A jogszabály mai napon ( 2020.05.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2016. évi XXXIII. törvény

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról * 

Az Országgyűlés a 2014-2020 programozási időszakra megfogalmazott társadalmi és gazdaságpolitikai célok megvalósítása, az európai uniós források felhasználásával megvalósuló egyes projektek objektív, átlátható és a piaci szereplők érdekeitől független értékelése céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A törvény alkalmazási köre

1. § (1) Az Európai Unió programozási időszakához kapcsolódó támogatási kérelmek tartalmi értékelése közfeladat, amelyet az állami projektértékelői jogviszonyban állók látnak el.

(2) Állami projektértékelői jogviszony létesíthető azzal, aki

a) *  központi államigazgatási szervnél, illetve annak területi és helyi szervénél [ideértve a fővárosi és megyei kormányhivatalt, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalt] kormánytisztviselőként vagy köztisztviselőként,

b) *  az a) pontba nem sorolt központi költségvetési szervnél közalkalmazottként, kormánytisztviselőként, valamint állami felsőoktatási intézményben közalkalmazottként vagy munkavállalóként,

c) az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületnél köztisztviselőként vagy közalkalmazottként, vagy

d) többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaságnál munkavállalóként

[az a)-d) pont továbbiakban együtt: állami alkalmazott] foglalkoztatott és projektértékelési feladatok ellátására sikeres pályázóként kiválasztásra került.

(3) Az értékelő felett a munkáltatói jogkört az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

(4) E törvényt a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a helyi és területi önkormányzatok számára nyitva álló, kormányrendeletben meghatározott kiválasztási eljárásrenddel érintett felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek tartalmi értékelésére kell alkalmazni.

(5) E törvény a miniszter hozzájárulása esetén a (4) bekezdésbe nem tartozó felhívásra benyújtott támogatási kérelmek esetén is alkalmazható.

(6) A (4) bekezdésben foglaltakon túl a törvény kötelező alkalmazásának további esetköreit - ideértve a felhívások kiválasztási eljárásrendjének meghatározását is - és feltételeit kormányrendelet meghatározhatja.

(7) *  E törvényt - az alkalmazott kiválasztási eljárástól függetlenül - nem kell alkalmazni

a) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: KFItv.) meghatározott, továbbá

b) a KFItv. alapján kötött megállapodásban foglalt, kutatás-fejlesztési és innovációs, illetve a szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez és fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásokra vonatkozó projektekkel kapcsolatos, illetve támogatási kérelmekre vonatkozó

értékelési feladatokra és eljárásokra.

(8) *  E törvényt nem kell alkalmazni a (4) vagy (6) bekezdés szerinti felhívásra benyújtott támogatási kérelmek esetén, ha ahhoz a miniszter különösen indokolt esetben hozzájárul.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E törvény alkalmazásában

1. *  alapjogviszony: fennálló kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, állami felsőoktatási intézményben fennálló munkaviszony, valamint többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társasággal fennálló munkaviszony;

2. állami projektértékelői jogviszony: közfeladat ellátása céljából létrehozott, munkavégzésre irányuló különös jogviszony, amelyben az érintett alapjogviszonnyal rendelkezik, és amelyre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit nem kell alkalmazni;

3. értékelő: olyan állami projektértékelői jogviszonyban álló állami alkalmazott, aki a keretszerződés megkötését követően szaktudása alapján végzi a támogatási kérelmek tartalmi értékelését;

4. *  központi államigazgatási szerv: a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott szerv, a Kormány kivételével;

5. programozási időszak: az Európai Unió által meghatározott hétéves tervezési periódus;

6. szakértői névsor: a miniszter által vezetett minisztériumban (a továbbiakban: minisztérium) nyilvántartott névjegyzék.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMI PROJEKTÉRTÉKELŐI JOGVISZONY TARTALMA

3. Az állami projektértékelői jogviszony keletkezése, összeférhetetlenség

3. § (1) Az állami projektértékelői jogviszony (a továbbiakban: jogviszony) a minisztérium és az alapjogviszonnyal rendelkező értékelő között - keretszerződésben meghatározott közfeladat ellátására - a szerződésben meghatározott időpontban, ennek hiányában a szerződés aláírásának napján keletkezik.

(2) Értékelő az lehet, aki

a) büntetlen előéletű,

b) cselekvőképes,

c) alapjogviszonyban áll és

d) megfelel a pályázatban meghatározott feltételeknek és az előírt biztonsági követelményeknek.

4. § (1) A jogviszony pályázati eljárás alapján létesíthető.

(2) A miniszter projektértékelői pályázatot (a továbbiakban: pályázat) ír ki, amelynek tartalmaznia kell

a) a pályázóval szemben támasztott feltételeket,

b) a pályázat benyújtására nyitva álló határidő megjelölését,

c) *  a pályázat elbírálásának várható időpontját,

d) *  a pályázói adatlapot, továbbá

e) *  mindazokat az egyéb tartalmi és formai elemeket, amelyeket jogszabály ír elő.

(3) *  A jogviszony létesítését megelőzően a pályázó nyilatkozik arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. Ha a pályázó, értékelő büntetlen előéletével összefüggésben kétség merül fel, a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban, indokolással felszólíthatja, hogy a felhívástól számított tizenöt napon belül - ha e határidőn belül menthető ok miatt nem lehetséges, annak megszűnését követően haladéktalanul - hatósági bizonyítvány bemutatásával igazolja, hogy büntetlen előéletű.

(4) A miniszter gondoskodik arról, hogy a pályázati eljárás során megfelelt és kiválasztott személyt a szakértői névsorba bejegyezzék.

(5) Az értékelőre az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(6) A pályázat tartalmával, benyújtásával és elbírálásának rendjével kapcsolatos részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.

(7) *  A pályázói adatlaphoz mellékelni kell a pályázó alapjogviszonya fennállásáról szóló munkáltatói igazolást és a Kormány rendeletében meghatározott nyilatkozatokat.

5. § (1) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget az értékelő alapjogviszonya.

(2) *  Ha az alapjogviszony az Mt. szerinti munkaviszony és az értékelő az 1. § (2) bekezdés b) vagy d) pontja szerint foglalkoztatott vezető állású munkavállalónak minősül - az Mt. 211. § (1) bekezdésétől eltérően -, projektértékelői jogviszonyt létesíthet.

6. § (1) Ha jogszabály kizárja, az értékelő nem vehet részt a támogatási kérelem elbírálásában.

(2) Az értékelő tekintetében - ha a rendőrségről szóló törvény előírja - a rendőrségről szóló törvény szerinti belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv ellenőrizheti, hogy az értékelő eleget tesz-e az e törvényben meghatározott kötelezettségének.

3/A. *  Az állami projektértékelő jogviszony létesítéséhez szükséges pályázói adatlap, nyilatkozatok és a pályázó alapjogviszonya fennállásáról szóló munkáltatói igazolás

6/A. § *  A pályázói adatlap tartalmazza:

a) a pályázó

aa) nevét,

ab) születési nevét,

ac) anyja nevét,

ad) születési helyét, idejét,

ae) adóazonosító jelét,

af) társadalombiztosítási azonosító jelét,

ag) lakóhelyét,

ah) tartózkodási helyét,

ai) értesítési e-mail címét,

aj) telefonszámát,

ak) fizetési számláját kezelő pénzforgalmi szolgáltató megnevezését,

al) bankszámlaszámát,

b) a pályázó alapjogviszonya szerinti munkahelye

ba) típusát,

bb) megnevezését,

bc) adószámát,

c) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az e törvény szerinti alapjogviszonyban áll-e,

d) a pályázó által választott tématerületet, amely tárgykörben értékelést kíván végezni,

e) a pályázó által választott szakértői tématerülettel kapcsolatos szakmai tapasztalatának időtartamát,

f) az állami projektértékelői jogviszony létesítéséhez szükséges nyilatkozatok meglétének igazolását,

g) a projektértékelői azonosítót (a minisztérium által működtetett informatikai rendszer által generált adat).

6/B. § *  Az állami projektértékelői jogviszony létesítéséhez szükséges nyilatkozatok tartalmazzák a pályázó

a) nevét,

b) születési nevét,

c) születési helyét, idejét,

d) anyja nevét,

e) adóazonosító jelét.

6/C. § *  A pályázó alapjogviszonya fennállásáról szóló munkáltatói igazolás tartalmazza

a) a pályázó alapjogviszony szerinti munkáltatója

aa) megnevezését,

ab) székhelyének címét,

ac) telefonszámát,

ad) adószámát,

ae) nyilvántartási számát (törzskönyvi azonosító szám, cégjegyzékszám),

af) törvényes képviselőjének adatait (név, beosztás, telefonszám),

b) a foglalkoztatott

ba) nevét,

bb) születési nevét,

bc) születési helyét, idejét,

bd) anyja nevét,

be) munkahelyi telefonszámát,

bf) munkakörét, illetve beosztását,

bg) jelenlegi jogviszonya jellegét (kormányzati szolgálati jogviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony),

bh) jelenlegi jogviszonyának kezdetét,

bi) kinevezése, illetve munkaszerződése időtartamát,

c) az alapjogviszony szerinti munkáltató nyilatkozatát arról, hogy

ca) a foglalkoztatott nem áll felmentés vagy felmondás hatálya alatt,

cb) a foglalkoztatott hatósági bizonyítvánnyal igazolta, hogy büntetlen előéletű vagy nem hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik,

cc) az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint a foglalkoztatottnak az alapjogviszonya tekintetében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége fennáll-e,

d) a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett foglalkoztatott

da) vagyonnyilatkozat-tételének időpontját,

db) következő vagyonnyilatkozat-tételének esedékességét,

e) az alapjogviszony szerinti munkáltató igazolását a foglalkoztatott - igazolás kiállítását megelőző hónapra megállapított - havi bruttó illetményéről vagy munkabéréről,

f) az alapjogviszony szerinti munkáltató nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy az a)-e) pont szerinti adatokban történő változásról - különösen a foglalkoztatási jogviszony megszűnésének, megszüntetésének tényéről - a minisztériumot haladéktalanul tájékoztatja.

4. A projektértékelői keretszerződés

7. § (1) A miniszter az értékelővel - legfeljebb a programozási időszak leteltéig szóló határozott időre - a támogatási kérelmek tartalmi értékelésére keretszerződést köt. Keretszerződés csak írásban köthető.

(2) A keretszerződés olyan különös munkaszerződés, amely tartalmazza

a) az értékelő természetes személyazonosító adatait,

b) a kapcsolattartás módját,

c) azt a - szakértői névsor szerinti - tématerületet, amelynek szakértőjeként az értékelő a támogatási kérelmeket elbírálja,

d) annak rögzítését, hogy az értékelő a feladatait esetileg kapja, amelyet határidőre köteles teljesíteni, egyéb esetben rendelkezésre áll.

(3) A (2) bekezdés d) pontja szerinti rendelkezésre állás időtartama alatt az értékelőt díjazás nem illeti meg.

5. A feladatellátással kapcsolatos szabályok

8. § (1) *  Az értékelő feladatellátását a miniszter írásban, elektronikus úton - a konkrét munkavégzés megkezdése előtt legalább három nappal - esetileg rendeli el.

(2) Az értékelő feladatellátása nem érinti az alapjogviszonya szerinti munkavégzését.

(3) Az értékelőt a feladatellátásért díjazás illeti meg, amelyről egyoldalú jognyilatkozattal nem mondhat le.

(4) A miniszter a díjazás általános alapelveit normatív utasításban meghatározhatja.

(5) *  A miniszter az 1. § (3) és (8) bekezdésében, a 7. § (1) bekezdésében, valamint az (1) bekezdésben meghatározott hatáskörét normatív utasításban átruházhatja.

(6) A feladatellátásból eredő kötelezettsége megszegésével okozott kárért az értékelő az alapjogviszonya szerinti kártérítési felelősséggel tartozik.

(7) A Kormány rendeletben állapítja meg az értékelő eseti feladatellátásával kapcsolatos - e törvényben nem szabályozott - részletes szabályokat.

6. A jogviszony megszűnése

9. § (1) A keretszerződés és a jogviszony megszűnik

a) a programozási időszak lejártával,

b) az értékelő halálával,

c) az értékelő alapjogviszonyának megszűnésével,

d) ha az értékelő a pályázati feltételeknek már nem felel meg.

(2) A jogviszony megszüntethető

a) a felek közös megegyezésével,

b) azonnali hatályú felmondással.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a felek kétoldalú írásbeli nyilatkozata a jogviszonyt a jövőre nézve szünteti meg.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben bármelyik fél másikhoz intézett írásbeli jognyilatkozata a jogviszonyt a jövőre nézve szünteti meg, amelyet indokolni kell.

(5) A munkáltató részéről a jogviszony a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben különösen akkor szüntethető meg, ha az értékelő

a) az esetileg meghatározott feladat teljesítését nem vállalja,

b) egy naptári éven belül neki felróható okból határidőt mulasztott,

c) megszegte a keretszerződésben megállapított feltételeket,

d) *  vonatkozásában lefolytatott ellenőrzés során összeférhetetlenség kerül megállapításra.

(6) Az értékelő - az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben annak törvényes örököse - az (1) és (2) bekezdésben felsorolt esetekben a jogviszonya megszűnésekor köteles a munkáltatóval elszámolni.

(7) A jogviszony megszűnésével egyidejűleg az értékelő adatait a szakértői névsorból törölni kell.

(8) *  Az alapjogviszony szerinti munkáltató köteles az (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti feltételek bekövetkezéséről a munkáltatót tájékoztatni.

7. *  Adatkezelési szabályok, a szakértői névsor összeállítása, a névsorban szereplő adatok és tények nyilvántartása

10. § *  (1) A munkáltató

a) a 3. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltételnek való megfelelés ellenőrzése,

b) az európai uniós források felhasználásával megvalósuló egyes projektek objektív és a piaci szereplők érdekeitől független értékelésének ellenőrzése,

c) az állami projektértékelői jogviszonnyal összefüggő munkáltatói intézkedések és jognyilatkozatok előkészítésének és meghozatalának biztosítása, valamint

d) az állami projektértékelői jogviszonnyal összefüggő jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének biztosítása

céljából kezeli az értékelőként jogviszonyt létesíteni szándékozó személy és az állami projektértékelő személyes adatait, valamint a 4. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát, és azon személyes adatait, amelyeket a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján megismert személyes adatokat a munkáltató a jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy - jogviszony létesítése és fennállása esetén - 2027. december 31-ig kezeli.

(3) A munkáltató a pályázó, illetve értékelő

a) állami projektértékelő jogviszonya létesítéséhez - a Kormány rendeletében - előírt iskolai végzettséget igazoló oklevelét, bizonyítványát, illetve a szakmai tapasztalat igazolását, továbbá

b) fizetési számlára vonatkozó, a fizetési számláját kezelő pénzforgalmi szolgáltató által kiállított igazolást másolati vagy elektronikus formában ellenőrzés céljából írásban, az ellenőrzés céljának megjelölésével bekérheti.

(4) Az értékelő köteles öt napon belül bejelenteni a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást.

(5) A munkáltató az értékelőre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy az értékelő hozzájárulásával közölhet.

(6) Az értékelőt előzetesen tájékoztatni kell arról, ha a jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a munkáltató az értékelő személyes adatait - az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint - az adatfeldolgozó számára átadja.

(7) Az értékelőre vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - az értékelő hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók.

10/A. § *  (1) Az értékelők adatait tartalmazó szakértői névsor - az adatvédelmi követelményekre figyelemmel történő - összeállításáról, folyamatos vezetéséről és elektronikus nyilvántartásáról a miniszter az erre a célra kialakított informatikai rendszerben gondoskodik.

(2) A szakértői névsorba bejegyzett adatok közül az értékelő neve és tématerülete közérdekből nyilvános adatnak minősül.

(3) A szakértői névsorral kapcsolatos adatszolgáltatásért a miniszter a felelős.

(4) A szakértői névsort és annak módosítását - hivatalos közzététele előtt - a munkáltatói jogkör gyakorlója hagyja jóvá.

(5) A szakértői névsor közérdekből nyilvános adatainak a www.palyazat.gov.hu honlapon történő közzétételéről a munkáltatói jogkör gyakorlója gondoskodik.

(6) A 10. § (4) bekezdése szerinti adatok szakértői névsorban történő módosításáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

10/B. § *  (1) A pályázók és az értékelők minisztériumi nyilvántartása (a továbbiakban együtt: nyilvántartás) egyedi azonosítószám alapján történik, amelyet az érintettek a regisztráció során kapnak meg.

(2) A nyilvántartás minden személyről a pályázói adatlapon közölt vagy az értékelő bejelentése alapján a munkáltató által módosított adatokat és tényeket tartalmazza.

(3) A keretszerződés megkötését követően az értékelőről nyilvántartott adatokat ki kell egészíteni az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat megtételére vonatkozó információval.

(4) A nyilvántartásba - eljárásukban indokolt mértékig - a jogszabályban erre feljogosítottak jogosultak betekinteni és abból adatokat átvenni.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Felhatalmazó, hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

11. § Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg * 

a) a projektértékelői pályázat tartalmára, kiírására, benyújtására, valamint a pályázat elbírálásának rendjére vonatkozó részletes szabályokat,

b) * 

c) az értékelő eseti feladatellátásával kapcsolatos részletes szabályokat,

d) a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a helyi és területi önkormányzatok számára nyitva álló felhívások esetén a kiválasztási eljárásrendek körét,

e) *  e törvény kötelező alkalmazásának további esetköreit és a kötelező alkalmazás további feltételeit és azok részletes szabályait, valamint a kötelező alkalmazás alóli mentesítésre vonatkozó részletszabályokat.

12. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § A 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladat elrendelésekor az értékelő feladatellátási kötelezettsége az e törvény hatálybalépésekor már folyamatban lévő projektek értékelésére is kiterjedhet.

14. § *  E törvénynek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvénnyel (a továbbiakban: 2019. évi LXVI. törvény) megállapított 1. § (8) bekezdését azokra a felhívásokra lehet alkalmazni, amelyek esetén a felhívásban megállapított valamely elbírálási szakaszra benyújtott támogatási kérelmek tartalmi értékelése a 2019. évi LXVI. törvény hatálybalépésekor még nem kezdődött meg.

9. * 

15-16. § * 


  Vissza az oldal tetejére