A jogszabály mai napon ( 2020.10.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben -,

a 9. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. állomány: a tárgyév július 1-jén egy tartási helyen tenyésztésbe vont tenyészbaromfi faj egyedei, vagy átminősített, étkezési tojást termelő tyúkok összessége;

2. átminősítés: az étkezési tojást termelő tyúk korosbítása után történő, korosbítási bizonylattal vagy nyomtatvánnyal igazolt átsorolása;

3. étkezési tojást termelő tyúk: a Gallus gallus fajba tartozó, legalább 17 hetes, átminősített, étkezési tojást termelő tyúkféle;

4. nagyvállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet) I. számú mellékletében meghatározott kritériumokat nem teljesítő vállalkozás;

5. tárgyév: adott naptári év július 1-jétől a következő naptári év június 30-áig tartó időszak;

6. tárgynegyedévek:

a) I. tárgynegyedév: a tárgyév július 1-jétől szeptember 30-áig,

b) II. tárgynegyedév: a tárgyév október 1-jétől december 31-éig,

c) III. tárgynegyedév: a tárgyév január 1-jétől március 31-éig,

d) IV. tárgynegyedév: a tárgyév április 1-jétől június 30-áig

tartó időszak;

7. tartási hely: egy járványügyi egységet képező létesítmény, építmény esetén bármely olyan hely, ahol az 1. pont szerinti állományt állandó vagy időszakos jelleggel tartanak;

8. tartási hely azonosító: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] 2. § 15. pontjában meghatározott tartási helynek a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § 12. pontjában meghatározott Országos Adatbázisban szereplő hétjegyű azonosító kódja;

9. tenyészbaromfi: keltetőtojás vagy tenyésztojás termelésére szánt kacsa, liba, pulyka vagy tyúk fajba tartozó, nő- és hímivarú baromfi;

10. tenyészet: egy állattartó a hozzá tartozó tartási hellyel együtt;

11. *  tenyésztésbe vonás: a tenyészbaromfinak - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által, vagy a tartási hely fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) által évente, a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint vezetett nyilvántartás alapján kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolt - termelésbe állítása;

12. termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet vagy a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet alapján elismert termelői csoport.

2. A támogatás igénybevételének feltételei

2. § (1) E rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén az étkezési tojást termelő tyúk, valamint tenyészbaromfi tartása során az állománynak az egészségre nem ártalmas, a megadott értékhatárnál alacsonyabb mikotoxin tartalmú takarmány biztosításához vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező természetes személy - ideértve a törvényben meghatározott családi gazdálkodót is - (a továbbiakban: igénylő) jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,

bb) nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

bc) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott követelményeknek,

bd) a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendelet szerint közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősül;

c) nem címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozatnak, amely a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította;

d) az e rendelet szerinti kifizetési kérelem benyújtásának évében a tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő, olyan államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet vagy terméktanács tagja, amely nyitott tagsággal rendelkezik;

e) a tárgyévben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat;

f) a támogatási alapot képező állomány tartását saját kockázatára végzi;

g) vállalja az étkezési tojást termelő tyúk, illetve a tenyészbaromfi tartásának - a támogatási kérelem benyújtásától számított - legalább öt éven át történő folytatását;

h) a b), c), e), f) és g) pontokban foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik; és

i) a 6. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget tesz.

(3) A támogatás az igénylő által a tárgyév július 1-jén tenyésztésbe vont tenyészbaromfi-állományra, illetve átminősített, étkezési tojást termelő tyúkállományra igényelhető.

(4) A támogatás egy állományra évente egy alkalommal, állategység alapján igényelhető. Az állategység számításának módját az 1. melléklet tartalmazza. A támogatási összeget a darabszám és az állategységnek az 1. melléklet szerinti táblázat alapján kiszámított - kerekítés nélküli - számának szorzataként kell megállapítani.

(5) *  Az étkezési tojást termelő tyúkállomány állatlétszámát a kezelő állatorvos a járási hivatal igazolása, tenyészbaromfi esetében a NÉBIH vagy a járási hivatal által kiállított hatósági bizonyítvány alapján igazolja.

(6) Étkezési tojást termelő tyúk vagy tenyészbaromfi tartása során az állomány részére legfeljebb 2,5 mg/kg deoxinivalenol tartalmú tojótápnak a támogatási kérelem benyújtását megelőzően történő biztosítása e rendelet alapján nem támogatható.

(7) Ugyanazon, egymást részben vagy egészben átfedő, azonosítható, elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható más, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó támogatással, ha az nem vezet a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról szóló, 2014-2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatásokban (a továbbiakban: Iránymutatások) meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.

(8) Különböző azonosítható, elszámolható költségek esetén a támogatás halmozható más, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó támogatással.

(9) A támogatás - mint az Iránymutatások szerint engedélyezett támogatás - nem halmozható csekély összegű támogatással ugyanazon elszámolható költségek tekintetében, ha az ilyen halmozódás eredményeként a támogatási intenzitás vagy a támogatási összeg meghaladná az Iránymutatásokban megállapított értékeket.

(10) A támogatás ugyanazon elszámolható költségek tekintetében nem halmozható az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 81. cikkének (2) bekezdésében és 82. cikkében meghatározott kifizetésekkel, ha az ilyen halmozódás eredményeként a támogatási intenzitás vagy a támogatási összeg meghaladná az Iránymutatásokban megállapított értékeket.

3. Támogatási keret, a támogatás forrása, mértéke

3. § (1) *  E rendelet szerinti támogatás a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 1640 millió forint összegig nyújtható a 2. mellékletben rögzített támogatási keretfelosztás szerint.

(1a) *  A jogorvoslati eljárásban meghozott döntésekre tekintettel az e rendelet szerinti támogatás (1) bekezdésben meghatározott keretösszege legfeljebb 1%-kal léphető túl.

(2) *  A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

(3) A támogatás mértéke állategységenként

a) étkezési tojást termelő tyúk és tenyésztyúk esetén 10 391 Ft,

b) tenyészliba esetén 7 903,2 Ft,

c) tenyészkacsa esetén 9 181 Ft,

d) tenyészpulyka esetén 6 373,8 Ft.

4. A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása

4. § (1) *  Az igénylő a támogatási kérelmet a tárgyévet megelőző év június 1-jétől június 30-áig nyújthatja be a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett, a 3. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon. Egy tárgyévre baromfi megnevezés-csoportonként kizárólag egy támogatási kérelem nyújtható be.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) *  a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a tartási helyen az étkezési tojást termelő tyúk, illetve tenyészbaromfi férőhely maximális kapacitása alapján tartható állategységről szóló, a járási hivatal által kiállított igazolás egy eredeti példányát,

b) a Baromfi Termék Tanácshoz (a továbbiakban: BTT) a tárgyévet megelőző év június 15-éig benyújtott és általa ellenjegyzett, a 4. melléklet I. pontja szerinti adattartalmú Szakmai Ellenőrzési Lap egy eredeti példányát, és

c) a 2. § (2) bekezdés h) pontja szerinti nyilatkozatokat.

(3) *  Nagyvállalkozásnak minősülő igénylő a támogatási kérelméhez köteles csatolni az 5. melléklet szerinti, a támogatás igénybevételével előálló és a támogatás igénybevétele nélküli helyzetére vonatkozó elemzés alapján a járási hivatal által kiállított eredeti igazolást arról, hogy részvétele a támogatási programban indokolt, amely igazolás a (2) bekezdés a) pontja szerinti dokumentumon is szerepeltethető.

(4) *  A Kincstár a támogatási kérelemről az abban megjelölt, tervezett állatlétszám alapján jóváhagyható állatlétszámra vonatkozóan - az 1. melléklet szerinti baromfi megnevezés-csoportonként - hoz döntést.

5. A kifizetési kérelem benyújtása és elbírálása, valamint a támogatás kifizetése

5. § (1) *  Az igénylő egy tárgyévre vonatkozóan egy kifizetési kérelmet nyújthat be a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett, a 6. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon. Egy tárgyévre baromfi megnevezés-csoportonként kizárólag egy kifizetési kérelem nyújtható be. A tárgyévre vonatkozóan be nem nyújtott kifizetési kérelem szerinti támogatás a tárgyévet követően nem fizethető ki.

(2) *  A kifizetési kérelemben kizárólag a támogatási kérelemben megjelölt és a Kincstár által jóváhagyott tartási helyre és állatlétszámra vonatkozó igény szerepelhet. A támogatási kérelemben meg nem jelölt tartási helyre, valamint a jóváhagyott állatlétszámot meghaladó állatlétszámra vonatkozó kifizetési igényt a Kincstár elutasítja.

(3) A tárgyévre vonatkozó kifizetési kérelmet az igénylő a 2. § (3) bekezdése szerinti időpontban birtokon tartott, azaz bennálló állományra vonatkozóan a tárgyévet követő év július 1-jétől július 31-éig nyújthatja be az (1) bekezdésben meghatározottak szerint.

(4) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) *  a BTT-hez a tárgyévet követő év július 15-éig benyújtott és általa ellenjegyzett, a 4. melléklet II. pontja szerinti adattartalmú Szakmai Ellenőrzési Lap egy eredeti példányát,

b) *  a kezelő állatorvos által - az étkezési tojást termelő tyúk esetében a járási hivatal igazolása, tenyészbaromfi esetében a NÉBIH vagy a járási hivatal által, a „Hatósági bizonyítvány tenyészállomány termelésbe állításáról” megnevezésű hatósági bizonyítvány alapján - kiállított, a tárgyév július 1-jén tenyésztésbe vont vagy átminősített állatlétszámról szóló igazolás egy eredeti példányát,

c) a 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szervezeti tagságról szóló, az adott szervezet által kiállított igazolás egy eredeti példányát,

d) *  a 2. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltak teljesítéséről szóló, a járási hivatal által kiállított igazolás egy eredeti példányát, valamint

e) a felhasznált - a 6. § (1) bekezdése szerint bevizsgáltatott - takarmánynak az akkreditált laboratóriumi eredmény alapján a 6. §-ban foglalt előírásoknak történő megfeleléséről szóló, a kezelő állatorvos által kiállított igazolás egy eredeti példányát.

(5) Ha a tárgyévben az összes jogos igény meghaladja a 3. § (1) bekezdése szerinti támogatási keret összegét, akkor a tárgyévben az ügyfél részére legfeljebb kifizethető támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.

(6) *  Ha az adott baromfi megnevezés-csoportra a tárgyévre vonatkozóan benyújtott összes jogos támogatási igény összege meghaladja a tárgyévre a 2. mellékletben meghatározott baromfi megnevezés-csoportonként elkülönített támogatási keretet, akkor a Kincstár az érintett tárgyévre vonatkozóan - a 2. mellékletben meghatározott baromfi megnevezés-csoportonként elkülönített támogatási keretek alapján - megállapítja a visszaosztás mértékét és ennek figyelembevételével a kifizetési kérelmenként maximálisan megállapítható támogatás összegét.

(7) Ha egy vagy több baromfi megnevezés-csoport esetében a jóváhagyott támogatás összege kevesebb, mint a tárgyévben megállapítható összeg, akkor az így fel nem használt forrással az adott tárgyévben meg kell növelni azon baromfi megnevezés-csoport vagy csoportok támogatási keretét, ahol a jóváhagyott támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló forrást.

(8) Ha a (7) bekezdés alapján a tárgyévben több baromfi megnevezés-csoport támogatási keretét kell megnövelni, akkor a 2. mellékletben meghatározott, adott tárgyévi keretek arányában kell a fel nem használt támogatási keretet felosztani.

(9) *  A benyújtott támogatási kérelemről, a jóváhagyott igényről, továbbá a kifizetett támogatás összegéről a Kincstár a kifizetési kérelem elbírálásától számított harminc napon belül tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert.

6. Az étkezési tojást termelő tyúk és a tenyészbaromfi állomány egészségére nem ártalmas takarmányának biztosítása

6. § (1) Az e rendelet szerinti támogatásra az az igénylő jogosult, aki vagy amely az étkezési tojást termelő tyúk, illetve tenyészbaromfi termelésben tartási ideje alatt - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - évente négy alkalommal ellenőrizteti az általa felhasznált tojótáp deoxinivalenol tartalmát, amely legfeljebb 2,5 mg/kg lehet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a tenyészbaromfi tenyésztésbe vonását és az étkezési tojást termelő tyúk átminősítését követő I., II., III. és IV. tárgynegyedévben, tenyészpulyka esetében a tenyésztésbe vonást követő I. és II. tárgynegyedévben történő mintavétellel kell elvégezni.

(3) A mintavételt a 152/2009/EK rendeletnek a mintavételi és vizsgálati módszerek tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. július 9-i 691/2013/EU bizottsági rendeletben előírt - vagy azzal egyenértékű - mintavételi eljárás alkalmazásával, deoxinivalenol vizsgálatok elvégzésére akkreditált laboratóriumban kell elvégezni.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról szóló, 2014-2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás állatjóléti kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 1.1.5.2 alfejezetének, valamint

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. § *  Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdést és 2. mellékletet az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez

Az állategység számításához alkalmazandó váltószámok

A B
Baromfi megnevezés-csoport Váltószám (ÁE/állat)
1 étkezési tojást termelő tyúk, valamint tenyésztyúk 0,02
2 tenyészliba 0,04
3 tenyészkacsa 0,04
4 tenyészpulyka 0,04

2. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez * 

A tárgyévre vonatkozó támogatási keret nagysága

A B
1. Baromfi megnevezés-csoport Támogatási keret
(millió Ft)
2. *  étkezési tojást termelő tyúk, valamint tenyésztyúk 1320
3. tenyészliba 90
4. tenyészkacsa 90
5. tenyészpulyka 140
6. * 

3. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez

A támogatási kérelem adattartalma

1. Az igénylő azonosítására szolgáló adatok

2. A mezőgazdasági termelő vállalkozásnak a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti üzemmérete (KKV besorolása)

3. A kötelezettségvállalással érintett tartási hely és annak azonosítója

4. A támogatással érintett kötelezettségvállalás kezdő és befejező időpontja

5. A tervezett étkezési tojást termelő tyúk, tenyészbaromfi darabszáma, valamint állategysége négy tizedes jegy pontossággal történő megjelölése tartási helyenként és a támogatás ennek alapján számított összege

6. Nyilatkozatok

7. Mellékletek

4. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez

A Szakmai Ellenőrzési Lap adattartalma

I. A támogatási kérelemhez csatolandó Szakmai Ellenőrzési Lap adattartalma

1. Igénylő azonosítási információ

2. Az állomány azonosításához kapcsolódó információk:

2.1. tartási hely azonosító

2.2. hasznosítási cél

2.3. állatlétszám (darabszám, állategység)

3. A támogatási igényre vonatkozó adatok

4. A kérelmező aláírása

5. A Baromfi Termék Tanács ellenjegyzése

II. A kifizetési kérelemhez csatolandó Szakmai Ellenőrzési Lap adattartalma

1. Igénylő azonosító adatai

2. A támogatott állomány azonosítására vonatkozó információk

3. Tárgyév július 1-jén átminősített, illetve tenyésztésbe vont állatokra vonatkozó információk (hasznosítás, darabszám, állategység)

4. A támogatási igényre vonatkozó adatok

5. A kérelmező aláírása

6. A Baromfi Termék Tanács ellenjegyzése

5. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez

A 4. § (3) bekezdése szerinti vizsgálat értékelési szempontjai

A B C
E rendelet szerinti támogatással E rendelet szerinti támogatás nélkül
1 Foglalkoztatottak létszáma (fő)
2 Érintett állatlétszám (ÁE)
3 Üzemi tevékenység eredménye (Ft)
4 Minőségre vonatkozó adatok
- elhullások száma (ÁE)
- csökkent értékű tojás értékesítés száma (db)

6. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez

A kifizetési kérelem adattartalma

1. Az igénylő azonosító adatai

2. A tenyészbaromfi fajok esetében a tárgyév július 1-jén tenyésztésbe vont állatok darabszáma és állategysége; az étkezési tojást termelő tyúk esetében a tárgyév július 1-jén átminősített állatok tényleges darabszáma és állategysége

3. Az igényelt támogatás összege (Ft)

4. Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása

5. Mellékletek


  Vissza az oldal tetejére