Hatály: 2016.VI.1. - 2016.VI.1. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2016. évi XXXIX. törvény

egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról * 

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. § (1) * 

(2)-(4) * 

(5) * 

(6) * 

2. § (1) * 

(2) * 

3. § * 

2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

4. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a következő 140/V. §-sal egészül ki:

„140/V. § Az egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIX. törvénnyel hatályon kívül helyezett 64. § (4) bekezdés g) pontjában meghatározottakat a 2016. június 1-jét megelőzően előterjesztett kérelem alapján megkötött integrációs szerződések tekintetében továbbra is biztosítani kell.”

5. § Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (4) bekezdés g) pontja.

3. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

6-8. § * 

9. § * 

10. § * 

11. § * 

4-6. * 

12-15. § * 

7. * 

16-29. § * 

8. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

30. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

f) befogadott: aki a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényben meghatározottak szerinti védelemben részesül;”

31-32. § * 

33-35. § * 

36-37. § * 

38. § * 

39. § (1) * 

(2) * 

40. § * 

41. § (1) * 

(2)-(3) * 

42-43. § * 

44. § * 

45. § (1) * 

(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az (1) bekezdés e) pontja alapján tartózkodási engedéllyel ellátott harmadik országbeli állampolgár, aki emberkereskedelem áldozata, a jogszabályban meghatározott ellátásra és támogatásra jogosult.”

46. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8)-(12) * 

(13) * 

47. § (1)-(3) * 

(4) * 

48-52. § * 

53. § (1)-(2) * 

(3) * 

54. § * 

55. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 52/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„52/A. § Ha nincs olyan biztonságos ország, amely az érintett harmadik országbeli állampolgárt befogadja, a visszairányítás végrehajtásának vagy a kiutasítás végrehajtásának tilalma esetén a menekültügyi hatóság a harmadik országbeli állampolgárt befogadottként ismeri el, és a 29. § (1) bekezdés b) pontja alapján intézkedik a humanitárius tartózkodási engedély kiadásáról.”

56-59. § * 

60. § (1) * 

(2) * 

61. § * 

62. § (1) * 

(2) * 

63. § * 

64. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 106. § (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:

(Az idegenrendészeti hatóság az idegenrendészeti résznyilvántartásokból jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából - törvényben meghatározott adatkörben -)

r) a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikkéből következően, a támogatások felhasználása ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló kormányrendeletben meghatározott Felelős Hatóság (a továbbiakban: Felelős Hatóság)”

(részére továbbíthat adatot.)

65. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény „Idegenrendészeti résznyilvántartások” alcíme a következő 108/A. §-sal egészül ki:

„108/A. § (1) A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (a továbbiakban: Alap) által finanszírozott intézkedésekben résztvevőkről az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Felelős Hatóság a támogatások felhasználása ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartás tartalmazza az Alapnak a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló kormányrendelet szerinti célcsoportjába tartozó személyek alábbi adatait, amelyet az Alap által finanszírozott kedvezményezettek szolgáltatnak:

a) családi és utónév,

b) születési hely,

c) születési idő,

d) nem,

e) állampolgárság,

f) Magyarországon való tartózkodás jogcíme,

g) ha a célcsoportba tartozó személy különleges bánásmódot igényel, illetve amennyiben ezen belül a célcsoportba tartozó személy kísérő nélküli kiskorú, ennek tényét is,

h) a célcsoportba tartozó személy Magyarországon kiállított okmányának száma.

(3) A (2) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokba az uniós támogatások felhasználásának ellenőrzését végző szerv tekinthet be.

(4) A nyilvántartásban rögzített adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók.

(5) A (2) bekezdés szerinti adatokat az Alap a 2014-2020 közötti európai uniós költségvetési időszakban rendelkezésre álló forrásaira vonatkozó elszámolhatósági időszak végét követő tíz évig kezeli.”

66. § * 

67. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)

l) a közösségi szálláson, illetve befogadó állomáson tartózkodók és az emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárok ellátásának, támogatásának szabályait;”

(2)-(4) * 

68. § (1) * 

(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 120. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(E törvény)

n) a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

(3) * 

69. § (1) * 

(2) * 

70. § (1) Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 29. § (6) bekezdése.

(2) * 

(3) * 

9. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

71. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény „Menekültkénti elismerés feltételei” alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § (1) A menekültügyi hatóság a menekültkénti elismerés feltételeinek fennállását az elismerést követően legalább háromévente felülvizsgálja.

(2) A menekültügyi hatóság a menekültkénti elismerés feltételeinek fennállását felülvizsgálja, ha a menekült kiadatását kérték.”

72. § (1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 10. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A menekült köteles)

d) úti okmányának, valamint személyazonosító igazolványának elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését a menekültügyi hatóságnál haladéktalanul bejelenteni.”

(2) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 10. §-a a következő (5)-(8) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A menekült kétnyelvű úti okmányának kiállítását elutasító határozattal szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye.

(6) A felülvizsgálati kérelmet a döntés közlésétől számított három napon belül a menekültügyi hatóságnál kell benyújtani. A menekültügyi hatóság a felülvizsgálati kérelmet az ügy irataival és ellenkérelmével együtt haladéktalanul megküldi a bíróságnak.

(7) A felülvizsgálati kérelemről a bíróság - a felülvizsgálati kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül - nemperes eljárásban, a rendelkezésre álló iratok alapján dönt.

(8) A bíróság a menekültügyi hatóság döntését megváltoztathatja. A bíróság eljárást befejező döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.”

73. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A menekültügyi hatóság az oltalmazottkénti elismerés feltételeinek fennállását az elismerést követően legalább háromévente felülvizsgálja.

(2) A menekültügyi hatóság az oltalmazottkénti elismerés feltételeinek fennállását felülvizsgálja, ha az oltalmazott kiadatását kérték.”

74. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 17. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az oltalmazott úti okmányának kiállítását elutasító határozattal szemben - a 10. § (6)-(8) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - bírósági felülvizsgálatnak van helye.”

75. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 22. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A menedékes köteles)

e) úti okmányának, személyazonosságát, magyarországi tartózkodásának jogszerűségét igazoló okmányának elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését a menekültügyi hatóságnál haladéktalanul bejelenteni.”

76. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény a következő V/A. Fejezettel egészül ki:

„V/A. Fejezet

A BEFOGADOTT

25/A. § Magyarország befogadottként védelemben részesíti azt a külföldit, aki nem felel meg a menekültként vagy oltalmazottként való elismerés feltételeinek, de fennáll annak a veszélye, hogy származási országába történő visszatérése esetén faji, illetve vallási okok, nemzeti hovatartozása, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása, vagy politikai meggyőződése miatt üldöztetés veszélyének vagy az Alaptörvény XIV. cikk (2) bekezdésében meghatározott magatartásnak lenne kitéve, és nincs olyan biztonságos harmadik ország, amely befogadja.

25/B. § (1) A menekültügyi hatóság befogadottként ismeri el azt a személyt, akinek esetében a menekültügyi hatóság

a) idegenrendészeti eljárás során a visszaküldés tilalmát állapította meg, vagy

b) a menedékjog iránti kérelmét elutasította, a visszaküldés tilalmának egyidejű megállapításával.

(2) A befogadottkénti elismerés feltételeinek fennállását a menekültügyi hatóság évente felülvizsgálja.

A befogadott jogállása

25/C. § A befogadottat megilletik a tartózkodási engedéllyel rendelkezőknek, illetve a befogadottaknak törvényben biztosított jogok. A befogadott köteles személyazonosságának megállapítását elősegíteni, de a személyazonosság tisztázottságának hiánya miatt a tartózkodási engedély kiadása nem tagadható meg. A befogadott a jogszabályban meghatározott ellátásra és szállásra jogosult.

A befogadotti jogállás megszűnése

25/D. § (1) A befogadotti jogállás megszűnik, ha

a) a befogadott más jogcímen tartózkodási jogosultságot szerzett, vagy

b) a befogadottkénti elismerést a menekültügyi hatóság visszavonja.

(2) A befogadottkénti elismerést vissza kell vonni, ha a befogadott

a) új állampolgárságot szerzett, és élvezi az új állampolgársága szerinti ország védelmét,

b) önkéntesen visszatelepült abba az országba, amelyet elhagyott, vagy amelyen kívül tartózkodott,

c) befogadottkénti elismerésének alapjául szolgáló körülmények megszűntek,

d) elismerésének feltételei már az elismerő határozat meghozatalakor sem álltak fenn, vagy

e) a befogadott státusz felülvizsgálatára folytatott eljárás során az eljáró menekültügyi hatóság felhívására - a felhívástól számított - három hónapon belül nem jelenik meg az eljáró hatóság előtt.

(3) A (2) bekezdés c) pontja nem alkalmazható arra a befogadottra, aki alapos okot tud felhozni származási országa védelmének elutasítására.”

77. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 26. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az e törvény alapján jogtalanul felvett ellátások és szolgáltatások összege adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. Az e törvény alapján biztosított, jogtalanul felvett ellátások és szolgáltatások összegének visszafizetése érdekében, az önkéntes visszafizetés elmaradása esetén a menekültügyi hatóság elrendeli a visszafizetendő összeg behajtását.”

78. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény „A befogadási feltételek” alcíme a következő 29/A. §-sal egészül ki:

„29/A. § Az elismerését kérő az egészségügyi alapellátásról szóló törvény szerinti alapellátásra, a külön jogszabály szerinti egészségügyi ellátásra pedig az e törvényben, valamint a Kormány rendeletében meghatározott szabályok szerint jogosult.”

79. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 31/A. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A menekültügyi hatóság a menekültügyi eljárás lefolytatása, illetve a dublini átadás biztosítása céljából - a 31/B. §-ban meghatározott korlátozások figyelembevétele mellett - menekültügyi őrizetbe veheti azt az elismerését kérőt, akinek tartózkodási jogcíme kizárólag az elismerés iránti kérelem benyújtásán alapul, ha)

f) a dublini átadási eljárások biztosítása érdekében szükséges, és komoly veszély áll fenn a szökésre.”

80. § (1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A menekült és az oltalmazott - rászorultsága esetén - az elismerésről szóló határozat közlésétől számított legfeljebb 30 napig jogosult a befogadás anyagi feltételeinek igénybevételére, valamint - ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - a jogszabályban meghatározott ellátásra és támogatásra. A befogadott az elismerésről szóló határozat közlésétől számított 30 napig jogosult befogadó állomáson vagy annak megfelelő más szálláshelyen történő elhelyezésre és ellátásra.”

(2) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 32. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Amennyiben a menekült és az oltalmazott nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, elismerésétől számított 6 hónapig a 29/A. § szerint jogosult egészségügyi alapellátásra és külön jogszabály szerinti egészségügyi ellátásra.”

81. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény „A bizonyítás szabályai” alcíme a következő 44/A. §-sal egészül ki:

„44/A. § Ha az ezen törvény alapján indult eljárásban az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amely eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül magalapozottan nem dönthető el, a menekültügyi hatóság az eljárást felfüggesztheti.”

82. § (1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 45. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti tilalom fennállása esetén a menekültügyi hatóság a külföldit befogadottként ismeri el.”

(2) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 45. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az (5) és (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően a menekültügyi hatóság nem dönt a kiutasításról, ha az elismerést kérővel szemben jogerős kiutasítás elrendelésére korábban már sor került.”

83. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény „Kizárt eljárások” alcíme a következő 46/A. §-sal egészül ki:

„46/A. § (1) Az e törvény alapján lefolytatott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

(2) Az e törvény alapján lefolytatott eljárásokban a menekültügyi hatóság vezetője az ügyintézési határidőt annak letelte előtt egy alkalommal, legfeljebb 21 nappal meghosszabbíthatja.”

84. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 81. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„81. § A menekültügyi hatóság a menekült, az oltalmazott, a befogadott, a menedékes, valamint az elismerését kérő és a dublini eljárás hatálya alatt álló (a továbbiakban együtt: e törvény hatálya alá tartozó személy) személyes adatait, a tartózkodásukkal és az őket megillető ellátással és támogatással összefüggő adatokat, továbbá az azokban bekövetkezett változásokat

a) a menekült, az oltalmazott, a menedékes, illetve a befogadott jogállás fennállásának megállapítása és az ahhoz fűződő jogosultságok biztosítása,

b) az e törvényben és jogszabályban meghatározott ellátásra és támogatásra való jogosultság megállapítása,

c) személyazonosítás,

d) a párhuzamos eljárások megakadályozása, valamint

e) a kérelem többszöri benyújtásának megállapítása

céljából a menekültügyi nyilvántartásban kezeli.”

85. § (1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 83. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A menekültügyi nyilvántartás az e törvény hatálya alá tartozó személy következő adatait tartalmazza:)

g) a menekültkénti, oltalmazottkénti, befogadottkénti vagy menedékeskénti elismerés tényét és időpontját, a határozatot hozó hatóság vagy bíróság megnevezését, továbbá azt, hogy a határozat hatálya hány személyre terjed ki;”

(2) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 83. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A menekültügyi hatóság kezeli:

a) az e törvény alapján kiadott, elveszettként, eltulajdonítottként vagy megsemmisültként bejelentett okmány típusát, azonosító adatait, valamint a Schengeni Információs Rendszerbe elhelyezett figyelmeztető jelzés tényét;

b) a bejelentés időpontját; valamint

c) a bejelentést felvevő szerv megnevezését.

(7b) A menekültügyi hatóság a (7a) bekezdésben meghatározott adatokat az e törvény alapján kiadott okmány megtalálásáig, ennek hiányában a bejelentéstől számított 10 évig kezeli.”

86. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 87. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

(Az e fejezetben meghatározott nyilvántartásokból jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából - törvényben meghatározott adatkörben -)

p) a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló kormányrendeletben meghatározott Felelős Hatóság a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap által finanszírozott intézkedésekben résztvevőkről az Európai Parlament és a Tanács 514/2014/EU Rendelete 25. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott egyéni szintű nyomonkövetés, valamint a támogatások felhasználása ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében,”

(igényelhetnek adatot.)

87. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény X. Fejezete a következő 89/A. §-sal egészül ki:

„89/A. § (1) A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (a továbbiakban: Alap) által finanszírozott intézkedésekben résztvevőkről az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Felelős Hatóság a támogatások felhasználása ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartás tartalmazza az Alapnak a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló kormányrendelet szerinti célcsoportjába tartozó személyek alábbi adatait, amelyet az Alap által finanszírozott kedvezményezettek szolgáltatnak:

a) családi és utónév,

b) születési hely,

c) születési idő,

d) nem,

e) állampolgárság,

f) menekült, oltalmazott, menedékes, befogadott vagy menedékkérő jogállása,

g) ha a célcsoportba tartozó személy különleges bánásmódot igényel, illetve amennyiben e célcsoportba tartozó személy kísérő nélküli kiskorú, ennek tényét is,

h) a célcsoportba tartozó személy Magyarországon kiállított okmányának száma,

i) ha a célcsoportba tartozó személy áttelepítés vagy áthelyezés keretében került átvételre, ennek tényét.

(3) A (2) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokba az uniós támogatások felhasználásának ellenőrzését végző szerv tekinthet be.

(4) A nyilvántartásban rögzített adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók.

(5) A (2) bekezdés szerinti adatokat az Alap a 2014-2020 közötti európai uniós költségvetési időszakban rendelkezésre álló forrásaira vonatkozó elszámolhatósági időszak végét követő tíz évig kezeli.”

88. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 92/B. §-sal egészül ki:

„92/B. § (1) E törvénynek az egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv. 2.) megállapított rendelkezéseit a Módtv. 2. hatálybalépését követően előterjesztett menedékjog iránti kérelmek elbírálása során kell alkalmazni.

(2) A Módtv. 2. hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetében, ha e törvény a kérelem ismételt benyújtásához jogkövetkezményt fűz, a megelőző kérelmek számának megállapításakor a Módtv. 2. hatálybalépése előtt benyújtott kérelmeket is figyelembe kell venni.

(3) A 7/A. § (1) bekezdésében, valamint a 14. § (1) bekezdésében foglaltakat a Módtv. 2. hatálybalépését követően benyújtott kérelmek során elismertek esetében kell alkalmazni.

(4) A 26. § (5) bekezdésének - Módtv. 2.-vel megállapított - rendelkezéseit a Módtv. 2. hatálybalépését megelőzően folyósított támogatások esetében is alkalmazni kell.

(5) A Módtv. 2. hatálybalépését megelőzően az e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján biztosított támogatásokat a támogatás megítélése idején hatályos jogszabályok szerint kell továbbfolyósítani, e törvénynek a Módtv. 2.-vel megállapított rendelkezései azokat nem érintik.

(6) A 44/A. § - Módtv. 2.-vel megállapított - rendelkezéseit a Módtv. 2. hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmek esetében is alkalmazni kell.”

89. § (1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 1. § (1) bekezdésében a „valamint menedékesként” szövegrész helyébe a „menedékesként, valamint befogadottként” szöveg lép.

(2) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény VI. Fejezetének címében az „ OLTALMAZOTT, VALAMINT” szövegrész helyébe az „OLTALMAZOTT, A BEFOGADOTT, VALAMINT” szöveg lép.

(3) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 32/A. § (1) bekezdésében a „menekült, az oltalmazott, továbbá a menedékes” szövegrészek helyébe a „menedékes” szöveg lép.

90. § Hatályát veszti a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény

a) 2. § n) pontja

b) 10. § (3) bekezdés

ba) b) pontjában a „valamint” szövegrész,

bb) c) pontja,

c) VI/A. fejezete,

d) 47. § (4) bekezdése,

e) 92. § (1)-(2) bekezdése, valamint

f) 94. §-a és az azt megelőző alcím címe.

91. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 95. § (2) bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:

(E törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:)

f) a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.”

10. * 

92. § * 

11. Záró rendelkezések

93. § (1) Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2016. június 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 1. § (1), és (6) bekezdése, 2. § (1) bekezdése, 9. §-a, 11. §-a, 16-29. §-a, 33-35. §-a, 38. §-a, 39. § (1) bekezdése, 41. § (1) bekezdése, 44. §-a, 45. § (1) bekezdése, 46. § (1), (3), (4), (6), és (8)-(12) bekezdése, 47. § (1)-(3) bekezdése, 48-52. §-a, 53. § (1) és (2) bekezdése, 54. §-a, 56-59. §-a, 60. § (1) bekezdése, 61. §-a, 62. § (1) bekezdése, 63. §-a, 66. §-a, 67. § (2)-(4) bekezdése, 68. § (1) bekezdése, 69. § (1) bekezdése, valamint 70. § (2) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 1. § (2)-(4) és (5) bekezdése, 2. § (2) bekezdése, 3. §-a, 6-8. §-a, 10. §-a, 12-15. §-a, 31-32. §-a, 36-37. §-a, 39. § (2) bekezdése, 40. §-a, 41. § (2)-(3) bekezdése, 42-43. §-a, 46. § (2), (5), (7) és (13) bekezdése, 47. § (4) bekezdése, 53. § (3) bekezdése, 60. § (2) bekezdése, 62. § (2) bekezdése, 68. § (3) bekezdése, 69. § (2) bekezdése, 70. § (3) bekezdése, és a 92. §-a 2016. szeptember 30-án lép hatályba.

94. § Ez a törvény

a) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i, 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményekkel érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről szóló, 2004. április 29-i 2004/81/EK tanácsi irányelvnek,

c) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i, 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i, 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

f) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

g) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére
//