h) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1., 14., 15. és 16. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 16., 22. és 29. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3., 5., 9., 10., 12. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 3., 4., 5., 6., 8., 10. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 11. 13. és 15a. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere véleményének kikérésével - a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya - fenntartóra tekintet nélkül - kiterjed

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerinti szakképző iskolára vagy szakképző iskolai feladatot ellátó többcélú intézményre (a továbbiakban együtt: szakképző iskola),

b) a szakképző iskola pedagógusaira, szakoktatóira, óraadóira, valamint gyakorlati oktatóira,

c) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2. § 14. pontjában meghatározott gyakorlati képzést folytató szervezetekre.

2. Szakképzési kerettantervek

2. § (1) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben szereplő, iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítések, szakképesítés-ráépülések, valamint az iskolai rendszerű szakképzésben e rendelet alapján oktatható szakképesítések, részszakképesítések, továbbá a Szakképzési Hídprogramban oktatható részszakképesítések felsorolását - a (2)-(6) bekezdés szerinti tagolásban - az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. mellékletben felsorolt

a) szakképesítések szakközépiskolai szakképzési kerettanterveit a 2. melléklet,

b) szakképesítések szakgimnáziumi szakképzési kerettanterveit a 3. melléklet,

c) szakközépiskolai, valamint szakgimnáziumi szakképesítés-ráépülések szakképzési kerettanterveit a 4. melléklet

tartalmazza.

(3) Az iskolai rendszerű szakképzésben szakiskolában oktatható két évfolyamos, speciális kerettanterveket az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az iskolai rendszerű szakképzésben szakiskolában oktatható négy évfolyamos, speciális kerettanterveket a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A rövidebb képzési idejű részszakképesítés megszerzésére irányuló Szakképzési Hídprogram szakképzési kerettanterveit a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A hosszabb képzési idejű részszakképesítés megszerzésére irányuló Szakképzési Hídprogram szakképzési kerettanterveit a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A Szakképzési Hídprogram közismereti kerettanterveit a 9. melléklet tartalmazza.

3. A szakképzési kerettanterv alkalmazására vonatkozó szabályok

3. § (1) A szakképző iskola az Nkt. 5. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszokhoz a 2. § (2) bekezdésében meghatározott iskolatípusra, továbbá az egyes sajátos szakképzési célok teljesítéséhez e rendelettel kiadott szakképzési kerettanterveket alkalmazza az e rendeletben foglaltakra figyelemmel.

(2) A szakképzési kerettanterv a nappali rendszerű iskolai oktatásban alkalmazandó óraszámokat tartalmazza.

4. § (1) A szakközépiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv tartalmazza

a) az Nkt. 13. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakképzési évfolyamokon folyó képzés, valamint

b) az Szt. 23. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, két szakképzési évfolyamon folyó képzés

óratervét.

(2) *  A szakgimnáziumi szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv az ágazati szakmai tartalomtól függően

a) az Nkt. 12. § (1) bekezdése, valamint az Nkt. 12. § (4) bekezdése szerinti képzés vagy

b) az Nkt. 12. § (4) bekezdése szerinti képzés

óratervét tartalmazza.

(3) *  A (2) bekezdés a) pontja szerinti szakképzési kerettanterv tartalmazza az ágazathoz tartozó szakképesítések közös tartalmi elemeit - figyelembe véve az ágazaton belüli specializációt is -, valamint a mellék-szakképesítés szakmai tartalmát is.

5. § (1) A nappali oktatás munkarendjétől eltérő munkarend szerint szervezett felnőttoktatás keretében folytatott szakképzésben a szakképző iskola a szakképzési kerettanterveket adaptálja.

(2) A nemzetiségi oktatásban részt vevő szakképző iskola a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló miniszteri rendelettel, a két tanítási nyelvű szakképző iskola a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló miniszteri rendelettel összhangban alkalmazza az e rendelettel meghatározott szakképzési kerettantervet.

6. § (1) A Szakképzési Hídprogramban oktatható részszakképesítések közismereti kerettantervei egyaránt tartalmazzák a 7. és a 8. mellékletben szereplő szakképzési kerettantervekhez kapcsolódó közismereti óraterveket.

(2) A 7. melléklet szerinti szakképzési kerettantervekhez a 9. melléklet szerinti közismereti kerettantervek A megjelölésű óraszámait kell alkalmazni.

(3) A 8. melléklet szerinti szakképzési kerettantervekhez a 9. melléklet szerinti közismereti kerettantervek B megjelölésű óraszámait kell alkalmazni.

7. § *  (1) A szakképzési kerettanterv az egyes évfolyamok között összefüggő szakmai gyakorlati óraszámokat határozhat meg, amelyek az összefüggő gyakorlat egészére vonatkoznak.

(2) A szakképző iskola a kerettanterv szerinti tanévenkénti tagolásnak megfelelően a szakképzési kerettanterveket - a (4) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve - építi be szakmai programjába, és kiegészíti az iskola helyi sajátosságai alapján.

(3) A szakképzési kerettanterv nem kötelezően alkalmazandó elemei a tantárgyak témaköreire meghatározott óraszámok, valamint a szakképzési kerettanterv ajánlásként megfogalmazott elemei. A szakképző iskola a nem kötelező elemeket a szakmai programjában szabadon alkalmazhatja, vagy azoktól eltérhet.

(4) A szakgimnázium a szakképzési kerettanterv helyi alkalmazása során a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamok szakmai tantárgyait, azok óraszámait - az Nkt. 6. mellékletében meghatározott heti időkeret és a tananyagtartalom megtartásával - a két évfolyam között átcsoportosíthatja.

7/A. § *  A szakgimnázium a szakmai programjában a szakképzési kerettantervben a szakképzési évfolyamon megszerezhető szakképesítés (a továbbiakban: főszakképesítés) tanítására biztosított órakereten túli órakeretben

a) mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés,

b) a tanulóval tanulószerződést kötött gyakorlati képzést folytató szervezet által - az Szt. 42. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - összeállított és a gazdasági kamara által elfogadott szakmai program alapján folytatott tanulószerződéses gyakorlati képzés,

c) a főszakképesítés magasabb színvonalon való elsajátítását elősegítő, ágazati szakmai kompetenciákat, készségeket erősítő képzés,

d) ágazati szakmai ismeretekhez közvetlenül kapcsolódó, azt alapozó közismereti tárgy vagy tananyagtartalom, szakmai idegen nyelvi, szakmai informatikai ismeretek, digitális íráskészség erősítése,

e) ágazati szakmai ismeretekből vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó, azt alapozó közismereti tárgyból közép- vagy emelt szintű érettségire történő felkészítés,

f) etikus vállalkozói ismeretek, jogi, közgazdasági és pénzügyi ismeretek megerősítése,

g) az a)-f) pontok mellett fent maradó órakeretben, de legfeljebb a teljes órakeret húsz százalékában a tanult tantárgyak körében tudásmegerősítés, gyakorlás

elemekből szabadon összeállított, a nem a főszakképesítés tanítására biztosított teljes órakeretet kitöltő, legalább két alternatív tanulási lehetőséget ajánl fel, amelyek egyike mindenképpen tartalmaz mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzést.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

9. § A rendelet hatálybalépését megelőzően indult iskolai rendszerű szakképzésben folyó képzéseket - az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 9. § (11) bekezdésének figyelembevételével - a megkezdésükkor hatályos szabályok alapján kell befejezni.

10. § *  A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben vagy a 2017/2018. tanévben 9. évfolyamon megkezdett szakgimnáziumi tanulók tanulmányaikat a tanulmányaik megkezdésekor hatályos kerettantervek szerint fejezik be, azzal, hogy a 2018/2019. tanévtől a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet tanulmányaik megkezdésekor hatályos 14. melléklete szerinti táblázatokban szereplő tantárgyi struktúrában az „Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés” tantárgy órakerete a szakgimnázium által - a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet által megállapított 7/A. § szerint - biztosított alternatív tanulási lehetőségek közül a tanuló által választott tanulási lehetőségnek megfelelően kerül felhasználásra.

1. melléklet a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelethez

1. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben szereplő, iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítések, szakképesítés-ráépülések, valamint az iskolai rendszerű szakképzésben e rendelet alapján oktatható szakképesítések, részszakképesítések, továbbá a Szakképzési Hídprogramban oktatható részszakképesítések felsorolása

1. táblázat: a szakközépiskolában oktatható szakképesítések

A B C D
1. Sor-
szám
Szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter
2. 1. 34 543 01 Abroncsgyártó szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3. 2. 34 582 01 Ács szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4. 3. 34 621 03 Állattartó szakmunkás agrárpolitikáért felelős miniszter
5. 4. 34 543 02 Asztalos szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
6. 5. 34 521 01 Autógyártó szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
7. 6. 34 582 02 Bádogos szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
8. 7. 34 544 02 Bányaművelő szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
9. 8. 34 542 01 Bőrdíszműves szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
10. 9. 34 582 13 Burkoló szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
11. 10. 34 542 02 Cipőkészítő szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
12. 11. 34 811 01 Cukrász szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
13. 12. 34 814 01 Családi gazdálkodó agrárpolitikáért felelős miniszter
14. 13. 34 211 01 Díszműkovács oktatásért felelős miniszter
15. 14. 34 622 01 Dísznövénykertész agrárpolitikáért felelős miniszter
16. 15. 34 541 01 Édesipari termékgyártó élelmiszeriparért felelős miniszter
17. 16. 34 341 01 Eladó szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
18. 17. 34 522 01 Elektromechanikai műszerész szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
19. 18. 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
20. 19. 34 522 03 Elektronikai műszerész szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
21. 20. 34 521 11 Építő-, szállító- és munkagép-szerelő szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
22. 21. 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
23. 22. 34 623 01 Erdészeti szakmunkás erdőgazdálkodásért felelős miniszter
24. 23. 34 541 07 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó élelmiszeriparért felelős miniszter
25. 24. 34 542 03 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
26. 25. 34 542 04 Férfiszabó szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
27. 26. 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
28. 27. 34 521 02 Finommechanikai műszerész szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
29. 28. 34 811 05 Fogadós szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
30. 29. 34 543 03 Formacikk-gyártó szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
31. 30. 34 621 01 Gazda agrárpolitikáért felelős miniszter
32. 31. 34 521 03 Gépi forgácsoló szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
33. 32. 34 525 02 Gépjármű mechatronikus közlekedésért felelős miniszter
34. 33. 34 841 01 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus közlekedésért felelős miniszter
35. 34. 34 525 01 Gépjárműépítő, szerelő közlekedésért felelős miniszter
36. 35. 34 521 05 Gyártósori gépbeállító szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
37. 36. 34 524 01 Gyógyszerkészítmény-gyártó szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
38. 37. 34 841 03 Hajós szakmunkás közlekedésért felelős miniszter
39. 38. 34 624 01 Halász, haltenyésztő halgazdálkodásért felelős miniszter
40. 39. 34 521 06 Hegesztő szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
41. 40. 34 541 03 Húsipari termékgyártó élelmiszeriparért felelős miniszter
42. 41. 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
43. 42. 34 521 04 Ipari gépész szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
44. 43. 34 543 04 Ipari gumitermék előállító szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
45. 44. 34 525 03 Járműfényező közlekedésért felelős miniszter
46. 45. 34 521 07 Járműipari fémalkatrész-gyártó szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
47. 46. 34 525 04 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó közlekedésért felelős miniszter
48. 47. 34 525 05 Járműkarosszéria készítő, szerelő közlekedésért felelős miniszter
49. 48. 34 525 06 Karosszérialakatos közlekedésért felelős miniszter
50. 49. 34 542 05 Kárpitos szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
51. 50. 34 211 02 Kerámia, porcelán készítő
(Gipszmodell-készítő)
kultúráért felelős miniszter
52. 51. 34 211 02 Kerámia, porcelán készítő
(Kerámia- és porcelántárgykészítő)
kultúráért felelős miniszter
53. 52. 34 211 02 Kerámia, porcelán készítő
(Porcelánfestő)
kultúráért felelős miniszter
54. 53. 34 622 02 Kertész agrárpolitikáért felelős miniszter
55. 54. 34 543 05 Kishajóépítő, -karbantartó közlekedésért felelős miniszter
56. 55. 34 541 08 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó élelmiszeriparért felelős miniszter
57. 56. 34 582 07 Kőfaragó, műköves és épületszobrász szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
58. 57. 34 582 14 Kőműves szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
59. 58. 34 543 06 Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
60. 59. 34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
61. 60. 34 621 02 Lovász agrárpolitikáért felelős miniszter
62. 61. 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
63. 62. 34 521 08 Mezőgazdasági gépész agrárpolitikáért felelős miniszter
64. 63. 34 541 04 Molnár élelmiszeriparért felelős miniszter
65. 64. 34 525 07 Motorkerékpár-szerelő közlekedésért felelős miniszter
66. 65. 34 521 09 Műanyagfeldolgozó szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
67. 66. 34 215 01 Népi kézműves (Csipkekészítő) kultúráért felelős miniszter
68. 67. 34 215 01 Népi kézműves (Faműves, fajátékkészítő) kultúráért felelős miniszter
69. 68. 34 215 01 Népi kézműves (Fazekas) kultúráért felelős miniszter
70. 69. 34 215 01 Népi kézműves (Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő) kultúráért felelős miniszter
71. 70. 34 215 01 Népi kézműves (Kézi és gépi hímző) kultúráért felelős miniszter
72. 71. 34 215 01 Népi kézműves
(Kosárfonó, fonottbútor készítő)
kultúráért felelős miniszter
73. 72. 34 215 01 Népi kézműves (Nemezkészítő) kultúráért felelős miniszter
74. 73. 34 215 01 Népi kézműves (Népi bőrműves) kultúráért felelős miniszter
75. 74. 34 215 01 Népi kézműves (Szőnyegszövő) kultúráért felelős miniszter
76. 75. 34 215 01 Népi kézműves (Takács) kultúráért felelős miniszter
77. 76. 34 542 06 Női szabó szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
78. 77. 34 725 01 Optikai üvegcsiszoló szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
79. 78. 34 541 05 Pék élelmiszeriparért felelős miniszter
80. 79. 34 811 03 Pincér szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
81. 80. 34 861 01 Rendészeti őr rendészetért felelős miniszter
82. 81. 34 811 04 Szakács szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
83. 82. 34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó informatikáért felelős miniszter
84. 83. 34 582 10 Szárazépítő szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
85. 84. 34 521 10 Szerszámkészítő szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
86. 85. 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
87. 86. 34 541 06 Szőlész-borász élelmiszeriparért felelős miniszter
88. 87. 34 541 09 Tartósítóipari szakmunkás élelmiszeriparért felelős miniszter
89. 88. 34 541 10 Tejipari szakmunkás élelmiszeriparért felelős miniszter
90. 89. 34 582 15 Tetőfedő szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
91. 90. 34 582 11 Útépítő közlekedésért felelős miniszter
92. 91. 34 524 02 Vegyipari rendszerkezelő szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
93. 92. 34 522 04 Villanyszerelő szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
94. 93. 34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő agrárpolitikáért felelős miniszter
95. 94. 34 582 12 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
96. 95. 34 853 02 Vízügyi szakmunkás vízgazdálkodásért felelős miniszter
97. *  96. 34 541 11 Pék-cukrász élelmiszeriparért felelős miniszter
98. *  97. 34 582 16 Épületszobrász és műköves szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
99. *  98. 34 582 17 Kőfaragó szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

2. táblázat: a szakgimnáziumban oktatható szakképesítések

A B C D
1. Sor-
szám
Szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter
2. 1. 54 344 04 Államháztartási ügyintéző számviteli szabályozásért felelős miniszter
3. 2. 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus agrárpolitikáért felelős miniszter
4. 3. 54 212 01 Artista II. (Akrobata) oktatásért felelős miniszter
5. 4. 54 212 01 Artista II. (Légtornász) oktatásért felelős miniszter
6. 5. 54 212 01 Artista II. (Zsonglőr) oktatásért felelős miniszter
7. 6. 54 212 01 Artista II. (Egyensúlyozó) oktatásért felelős miniszter
8. 7. 54 212 01 Artista II. (Bohóc) oktatásért felelős miniszter
9. 8. 54 853 03 Vízgépészeti technikus vízgazdálkodásért felelős miniszter
10. 9. 54 525 01 Autóelektronikai műszerész közlekedésért felelős miniszter
11. 10. 54 523 01 Automatikai technikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
12. 11. 54 525 02 Autószerelő közlekedésért felelős miniszter
13. 12. 54 525 03 Avionikus közlekedésért felelős miniszter
14. 13. 54 544 01 Bányaművelő technikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
15. 14. 54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
16. 15. 54 481 01 CAD-CAM informatikus informatikáért felelős miniszter
17. 16. 54 211 01 Dekoratőr oktatásért felelős miniszter
18. 17. 54 211 02 Divat- és stílustervező oktatásért felelős miniszter
19. 18. 54 212 02 Egyházzenész II. (Kántor-énekvezető) oktatásért felelős miniszter
20. 19. 54 212 02 Egyházzenész II. (Kántor-kórusvezető) oktatásért felelős miniszter
21. 20. 54 212 02 Egyházzenész II. (Kántor-orgonista) oktatásért felelős miniszter
22. 21. 54 523 02 Elektronikai technikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
23. 22. 54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus élelmiszeriparért felelős miniszter
24. 23. 54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus élelmiszeriparért felelős miniszter
25. 24. 54 541 02 Élelmiszeripari technikus élelmiszeriparért felelős miniszter
26. 25. 54 582 01 Épületgépész technikus (Épületgépészeti előkészítő) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
27. 26. 54 582 01 Épületgépész technikus (Bevontelektródás kézi ívhegesztő és Gázhegesztő) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
28. 27. 54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus agrárpolitikáért felelős miniszter
29. 28. 54 623 02 Erdésztechnikus erdőgazdálkodásért felelős miniszter
30. 29. 54 726 03 Ergoterapeuta egészségügyért felelős miniszter
31. 30. 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
32. 31. 54 543 01 Faipari technikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
33. 32. 54 863 01 Fegyverműszerész szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
34. 33. 54 211 03 Festő oktatásért felelős miniszter
35. 34. 54 813 01 Fitness-wellness instruktor sportpolitikáért felelős miniszter
36. 35. 54 725 03 Fizioterápiás asszisztens egészségügyért felelős miniszter
37. 36. 54 544 02 Fluidumkitermelő technikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
38. 37. 54 815 01 Fodrász szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
39. 38. 54 720 02 Fogászati asszisztens egészségügyért felelős miniszter
40. 39. 54 724 01 Fogtechnikus gyakornok egészségügyért felelős miniszter
41. 40. 54 810 01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
42. 41. 54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus földügyért és térképészetért felelős miniszter
43. 42. 54 481 02 Gazdasági informatikus informatikáért felelős miniszter
44. 43. 54 544 03 Gázipari technikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
45. 44. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
46. 45. 54 211 04 Grafikus kultúráért felelős miniszter
47. *  46. 54 543 02 Gumiipari technikus
(Abroncsgyártó)
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
48. 47. 54 543 02 Gumiipari technikus (Formacikk-gyártó) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
49. 48. 54 543 02 Gumiipari technikus (Ipari gumitermék előállító) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
50. 49. 54 212 03 Gyakorlatos színész (Bábszínész) kultúráért felelős miniszter
51. 50. 54 212 03 Gyakorlatos színész (Színházi és filmszínész) kultúráért felelős miniszter
52. 51. 54 723 02 Gyakorló ápoló egészségügyért felelős miniszter
53. 52. 54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló egészségügyért felelős miniszter
54. 53. 54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő és -javító (fafúvós) oktatásért felelős miniszter
55. 54. 54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) oktatásért felelős miniszter
56. 55. 54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) oktatásért felelős miniszter
57. 56. 54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) oktatásért felelős miniszter
58. 57. 54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő és -javító (zongora) oktatásért felelős miniszter
59. 58. 54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens egészségügyért felelős miniszter
60. 59. 54 723 01 Gyakorló mentőápoló egészségügyért felelős miniszter
61. 60. 54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens egészségügyért felelős miniszter
62. 61. 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter
63. 62. 54 726 04 Gyógymasszőr egészségügyért felelős miniszter
64. 63. 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs oktatásért felelős miniszter
65. 64. 54 720 03 Gyógyszertári asszisztens egészségügyért felelős miniszter
66. 65. 54 841 01 Hajózási technikus (Szállodahajós, szállodai személyzet) közlekedésért felelős miniszter
67. 66. 54 841 01 Hajózási technikus (Hajózási üzemeltetési vezető) közlekedésért felelős miniszter
68. 67. 54 213 01 Hangmester kultúráért felelős miniszter
69. 68. 54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus közlekedésért felelős miniszter
70. 69. 54 863 02 Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) honvédelemért felelős miniszter
71. 70. 54 812 01 Idegenvezető szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
72. 71. 54 347 01 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
73. 72. 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető informatikáért felelős miniszter
74. 73. 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető informatikáért felelős miniszter
75. 74. 54 346 03 Irodai titkár szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
76. 75. 54 482 01 IT mentor informatikáért felelős miniszter
77. 76. 54 212 04 Jazz-zenész II. (Jazz-énekes) oktatásért felelős miniszter
78. 77. 54 212 04 Jazz-zenész II. [Jazz-zenész (fafúvós)] oktatásért felelős miniszter
79. 78. 54 212 04 Jazz-zenész II. [Jazz-zenész (rézfúvós)] oktatásért felelős miniszter
80. 79. 54 212 04 Jazz-zenész II. [Jazz-zenész (húros/vonós)] oktatásért felelős miniszter
81. 80. 54 212 04 Jazz-zenész II. [Jazz-zenész (billentyűs)] oktatásért felelős miniszter
82. 81. 54 212 04 Jazz-zenész II. [Jazz-zenész (ütő)] oktatásért felelős miniszter
83. 82. 54 841 10 Jegyvizsgáló közlekedésért felelős miniszter
84. 83. 54 725 06 Kardiológiai és angiológiai asszisztens egészségügyért felelős miniszter
85. 84. 54 211 05 Kerámiaműves oktatásért felelős miniszter
86. 85. 54 341 02 Kereskedelmi képviselő szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
87. 86. 54 341 01 Kereskedő szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
88. 87. 54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
89. 88. 54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter
90. 89. 54 212 05 Klasszikus zenész II. (Hangkultúra) oktatásért felelős miniszter
91. 90. 54 212 05 Klasszikus zenész II. [Klasszikus zenész (fafúvós)] oktatásért felelős miniszter
92. 91. 54 212 05 Klasszikus zenész II. [Klasszikus zenész (rézfúvós)] oktatásért felelős miniszter
93. 92. 54 212 05 Klasszikus zenész II. [Klasszikus zenész (húros/vonós)] oktatásért felelős miniszter
94. 93. 54 212 05 Klasszikus zenész II. [Klasszikus zenész (billentyűs)] oktatásért felelős miniszter
95. 94. 54 212 05 Klasszikus zenész II. [Klasszikus zenész (ütős)] oktatásért felelős miniszter
96. 95. 54 212 05 Klasszikus zenész II. (Magánénekes) oktatásért felelős miniszter
97. 96. 54 212 05 Klasszikus zenész II. (Zeneelmélet-szolfézs) oktatásért felelős miniszter
98. 97. 54 212 05 Klasszikus zenész II. (Zeneszerzés) oktatásért felelős miniszter
99. 98. 54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens egészségügyért felelős miniszter
100. 99. 54 525 09 Kocsivizsgáló közlekedésért felelős miniszter
101. 100. 54 521 04 Kohászati technikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
102. 101. 54 815 02 Kozmetikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
103. 102. 54 850 01 Környezetvédelmi technikus környezetvédelemért felelős miniszter
104. 103. 54 523 03 Közlekedésautomatikai műszerész közlekedésért felelős miniszter
105. 104. 54 345 02 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.) kultúráért felelős miniszter
106. 105. 54 345 02 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közönségkapcsolati szakember) kultúráért felelős miniszter
107. 106. 54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó közlekedésért felelős miniszter
108. 107. 54 345 01 Közszolgálati ügyintéző közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter
109. 108. 54 725 08 Látszerész és optikai árucikk-kereskedő szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
110. 109. 54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó közlekedésért felelős miniszter
111. *  110. 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (Pénzügyi ügyintéző) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
112. 111. 54 582 03 Magasépítő technikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
113. 112. 54 523 04 Mechatronikai technikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
114. 113. 54 582 04 Mélyépítő technikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
115. 114. 54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus agrárpolitikáért felelős miniszter
116. 115. 54 621 02 Mezőgazdasági technikus agrárpolitikáért felelős miniszter
117. 116. 54 213 03 Mozgókép- és animációkészítő kultúráért felelős miniszter
118. 117. 54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
119. 118. 54 481 05 Műszaki informatikus informatikáért felelős miniszter
120. 119. 54 211 10 Művészeti és médiafotográfus kultúráért felelős miniszter
121. 120. 54 212 06 Népzenész II. (Népi énekes) kultúráért felelős miniszter
122. 121. 54 212 06 Népzenész II. [Népzenész (fafúvós)] kultúráért felelős miniszter
123. 122. 54 212 06 Népzenész II. [Népzenész (húros/vonós)] kultúráért felelős miniszter
124. 123. 54 212 06 Népzenész II. [Népzenész (billentyűs)] kultúráért felelős miniszter
125. 124. 54 212 06 Népzenész II. [Népzenész (ütős)] kultúráért felelős miniszter
126. 125. 54 213 07 Nyomdaipari technikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
127. 126. 54 853 04 Víziközmű technikus vízgazdálkodásért felelős miniszter
128. 127. 54 211 06 Ötvös oktatásért felelős miniszter
129. 128. 54 212 07 Pantomimes kultúráért felelős miniszter
130. 129. 54 581 02 Parképítő és -fenntartó technikus agrárpolitikáért felelős miniszter
131. 130. 54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs oktatásért felelős miniszter
132. 131. 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
133. 132. 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző számviteli szabályozásért felelős miniszter
134. 133. 54 720 04 Perioperatív asszisztens egészségügyért felelős miniszter
135. 134. 54 841 09 Postai üzleti ügyintéző postaügyért felelős miniszter
136. 135. 54 725 09 Radiográfiai asszisztens egészségügyért felelős miniszter
137. 136. 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
138. 137. 52 861 11 Rendészeti ügyintéző rendészetért felelős miniszter
139. 138. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes 1 éves (Bűnügyi rendőr) rendészetért felelős miniszter
140. 139. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes 1,5 éves (Bűnügyi rendőr) rendészetért felelős miniszter
141. 140. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes 2 éves (Bűnügyi rendőr) rendészetért felelős miniszter
142. 141. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes 1 éves (Határrendészeti rendőr) rendészetért felelős miniszter
143. 142. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes 1,5 éves (Határrendészeti rendőr) rendészetért felelős miniszter
144. 143. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes 2 éves (Határrendészeti rendőr) rendészetért felelős miniszter
145. 144. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes 1 éves (Közlekedési rendőr) rendészetért felelős miniszter
146. 145. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes 1,5 éves (Közlekedési rendőr) rendészetért felelős miniszter
147. 146. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes 2 éves (Közlekedési rendőr) rendészetért felelős miniszter
148. 147. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes 1 éves (Közrendvédelmi rendőr) rendészetért felelős miniszter
149. 148. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes 1,5 éves (Közrendvédelmi rendőr) rendészetért felelős miniszter
150. 149. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes 2 éves (Közrendvédelmi rendőr) rendészetért felelős miniszter
151. 150. 54 525 10 Repülőgép szerelő közlekedésért felelős miniszter
152. 151. 54 542 02 Ruhaipari technikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
153. 152. 54 813 02 Sportedző (a sportág megjelölésével) sportpolitikáért felelős miniszter
154. 153. 54 521 07 Színháztechnikus, szcenikus kultúráért felelős miniszter
155. 154. 54 521 08 Színpad- és porond technikus kultúráért felelős miniszter
156. 155. 54 211 07 Szobrász oktatásért felelős miniszter
157. 156. 54 762 02 Szociális asszisztens szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
158. 157. 54 762 03 Szociális szakgondozó szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
159. 158. 54 213 05 Szoftverfejlesztő informatikáért felelős miniszter
160. 159. 54 212 08 Szórakoztató zenész II. (Énekes szólista) kultúráért felelős miniszter
161. 160. 54 212 08 Szórakoztató zenész II. [Szórakoztató zenész (fafúvós)] kultúráért felelős miniszter
162. 161. 54 212 08 Szórakoztató zenész II. [Szórakoztató zenész (rézfúvós)] kultúráért felelős miniszter
163. 162. 54 212 08 Szórakoztató zenész II. [Szórakoztató zenész (húros /vonós)] kultúráért felelős miniszter
164. 163. 54 212 08 Szórakoztató zenész II. [Szórakoztató zenész (billentyűs)] kultúráért felelős miniszter
165. 164. 54 212 08 Szórakoztató zenész II. [Szórakoztató zenész (ütős)] kultúráért felelős miniszter
166. 165. 54 212 09 Táncos II. (Klasszikus balett-táncos) oktatásért felelős miniszter
167. 166. 54 212 09 Táncos II. (Kortárs-, modern táncos) oktatásért felelős miniszter
168. 167. 54 212 09 Táncos II. (Néptáncos) oktatásért felelős miniszter
169. 168. 54 212 09 Táncos II. (Színházi táncos) oktatásért felelős miniszter
170. 169. 54 523 05 Távközlési technikus informatikáért felelős miniszter
171. 170. 54 542 03 Textilipari technikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
172. 171. 54 211 08 Textilműves oktatásért felelős miniszter
173. 172. 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
174. 173. 54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus közlekedésért felelős miniszter
175. 174. 54 211 09 Üvegműves oktatásért felelős miniszter
176. 175. 54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
177. 176. 54 625 01 Vadgazdálkodási technikus vadgazdálkodásért felelős miniszter
178. 177. 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző számviteli szabályozásért felelős miniszter
179. 178. 54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző adópolitikáért felelős miniszter
180. 179. 54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus közlekedésért felelős miniszter
181. 180. 54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő közlekedésért felelős miniszter
182. 181. 54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző közlekedésért felelős miniszter
183. 182. 54 525 11 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő közlekedésért felelős miniszter
184. 183. 54 525 12 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője közlekedésért felelős miniszter
185. 184. 54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője közlekedésért felelős miniszter
186. 185. 54 524 03 Vegyész technikus (Gyógyszerkészítmény-gyártó) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
187. 186. 54 524 03 Vegyész technikus (Vegyipari rendszerkezelő) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
188. 187. 54 811 01 Vendéglátásszervező szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
189. 188. 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus vízgazdálkodásért felelős miniszter
190. *  189. 54 863 03 Honvédelmi igazgatási ügyintéző honvédelemért felelős miniszter
191. *  190. 54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus egészségügyért felelős miniszter
192. *  191. 54 726 02 Ortopédiai műszerész egészségügyért felelős miniszter
193. *  192. 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (Vállalkozási ügyintéző) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
194. *  193. 52 345 04 Közszolgálati ügykezelő közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter
195. *  194. 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (Vámügyintéző) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

3. táblázat: az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítés-ráépülések

A B C D
1. Sor-
szám
Szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés-ráépülés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter
2. 1. 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus agrárpolitikáért felelős miniszter
3. 2. 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő számviteli szabályozásért felelős miniszter
4. 3. 55 525 03 Alternatív gépjárműhajtási technikus közlekedésért felelős miniszter
5. 4. 55 723 01 Ápoló egészségügyért felelős miniszter
6. 5. 55 211 01 Aranyműves oktatásért felelős miniszter
7. 6. 55 212 02 Artista I. (Akrobata) oktatásért felelős miniszter
8. 7. 55 212 02 Artista I. (Légtornász) oktatásért felelős miniszter
9. 8. 55 212 02 Artista I. (Zsonglőr) oktatásért felelős miniszter
10. 9. 55 212 02 Artista I. (Egyensúlyozó) oktatásért felelős miniszter
11. 10. 55 212 02 Artista I. (Bohóc) oktatásért felelős miniszter
12. 11. 35 522 01 Audio- és vizuáltechnikai műszerész szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
13. 12. 35 841 01 Autóbuszvezető közlekedésért felelős miniszter
14. 13. 35 523 01 Automatikai berendezés karbantartó szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
15. 14. 55 525 01 Autótechnikus közlekedésért felelős miniszter
16. 15. 35 813 01 Belovagló agrárpolitikáért felelős miniszter
17. 16. 55 523 05 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus informatikáért felelős miniszter
18. 17. 35 621 02 Biogazdálkodó agrárpolitikáért felelős miniszter
19. 18. 55 541 01 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus élelmiszeriparért felelős miniszter
20. 19. 55 211 02 Bronzműves és szoboröntő oktatásért felelős miniszter
21. 20. 35 521 01 CNC gépkezelő szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
22. 21. 55 541 02 Cukor- és édesipari szaktechnikus élelmiszeriparért felelős miniszter
23. 22. 55 723 02 Csecsemő- és gyermekápoló egészségügyért felelős miniszter
24. 23. 35 762 01 Demencia gondozó szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
25. 24. 35 811 03 Diétás szakács szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
26. 25. 55 211 03 Díszítő festő oktatásért felelős miniszter
27. 26. 55 211 04 Díszlettervező oktatásért felelős miniszter
28. 27. 55 524 01 Drog- és toxikológiai technikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
29. 28. 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő számviteli szabályozásért felelős miniszter
30. 29. 55 212 03 Egyházzenész I. (Kántor-énekvezető) kultúráért felelős miniszter
31. 30. 55 212 03 Egyházzenész I. (Kántor-kórusvezető) kultúráért felelős miniszter
32. 31. 55 212 03 Egyházzenész I. (Kántor-orgonista) kultúráért felelős miniszter
33. 32. 55 523 01 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus informatikáért felelős miniszter
34. 33. 55 523 02 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus informatikáért felelős miniszter
35. 34. 55 541 03 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus élelmiszeriparért felelős miniszter
36. 35. 55 211 01 Ezüstműves oktatásért felelős miniszter
37. 36. 55 762 01 Foglalkozás-szervező szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
38. 37. 55 724 01 Fogtechnikus egészségügyért felelős miniszter
39. 38. 35 582 01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
40. 39. 55 523 03 Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus informatikáért felelős miniszter
41. 40. 55 762 02 Gerontológiai gondozó szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
42. 41. 35 622 01 Gyógy- és fűszernövénytermesztő agrárpolitikáért felelős miniszter
43. 42. 55 524 05 Gyógyszeripari szaktechnikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
44. 43. 55 215 01 Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) oktatásért felelős miniszter
45. 44. 55 215 01 Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) oktatásért felelős miniszter
46. 45. 55 215 01 Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) oktatásért felelős miniszter
47. 46. 55 215 01 Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) oktatásért felelős miniszter
48. 47. 55 215 01 Hangszerkészítő és -javító (zongora) oktatásért felelős miniszter
49. 48. 55 523 06 Háztartási gépszerviz szaktechnikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
50. 49. 55 863 01 Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével) honvédelemért felelős miniszter
51. 50. 55 850 01 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus környezetvédelemért felelős miniszter
52. 51. 55 541 04 Hús- és baromfiipari szaktechnikus élelmiszeriparért felelős miniszter
53. 52. 35 582 03 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú
berendezés-szerelő
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
54. 53. 55 481 02 Információrendszer-szervező informatikáért felelős miniszter
55. 54. 55 523 07 Járműipari karbantartó technikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
56. 55. 55 212 04 Jazz-zenész I. (Jazz-énekes) kultúráért felelős miniszter
57. 56. 55 212 04 Jazz-zenész I. [Jazz-zenész (fafúvós)] kultúráért felelős miniszter
58. 57. 55 212 04 Jazz-zenész I. [Jazz-zenész (rézfúvós)] kultúráért felelős miniszter
59. 58. 55 212 04 Jazz-zenész I. [Jazz-zenész (húros/vonós)] kultúráért felelős miniszter
60. 59. 55 212 04 Jazz-zenész I. [Jazz-zenész (billentyűs)] kultúráért felelős miniszter
61. 60. 55 212 04 Jazz-zenész I. [Jazz-zenész (ütős)] kultúráért felelős miniszter
62. 61. 55 211 05 Jelmeztervező oktatásért felelős miniszter
63. 62. 55 622 01 Kertészeti szaktechnikus agrárpolitikáért felelős miniszter
64. 63. 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
65. 64. 55 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
66. 65. 55 212 05 Klasszikus zenész I. (Hangkultúra) kultúráért felelős miniszter
67. 66. 55 212 05 Klasszikus zenész I. [Klasszikus zenész (fafúvós)] kultúráért felelős miniszter
68. 67. 55 212 05 Klasszikus zenész I. [Klasszikus zenész (rézfúvós)] kultúráért felelős miniszter
69. 68. 55 212 05 Klasszikus zenész I. [Klasszikus zenész (húros/vonós)] kultúráért felelős miniszter
70. 69. 55 212 05 Klasszikus zenész I. [Klasszikus zenész (billentyűs)] kultúráért felelős miniszter
71. 70. 55 212 05 Klasszikus zenész I. [Klasszikus zenész (ütős)] kultúráért felelős miniszter
72. 71. 55 212 05 Klasszikus zenész I. (Magánénekes) kultúráért felelős miniszter
73. 72. 55 212 05 Klasszikus zenész I.
(Zeneelmélet-szolfézs)
kultúráért felelős miniszter
74. 73. 55 212 05 Klasszikus zenész I. (Zeneszerzés) kultúráért felelős miniszter
75. 74. 55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus egészségügyért felelős miniszter
76. 75. 55 725 18 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens egészségügyért felelős miniszter
77. 76. 55 213 03 Korrektor szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
78. 77. 55 850 02 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus környezetvédelemért felelős miniszter
79. 78. 55 582 01 Létesítményi energetikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
80. 79. 55 541 05 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus élelmiszeriparért felelős miniszter
81. 80. 55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
82. 81. 55 723 11 Mentőápoló egészségügyért felelős miniszter
83. 82. 35 521 02 Mezőgazdasági gépjavító agrárpolitikáért felelős miniszter
84. 83. 55 213 04 Mobilalkalmazás fejlesztő informatikáért felelős miniszter
85. 84. 55 213 05 Multimédia-alkalmazásfejlesztő informatikáért felelős miniszter
86. 85. 35 543 01 Műbútorasztalos szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
87. 86. 55 582 02 Műemlékfenntartó technikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
88. 87. 35 582 04 Műemléki díszítőszobrász szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
89. 88. 35 582 05 Műemléki helyreállító szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
90. 89. 55 524 03 Műszeres analitikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
91. 90. 55 212 06 Népzenész I. (Népi énekes) kultúráért felelős miniszter
92. 91. 55 212 06 Népzenész I. [Népzenész (fafúvós)] kultúráért felelős miniszter
93. 92. 55 212 06 Népzenész I. [Népzenész (húros/vonós)] kultúráért felelős miniszter
94. 93. 55 212 06 Népzenész I. [Népzenész (billentyűs)] kultúráért felelős miniszter
95. 94. 55 212 06 Népzenész I. [Népzenész (ütős)] kultúráért felelős miniszter
96. 95. 55 621 02 Növényvédelmi szaktechnikus agrárpolitikáért felelős miniszter
97. 96. 55 850 03 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus környezetvédelemért felelős miniszter
98. 97. 55 523 04 Orvosi elektronikai technikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
99. 98. 55 524 04 Papíripari technikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
100. 99. 35 521 03 Patkolókovács agrárpolitikáért felelős miniszter
101. 100. 55 762 04 Pszichiátriai gondozó szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
102. 101. 35 582 06 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
103. 102. 35 811 01 Sommelier élelmiszeriparért felelős miniszter
104. 103. 35 541 01 Speciális állatfeldolgozó élelmiszeriparért felelős miniszter
105. 104. 55 726 02 Sportmasszőr egészségügyért felelős miniszter
106. 105. 55 541 06 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus élelmiszeriparért felelős miniszter
107. 106. 55 762 05 Szenvedélybeteg gondozó szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
108. 107. 55 212 01 Színész kultúráért felelős miniszter
109. 108. 55 521 02 Színpadi fénytervező kultúráért felelős miniszter
110. 109. 55 521 03 Színpadi magasépítő kultúráért felelős miniszter
111. 110. 55 762 06 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
112. 111. 55 212 07 Szórakoztató zenész I. (Énekes szólista) kultúráért felelős miniszter
113. 112. 55 212 07 Szórakoztató zenész I. [Szórakoztató zenész (fafúvós)] kultúráért felelős miniszter
114. 113. 55 212 07 Szórakoztató zenész I. [Szórakoztató zenész (rézfúvós)] kultúráért felelős miniszter
115. 114. 55 212 07 Szórakoztató zenész I. [Szórakoztató zenész (húros /vonós)] kultúráért felelős miniszter
116. 115. 55 212 07 Szórakoztató zenész I. [Szórakoztató zenész (billentyűs)] kultúráért felelős miniszter
117. 116. 55 212 07 Szórakoztató zenész I. [Szórakoztató zenész (ütős)] kultúráért felelős miniszter
118. 117. 55 725 21 Szövettani szakasszisztens egészségügyért felelős miniszter
119. 118. 55 212 08 Táncos II. (Klasszikus balett-táncos) kultúráért felelős miniszter
120. 119. 55 212 08 Táncos II. (Kortárs-, modern táncos) kultúráért felelős miniszter
121. 120. 55 212 08 Táncos II. (Néptáncos) kultúráért felelős miniszter
122. 121. 55 212 08 Táncos II. (Színházi táncos) kultúráért felelős miniszter
123. 122. 55 541 07 Tartósítóipari szaktechnikus élelmiszeriparért felelős miniszter
124. 123. 35 841 02 Tehergépkocsi-vezető közlekedésért felelős miniszter
125. 124. 55 541 08 Tejipari szaktechnikus élelmiszeriparért felelős miniszter
126. 125. 55 850 04 Települési környezetvédelmi szaktechnikus környezetvédelemért felelős miniszter
127. 126. 55 481 01 Térinformatikus informatikáért felelős miniszter
128. 127. 55 581 03 Térképész szaktechnikus földügyért és térképészetért felelős miniszter
129. 128. 55 850 05 Természetvédelmi szaktechnikus környezetvédelemért felelős miniszter
130. 129. 55 863 02 Vadászpuska műves szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
131. 130. 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő számviteli szabályozásért felelős miniszter
132. 131. 55 525 04 Vasútijármű-technikus és diagnosztikus közlekedésért felelős miniszter
133. 132. 55 524 06 Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
134. 133. 35 811 02 Vendéglátó-üzletvezető szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
135. 134. 55 211 02 Vésnök oktatásért felelős miniszter
136. 135. 55 581 04 Vidékfejlesztési szaktechnikus agrárpolitikáért felelős miniszter
137. 136. 35 215 02 Virágdekoratőr agrárpolitikáért felelős miniszter
138. 137. 55 853 01 Vízépítő szaktechnikus vízgazdálkodásért felelős miniszter
139. 138. 35 582 08 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
140. 139. 35 525 01 Vízi sportmotor-szerelő közlekedésért felelős miniszter
141. 140. 55 853 02 Vízminőség-védelmi szaktechnikus vízgazdálkodásért felelős miniszter
142. 141. 55 213 02 Webfejlesztő informatikáért felelős miniszter
143. 142. 35 622 02 Zöldség- és gyümölcstermesztő agrárpolitikáért felelős miniszter
144. *  143. 55 213 01 Hangtárvezető kultúráért felelős miniszter
145. *  144. 55 723 17 Mentésirányító egészségügyért felelős miniszter

4. táblázat: az iskolai rendszerű szakképzésben, szakiskolában, két évfolyamos képzésben oktatható részszakképesítések

A B C D
1. Sor-
szám
Szakképesítés
azonosító száma
Részszakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter
2. 1. 31 621 01 Állatgondozó (Gazda) sh agrárpolitikáért felelős miniszter
3. 2. 31 621 01 Állatgondozó (Gazda) st agrárpolitikáért felelős miniszter
4. 3. 31 621 02 Aranykalászos gazda (Gazda) sh agrárpolitikáért felelős miniszter
5. 4. 31 621 02 Aranykalászos gazda (Gazda) st agrárpolitikáért felelős miniszter
6. 5. 21 543 01 Asztalosipari szerelő (Asztalos) sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
7. 6. 21 543 01 Asztalosipari szerelő (Asztalos) st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
8. 7. 31 212 01 Bábkészítő (Gyakorlatos színész) sh kultúráért felelős miniszter
9. 8. 31 212 01 Bábkészítő (Gyakorlatos színész) sm kultúráért felelős miniszter
10. 9. 31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő (Hegesztő) st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
11. 10. 31 541 01 Bolti hentes (Húsipari termékgyártó) st élelmiszeriparért felelős miniszter
12. 11. 31 541 02 Borász (Szőlész-borász) sh élelmiszeriparért felelős miniszter
13. 12. 31 541 02 Borász (Szőlész-borász) st élelmiszeriparért felelős miniszter
14. 13. 31 542 01 Bőrtárgy készítő (Bőrdíszműves) sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
15. 14. 31 542 01 Bőrtárgy készítő (Bőrdíszműves) sm szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
16. 15. 31 542 01 Bőrtárgy készítő (Bőrdíszműves) st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
17. 16. 31 542 02 Cipőfelsőrész-készítő (Cipőkészítő) sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
18. 17. 31 542 02 Cipőfelsőrész-készítő (Cipőkészítő) sm szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
19. 18. 31 542 02 Cipőfelsőrész-készítő (Cipőkészítő) st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
20. 19. 21 814 01 Családellátó (Családi gazdálkodó) st agrárpolitikáért felelős miniszter
21. 20. 31 541 13 Csokoládétermék-gyártó (Édesipari termékgyártó) sh élelmiszeriparért felelős miniszter
22. 21. 31 541 13 Csokoládétermék-gyártó (Édesipari termékgyártó) st élelmiszeriparért felelős miniszter
23. 22. 31 522 01 Elektronikai gyártósori műszerész (Elektronikai műszerész) sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
24. 23. 31 341 01 Élelmiszer-, vegyiáru eladó (Eladó) sl szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
25. 24. 31 341 01 Élelmiszer-, vegyiáru eladó (Eladó) st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
26. 25. 21 623 01 Erdőművelő (Erdészeti szakmunkás) sh erdőgazdálkodásért felelős miniszter
27. 26. 21 623 01 Erdőművelő (Erdészeti szakmunkás) st erdőgazdálkodásért felelős miniszter
28. 27. 21 543 02 Faipari gépkezelő (Asztalos) sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
29. 28. 21 543 02 Faipari gépkezelő (Asztalos) st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
30. 29. 31 622 02 Faiskolai kertész (Dísznövénykertész) sh agrárpolitikáért felelős miniszter
31. 30. 31 622 02 Faiskolai kertész (Dísznövénykertész) st agrárpolitikáért felelős miniszter
32. 31. 31 811 15 Falusi vendéglátó (Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó) sh élelmiszeriparért felelős miniszter
33. 32. 31 811 15 Falusi vendéglátó (Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó) st élelmiszeriparért felelős miniszter
34. 33. 31 543 01 Famegmunkáló (Asztalos) sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
35. 34. 31 543 01 Famegmunkáló (Asztalos) st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
36. 35. 31 521 03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (Hegesztő) sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
37. 36. 31 521 03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
(Hegesztő) st
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
38. 37. 31 521 04 Fröccsöntő (Műanyagfeldolgozó) sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
39. 38. 31 521 04 Fröccsöntő (Műanyagfeldolgozó) st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
40. 39. 31 521 05 Gázhegesztő (Hegesztő) sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
41. 40. 21 851 01 Hulladékgyűjtő és -szállító (Hulladékfelvásárló és -telepkezelő) sh környezetvédelemért felelős miniszter
42. 41. 21 851 01 Hulladékgyűjtő és -szállító (Hulladékfelvásárló és -telepkezelő) st környezetvédelemért felelős miniszter
43. 42. 21 851 02 Hulladékválogató és -feldolgozó (Hulladékfelvásárló és -telepkezelő) sh környezetvédelemért felelős miniszter
44. 43. 21 851 02 Hulladékválogató és -feldolgozó (Hulladékfelvásárló és -telepkezelő) st környezetvédelemért felelős miniszter
45. 44. 31 853 05 Intézménytakarító (Tisztítás-technológiai szakmunkás) sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
46. 45. 31 853 05 Intézménytakarító
(Tisztítás-technológiai szakmunkás) sl
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
47. 46. 31 853 05 Intézménytakarító
(Tisztítás-technológiai szakmunkás) st
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
48. 47. 31 541 17 Keksz- és ostyagyártó
(Édesipari termékgyártó) sh
élelmiszeriparért felelős miniszter
49. 48. 31 541 17 Keksz- és ostyagyártó
(Édesipari termékgyártó) st
élelmiszeriparért felelős miniszter
50. 49. 31 525 01 Kerékpárszerelő
(Motorkerékpárszerelő) sh
közlekedésért felelős miniszter
51. 50. 31 525 01 Kerékpárszerelő
(Motorkerékpárszerelő) sl
közlekedésért felelős miniszter
52. 51. 31 525 01 Kerékpárszerelő
(Motorkerékpárszerelő) st
közlekedésért felelős miniszter
53. 52. 21 622 01 Kerti munkás (Kertész) sh agrárpolitikáért felelős miniszter
54. 53. 21 622 01 Kerti munkás (Kertész) st agrárpolitikáért felelős miniszter
55. 54. 31 542 05 Kesztyűs (Bőrdíszműves) sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
56. 55. 31 542 05 Kesztyűs (Bőrdíszműves) sm szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
57. 56. 21 543 03 Kézi könyvkötő (Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó) sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
58. 57. 21 543 03 Kézi könyvkötő (Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó) sl szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
59. 58. 21 543 03 Kézi könyvkötő (Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó) sm szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
60. 59. 21 543 03 Kézi könyvkötő (Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó) st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
61. 60. 31 541 18 Kistermelői élelmiszerelőállító (Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó) sh élelmiszeriparért felelős miniszter
62. 61. 31 541 18 Kistermelői élelmiszerelőállító (Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó) st élelmiszeriparért felelős miniszter
63. 62. 21 811 01 Konyhai kisegítő (Szakács) sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
64. 63. 21 811 01 Konyhai kisegítő (Szakács) sl szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
65. 64. 21 811 01 Konyhai kisegítő (Szakács) st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
66. 65. 21 542 01 Lakástextil-készítő (Női szabó) sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
67. 66. 21 542 01 Lakástextil-készítő (Női szabó) st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
68. 67. 21 621 01 Lóápoló és gondozó (Lovász) sh agrárpolitikáért felelős miniszter
69. 68. 21 621 01 Lóápoló és gondozó (Lovász) st agrárpolitikáért felelős miniszter
70. 69. 21 215 02 Mézeskalács-készítő (Pék) sh agrárpolitikáért felelős miniszter
71. 70. 21 215 02 Mézeskalács-készítő (Pék) sl agrárpolitikáért felelős miniszter
72. 71. 21 215 02 Mézeskalács-készítő (Pék) st agrárpolitikáért felelős miniszter
73. 72. 21 621 02 Mezőgazdasági munkás (Gazda) sh agrárpolitikáért felelős miniszter
74. 73. 21 621 02 Mezőgazdasági munkás (Gazda) st agrárpolitikáért felelős miniszter
75. 74. 31 543 11 Papírgyártó (Papírgyártó és -feldolgozó) sl szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
76. 75. 21 622 02 Parkgondozó (Parképítő- és fenntartó technikus) sh agrárpolitikáért felelős miniszter
77. 76. 21 622 02 Parkgondozó (Parképítő- és fenntartó technikus) st agrárpolitikáért felelős miniszter
78. 77. 31 341 04 Raktáros (Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző) sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
79. 78. 31 582 04 Sírkő- és műkőkészítő (Kőfaragó, műkőkészítő és épületszobrász) sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
80. 79. 21 541 02 Sütőipari és gyorspékségi munkás
(Pék) sh
élelmiszeriparért felelős miniszter
81. 80. 21 541 02 Sütőipari és gyorspékségi munkás
(Pék) sl
élelmiszeriparért felelős miniszter
82. 81. 21 541 02 Sütőipari és gyorspékségi munkás
(Pék) st
élelmiszeriparért felelős miniszter
83. 82. 31 346 02 Számítógépes adatrögzítő
(Irodai titkár) sh
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
84. 83. 31 346 02 Számítógépes adatrögzítő
(Irodai titkár) sl
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
85. 84. 31 346 02 Számítógépes adatrögzítő
(Irodai titkár) sm
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
86. 85. 31 346 02 Számítógépes adatrögzítő
(Irodai titkár) st
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
87. 86. 31 481 01 Számítógépes műszaki rajzoló
(CAD-CAM informatikus) sh
informatikáért felelős miniszter
88. 87. 31 481 01 Számítógépes műszaki rajzoló
(CAD-CAM informatikus) sm
informatikáért felelős miniszter
89. 88. 21 582 01 Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó) sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
90. 89. 21 582 01 Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó) st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
91. 90. 21 542 02 Textiltermék-összeállító (Fehérnemű-
készítő és kötöttáru összeállító) sh
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
92. 91. 21 542 02 Textiltermék-összeállító (Fehérnemű-
készítő és kötöttáru összeállító) st
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
93. 92. 31 811 04 Vendéglátó eladó
(Vendéglátásszervező) st
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
94. 93. 31 215 02 Virágkötő
(Virágkötő és virágkereskedő) sh
agrárpolitikáért felelős miniszter
95. 94. 31 215 02 Virágkötő
(Virágkötő és virágkereskedő) sl
agrárpolitikáért felelős miniszter
96. 95. 31 215 02 Virágkötő
(Virágkötő és virágkereskedő) st
agrárpolitikáért felelős miniszter
97. 96. 31 541 12 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó (Élelmiszeripari szakmunkás) sh élelmiszeriparért felelős miniszter
98. 97. 31 541 12 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó (Élelmiszeripari szakmunkás) st élelmiszeriparért felelős miniszter

5. táblázat: az iskolai rendszerű szakképzésben, szakiskolában, négy évfolyamos képzésben oktatható szakképesítések

A B C D
1. Sor-
szám
Szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter
2. 1. 34 543 02 Asztalos sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3. 2. 34 543 02 Asztalos st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4. 3. 34 582 02 Bádogos sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5. 4. 32 582 01 Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
6. 5. 34 542 01 Bőrdíszműves sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
7. 6. 34 542 01 Bőrdíszműves sm szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
8. 7. 34 542 01 Bőrdíszműves st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
9. 8. 34 582 13 Burkoló sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
10. 9. 34 582 13 Burkoló st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
11. 10. 34 542 02 Cipőkészítő sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
12. 11. 34 542 02 Cipőkészítő sm szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
13. 12. 34 542 02 Cipőkészítő st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
14. 13. 34 811 01 Cukrász sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
15. 14. 34 814 01 Családi gazdálkodó sh agrárpolitikáért felelős miniszter
16. 15. 34 814 01 Családi gazdálkodó st agrárpolitikáért felelős miniszter
17. 16. 34 622 01 Dísznövénykertész sh agrárpolitikáért felelős miniszter
18. 17. 34 541 01 Édesipari termékgyártó sh élelmiszeriparért felelős miniszter
19. 18. 34 541 01 Édesipari termékgyártó st élelmiszeriparért felelős miniszter
20. 19. 32 720 01 Egészségfejlesztési segítő sh egészségügyért felelős miniszter
21. 20. 32 720 01 Egészségfejlesztési segítő st egészségügyért felelős miniszter
22. 21. 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
23. 22. 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
24. 23. 34 541 07 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó sh élelmiszeriparért felelős miniszter
25. 24. 34 541 07 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó st élelmiszeriparért felelős miniszter
26. 25. 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
27. 26. 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
28. 27. 34 621 01 Gazda sh agrárpolitikáért felelős miniszter
29. 28. 34 621 01 Gazda st agrárpolitikáért felelős miniszter
30. 29. 34 521 06 Hegesztő sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
31. 30. 34 521 06 Hegesztő st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
32. 31. 34 541 03 Húsipari termékgyártó st élelmiszeriparért felelős miniszter
33. 32. 32 543 02 Kádár, bognár sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
34. 33. 32 543 02 Kádár, bognár st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
35. 34. 34 542 05 Kárpitos sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
36. 35. 34 542 05 Kárpitos st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
37. 36. 34 211 02 Kerámia, porcelán készítő (Gipszmodell-
készítő szakmairány) sh
kultúráért felelős miniszter
38. 37. 34 211 02 Kerámia, porcelán készítő (Gipszmodell-
készítő szakmairány) sm
kultúráért felelős miniszter
39. 38. 34 211 02 Kerámia, porcelán készítő (Gipszmodell-
készítő szakmairány) st
kultúráért felelős miniszter
40. 39. 34 211 02 Kerámia, porcelán készítő (Kerámia- és porcelántárgykészítő szakmairány) sh kultúráért felelős miniszter
41. 40. 34 211 02 Kerámia, porcelán készítő (Kerámia- és porcelántárgykészítő szakmairány) sm kultúráért felelős miniszter
42. 41. 34 211 02 Kerámia, porcelán készítő (Kerámia- és porcelántárgykészítő szakmairány) st kultúráért felelős miniszter
43. 42. 34 211 02 Kerámia, porcelán készítő (Porcelánfestő szakmairány) sh kultúráért felelős miniszter
44. 43. 34 211 02 Kerámia, porcelán készítő (Porcelánfestő szakmairány) sm kultúráért felelős miniszter
45. 44. 34 211 02 Kerámia, porcelán készítő (Porcelánfestő szakmairány) st kultúráért felelős miniszter
46. 45. 34 622 02 Kertész sh agrárpolitikáért felelős miniszter
47. 46. 34 622 02 Kertész st agrárpolitikáért felelős miniszter
48. 47. 34 541 08 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó sh élelmiszeriparért felelős miniszter
49. 48. 34 541 08 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó st élelmiszeriparért felelős miniszter
50. 49. 34 582 14 Kőműves sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
51. 50. 34 582 14 Kőműves st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
52. 51. 34 543 06 Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
53. 52. 34 543 06 Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó sl szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
54. 53. 34 543 06 Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó sm szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
55. 54. 34 543 06 Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
56. 55. 34 215 01 Népi kézműves
(Faműves, fajátékkészítő) sh
kultúráért felelős miniszter
57. 56. 34 215 01 Népi kézműves
(Faműves, fajátékkészítő) sm
kultúráért felelős miniszter
58. 57. 34 215 01 Népi kézműves
(Faműves, fajátékkészítő) st
kultúráért felelős miniszter
59. 58. 34 215 01 Népi kézműves (Fazekas szakmairány) sh kultúráért felelős miniszter
60. 59. 34 215 01 Népi kézműves (Fazekas szakmairány) sl kultúráért felelős miniszter
61. 60. 34 215 01 Népi kézműves (Fazekas szakmairány) sm kultúráért felelős miniszter
62. 61. 34 215 01 Népi kézműves (Fazekas szakmairány) st kultúráért felelős miniszter
63. 62. 34 215 01 Népi kézműves (Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő szakmairány) sh kultúráért felelős miniszter
64. 63. 34 215 01 Népi kézműves (Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő szakmairány) sl kultúráért felelős miniszter
65. 64. 34 215 01 Népi kézműves (Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő szakmairány) sm kultúráért felelős miniszter
66. 65. 34 215 01 Népi kézműves (Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő szakmairány) st kultúráért felelős miniszter
67. 66. 34 215 01 Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmairány) sh kultúráért felelős miniszter
68. 67. 34 215 01 Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmairány) sl kultúráért felelős miniszter
69. 68. 34 215 01 Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmairány) sm kultúráért felelős miniszter
70. 69. 34 215 01 Népi kézműves (Kosárfonó, fonottbútor készítő szakmairány) st kultúráért felelős miniszter
71. 70. 34 215 01 Népi kézműves (Szőnyegszövő szakmairány) sh kultúráért felelős miniszter
72. 71. 34 215 01 Népi kézműves (Szőnyegszövő szakmairány) sl kultúráért felelős miniszter
73. 72. 34 215 01 Népi kézműves (Szőnyegszövő szakmairány) sm kultúráért felelős miniszter
74. 73. 34 215 01 Népi kézműves (Szőnyegszövő szakmairány) st kultúráért felelős miniszter
75. 74. 34 542 06 Női szabó sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
76. 75. 34 542 06 Női szabó sm szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
77. 76. 34 542 06 Női szabó st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
78. 77. 34 725 01 Optikai üvegcsiszoló sm szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
79. 78. 32 543 03 Papírgyártó és -feldolgozó sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
80. 79. 34 541 05 Pék sh élelmiszeriparért felelős miniszter
81. 80. 34 541 05 Pék st élelmiszeriparért felelős miniszter
82. 81. 34 811 04 Szakács sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
83. 82. 34 811 04 Szakács st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
84. 83. 34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó sh informatikáért felelős miniszter
85. 84. 34 582 10 Szárazépítő sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
86. 85. 34 582 10 Szárazépítő st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
87. 86. 34 541 09 Tartósítóipari szakmunkás sh élelmiszeriparért felelős miniszter
88. 87. 34 541 09 Tartósítóipari szakmunkás st élelmiszeriparért felelős miniszter
89. 88. 34 541 10 Tejipari szakmunkás sh élelmiszeriparért felelős miniszter
90. 89. 34 541 10 Tejipari szakmunkás st élelmiszeriparért felelős miniszter
91. 90. 32 853 03 Tisztítás-technológiai szakmunkás sh szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
92. 91. 32 853 03 Tisztítás-technológiai szakmunkás st szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

6. táblázat: a Szakképzési Hídprogram keretében megszerezhető rövidebb képzési idejű részszakképesítések

A B C D
1. Sor-
szám
Szakképesítés
azonosító száma
Részszakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter
2. 1. 21 543 01 Asztalosipari szerelő (Asztalos) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
3. 2. 31 212 01 Bábkészítő (Gyakorlatos színész) kultúráért felelős miniszter
4. 3. 31 723 01 Betegkísérő (Gyakorló mentőápoló) egészségügyért felelős miniszter
5. 4. 31 541 01 Bolti hentes (Húsipari termékgyártó) élelmiszeriparért felelős miniszter
6. 5. 31 542 01 Bőrtárgy készítő (Bőrdíszműves) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
7. 6. 21 814 01 Családellátó (Családi gazdálkodó) agrárpolitikáért felelős miniszter
8. 7. 21 541 01 Csontozó munkás (Húsipari termékgyártó) élelmiszeriparért felelős miniszter
9. 8. 21 543 02 Faipari gépkezelő (Asztalos) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
10. 9. 31 725 01 Fertőtlenítő-sterilező (Perioperatív asszisztens) egészségügyért felelős miniszter
11. 10. 31 542 04 Fonó (Textilanyaggyártó) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
12. 11. 31 811 03 Gondnok (Fogadós) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
13. 12. 31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő (Gyermekotthoni asszisztens) gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter
14. 13. 31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó (Kisgyermekgondozó, nevelő) gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter
15. 14. 21 851 01 Hulladékgyűjtő és -szállító környezetvédelemért felelős miniszter
16. 15. 21 851 02 Hulladékválogató és -feldolgozó környezetvédelemért felelős miniszter
17. 16. 31 541 05 Húskészítmény gyártó (Húsipari termékgyártó) élelmiszeriparért felelős miniszter
18. 17. 31 541 16 Hűtőipari munkás (Tartósítóipari szakmunkás) élelmiszeriparért felelős miniszter
19. 18. 31 853 05 Intézménytakarító szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
20. 19. 21 622 01 Kerti munkás (Kertész) agrárpolitikáért felelős miniszter
21. 20. 31 541 19 Konzervgyártó (Tartósítóipari szakmunkás) élelmiszeriparért felelős miniszter
22. 21. 21 811 01 Konyhai kisegítő (Szakács) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
23. 22. 21 542 01 Lakástextil-készítő (Női szabó) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
24. 23. 21 215 02 Mézeskalács-készítő (Pék) élelmiszeriparért felelős miniszter
25. 24. 21 623 02 Motorfűrész-kezelő
(Erdészeti szakmunkás)
erdőgazdálkodásért felelős miniszter
26. 25. 31 542 07 Nemszőtt-termék gyártó (Textilanyaggyártó) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
27. 26. 31 341 04 Raktáros (Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
28. 27. 21 541 02 Sütőipari és gyorspékségi munkás (Pék) élelmiszeriparért felelős miniszter
29. 28. 31 346 02 Számítógépes adatrögzítő (Irodai titkár) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
30. 29. 21 542 02 Textiltermék-összeállító (Fehérnemű-
készítő és kötöttáru összeállító)
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
31. 30. 21 541 03 Vágóhídi munkás (Húsipari termékgyártó) élelmiszeriparért felelős miniszter
32. 31. 31 811 04 Vendéglátó eladó (Vendéglátásszervező) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
33. 32. 31 541 12 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó (Élelmiszeripari szakmunkás) élelmiszeriparért felelős miniszter

7. táblázat a Szakképzési Hídprogram keretében megszerezhető hosszabb képzési idejű részszakképesítések

A B C D
1. Sor-
szám
Szakképesítés
azonosító száma
Részszakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter
2. 1. 31 621 01 Állatgondozó (Gazda) agrárpolitikáért felelős miniszter
3. 2. 31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő (Hegesztő) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
4. 3. 31 542 03 Cipőgyártó (Cipőkészítő) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
5. 4. 31 541 13 Csokoládétermék-gyártó (Édesipari termékgyártó) élelmiszeriparért felelős miniszter
6. 5. 31 582 01 Csőhálózatszerelő (Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
7. 6. 31 522 01 Elektronikai gyártósori műszerész (Elektronikai műszerész) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
8. 7. 31 341 05 Élelmiszer-, vegyiáru eladó (Eladó) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
9. 8. 31 582 02 Építményzsaluzat és fémállvány szerelő (Ács) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
10. 9. 21 623 01 Erdőművelő (Erdészeti szakmunkás) erdőgazdálkodásért felelős miniszter
11. 10. 31 622 02 Faiskolai kertész (Dísznövénykertész) agrárpolitikáért felelős miniszter
12. 11. 31 623 01 Fakitermelő (Erdészeti szakmunkás) erdőgazdálkodásért felelős miniszter
13. 12. 31 541 15 Falusi vendéglátó (Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó) élelmiszeriparért felelős miniszter
14. 13. 31 543 01 Famegmunkáló (Asztalos) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
15. 14. 31 521 04 Fröccsöntő (Műanyagfeldolgozó) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
16. 15. 31 542 05 Kesztyűs (Bőrdíszműves) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
17. 16. 21 543 03 Kézi könyvkötő (Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
18. 17. 31 541 18 Kistermelői élelmiszerelőállító (Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó) élelmiszeriparért felelős miniszter
19. 18. 21 215 01 Kosárfonó (Népi kézműves) kultúráért felelős miniszter
20. 19. 21 621 01 Lóápoló és -gondozó (Lovász) agrárpolitikáért felelős miniszter
21. 20. 21 621 02 Mezőgazdasági munkás (Gazda) agrárpolitikáért felelős miniszter
22. 21. 31 521 08 Műanyag hegesztő (Műanyagfeldolgozó) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
23. 22. 21 622 02 Parkgondozó (Parképítő- és fenntartó technikus) agrárpolitikáért felelős miniszter
24. 23. 21 582 01 Szobafestő (Festő, mázoló, tapétázó) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
25. 24. 31 542 08 Szövő (Textilanyaggyártó) szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
26. 25. 31 215 01 Virágbolti eladó (Virágkötő és virágkereskedő) agrárpolitikáért felelős miniszter

2. Jelmagyarázat

Az iskolai rendszerű szakképzésben, szakiskolában, két évfolyamos képzésben oktatható részszakképesítések (4. táblázat), valamint a négy évfolyamos képzésben oktatható szakképesítések (5. táblázat) megnevezései mellett alkalmazott rövidítések:

sh hallássérült
sl látássérült
sm mozgáskorlátozott
st tanulásban akadályozott

2-9. melléklet a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére