A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

45/2016. (XI. 11.) NFM rendelet

a tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről, megfelelőségük tanúsításáról és a piacfelügyeleti eljárásról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában,

a 20-28. § tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a magyar hajólajstromban nyilvántartott hajó fedélzetén elhelyezett vagy elhelyezendő tengerészeti felszerelésekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. akkreditálás: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk 10. pontjában meghatározott fogalom;

2. bejelentett szervezet: egy tagállam nemzeti hatósága által az Európai Bizottságnak bejelentett szervezet, amelyet felhatalmaztak az e rendelet szerinti megfelelőségértékelési feladatok ellátására;

3. biztonsági bizonyítvány: hajózási hatóság vagy bejelentett szervezet által a nemzetközi egyezmények rendelkezései szerint kiállított bizonyítvány;

4. EU-megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó által az e rendeletben foglaltaknak megfelelően kibocsátott nyilatkozat;

5. forgalmazás: tengerészeti felszerelés kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása az európai uniós piacon, ellenérték fejében vagy ingyenesen;

6. forgalmazó: a gyártótól és az importőrtől eltérő természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban, aki vagy amely tengerészeti felszerelést forgalmaz;

7. forgalomba hozatal: tengerészeti felszerelés első alkalommal történő forgalmazása az európai uniós piacon;

8. gazdasági szereplő: a gyártó, a meghatalmazott képviselő, az importőr és a forgalmazó;

9. gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely tengerészeti felszerelést gyárt, illetve azt terveztet vagy gyártat, és saját neve vagy védjegye alatt értékesít;

10. hajó: valamely uniós tagállam lobogója alatt közlekedő, a nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó hajó;

11. hajókormány-embléma: az 5. §-ban meghatározott, az 1. mellékletben ábrázolt szimbólum;

12. importőr: az Európai Unióban letelepedett olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országból származó tengerészeti felszerelést hoz forgalomba az európai uniós piacon;

13. kivonás a forgalomból: minden olyan intézkedés, amelynek célja a tengerészeti felszerelés forgalmazásának megakadályozása az értékesítési láncban;

14. megfelelőségértékelés: a bejelentett szervezetek által a tengerészeti felszerelések e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelését bizonyító, a 15. §-sal összhangban folytatott eljárás;

15. megfelelőségértékelő szervezet: megfelelőségértékelési tevékenységeket - köztük kalibrálást, vizsgálatot, tanúsítást és ellenőrzést - végző szervezet;

16. meghatalmazott képviselő: az Európai Unióban letelepedett azon természetes vagy jogi személy, aki vagy amely valamely gyártótól írásbeli meghatalmazást vagy megbízást kap arra, hogy nevében meghatározott feladatok elvégzése céljából eljárjon;

17. nemzetközi dokumentumok: a nemzetközi egyezményeknek, valamint a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (a továbbiakban: IMO) azokat hatályba léptető határozatainak és körleveleinek a naprakész változata, továbbá a vizsgálati előírások;

18. nemzetközi egyezmények: az IMO égisze alatt elfogadott, már hatályba lépett alábbi nemzetközi egyezmények, azok kötelezően alkalmazandó jegyzőkönyveivel és kódexeivel együtt, amelyek követelményeket határoznak meg a hajók fedélzetén elhelyezendő tengerészeti felszerelések lobogó szerinti államok általi engedélyezésére vonatkozóan:

a) a 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett, a Londonban, 1974. november hó 1. napján kelt „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv („SOLAS 1974/1978”),

b) a 2002. évi XXXIV. törvénnyel kihirdetett, a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokról szóló 1972. évi egyezmény („COLREG 1972”),

c) a 2001. évi X. törvénnyel kihirdetett, a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv („MARPOL 1973/1978”);

19. tengerészeti felszerelés: a hajók fedélzetén elhelyezett vagy elhelyezendő azon felszerelések, amelyek esetében a nemzetközi dokumentumok előírják a lobogó szerinti állam hatóságának jóváhagyását, függetlenül attól, hogy a hajó a felszerelés elhelyezésének időpontjában az Európai Unióban tartózkodik-e;

20. termék: tengerészeti felszerelések egy tétele;

21. visszahívás: minden olyan intézkedés, amelynek célja a hajó fedélzetén már elhelyezett vagy a hajó fedélzetén való elhelyezés szándékával már beszerzett tengerészeti felszerelés visszavétele;

22. vizsgálati előírások: a tengerészeti felszerelések vizsgálatára vonatkozóan az alábbi szervezetek által meghatározott előírások:

a) az IMO,

b) a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO),

c) a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC),

d) az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN),

e) az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC),

f) a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU),

g) az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI),

h) az Európai Bizottság, és

i) az azon kölcsönös elismerési megállapodásokban elismert szabályozó hatóságok, amelyekben az Európai Unió részes fél.

3. Alapvető követelmények

3. § (1) Tengerészeti felszerelés csak a hajózási hatóság engedélyével helyezhető el a hajó fedélzetén. A hatóság az engedélyt csak abban az esetben adja ki, ha a felszerelés megfelel az e rendeletben előírt követelményeknek. A biztonsági bizonyítvány kiállítása, illetve megújítása során a hajózási hatóság, illetve a bejelentett szervezet meggyőződik arról, hogy az elhelyezendő vagy elhelyezett felszerelés megfelel az e rendeletben előírt követelményeknek.

(2) A 2. melléklet 2. Fejezetében meghatározott, e rendelet hatálybalépésének időpontjában vagy azt követően hajó fedélzetén elhelyezett tengerészeti felszerelésnek meg kell felelnie az abban megjelölt nemzetközi dokumentumok tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeinek.

(3) A tengerészeti felszerelésnek a (2) bekezdés szerinti követelményeknek való megfelelése a vonatkozó vizsgálati előírásokkal összhangban és az e rendelet szerinti megfelelőségértékelési eljárások alapján állapítható meg.

(4) A nemzetközi dokumentumokat a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról, valamint a tengeri közlekedés biztonságáról és a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló rendeletek módosításáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 5. cikkében meghatározott megfelelőség-ellenőrzési eljárással összhangban kell alkalmazni.

4. EU-megfelelőségi nyilatkozat

4. § (1) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy a 3. § szerinti követelmények teljesültek.

(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozatnak

a) a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (a továbbiakban: 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) III. mellékletében meghatározott minta felépítését kell követnie,

b) tartalmaznia kell a 3. melléklet szerinti, az adott megfelelőségértékelési eljárásban alkalmazott modul alapján megállapított adatokat, és

c) naprakésznek kell lennie.

(3) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó vállalja a 7. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségek teljesítését.

(4) A tengerészeti felszerelés valamely hajó fedélzetén való elhelyezésekor a felszerelésre vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozatnak a gyártó által kiadott egy példányát mindaddig a fedélzeten kell tartani, amíg a felszerelést el nem távolítják a hajóról.

(5) A nyilatkozatot a gyártónak le kell fordítania a lobogó szerinti tagállam által kívánt nyelvre vagy nyelvekre, de legalább egy, a tengeri szállítási ágazatban általánosságban használt nyelvre.

(6) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát a bejelentett szervezet vagy a vonatkozó megfelelőségértékelési eljárásokat végző szervezetek rendelkezésére kell bocsátani.

5. A megfelelőségi jelölés

5. § (1) Az e rendeletnek megfelelő, és a 15. § szerinti megfelelőségértékelési eljárásokkal összhangban gyártott tengerészeti felszereléseket a gyártónak vagy képviselőjének el kell látnia egy hajókormány-emblémával.

(2) A hajókormány-embléma semmilyen más terméken nem tüntethető fel.

(3) A hajókormány-embléma mellett fel kell tüntetni a megfelelőség tanúsításában közreműködő bejelentett szervezetnek az azonosító számát, ha a közreműködése a gyártásellenőrzési szakaszra is kiterjedt, valamint azt az évszámot, amelyben a felszerelést a jelöléssel ellátják. A bejelentett szervezet azonosító számának a feltüntetése a bejelentett szervezet vagy annak utasításai alapján a gyártó, illetve a gyártó meghatalmazott képviselőjének felelőssége.

(4) A megfelelőségi jelölés grafikai jelét az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A hajókormány-embléma alkalmazására a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikk (1) bekezdésében és (3)-(6) bekezdésében foglalt általános elvek vonatkoznak, e tekintetben a CE-jelölésre vonatkozó valamennyi hivatkozás a hajókormány-emblémára való hivatkozásként értendő.

(6) A hajókormány-emblémát a termékre, illetve annak adattáblájára jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlan módon kell feltüntetni, és adott esetben azt a termék szoftverének is tartalmaznia kell. Ha ez nem lehetséges vagy a felszerelési tárgy természetére tekintettel nem indokolt, a megfelelőségi jelölést a termék csomagolásán és a kísérő dokumentumokban kell feltüntetni.

(7) A megfelelőségi jelölést a gyártási szakasz végén kell felhelyezni.

6. A tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó szakbizottság

6. § A 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó szakbizottság (Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships - COSS) magyar tagját a közlekedésért felelős miniszter jelöli ki.

II. FEJEZET

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZET TSÉGEI

7. A gyártó kötelezettsége

7. § (1) A termék gyártásának megkezdését a hajózási hatóságnak be kell jelenteni.

(2) A hajókormány-emblémának a terméken való feltüntetésével a gyártó felel azért, hogy a tengerészeti felszerelést, amelyre a megfelelőségi jelölés került, a 2. melléklet 2. Fejezete szerinti nemzetközi dokumentumokban foglalt tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeknek és vizsgálati előírásoknak megfelelően tervezték és gyártották, valamint az e §-ban és a 8-9. §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítéséért.

(3) A gyártó elkészíti a szükséges műszaki dokumentációt, és elvégezteti a megfelelőségértékelési eljárást.

(4) Ha a megfelelőségértékelési eljárás során megállapításra kerül, hogy a tengerészeti felszerelés megfelel az alkalmazandó követelményeknek, a gyártó a 4. §-nak megfelelően EU-megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, és az 5. §-sal összhangban feltünteti a terméken a hajókormány-emblémát.

(5) A gyártó a műszaki dokumentációt és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a hajókormány-embléma elhelyezését követően legalább tíz éven keresztül, de legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig megőrzi.

(6) A gyártó gondoskodik azon eljárásokról, amelyek révén sorozatgyártás esetén is biztosított a megfelelőség fenntartása. Ezen eljárások során a tengerészeti felszerelés kialakításában vagy tulajdonságaiban, és a 3. § szerinti, a felszerelésre vonatkozó és a megfelelőségi nyilatkozat alapjául szolgáló nemzetközi dokumentumokban bekövetkező változásokat figyelembe kell venni. Ha a 3. melléklet alapján szükséges, a gyártó újra elvégezteti a megfelelőségértékelést.

8. § (1) A gyártó biztosítja, hogy a terméken fel legyen tüntetve a termék azonosítását lehetővé tevő típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, illetve ha a termék mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, akkor az, hogy a termék csomagolása vagy a kísérő dokumentáció, vagy mindkettő tartalmazza az előírt információkat.

(2) A gyártó a terméken vagy ha ez nem lehetséges, a termék csomagolásán vagy a termék kísérő dokumentációján, vagy mindkettőn feltünteti nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét, és székhelyét.

(3) A gyártó gondoskodik arról, hogy a felhasználók számára könnyen érthető formában rendelkezésre álljanak a következők:

a) a terméket kísérő útmutató,

b) a termék fedélzeten való biztonságos telepítéséhez és használatához szükséges valamennyi információ, ideértve a használat korlátozásaira vonatkozó információkat is, továbbá

c) minden egyéb, a nemzetközi dokumentumok és vizsgálati előírások által megkívánt dokumentum.

9. § (1) Ha a gyártó megállapítja vagy valószínűsíti, hogy az a termék, amelyen a hajókormány-emblémát feltüntette, nem felel meg az e rendelet által támasztott követelményeknek, azonnal megteszi a termék megfelelővé tételéhez vagy szükség esetén forgalomból való kivonásához, illetve visszahívásához szükséges intézkedéseket. A gyártó intézkedéséről - ha a termék veszélyeztetheti a személyzet, az utasok és adott esetben mások egészségét vagy biztonságát, vagy károsíthatja a tengeri környezetet - haladéktalanul tájékoztatja az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok (a továbbiakban: EGT-állam) hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságait, részletesen ismertetve különösen a meg nem felelés lényegét és a meghozott kiigazító intézkedéseket.

(2) A gyártó más EGT-állam hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságának a hajózási hatóság által közvetített megkeresésére átadja a termék ezen rendeletnek való megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt, magyar vagy - amennyiben rendelkezésre áll - a hatóság által kért egyéb nyelven, valamint hozzáférést biztosít telephelyéhez a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikke szerinti piacfelügyeleti intézkedések céljára, továbbá a 20. § (3) bekezdésének megfelelően mintákat bocsát a hatóság rendelkezésére, illetve biztosítja számára a mintákhoz való hozzáférést. A gyártó együttműködik a hatósággal az általa forgalomba hozott termék e rendeletnek való megfelelését biztosító intézkedésekben.

8. A meghatalmazott képviselő kötelezettsége

10. § (1) A meghatalmazott képviselő a tagállamok területén kívüli gyártótól kapott meghatalmazásban vagy megbízásban meghatározott feladatokat köteles ellátni.

(2) A meghatalmazásban vagy a megbízásban meg kell jelölni a meghatalmazott képviselő nevét és székhelyét.

(3) A 7. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése és a műszaki dokumentáció elkészítése nem képezik a meghatalmazott képviselő eljárásának részét.

(4) A meghatalmazott képviselő meghatalmazásának vagy megbízásának legalább az alábbi kötelezettségekre kell kiterjednie:

a) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt a hajókormány-embléma elhelyezését követően legalább tíz éven keresztül, de legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig megőrzi, hogy azokat a hajózási hatóság rendelkezésére tudja bocsátani;

b) a hajózási hatóság felhívására átadja a termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes dokumentációt és az ezzel kapcsolatos információt;

c) együttműködik a hajózási hatósággal a meghatalmazása vagy megbízása körébe tartozó termék e rendeletnek való megfelelését biztosító intézkedésekben.

9. Az importőr és a forgalmazó kötelezettsége

11. § (1) A termék forgalmazásának megkezdését a hajózási hatóságnak be kell jelenteni.

(2) Az importőr a terméken, vagy ha ez nem lehetséges, a termék csomagolásán vagy a termék kísérő dokumentációján, vagy mindkettőn feltünteti nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és székhelyét.

(3) A hajózási hatóság felhívására az importőr és a forgalmazó magyarul vagy a hatóság számára elfogadható más nyelven átadja a termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes dokumentációt és az ezzel kapcsolatos információt. Az importőr és a forgalmazó együttműködik a hajózási hatósággal az általa forgalomba hozott termék e rendeletnek való megfelelését biztosító intézkedésekben.

(4) Az importőr vagy forgalmazó, amennyiben egy tengerészeti felszerelést saját neve vagy védjegye alatt hoz forgalomba vagy helyez el egy hajó fedélzetén, illetve egy már forgalomba hozott tengerészeti felszerelést úgy módosít, hogy az befolyásolhatja a felszerelésnek a vonatkozó követelményeknek való megfelelését, e rendelet alkalmazásában gyártónak tekintendő, és a gyártóra vonatkozó kötelezettségek terhelik.

12. § A hajókormány-embléma elhelyezését követően legalább tíz évig, de legalább az adott tengerészeti felszerelés várható élettartamáig tartó időszakban a gazdasági szereplőnek a hajózási hatóság felhívására meg kell neveznie:

a) azokat a gazdasági szereplőket, amelyek neki terméket szállítottak;

b) azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek terméket szállított.

III. FEJEZET

A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ SZERVEZETEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOT T MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK

13. § (1) A megfelelőségértékelő szervezetnek meg kell felelnie az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek elismeréséről, kijelöléséről és felhatalmazásáról szóló 2/2004. (I. 5.) GKM rendeletben [a továbbiakban: 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet], az e §-ban és a 14. §-ban foglalt követelményeknek.

(2) A termék vizsgálatát végző megfelelőségértékelő szervezet, annak vezető tisztségviselője és személyzete nem lehet e rendelet hatálya alá tartozó termék tervezője, gyártója, szállítója, illetve üzembe helyezője, továbbá ezen jogi vagy természetes személyek képviselője. Az említett személyek nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem meghatalmazott képviselőként a vizsgálat tárgyát képező termék tervezésében, gyártásában, értékesítésében vagy karbantartásában. E rendeletben meghatározott korlátozás nem zárja ki a műszaki információcsere lehetőségét a gyártó és a megfelelőségértékelő szervezet között. A megfelelőségértékelő szervezetnek függetlennek kell lennie és felette sem a gyártók, sem a szállítók nem gyakorolhatnak ellenőrzést.

(3) A megfelelőségértékelő szervezet és annak személyzete köteles az ellenőrző vizsgálatokat a lehető legmagasabb fokú szakmai felkészültséggel és műszaki hozzáértéssel végezni, és mentesnek kell lennie mindenféle nyomásgyakorlástól és - különösen pénzügyi természetű - ösztönzéstől, amely befolyásolhatná az általuk hozott döntést vagy a vizsgálat eredményeit, különösen olyan személyek vagy csoportok részéről, akik az ellenőrző vizsgálatok eredményeiben érdekeltek.

(4) A megfelelőségértékelő szervezetnek rendelkeznie kell

a) a szükséges személyi állománnyal és létesítményekkel, amelyek képessé teszik az ellenőrzéssel kapcsolatos adminisztratív és műszaki feladatok megfelelő ellátását; és

b) a konkrét ellenőrző vizsgálatok elvégzéséhez szükséges felszereléssel.

(5) A vizsgálatokért felelős alkalmazottaknak

a) alapos műszaki és szakmai képzettséggel,

b) az általuk végzett vizsgálatok követelményeinek megfelelő szintű ismeretével és megfelelő gyakorlattal, és

c) a vizsgálatok hitelt érdemlő igazolásához szükséges tanúsítványok, jegyzőkönyvek és jelentések összeállításának képességével

kell rendelkezniük.

(6) A vizsgálatokat végző alkalmazottak pártatlanságát garantálni kell. Díjazásuk nem függhet az általuk elvégzett vizsgálatok számától és azok eredményétől.

(7) A megfelelőségértékelő szervezet alkalmazottai kötelesek az üzleti titkot megőrizni minden olyan információ tekintetében, amely a feladataik elvégzése során jut birtokukba.

14. § (1) A megfelelőségértékelő szervezetnek felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

(2) A megfelelőségértékelő szervezetnek a megfelelőségértékelési tevékenységek végzésére minőségirányítási kézikönyvvel, valamint olyan belső szabályzattal kell rendelkeznie, amely tartalmazza a (3) bekezdésben, valamint a 15. § (5) bekezdésében előírtakat.

(3) A (2) bekezdés szerinti szabályzatnak rendelkezni kell arra vonatkozóan, hogy a megfelelőségértékelő szervezet miként biztosítja

a) azt, hogy a megfelelőségértékelési tevékenységet végző alkalmazottja és a szervezettel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, megfelelőségértékelési tevékenységet végző személy (a továbbiakban együtt: a megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzet) rendelkezik a kijelölt megfelelőségértékelési területen

aa) a termékek forgalmazásának követelményeit meghatározó jogszabály, illetve az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa és annak végrehajtási intézkedései rendelkezéseinek, valamint az irányadó szabványok ismeretével, továbbá

ab) az értékelés eredménye, a nyilvántartások és - ha a szervezet megfelelőségértékelési tanúsítást végez - a tanúsítványok elkészítéséhez szükséges ismeretekkel;

b) a megfelelőségértékelési eljárás átláthatóságát és reprodukálhatóságát;

c) a megfelelőségértékelésnek az esetleges egyéb tevékenységektől való elkülönítését;

d) - a termék forgalmazására vonatkozóan jogszabályban vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott követelmények keretei között - a megfelelőségértékelési tevékenységet megrendelő gazdasági szereplő méretének, tevékenységi ágazatának, szerkezetének, az alkalmazott gyártástechnológia összetettsége fokának és a gyártási folyamat egyedi, tömegtermelési vagy sorozat-jellegének megfelelő figyelembevételét;

e) a kijelölt megfelelőségértékelési területen a szabványosítási tevékenységben, továbbá az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában létrehozott, a megfelelőségértékelő szervezeteket koordináló csoport tevékenységében való részvételt, vagy a megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzete megfelelő tájékoztatását az említett szabványosítási tevékenységről, illetve koordináló csoportban folyó munkáról; és

f) az e) pont szerinti koordináló csoportban hozott adminisztratív döntések és dokumentumok alkalmazását.

(4) A megfelelőségértékelő szervezetnek teljesítenie kell az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány követelményeit.

(5) A megfelelőségértékelő szervezetnek biztosítania kell, hogy a megfelelőségértékelések céljára használt vizsgálati laboratóriumok megfeleljenek az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményeinek.

(6) Ha a megfelelőségértékelő szervezet alvállalkozót vesz igénybe, akkor elérhetővé kell tennie a hajózási hatóság számára az alvállalkozóra, az alvállalkozó szakmai felkészültségére és az általa elvégzett munkára vonatkozó dokumentumokat.

IV. FEJEZET

A TENGERÉSZETI FELSZERELÉSEK MEGFELELŐSÉGE

10. Megfelelőségértékelési eljárások

15. § (1) A megfelelőség tanúsítását a bejelentett szervezet a 3. mellékletben foglalt modulokban meghatározott részletes előírások szerint, a (2) és (3) bekezdésben szereplő eljárások alapján végzi.

(2) A tengerészeti felszerelés forgalomba hozatala előtt minden felszerelés megfelelőségének tanúsítása EK-típusvizsgálat (B modul) és a gyártó vagy a gyártó meghatalmazott képviselője választása alapján

a) gyártás minőségbiztosításán alapuló EK-típusmegfelelőségi eljárás (D modul),

b) termék minőségbiztosításán alapuló EK-típusmegfelelőségi eljárás (E modul),

c) termékellenőrzésen alapuló EK-típusmegfelelőségi eljárás (F modul)

szerint történik.

(3) Ha a felszerelés-készletet egyedileg vagy kis mennyiségben és nem sorozatban vagy nagy tömegben állítják elő, akkor a megfelelőségének tanúsítása az egyedi termékellenőrzési EK eljárás (G modul) alapján történik.

(4) Ha a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a gyártó nem teljesítette a 7. §-ban meghatározott kötelezettségeket, a bejelentett szervezet felszólítja a gyártót a termék követelményeknek való megfelelővé tételéhez szükséges kiigazító intézkedések megtételére, és addig nem állít ki megfelelőségi tanúsítványt, amíg a gyártó nem teszi meg ezeket az intézkedéseket.

(5) Ha a tanúsítvány kiállítását követően a megfelelőség figyelemmel kísérése során a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a termék már nem megfelelő, a termék sajátosságaihoz igazodó határidő tűzésével felhívja a gyártót azon kiigazító intézkedések megtételére, amelyek biztosítják az e rendeletben foglaltaknak való megfelelést. Ha a gyártó a megadott határidőn belül nem teszi meg a termék követelményeknek való megfelelővé tételéhez szükséges intézkedéseket vagy a termék hibája nem orvosolható, a bejelentett szervezet minőségirányítási kézikönyvében és a működési és eljárási szabályzatában meghatározottak szerint a tanúsítvány hatályát korlátozza, felfüggeszti vagy a tanúsítványt visszavonja.

(6) A minőségirányítási kézikönyvnek, valamint a működési és eljárási szabályzatnak a (4) és (5) bekezdés szerinti rendelkezéseit a gyártó számára a megfelelőségértékelési tanúsítás elvégzésére irányuló szerződés megkötése előtt megismerhetővé kell tenni. Annak bizonyítása, hogy e kötelezettségnek eleget tett, a bejelentett szervezetet terheli.

(7) A bejelentett szervezet közli a gyártóval a (4) és (5) bekezdés szerinti döntését, amely a vizsgálat eredményét és a döntés indokolását is tartalmazza.

16. § (1) A bejelentett szervezet nyilvántartást vezet mindazokról a termékekről, amelyekhez

a) EK-típusvizsgálati tanúsítványt,

b) gyártás minőségbiztosítási EK típus-megfelelőségi nyilatkozatot,

c) termék minőségbiztosítási EK típus-megfelelőségi nyilatkozatot,

d) termékellenőrzési EK típus-megfelelőségi nyilatkozatot, vagy

e) az egyedi termékellenőrzési eljárás keretében megfelelőségi tanúsítványt

állít ki, ebbe a nyilvántartásba az érdekeltek betekinthetnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza

a) a termék nyilvántartási számát,

b) az EK-típusvizsgálati tanúsítvány, a gyártás minőségbiztosítási EK típus-megfelelőségi nyilatkozat, a termék minőségbiztosítási EK típus-megfelelőségi nyilatkozat, a termékellenőrzési EK típus-megfelelőségi nyilatkozat vagy az egyedi termékellenőrzési eljárás keretében megfelelőségi tanúsítvány kiadásának és érvényességének idejét,

c) a gyártó megnevezését,

d) a termék általános típusát, ha van, altípusát is,

e) a termék megfelelőségének tanúsítására vonatkozó eljárás megnevezését,

f) a termék megfelelőségének tanúsítására vonatkozó eljárást lefolytató bejelentett szervezet megnevezését, és

g) a megjegyzéseket.

17. § (1) A bejelentett szervezet magyarországi működési engedélyének visszavonása vagy tevékenységének megszűnése esetén a bejelentett szervezet köteles megbízásainak és a megszűnő tevékenységgel kapcsolatos iratanyagának más - Magyarországon működő - megfelelőségértékelő szervezetnek való átadásáról vagy megbízásainak megszüntetéséről gondoskodni és erről a 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti Kijelölési Bizottságot, valamint a vele szerződéses kapcsolatban álló gazdasági szereplőket megfelelően tájékoztatni.

(2) Ha nincs más működési engedéllyel rendelkező megfelelőségértékelő szervezet, amely részére az iratanyag átadható, a bejelentett szervezet köteles saját költségén gondoskodni az iratanyag megőrzéséről.

(3) Ha a bejelentett szervezet nem tesz eleget az (1)-(2) bekezdés szerinti kötelezettségnek, a bejelentett szervezet költségére a 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti Kijelölési Bizottság rendelkezik az iratanyag megőrzéséről és az érintett gazdasági szereplőknek a megőrzés helyéről való megfelelő tájékoztatásáról.

18. § (1) A bejelentett szervezetnek a panaszok és vitás kérdések kezelésére - a fogyasztóvédelemről szóló törvénnyel összhangban álló - megfelelő eljárásrenddel kell rendelkeznie.

(2) Az érintettek panaszt nyújthatnak be azon bejelentett szervezet döntése ellen, amely a sérelmezett döntést hozta. A panaszos ügy kivizsgálását a bejelentett szervezet soron kívül elvégzi, és annak eredményéről írásban tájékoztatja a panaszost.

11. A bejelentett szervezet jelentéstételi kötelezettsége

19. § (1) A bejelentett szervezet az előző évben végzett megfelelőségértékelési tevékenységéről készített jelentést minden évben január 31-ig megküldi a 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti Kijelölési Bizottsághoz.

(2) A jelentés a következő adatokat tartalmazza:

a) a megfelelőségi tanúsítványok megtagadásának, korlátozásának, felfüggesztésének vagy visszavonásának számát,

b) azon körülményeket, amelyek érinthetik a kijelölés hatályát és feltételeit,

c) a hajózási hatóságtól kapott, a megfelelőségértékelési tevékenységre vonatkozó tájékoztatás iránti megkeresések számát,

d) kérésre a kijelölt megfelelőségértékelési területen végzett megfelelőségértékelési tevékenységet, valamint minden más elvégzett tevékenységet, beleértve a határokon átnyúló tevékenységet és az alvállalkozó igénybevételét.

(3) A bejelentett szervezet megfelelően tájékoztatja az e rendelet szerint bejelentett, hasonló megfelelőségértékelési tevékenységeket végző és ugyanazokkal a termékekkel foglalkozó más szervezeteket a negatív és kérésre a pozitív megfelelőségértékelési eredményekről. A bejelentett szervezet kérésre az Európai Bizottság és más EGT-állam rendelkezésére bocsátja a megfelelőségértékelés negatív és pozitív eredményeivel kapcsolatos releváns információkat.

V. FEJEZET

PIACFELÜGYELETI ELJÁRÁS

20. § (1) A hajózási hatóság a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény szerinti ellenőrzést folytat le, és az abban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

(2) A piacfelügyelet magában foglalhatja a dokumentumok átvizsgálását vagy a hajókormány-emblémával ellátott tengerészeti felszerelések ellenőrzését függetlenül attól, hogy azokat elhelyezték-e valamely hajó fedélzetén vagy sem. A valamely hajó fedélzetén már elhelyezett tengerészeti felszerelések ellenőrzését olyan vizsgálatokra kell korlátozni, amelyek elvégezhetők az érintett felszerelés fedélzeten való zavartalan működése közben is.

(3) A gazdasági szereplő köteles a piacfelügyeleti ellenőrzés keretében a termékminták megfelelőségi vizsgálatához a hajózási hatóság részére ellenérték nélkül rendelkezésre bocsátani a szükséges mintát vagy biztosítani a helyszíni vizsgálat lehetőségét.

21. § (1) Ha a hajózási hatóság valószínűsíti, hogy a tengerészeti felszerelés veszélyezteti a hajózás biztonságát, a személyzet, az utasok és adott esetben mások egészségét vagy biztonságát, vagy károsítja a tengeri környezetet, akkor elvégzi az érintett tengerészeti felszerelés ellenőrzését, amely kiterjed az e rendeletben meghatározott követelményekre.

(2) Ha a piacfelügyeleti ellenőrzés során a hajózási hatóság megállapítja, hogy a termék nem felel meg az e rendeletben foglalt követelményeknek, határidő tűzésével felhívja a gazdasági szereplőt azon kiigazító intézkedések megtételére, amelyek biztosítják az e rendeletben foglaltaknak való megfelelést.

(3) A hajózási hatóság az (1) bekezdésben foglalt intézkedésekről tájékoztatja az illetékes bejelentett szervezetet, továbbá szükség esetén az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

(4) A termék megfelelősége érdekében a hajózási hatóság felhívására a gazdasági szereplő köteles megtenni a megfelelő kiigazító intézkedéseket valamennyi olyan érintett tengerészeti felszerelés tekintetében, amelyeket az európai uniós piacon forgalmazott vagy hajók fedélzetén elhelyezett.

(5) Ha az érintett gazdasági szereplő nem teszi meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket a hajózási hatóság által meghatározott határidőn belül, a hajózási hatóság a termékek piacfelügyeletéről szóló törvénnyel összhangban megtiltja vagy korlátozza a termék forgalmazását, illetve kivonja a terméket a forgalomból vagy azt visszahívja.

(6) A hajózási hatóság az (5) bekezdésben foglalt intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban meg kell adni az összes rendelkezésre álló adatot, különösen

a) a nem megfelelő termék azonosításához szükséges adatokat,

b) a termék származási helyét,

c) a feltételezett meg nem felelés és a felmerülő veszélyek jellegét,

d) a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint

e) az érintett gazdasági szereplő által felhozott szempontokat.

(7) A (6) bekezdés szerinti tájékoztatás során a hajózási hatóság külön jelzi, ha az előírások megsértése a következők valamelyike miatt következett be:

a) a tengerészeti felszerelés nem felelt meg a 3. §-ban meghatározott tervezési, gyártási és teljesítménykövetelményeknek,

b) a megfelelőségértékelési eljárások során nem teljesültek a 3. § szerinti vizsgálati előírások,

c) hiányosságok mutatkoztak a vonatkozó vizsgálati előírásokban.

(8) Ha a (6) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított négy hónapon belül egyik tagállam és az Európai Bizottság sem emel kifogást az intézkedéssel szemben, az intézkedést indokoltnak kell tekinteni.

22. § (1) Ha a 21. § (1) bekezdése szerinti piacfelügyeleti ellenőrzés során a hajózási hatóság azt állapítja meg, hogy a tengerészeti felszerelés az e rendeletben foglalt követelményeknek megfelel, azonban a tengerbiztonság, az egészség vagy a környezet szempontjából veszélyes, akkor határidő tűzésével felhívja a gazdasági szereplőt azon kiigazító intézkedések megtételére, amelyek biztosítják a veszély elhárítását.

(2) A hajózási hatóság (1) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő köteles megtenni a megfelelő kiigazító intézkedéseket valamennyi olyan érintett termék tekintetében, amelyeket az európai uniós piacon forgalmazott vagy hajók fedélzetén elhelyezett.

(3) Ha a hajózási hatóság úgy ítéli meg, hogy a meg nem felelés nem korlátozódik Magyarország területére vagy magyar lobogó alatt közlekedő hajókra, akkor az (1) bekezdésben foglalt intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban meg kell adni az összes rendelkezésre álló adatot, különösen

a) az érintett termék azonosításához szükséges adatokat,

b) a termék származási helyét és értékesítési láncát,

c) a felmerülő veszélyek jellegét,

d) a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.

23. § (1) A 21. §-ban foglaltak sérelme nélkül, ha a hajózási hatóság a következő megállapítások valamelyikére jut, akkor határidő tűzésével felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy tegyen eleget a megfelelőséghez szükséges formai követelményeknek:

a) a hajókormány-emblémát az 5. § rendelkezéseit megsértve tüntették fel a terméken;

b) a hajókormány-emblémát nem tüntették fel a terméken;

c) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el;

d) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el;

e) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos;

f) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem küldték meg a hajó számára.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott meg nem felelés a megadott határidő lejártát követően is fennáll, a hajózási hatóság megteszi a szükséges intézkedést

a) a termék forgalmazásának korlátozása vagy megtiltása,

b) a termék visszahívása vagy forgalomból való kivonása

érdekében.

24. § (1) A 3. §-ban meghatározott előírásoktól eltérően, a hajózási hatóság kivételesen engedélyezheti az olyan új technikai megoldásokat tartalmazó tengerészeti felszerelés elhelyezését, amelynek megfelelősége nem tanúsítható az e rendeletben előírt megfelelőségi tanúsítási eljárásokban, ha a hatóság a tengerészeti felszerelés bevizsgálásával vagy egyéb megfelelő módon meggyőződik arról, hogy az ilyen tengerészeti felszerelés legalább olyan hatékony, mint az olyan tengerészeti felszerelés, amelynek megfelelősége az e rendeletben előírt eljárásokban tanúsítható.

(2) A tengerészeti felszerelés bevizsgálására szolgáló eljárásban a hajózási hatóság nem alkalmazhat hátrányos megkülönböztetést a Magyarországon és a más országokban gyártott tengerészeti felszerelések tekintetében.

(3) Az (1) bekezdés alapján engedélyezett tengerészeti felszerelésre a hajózási hatóság bizonyítványt ad ki, amely igazolja, hogy a tengerészeti felszerelésnek a fedélzetre való elhelyezését a hajózási hatóság engedélyezi, illetve, amely tartalmazza a tengerészeti felszerelés korlátozására vagy használatára vonatkozó esetleges hatósági előírásokat, és amelyeket a tengerészeti felszereléssel együtt mindig a fedélzeten kell tartani.

(4) A hajózási hatóság az (1) bekezdésben meghatározott engedélyezésről tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot, és megküldi nekik a vonatkozó bevizsgálásokra, értékelésekre és megfelelőségértékelési eljárásokra vonatkozó jelentéseket.

25. § (1) Ha egy új hajót, amelyet korábban nem magyar hajólajstromban lajstromoztak, átlajstromoznak a magyar hajólajstromba, a hajózási hatóság ellenőrzi, hogy a hajón a 24. § (1) bekezdésének megfelelően elhelyezett tengerészeti felszerelések tényleges állapota megfelel-e az azokra vonatkozó biztonsági bizonyítványoknak, és az e rendeletben előírt követelményeknek megfelelően el vannak-e látva megfelelőségi jelöléssel, vagy a tengerészeti felszerelés - a hajózási hatóság megállapítása szerint - egyenértékű-e az e rendeletben előírtak szerinti típusjóváhagyással rendelkező tengerészeti felszereléssel.

(2) Ha a tengerészeti felszerelés fedélzeten való elhelyezésének időpontja nem állapítható meg, a hajózási hatóság a vonatkozó nemzetközi dokumentumok figyelembevételével meghatározhatja az egyenértékűség tekintetében kielégítőnek tekinthető követelményeket.

(3) Azt a tengerészeti felszerelést, amely nincs ellátva megfelelőségi jelöléssel vagy a hajózási hatóság megállapítása szerint nem egyenértékű a típusjóváhagyással rendelkező tengerészeti felszereléssel, ki kell cserélni az e rendeletben előírt módon meghatározott követelmények szerinti megfelelőségi jelöléssel ellátott tengerészeti felszereléssel.

(4) Az egyenértékűnek minősített tengerészeti felszerelésre a hajózási hatóság bizonyítványt ad ki, amely igazolja, hogy a tengerészeti felszerelésnek a fedélzetre való elhelyezését a hajózási hatóság engedélyezi, illetve, amely tartalmazza a tengerészeti felszerelés korlátozására vagy használatára vonatkozó esetleges hatósági előírásokat, és amelyeket a tengerészeti felszereléssel együtt mindig a fedélzeten kell tartani.

26. § A hajózási hatóság vizsgálat vagy értékelés céljából engedélyezheti olyan tengerészeti felszerelés hajó fedélzetén történő elhelyezését, amely nem teljesíti a megfelelőségértékelési eljárásokkal kapcsolatos követelményeket, vagy amelyre a 24-25. § nem vonatkozik, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a) a tengerészeti felszerelés megfelelőségéről a hajózási hatóság bizonyítványt állított ki, amelyet mindig a tengerészeti felszereléssel együtt kell tartani, és amely igazolja, hogy a tengerészeti felszerelés hajók fedélzetén történő elhelyezésére a hajózási hatóság engedélyt adott, valamint meghatározza az érintett tengerészeti felszerelés használatával kapcsolatos szükséges korlátozásokat, illetve egyéb különleges előírásokat;

b) az engedély hatályosságát a vizsgálat vagy értékelés elvégzéséhez a hajózási hatóság megítélése szerint szükséges lehető legrövidebb időtartamra kell korlátozni;

c) a tengerészeti felszerelés nem alkalmazható az e rendelet követelményeit teljesítő tengerészeti felszerelés helyett, azt nem helyettesítheti, és azt a hajó fedélzetén üzemképes és azonnali használatra kész állapotban meg kell tartani.

27. § (1) Ha más országban rendkívüli körülmények következtében, a magyar hajózási hatóság előtt alaposan indokolható okból a tengerészeti felszerelést ki kell cserélni, és a késedelemre vagy a költségekre tekintettel nem lehet olyan tengerészeti felszerelést elhelyezni, amely rendelkezik EU-megfelelőségi nyilatkozattal, olyan tengerészeti felszerelés is elhelyezhető, amely ezzel nem rendelkezik, ha a következő követelmények teljesülnek:

a) a tengerészeti felszereléshez dokumentációt csatolnak, amelyet olyan állam hatósága ad ki, amely tagja az IMO-nak, részese a megfelelő nemzetközi egyezménynek, és

b) az a) pont szerinti dokumentáció tanúsítja, hogy a tengerészeti felszerelés megfelel az IMO által előírt követelményeknek, feltéve, hogy teljesülnek a (2) és (3) bekezdésben foglalt előírások.

(2) A magyar hajó kapitánya haladéktalanul tájékoztatni köteles a hajózási hatóságot az ilyen módon elhelyezett tengerészeti felszerelés jellemzőiről.

(3) A hajózási hatóságnak a hatósági ellenőrzés során meg kell győződnie arról, hogy az (1) bekezdésben foglaltak szerint elhelyezett tengerészeti felszerelés és az ahhoz csatolt, a tengerészeti felszerelés vizsgálatára vonatkozó dokumentáció megfelel a nemzetközi dokumentumokban és az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

(4) Ha valamely, hajókormány-emblémával rendelkező tengerészeti felszerelés nem érhető el a piacon, a hajózási hatóság az (5)-(7) bekezdéssel összhangban engedélyezheti másféle tengerészeti felszerelés fedélzeten való elhelyezését.

(5) Az engedélyezett tengerészeti felszerelésnek - amennyire lehetséges - meg kell felelnie a 3. § szerinti követelményeknek és vizsgálati előírásoknak.

(6) A fedélzeten elhelyezett tengerészeti felszerelésre legfeljebb három hónapos határozott időtartamra ideiglenes bizonyítványt állít ki a hajózási hatóság, amely tartalmazza a következőket:

a) a hajókormány-emblémát viselő azon tengerészeti felszerelés, amelyet a bizonyítvánnyal ellátott tengerészeti felszerelés helyettesít;

b) azon körülmények pontos leírása, amelyek között a jóváhagyási bizonyítvány kiállításra kerül, különös tekintettel a hajókormány-emblémát viselő tengerészeti felszerelés piacon való elérhetetlenségére;

c) azon tervezési, gyártási és teljesítménykövetelmények, amelyek alapján a bizonyítványt kiállító hatóság jóváhagyja a felszerelést;

d) az adott jóváhagyási eljárásban alkalmazott vizsgálati előírások, ha voltak ilyenek.

(7) A hajózási hatóság az ideiglenes bizonyítvány kiállításáról haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot.

28. § A hajózási hatóság a tengerészeti felszereléseket gyártó ágazat különleges jellemzőinek, a vonatkozó megfelelőségértékelési eljárás és a nemzetközi egyezmények előírásainak a figyelembevételével elkészített piacfelügyeleti programját minden év február 20. napjáig köteles megküldeni a fogyasztóvédelemért felelős miniszter részére.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

30. § (1) A 2. melléklet 2. Fejezet 3. táblázat 62. sorában megjelölt és a 4. táblázat 43. sorában megjelölt azon felszerelés, amelyet valamely EGT-állam területén már hatályban lévő típus-jóváhagyási eljárással összhangban 2014. december 4. előtt gyártottak, az 2016. december 4-éig továbbra is forgalomba hozható és az EGT-állam lobogója alatt közlekedő hajók fedélzetén elhelyezhető.

(2) Ha a 2. melléklet 2. Fejezet 4. táblázat 44. sorában megjelölt felszerelést valamely EGT-állam területén már hatályban lévő típus-jóváhagyási eljárással összhangban 2015. augusztus 14-e előtt gyártottak, az 2017. augusztus 14-éig továbbra is forgalomba hozható és az EGT-állam lobogója alatt közlekedő hajók fedélzetén elhelyezhető.

(3) Ha a 2. melléklet 2. Fejezet 3. táblázat 63. sorában megjelölt felszerelést valamely EGT-állam területén már hatályban lévő típus-jóváhagyási eljárással összhangban 2016. április 30-a előtt gyártottak, az 2018. április 30-áig továbbra is forgalomba hozható és az EGT-állam lobogója alatt közlekedő hajók fedélzetén elhelyezhető.

31. § Ez a rendelet

a) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. november 20-i 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

c) a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 9-i (EU) 2015/559 bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

32-33. § * 

1. melléklet a 45/2016. (XI. 11.) NFM rendelethez

Megfelelőségi jelölés

A megfelelőségi jelölést az alábbi formában kell elkészíteni:

A jelölés kicsinyítésekor vagy nagyításakor a fenti rajzon látható arányokat meg kell tartani.

A jelölés különféle elemeinek lényegileg ugyanolyan függőleges méretezésűnek kell lenniük, a minimális engedélyezett méret 5 mm.

Kisméretű felszerelések esetében a minimális méretkorlátozástól el lehet tekinteni.

2. melléklet a 45/2016. (XI. 11.) NFM rendelethez

Tervezési, gyártási és teljesítménykövetelmények

1. Fejezet

ÚTMUTATÓ A 2-3. FEJEZET ALKALMAZÁSÁHOZ

Általános megjegyzés: SOLAS-előírásokon a SOLAS egységes szerkezetbe foglalt szövege (2009) szerinti előírások értendők.

Egyes tételeknél ugyanazon megnevezés alatt néhány lehetséges termékvariáns szerepel a D oszlopban. A termékvariánsok egymástól függetlenül kezelendők, őket szaggatott vonal választja el egymástól. Tanúsítási célra csak az adott esetnek megfelelő variáns választandó ki.

Betűszavak és rövidítések

A.1. az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó 1. módosítás.

A.2. az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó 2. módosítás.

AC az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó módosító helyesbítés.

CAT az IEC 62388 (2007) 1.3. szakaszában meghatározott radarberendezésre vonatkozó kategória.

Circ. körlevél.

COLREG tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályok.

COMSAR az IMO rádiókommunikációval, felkutatással és mentéssel foglalkozó albizottsága.

EN európai szabvány.

ETSI Európai Távközlési Szabványügyi Intézet.

FSS tűzbiztonsági rendszerek nemzetközi szabályzata.

FTP tűzállósági vizsgálatok alkalmazásának nemzetközi szabályzata.

HSC nagy sebességű vízi járművekre vonatkozó szabályzat.

IBC vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi szabályzat.

ICAO Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet.

IEC Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság.

IGC a cseppfolyósított gázokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat.

IMO Nemzetközi Tengerészeti Szervezet.

ISO Nemzetközi Szabványügyi Szervezet.

ITU Nemzetközi Távközlési Unió.

LSA életmentő eszköz.

MARPOL hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény.

MEPC Tengerikörnyezet-védelmi Bizottság.

MSC Tengerészeti Biztonsági Bizottság.

NOx nitrogén-oxidok.

SOLAS „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény.

SOx kén-oxidok.

Reg. előírás.

Res. határozat.

O2/HC rendszerek oxigén/szénhidrogén-ellátó rendszerek.

2. Fejezet

FELSZERELÉSEK, AMELYEK TEKINTETÉBEN A NEMZETKÖZI DOKUMENTUMOK MÁR TARTALMAZNAK RÉSZLETES TESZTELÉSI KÖVETELMÉNYEKET

A 2. Fejezet egészére vonatkozó megjegyzések

a) Általában: a kifejezetten megemlített tesztelési követelmények mellett számos rendelkezés, amelyeket - amint arra a 3. melléklet megfelelőségértékelési moduljai utalnak - ellenőrizni kell a típusvizsgálat (típusjóváhagyás) során, megtalálható a nemzetközi egyezmények alkalmazandó követelményeiben, valamint az IMO vonatkozó határozataiban és körleveleiben.

b) A oszlop: ahol a „rendszerek részei” kifejezés szerepel, ott vagy egyetlen részt, vagy a részek egy csoportját, vagy az egész rendszert kell vizsgálni, biztosítva a nemzetközi előírások teljesítését.

c) D oszlop: ahol az IMO határozataira utaló hivatkozások szerepelnek, ott csak a határozatok mellékletei vonatkozó részeiben lévő tesztelési követelmények alkalmazandók, így azok kizárják maguknak a határozatoknak a rendelkezéseit.

d) D oszlop: a nemzetközi egyezmények és tesztelési követelmények naprakész változata alkalmazandó. A vonatkozó követelmények pontos meghatározhatósága érdekében a tesztelési jelentések, megfelelőségi tanúsítványok és megfelelőségi nyilatkozatok határozzák meg az alkalmazott tesztelési követelményt és annak változatait.

e) D oszlop: ahol két különböző, „vagy” kötőszóval elválasztott tesztelési előírás szerepel, ott mindkettő eleget tesz a vizsgálattal szemben támasztott követelményeknek, így megfelel valamennyi IMO teljesítési normának. Ezért csupán az egyikre vonatkozó tesztelés is elegendő az alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek való megfelelés igazolására. Ugyanakkor ott, ahol egyéb elválasztó elemek (vesszők) szerepelnek, valamennyi felsorolt hivatkozás által jelzett tesztelés alkalmazandó.

f) Az ebben a mellékletben meghatározott követelmények nem érintik a nemzetközi egyezményekben előírt felszerelés-szállítási követelményeket.

1. Életmentő eszközök

C oszlop: az IMO MSC/980. körlevelét kell alkalmazni, kivéve, amikor azt a C oszlopban említett különös utasítások felülírják.

A B C D E
Megnevezés Módosított SOLAS 74-előírás, amennyiben „típus-jóváhagyás” szükséges Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó
IMO-határozatok és IMO-körlevelek
(alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelmények A meg-
felelőségi vizsgálat moduljai
1. Mentőgyűrűk - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/7,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70). B + D
B + E
B + F
2. Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:
a) túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/7,
- Reg. III/22,
- Reg. III/26,
- Reg. III/32,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.81(70). B + D
B + E
B + F
b) mentőgyűrűkhöz
c) mentőmellényekhez
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, IV,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.
3. Mentőgyűrűkre szerelt önműködő füstjelző eszközök - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/7,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70). B + D
B + E
B + F
4. Mentőmellények - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/7,
- Reg. III/22,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,
- IMO MSC/Circ.922,
- IMO MSC.1/Circ.1304,
- IMO MSC.1/Circ.1470.
- IMO Res. MSC.81(70). B + D
B + E
B + F
5. Mentőmellénnyel EGYÜTT viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat
a) nem szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat
b) szigetelt, vízbe
merülésre alkalmas ruházat
c) időjárási viszontagságok ellen védő ruházat
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/7,
- Reg. III/22,
- Reg. III/32,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,
- IMO MSC/Circ.1046.
- IMO Res. MSC.81(70). B + D
B + E
B + F
6. Mentőmellény NÉLKÜL viselendő, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat
a) nem szigetelt, vízbe merülésre alkalmas ruházat
b) szigetelt, vízbe
merülésre alkalmas ruházat
c) időjárási viszontagságok ellen védő ruházat
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/7,
- Reg. III/22,
- Reg. III/32,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,
- IMO MSC/Circ.1046.
- IMO Res. MSC.81(70). B + D
B + E
B + F
7. Kihűlés elleni védőeszköz - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/22,
- Reg. III/32,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,
- IMO MSC/Circ.1046.
- IMO Res. MSC.81(70). B + D
B + E
B + F
8. Ejtőernyős világítórakéta (pirotechnika) - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/6,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70). B + D
B + E
B + F
9. Kézi jelzőfény
(pirotechnika)
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70). B + D
B + E
B + F
10. Úszó füstjelzők
(pirotechnika)
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III.
- IMO Res. MSC.81(70). B + D
B + E
B + F
11. Kötélkilövő
készülékek
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/18,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VII,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70). B + D
B + E
B + F
12. Felfújható mentőtutajok - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/13,
- Reg. III/21,
- Reg. III/26,
- Reg. III/31,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,
- IMO MSC/Circ.811,
- IMO MSC.1/Circ.1328.
- IMO Res. MSC.81(70).
Valamint hosszabb szervizintervallum esetében:
- IMO MSC.1/Circ.1328.
B + D
B + E
B + F
13. Merev szerkezetű mentőtutajok - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/21,
- Reg. III/26,
- Reg. III/31,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,
- IMO MSC/Circ.811.
- IMO Res. MSC.81(70),
- IMO MSC/Circ.1006.
B + D
B + E
B + F
14. Önbeálló mentőtutajok - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/26,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC 48(66)-(LSA Code) I, IV,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,
- IMO MSC/Circ.809,
- IMO MSC/Circ.811,
- IMO MSC.1/Circ.1328.
- IMO Res. MSC.81(70).
Valamint hosszabb szervizintervallum esetében:
- IMO MSC.1/Circ.1328.
B + D
B + E
B + F
15. Átfordítható fedett mentőtutajok - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/26,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,
- IMO MSC/Circ.809,
- IMO MSC/Circ.811,
- IMO MSC.1/Circ.1328.
- IMO Res. MSC.81(70).
Valamint hosszabb szervizintervallum esetében:
- IMO MSC.1/Circ.1328.
B + D
B + E
B + F
16. Felúszást elősegítő berendezések mentőtutajokhoz (hidrosztatikus kioldó szerkezetek) - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/13,
- Reg. III/26,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,
- IMO MSC/Circ.811.
- IMO Res. MSC.81(70). B + D
B + E
B + F
17. Mentőcsónakok:
a) csónakdaruval vízre eresztett mentőcsónakok:
- részben zárt terű
- teljesen zárt terű
b) szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakok
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/21,
- Reg. III/31,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)
- (LSA Code) I, IV,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 8,
- IMO MSC.1/Circ.1423
- IMO Res. MSC.81(70),
- IMO MSC/Circ.1006.
B + D
B + F
G
18. Merev szerkezetű készenléti mentőcsónakok - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/21,
- Reg. III/31,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70),
- IMO MSC/Circ.1006.
B + D
B + F
G
19. Felfújható mentőcsónakok - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/21,
- Reg. III/31,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70),
- ISO 15372 (2000).
B + D
B + F
G
20. Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok:
a) felfújható
b) merev szerkezetű
c) merev szerkezetű, felfújható
- Reg. III/4. - Reg. III/26,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,
- IMO MSC/Circ.1016,
- IMO MSC/Circ.1094.
- IMO Res. MSC.81(70),
- IMO MSC/Circ.1006,
- ISO 15372 (2000).
B + D
B + F
G
21. Csigás vízre bocsátó berendezések (csónakdaru) - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/23,
- Reg. III/33,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70). B + D
B + E
B + F
G
22. Gravitációs rendszerű vízre bocsátó berendezések mentőcsónakokhoz - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/16,
- Reg. III/23,
- Reg. III/33,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70). B + D
B + E
B + F
G
23. Vízre bocsátó berendezés mentőtutajokhoz (csónakdaruk) - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/12,
- Reg. III/16,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70). B + D
B + E
B + F
G
24. Vízre bocsátó berendezések nagy sebességű készenléti mentőcsónakokhoz (csónakdaruk) - Reg. III/4. - Reg. III/26,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI.
- IMO Res. MSC.81(70). B + D
B + E
B + F
G
25. Kioldószerkezet
a) mentőcsónakokhoz és készenléti mentőcsónakhoz (csigasorral vagy csigasorokkal történő vízre bocsátás)
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/16,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,
- IMO MSC.1/Circ.1419.
- IMO Res. MSC.81(70). B + D
B + E
B + F
b) mentőtutajokhoz (csigasorral vagy csigasorokkal történő vízre bocsátás)
c) szabadon eső
mentőcsónakok
26. Tengeri evakuálást szolgáló rendszerek - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/15,
- Reg. III/26,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70). B + D
B + F
G
27. Mentésre szolgáló eszközök - Reg. III/4. - Reg. III/26,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI.
- IMO Res. MSC.81(70),
- IMO MSC/Circ.810.
B + D
B + F
28. Beszállóhágcsók - Reg. III/4,
- Reg. III/11,
- Reg. X/3.
- Reg. III/11,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),
- IMO MSC.1/Circ.1285.
- IMO Res. MSC.81(70),
- ISO 5489 (2008).
B + D
B + F
29. Fényvisszaverő
anyagok
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. A.658(16). B + D
B + E
B + F
30. Radarreflektor mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz (passzív) - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.164(78).
- EN ISO 8729 (1998),
- EN 60945 (2002)
benne: IEC60945 1. helyesbítés (2008).
Vagy:
- EN ISO 8729 (1998),
- IEC 60945 (2002)
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
Vagy:
- ISO 8729-1 (2010),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
B + D
B + E
B + F
Vagy:
- ISO 8729-1 (2010),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
31. Mentőcsónak és készenléti mentőcsónak hajtómotorja - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V.
- IMO Res. MSC.81(70). B + D
B + E
B + F
32. Készenléti mentőcsónak hajtómotorja, csónakmotor - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.
- IMO Res. MSC.81(70). B + D
B + E
B + F
33. Kereső fényszórók mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70). B + D
B + E
B + F
34. Átfordítható nyitott mentőtutajok - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 10. melléklet,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 11. melléklet,
- IMO MSC.1/Circ.1328.
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10. melléklet,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code)
11. melléklet valamint hosszabb szervizintervallum esetében:
- IMO MSC.1/Circ.1328.
B + D
B + F
35. Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz
a) csónakdaruval vízre eresztett mentőcsónakok
b) szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakok
c) mentőtutajok
- Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/16,
- Reg. III/17,
- Reg. III/23,
- Reg. III/24,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70). B + D
B + E
B + F
G
d) készenléti mentőcsónakok
e) nagy sebességű készenléti mentőcsónakok
36. Merev szerkezetű/felfújható készenléti mentőcsónakok - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/21,
- Reg. III/31,
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.
- IMO Res. MSC.81(70),
- IMO MSC/Circ.1006,
- ISO 15372 (2000).
B + D
B + F
G

2. Tengerszennyezés megelőzése

A B C D E
Megnevezés Módosított MARPOL
73/78-előírás, amennyiben
”típus-jóváhagyás”
szükséges
Módosított MARPOL 73/78-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és IMO-körlevelek
(alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelmények A meg-
felelőségi vizsgálat moduljai
1. Olajszűrő berendezés (legfeljebb 15 ppm olajtartalmú szennyvíz esetén) - I. melléklet, Reg. 14. - I. melléklet, Reg. 14.,
- IMO MEPC.1/Circ.643.
- IMO Res. MEPC.107(49),
- IMO MEPC.1/Circ.643.
B + D
B + E
B + F
2. Olaj/vízhatár-felület-
érzékelők
- I. melléklet, Reg. 32. - I. melléklet, Reg. 32. - IMO Res. MEPC.5(XIII). B + D
B + E
B + F
3. Olajtartalom-mérő
műszerek
- I. melléklet, Reg. 14. - I. melléklet, Reg. 14.,
- IMO MEPC.1/Circ.643.
- IMO Res. MEPC.107(49),
- IMO MEPC.1/Circ.643.
B + D
B + E
B + F
4. Meglévő olajosvíz-leválasztó berendezéshez kapcsolódó feldolgozó készülékek
(legfeljebb 15 ppm olajtartalmú szennyvíz esetén)
Szándékosan üresen hagyva
5. Olajkibocsátás-ellenőrző és - szabályozó rendszer olajszállító tartályhajókhoz - I. melléklet, Reg. 31.
- IMO MEPC.1/ Circ.761 Rev.1.
- I. melléklet, Reg. 31. - IMO Res. MEPC.108(49). B + D
B + E
B + F
6. Szennyvízkezelő
berendezések
- IV. melléklet, Reg. 9. - IV. melléklet, Reg. 9. - IMO Res. MEPC.159(55). B + D
B + E
B + F
7. Hajófedélzeti hulladékégetők - VI. melléklet, Reg. 16. - VI. melléklet, Reg.16,
- IMO MEPC.1/Circ.793
- IMO Res. MEPC.76(40). B + D
B + E
B + F
G
8. a 2008-as NOx műszaki előírás szerinti NOx-elemző készülék fedélzeti mérésekhez - IMO Res.
MEPC.176(58) - (MARPOL
felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 13).
- IMO Res. MEPC.176(58)-(MARPOL
felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 13);
- IMO Res. MEPC.177(58) - (2008-as NOx műszaki előírás),
- IMO Res. MEPC.198(62),
- IMO MEPC.1/Circ.638.
- IMO Res. MEPC.177(58)
- (2008-as NOx műszaki előírás).
B + D
B + E
B + F
G
9. Kipufogógázt tisztító fedélzeti berendezések - IMO Res. MEPC.176(58)-(MARPOL
felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 4),
- IMO Res. MEPC.184(59).
- IMO Res. MEPC.176(58)-(MARPOL
felülvizsgált
VI. melléklete, Reg. 4).
- IMO Res. MEPC.184(59). B + D
B + E
B + F
G

3. Tűzvédelmi berendezések

A B C D E
Megnevezés Módosított SOLAS 74-előírás, amennyiben „típus-jóváhagyás” szükséges Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó
IMO-határozatok és IMO-körlevelek
(alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelmények A meg-
felelőségi vizsgálat moduljai
1. Fedélzetek elsődleges burkolatai - Reg. II-2/4,
- Reg. II-2/6,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/4,
- Reg. II-2/6,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). B + D
B + E
B + F
2. Hordozható tűzoltó készülékek - Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.
- Reg. II-2/4,
- Reg. II-2/10,
- Reg. II-2/18,
- Reg. II-2/19,
- Reg. II-2/20,
- IMO Res. A.951(23),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,
- IMO MSC/Circ.1239,
- IMO MSC/Circ.1275.
- EN 3-7 (2004), benne: A1 (2007),
- EN 3-8 (2006), benne: AC (2007),
- EN 3-9 (2006), benne: AC (2007),
- EN 3-10 (2009).
B + D
B + E
B + F
3. Tűzoltó felszerelés: védőöltözet (hőálló védőöltözet) - Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)
- (FSS Code) 3.
Védőöltözet tűzoltáshoz:
- EN 469 (2005), benne: A1 (2006) és AC (2006).
Védőöltözet tűzoltáshoz
- Hővisszaverő öltözet különleges tűzoltáshoz:
- EN 1486 (2007). Védőöltözet tűzoltáshoz
- Védőöltözet külső fényvisszaverő felülettel:
- ISO 15538 (2001) 2. szint.
B + D
B + E
B + F
4. Tűzoltó felszerelés:
lábbeli
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)
- (FSS Code) 3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)
- (FSS Code) 3.
- EN 15090 (2012), B + D
B + E
B + F
5. Tűzoltó felszerelés:
kesztyű
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.
- EN 659 (2003), benne: A1 (2008) és AC (2009). B + D
B + E
B + F
6. Tűzoltó felszerelés:
sisak
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.
- EN 443 (2008). B + D
B + E
B + F
7. Autonóm túlnyomásos légzőkészülék
Megjegyzés: veszélyes áruval összefüggő baleseteknél kötelező a túlnyomásos maszk használata.
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.
A készülék rakománnyal terhelt állapotban bekövetkező baleseteknél való alkalmazása esetén:
- EN 136 (1998), benne: AC (2003),
- EN 137 (2006).
A készülék rakománnyal terhelt állapotban bekövetkező baleseteknél való alkalmazása esetén:
B + D
B + E
B + F
- IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 14,
- IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 14.
- ISO 23269-3 (2011).
8. Zártrendszerű túlnyomásos légzőkészülék - Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.
Megjegyzés: ez a felszerelés csak az 1994. évi HSC Code rendelkezéseinek megfelelően megépített nagy sebességű vízi járművekhez használható.
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7. - EN 14593-1 (2005),
- EN 14593-2 (2005), benne: AC (2005),
- EN 14594 (2005), benne: AC (2005).
B + D
B + E
B + F
9. Permetező rendszereknek a SOLAS 74 II-2/12 előírásban említettekkel egyenértékű, lakóterekben, szolgálati tereken és vezérlőállásokon használt részei (szórófejekre és azok teljesítményére korlátozva). (Idesorolva a nagy sebességű vízi járműveken alkalmazott
beépített permetező rendszerek szórófejeit.)
- Reg. II-2/7,
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.
- Reg. II-2/7,
- Reg. II-2/9,
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.44(65),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8,
- IMO MSC/Circ.912.
- IMO Res. A.800(19). B + D
B + E
B + F
10. Gépterek és rakomány-
szivattyúterek beépített, nagynyomású vízpermettel oltó tűzoltó rendszereinek szórófejei
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,
- IMO MSC.1/Circ.1313.
- IMO MSC/Circ.1165, A. függelék. B + D
B + E
B + F
11. „A” és „B” tűzállósági osztályú válaszfalak
a) „A” osztályú válaszfalak
b) „B” osztályú válaszfalak
„A” osztály:
- Reg. II-2/3.2. „B” osztály:
- Reg. II-2/3.4.
- Reg. II-2/9, és „A” osztály:
- Reg. II-2/3.2.
- IMO MSC/Circ. 1120
- IMO MSC.1/Circ.1434 „B” osztály:
- Reg. II-2/3.4.
- IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).
- IMO MSC.1/Circ.1435 (az utóbbi csak „A” osztályú válaszfalak estében)
B + D
B + E
B + F
12. Olajszállító tartályhajókon a tűz raktérbe jutását gátló berendezések - Reg. II-2/4,
- Reg. II-2/16.
- Reg II-2/4,
- Reg II-2/16
- EN ISO 16852 (2010),
- ISO 15364 (2007),
- IMO MSC/Circ.677.
Szelepektől eltérő beren-
dezések:
B + D
B + E
B + F
Szelepek:
B + F
13. Nem éghető
anyagok
- Reg. II-2/3,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/5,
- Reg. II-2/9,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- IMO Res.
MSC.307(88)-(2010 FTP Code).
B + D
B + E
B + F
14. Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt, nem acélból készült csövek anyaga:
a) műanyag csövek és illesztések
b) szelepek
c) rugalmas csőszerelvények és kompenzátorok
d) rugalmas, elasztomer tömítéssel ellátott fém csőalkatrészek
- Reg. II-2/4,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/4,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, 10,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, 10.
- IMO MSC/Circ.1120.
Csövek és illesztések:
- IMO Res. A.753(18),
- IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). Szelepek:
- EN ISO 10497 (2010).
Rugalmas csőszerelvények:
- EN ISO 15540 (2001)
- EN ISO 15541 (2001).
Rugalmas, elasztomer tömítéssel ellátott fém csőalkatrészek:
- ISO 19921 (2005),
- ISO 19922 (2005).
B + D
B + E
B + F
15. Tűzvédelmi ajtók - Reg. II-2/9. - Reg. II-2/9. - IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code),
- IMO MSC.1/Circ.1319.
B + D
B + E
B + F
16. Tűzálló ajtók vezérlő rendszerének részei.
Megjegyzés: ahol a 2. oszlopban „rendszerek részei” kifejezés szerepel, ott vagy egyetlen részt, vagy a részek egy csoportját, vagy az egész rendszert kell vizsgálni a nemzetközi előírások teljesítésének biztosítása érdekében.
- Reg. II-2/9,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/9,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). B + D
B + E
B + F
17. Felületi anyagok és padlóburkolatok alacsony lángterjedési jellemzőkkel:
a) díszburkolatok
b) festési rendszerek
c) padlóburkolatok
d) csőszigetelések burkolatai
e) „A”, „B” és „C” osztályú válaszfalak kialakítása során használt ragasztóanyagok
f) éghető csövek membránja
- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/5,
- Reg. II-2/6 az a), b) és c) pont esetében,
- Reg. II-2/9 az e) és f) pont esetében,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/5,
- Reg. II-2/6,
- Reg. II-2/9,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- IMO MSC/Circ.1120.
- IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). B + D
B + E
B + F
18. Kárpitok, függönyök, valamint más függesztett textilanyagok és fóliák - Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/9,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/9,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code),
- IMO MSC.1/Circ.1456.
B + D
B + E
B + F
19. Kárpitozott bútorok - Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/5,
- Reg. II-2/9,
- Reg.X/3.
- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/5,
- Reg. II-2/9,
- IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 7.
- IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). B + D
B + E
B + F
20. Ágynemű - Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/9,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/9,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). B + D
B + E
B + F
21. Tűzvédelmi csappantyúk - Reg. II-2/9. - Reg. II-2/9. - IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code) B + D
B + E
B + F
22. „A” és „B” tűzállósági osztályú ablakok és oldalablakok - Reg. II-2/9. - Reg. II-2/9,
- IMO MSC/Circ.1120.
- IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). B + D
B + E
B + F
23. Átvezetések „A” osztályú válaszfalon:
a) elektromos kábelátvezetések
b) csövek, csatornák stb. átvezetései
- Reg. II-2/9. - Reg. II-2/9,
- IMO MSC.1/Circ.1276. (csak a b) pont esetében alkalmazandó)
- IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). B + D
B + E
B + F
24. Átvezetések „B” osztályú válaszfalon:
a) elektromos kábelátvezetések
b) csövek, csatornák stb. átvezetései
- Reg. II-2/9. - Reg. II-2/9. - IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). B + D
B + E
B + F
25. Permetező rendszerek
(a szórófejekre korlátozva) (Idesorolva a nagy sebességű vízi járműveken alkalmazott
beépített permetező rendszerek szórófejeit.)
- Reg. II-2/7,
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/7,
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.44(65),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8,
- IMO MSC/Circ.912.
- ISO 6182-1 (2004).
Vagy:
- EN 12259-1 (1999),
benne: A1 (2001), A2 (2004) és A3 (2006).
B + D
B + E
B + F
26. Tűzoltótömlők legfeljebb 52 mm átmérővel - Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- EN 14540 (2004), benne: A1 (2007). B + D
B + E
B + F
27. Hordozható oxigénelemző és gázérzékelő berendezés - Reg. II-2/4,
- Reg. VI/3.
- Reg. II-2/4,
- Reg. VI/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008)
vagy
IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 60092-504 (2001),
benne: IEC 60092-504 1. helyesbítés (2011),
- IEC 60533 (1999), illetve alkalmazhatóság szerint:
a) 1. kategória: (biztonságos terület)
- EN 50104 (2010),
- EN 60079-29-1 (2007).
b) 2. kategória: (robbanásveszélyes gázt tartalmazó légterek)
- EN 50104 (2010),
- EN 60079-29-1 (2007),
- EN 60079-0 (2009),
- EN 60079-1 (2007),
benne: IEC 60079-1 1. helyesbítés (2008),
- EN 60079-10-1 (2009),
- EN 60079-11 (2007),
- EN 60079-15 (2010),
- EN 60079-26 (2007).
B + D
B + E
B + F
28. Tűzgátló anyagok (bútorok kivételével) nagy sebességű vízi járműveken - Reg. X/3. - IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- IMO MSC.1/Circ.1457.
- IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). B + D
B + E
B + F
29. Tűzgátló anyagok bútorokhoz nagy sebességű vízi járműveken - Reg. X/3. - IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). B + D
B + E
B + F
30. Tűzgátló válaszfalak nagy sebességű vízi járműveken - Reg. X/3. - IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- IMO MSC.1/Circ.1457.
- IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). B + D
B + E
B + F
31. Tűzálló ajtók nagy sebességű vízi járműveken - Reg. X/3. - IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). B + D
B + E
B + F
32. Tűzvédelmi csappantyúk nagy sebességű vízi járműveken - Reg. X/3. - IMO Res. MSC.36(63)
- (1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)
- (2000 HSC Code) 7.
- IMO Res. MSC.307(88)
- (2010 FTP Code).
B + D
B + E
B + F
33. Átvezetések nagy sebességű vízi járművek tűzgátló válaszfalain:
a) elektromos kábelátvezetések
b) csövek, csatornák stb. átvezetései
- Reg. X/3. - IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). B + D
B + E
B + F
34. Hordozható tűzoltó felszerelés mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz - Reg. III/4,
- Reg. X/3.
- Reg. III/34,
- IMO Res. A.951(23),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.
- EN 3-7 (2004), benne: A1 (2007),
- EN 3-8 (2006), benne: AC (2007),
- EN 3-9 (2006), benne: AC (2007),
- EN 3-10 (2009).
B + D
B + E
B + F
35. Gépterek és rakományszivattyú-terek egyenértékű, vízköddel oltó tűzoltó rendszereinek szórófejei - Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,
- IMO MSC.1/Circ.1313,
- IMO MSC.1/Circ.1458.
- IMO MSC/Circ.1165. B + D
B + E
B + F
36. Alacsonyan elhelyezett világítási rendszerek (csak részek) - Reg. II-2/13,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.
- Reg. II-2/13,
- IMO Res. A.752(18),
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.
- IMO Res. A.752(18).
Vagy:
- ISO 15370 (2010).
B + D
B + E
B + F
37. Vészhelyzeti mentő légzőkészülékek (EEBD) - Reg. II-2/13. - Reg. II-2/13,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,
- IMO MSC/Circ.849.
- ISO 23269-1 (2008), illetve alternatívaként:
Autonóm nyílt rendszerű túlnyomásos légzőkészülék teljes álarccal, félálarccal vagy szájcsutorakészlettel:
- EN 402 (2003).
Autonóm nyílt rendszerű túlnyomásos légzőkészülék kámzsával:
- EN 1146 (2005).
Autonóm zárt rendszerű túlnyomásos légzőkészülék:
- EN 13794 (2002).
B + D
B + E
B + F
38. Inert gázzal oltó rendszerek részei - Reg. II-2/4. - Reg. II-2/4,
- IMO Res. A.567(14),
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15,
- IMO MSC/Circ.353,
- IMO MSC/Circ.387,
- IMO MSC/Circ.485,
- IMO MSC/Circ.450 Rev.1,
- IMO MSC/Circ.731,
- IMO MSC/Circ.1120.
- IMO MSC/Circ.353. B + D
B + E
B + F
G
39. Olajsütő (automatikus vagy kézi) tűzoltó rendszerének szórófejei - Reg. II-2/1,
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/1,
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- ISO 15371 (2009). B + D
B + E
B + F
40. Tűzoltó felszerelés - mentőkötél - Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,
- IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).
B + D
B + E
B + F
41. Gépterek és rakományszivattyú-terek egyenértékű, beépített, gázzal oltó tűzoltó rendszereinek részei (oltószer, főszelepek és szórófejek) - Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,
- IMO MSC/Circ.848,
- IMO MSC.1/Circ.1313,
- IMO MSC.1/Circ.1316.
- IMO MSC/Circ.848,
- IMO MSC.1/Circ.1316.
B + D
B + E
B + F
42. Gépterek egyenértékű, beépített, gázzal oltó tűzoltó rendszerei (aeroszolos rendszerek) - Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,
- IMO MSC.1/Circ.1270,
- IMO MSC.1/Circ.1313.
- IMO MSC.1/Circ.1270,
benne: 1. helyesbítés.
B + D
B + E
B + F
43. Koncentrátum gépterek és rakományszivattyúterek beépített, könnyűhabbal oltó tűzoltó rendszereihez.
Megjegyzés: a gépterekben és a rakomány-
szivattyúterekben alkalmazott beépített, könnyűhabbal oltó tűzoltó rendszert
- Reg. II-2/10. - Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6.
- IMO MSC/Circ.670. B + D
B + E
B + F
(ideértve azon rendszereket is, amelyek rendeltetésszerű működéséhez üzemtérből származó belső levegőt használnak) a jóváhagyott koncentrátummal kell tesztelni a hatósági előírásnak megfelelően.
44. „A” osztályú gépterek beépített, vízzel oltó helyi tűzoltó rendszereinek részei (szórófejek és teljesítménytesztek) - Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- IMO MSC.1/Circ.1387. B + D
B + E
B + F
45. Vízsugárral oltó beépített tűzoltó rendszerek ro-ro terekben, járműterekben és egyedi kategóriájú terekben való használatra
a) előíró jellegű rendszerek a Circ. 1430 4. szakasza szerint:
b) teljesítményalapú rendszerek a Circ. 1430 5. szakasza szerint.
- Reg. II-2/19,
- Reg. II-2/20,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.
- Reg. II-2/19,
- Reg. II-2/20,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.
- IMO MSC.1/Circ.1430. B + D
B + E
B + F
46. Vezérlőállások, szolgálati terek, lakóterek, kabinerkélyek, gépterek és felügyelet nélküli gépterek beépített tűzérzékelő és tűzriasztó rendszereinek részei
a) Ellenőrző és jelző berendezés
b) Energiaellátó berendezés
c) Hőérzékelők - pontszerű érzékelők
d) Füstérzékelők: pontszerű szórt fényes, áteső fényes vagy ionizációs érzékelők
e) Lángérzékelők: pontszerű érzékelők
f) Kézi tűzjelzők
g) Zárlatszakaszolók
h) Bemeneti/kimeneti készülékek
i) Kábelek
- Reg. II-2/7,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.
- Reg. II-2/7,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,
- IMO MSC.1/Circ.1242,
AC (1999), A1 (2002) és A2 (2006).
Hőérzékelők - pontszerű érzékelők:
- EN 54-5 (2000), benne: A1 (2002).
Füstérzékelők - pontszerű szórt fényes, áteső fényes vagy ionizációs érzékelők:
- EN 54-7 (2000), benne: A1 (2002) és A2 (2006).
Lángérzékelők - pontszerű érzékelők:
- EN 54-10 (2002),
benne: A1 (2005). Kézi tűzjelzők:
- EN 54-11 (2001),
benne: A1 (2005).
Izolátorok (zárlatszakaszoló):
- EN 54-17 (2007), benne: AC (2007).

Bemeneti/kimeneti készülékek:
- EN 54-18 (2005), benne: AC (2007).
Kábelek:
- EN 60332-1-2 (2004).
- IEC 60092-376 (2003). Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint:
- IEC 60092-504 (2001),
benne: IEC 60092-504 1. helyesbítés (2011),
- IEC 60533 (1999).
Ellenőrző és jelző berendezés. Elektromos berendezések hajókon:
- EN 54-2 (1997), benne: AC (1999) és A1 (2006). Energiaellátó berendezés:
- EN 54-4 (1997), benne:
B + D
B + E
B + F
47. Nem hordozható és nem szállítható tűzoltó készülékek - Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/4,
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- EN 1866-1 (2007).
Vagy:
- ISO 11601 (2008).
B + D
B + E
B + F
48. Tűzriasztó berendezések - Akusztikus jelzőkészülékek - Reg. II-2/7,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.
- Reg. II-2/7,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,
- IMO MSC.1/Circ.1242.
Akusztikus jelzőkészülékek
- EN 54-3 (2001),
benne: A1 (2002) és A2 (2006),
- IEC 60092-504 (2001),
benne: IEC 60092-504 1. helyesbítés (2011),
- IEC 60533 (1999).
B + D
B + E
B + F
49. Beépített oxigénelemző és gázérzékelő berendezések - Reg. II-2/4,
- VI/3.
- Reg. II-2/4,
- Reg. VI/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.
Kombinált O2/CH-rendszerek esetében továbbá:
- IMO MSC.1/Circ.1370.
- IEC 60092-504 (2001),
benne: IEC 60092-504 1. helyesbítés (2011),
- IEC 60533 (1999), illetve alkalmazhatóság szerint:
a) 4. kategória: (biztonságos terület)
- EN 50104 (2010).
b) 3. kategória: (robbanásveszélyes gázt tartalmazó légterek)
- EN 50104 (2010),
- EN 60079-0 (2012),
- EN 60079-29-1 (2007).
Kombinált O2/CH-rendszerek esetében továbbá:
- IMO MSC.1/Circ.1370.
B + D
B + E
B + F
50. Kettős rendeltetésű szórófejek (permet/sugár) - Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
Kézi tűzoltó sugárcsövek
- Kombinált sugárcsövek PN 16:
- EN 15182-1 (2007), benne: A1 (2009),
- EN 15182-2 (2007), benne: A1 (2009).
Kézi tűzoltó sugárcsövek -
Tömör vízsugarú és/vagy állandó szögű, szórt vízsugarú sugárcsövek PN 16:
- EN 15182-1 (2007), benne: A1 (2009),
- EN 15182-3 (2007), benne: A1 (2009).
B + D
B + E
B + F
51. Tűzoltó tömlők
(csévélhető)
- Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,
- EN 671-1 (2012) B + D
B + E
B + F
52. Középhabbal oltó tűzoltó rendszerek részei
- tartályhajók beépített fedélzeti haboltói
- Reg. II-2/10. - Reg. II-2/10.8.1,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14,
- IMO MSC.1/Circ.1239,
- IMO MSC.1/Circ.1276.
- IMO MSC/Circ.798. B + D
B + E
B + F
53. Kabinerkélyek beépített, nagynyomású vízpermettel oltó tűzoltó rendszereinek szórófejei - Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,
- IMO MSC.1/Circ.1313.
- IMO MSC.1/Circ.1268. B + D
B + E
B + F
54. Oltóhab vegyianyag-szállító tartályhajók beépített tűzoltó rendszereihez - Reg. II-2/1,
- IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11
- IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 11,
- IMO MSC/Circ.553.
- IMO MSC.1/Circ.1312.
- IMO MSC.1/Circ.1312 1. helyesbítés.
B + D
B + E
B + F
55. Kabinerkélyek beépített, nagynyomású vízpermettel oltó tűzoltó rendszereinek szórófejei - Reg. II-2/10. - Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,
- IMO MSC.1/Circ.1313.
- IMO MSC.1/Circ.1268. B + D
B + E
B + F
56. Gépterek és rakomány-
szivattyúterek belső levegővel működő, könnyűhabbal oltó tűzoltó rendszerei
Megjegyzés: A gépterekben és rakományszivattyú-
terekben alkalmazott, belső/külső levegővel működő, könnyűhabbal oltó rendszereket a jóváhagyott koncentrátummal kell tesztelni a közigazgatás előírásainak megfelelően.
- Reg. II-2/10. - Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6.
- IMO MSC.1/Circ.1384. B + D
B + E
B + F
57. Száraz vegyi porral oltó tűzoltó rendszerek - Reg. II-2/1. - Reg. II-2/1,
- IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 11.
- IMO MSC.1/Circ.1315. B + D
B + E
B + F
58. Mintavevő füstérzékelő rendszerek részei - Reg. II-2/7,
- Reg. II-2/19,
- Reg. II-2/20.
- Reg. II-2/7,
- Reg. II-2/19,
- Reg. II-2/20,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.
- IEC 60092-504 (2001),
benne: IEC 60092-504 1. helyesbítés (2011),
- IEC 60533 (1999).
Valamint robbanásveszélyes légterek, alkalmazhatóság szerint:
- EN 60079-0 (2012), benne: A11:(2013).
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10, valamint:
Ellenőrző és jelző berendezés.
Elektromos berendezések hajókon:
- EN 54-2 (1997), benne: AC (1999) és A1 (2006).
Energiaellátó berendezés:
- EN 54-4 (1997),
benne: AC (1999), A1 (2002) és A2 (2006).
Aspirációs füstérzékelők:
- EN 54-20 (2006),
benne: AC (2008).
Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint:
- IEC 60092-504 (2001),
benne: IEC 60092-504 1. helyesbítés (2011),
- IEC 60533 (1999).
Valamint robbanásveszélyes légterek, alkalmazhatóság szerint:
- EN 60079-0 (2012),
benne: A11:(2013).
Valamint robbanásveszélyes légterek, alkalmazhatóság szerint:
- EN 60079-0 (2009).
B + D
B + E
B + F
59. „C” osztályú válaszfalak - Reg. II-2/3. - Reg. II-2/3,
- Reg. II-2/9.
- IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code). B + D
B + E
B + F
60. Rögzített szénhidrogén-
gázérzékelő rendszer
- Reg. II-2/4. - Reg. II-2/4,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16,
- IMO MSC.1/Circ.1370.
- IMO MSC.1/Circ.1370,
- EN 60079-0 (2012).
- EN 60079-29-1 (2007),
- IEC 60092-504 (2001),
benne: IEC 60092-504 1. helyesbítés (2011),
- IEC 60533 (1999).
B + D
B + E
B + F
61. Alacsonyan elhelyezett világítási rendszerek helyett alkalmazható evakuációirányító rendszerek - Reg. II-2/13. - Reg. II-2/13,
- IMO MSC.1/Circ.1168.
- IMO MSC.1/Circ.1168. B + D
B + E
B + F
62. Helikopterek habbal oltó tűzoltó készülékei - Reg. II-2/18. - Reg. II-2/18.
- IMO MSC.1/Circ.1431.
- EN 13565-1 (2003), benne: A1 (2007). B + D
B + E
B + F
63. Konyhai páraelszívó beépített tűzoltó rendszerének részei - Reg. II-2/9. - Reg. II-2/9. - ISO 15371(2009) B + D
B + E
B + F

4. Navigációs berendezések

Megjegyzések a 4. szakaszhoz: Navigációs berendezések.

C. oszlop: A navigációs berendezéseknek meg kell felelniük az IMO-közgyűlés A.1021(26) határozata („Riasztóberendezésekre és kijelzőkre vonatkozó szabályzat, 2009”) és a Tengerészeti Biztonsági Bizottság MSC.302(87) határozata („Hídi riasztáskezelő rendszerre vonatkozó teljesítési normák elfogadása”) vonatkozó részeinek (alkalmazhatóság szerint).

D. oszlop:

Az IEC 61162 sorozatok a „Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek” című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

- IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

- IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

- IEC 61162-3 ed1.2, összevonva az am1 ed. 1.0 (2010-11) és am2 ed. 1.0 (2014-07) módosítással - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) 1. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) 2. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó - Ethernet-kapcsolat

Az EN 61162 sorozatok a „Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek” című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

- EN 61162-1 (2011) - 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

- EN 61162-2 (1998) - 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

- EN 61162-3 (2008) - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- EN 61162-3-am1 (2010) 1. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) 2. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- EN 61162-450 (2011) - 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó - Ethernet-kapcsolat

A B C D E
Megnevezés Módosított SOLAS 74-előírás, amennyiben „típus-jóváhagyás” szükséges Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó
IMO-határozatok és IMO-körlevelek (alkalmazhatóság szerint), valamint ITU-ajánlások (alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelmények A meg-
felelőségi vizsgálat moduljai
1. Mágneses tájoló
„A” osztály: hajókhoz
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.382(X),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- ISO 1069 (1973),
- ISO 25862 (2009),
- EN 60945 (2002)
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
Vagy:
- ISO 1069 (1973),
- ISO 25862 (2009),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
B + D
B + E
B + F
G
2. Haladási irányra vonatkozó információt továbbító berendezés (THD) (mágneses módszer) - Reg. V/18,
- Reg. V/19,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.116(73),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok;
- ISO 22090-2 (2014),
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok.
- ISO 22090-2 (2014),
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
3. Pörgettyűs tájoló - Reg. V/18. - Reg. V/19,
- IMO Res. A.424(XI),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN ISO 8728 (1998),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- ISO 8728 (1997),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok.
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
4. Ultrahangos mélységmérő berendezés - Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.224(VII),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.74(69) 4. melléklet,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN ISO 9875 (2001),
benne: ISO 1. technikai helyesbítés: 2006,
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- ISO 9875 (2000),
benne: ISO 1. technikai helyesbítés: 2006,
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
5. Menetsebességet és megtett távolságot mérő készülék (SDME) - Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.824(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61023 (2007),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61023 (2007),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
6. Fordulásisebesség-kijelző - Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.526(13),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ISO 20672 (2007),
benne: 1. helyesbítés (2008),
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- ISO 20672 (2007),
benne: 1. helyesbítés (2008),
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
7. GPS berendezés - Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),
- IMO Res. MSC.112(73),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61108-1 (2003),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61108-1 Ed.2.0 (2003),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
8. GLONASS
berendezés
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.113(73),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61108-2 (1998),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61108-2 Ed.1.0 (1998),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
9. Iránytartást ellenőrző rendszer (HCS) - Reg. V/18. - Reg. V/19,
- IMO Res. A.342(IX),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.64(67) 3. melléklet,
- IMO Res. MSC.191(79).
- ISO 11674 (2006),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- EN 62288 (2008).
Vagy:
- ISO 11674 (2006),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed.1.0 (2008).
B + D
B + E
B + F
G
10. Kereső-mentő helymeghatározó készülék (SRLD): 9 GHz-es kereső-
mentő adókészülék (SART)
- Reg. III/4,
- Reg. IV/14,
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. III/6,
- Reg. III/26,
- Reg. IV/7,
- IMO Res. A.530(13),
- IMO Res. A.802(19),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 14,
- ITU-R M.628-3(11/93).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61097-1 (2007).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61097-1 (2007).
B + D
B + E
B + F
G
11. Kormányhelyzetjelző - Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ISO 20673 (2007),
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- ISO 20673 (2007),
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
12. Hajócsavar-fordulatszám-jelző - Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ISO 22554 (2007),
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- ISO 22554 (2007),
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
13. Hajócsavar-állásszögjelző - Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ISO 22555 (2007),
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- ISO 22555 (2007),
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
14. Tájoló mentőcsónakokhoz és készenléti mentőcsónakokhoz - Reg. III/4,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. III/34,
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 13.
- ISO 1069 (1973),
- ISO 25862 (2009),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
B + D
B + E
B + F
G
15. Útiadat-rögzítő (VDR) - Reg. V/18,
- Reg. V/20,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/20,
- IMO Res. A.694 (17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.333(90).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- EN 61996-1 (2013),
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 61996-1 Ed.2.0 (2013-05),
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
16. Elektronikus térkép és információs rendszer (ECDIS) biztonsági másolattal és raszteres térképmegjelenítő rendszer (RCDS) - Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.232(82),
- IMO SN.1/Circ.266.
[Az ECDIS biztonsági mentés, illetve az RCDS csak akkor alkalmazhatók, ha az ECDIS rendelkezik ezekkel a funkciókkal. A B modul tanúsítványán fel kell tüntetni, hogy ezen szolgáltatások vizsgálata megtörtént-e.]
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- EN 61174 (2008),
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 61174 (2008),
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
17. Pörgettyűs tájoló nagy sebességű vízi járművekhez - Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.821(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79).
- ISO 16328 (2014),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- ISO 16328 (2014),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
18. Nemzetközi automatikus hajóazonosítási rendszer (AIS) - Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694 (17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.74(69),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79),
- ITU-R M. 1371-5(2014).
Megjegyzés: az ITU-R M. 1371-5 (2014) csupán az IMO Res. MSC.74 (69) követelményeivel összhangban alkalmazandó.
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- EN 61993-2 (2013),
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 61993-2 (2012),
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
19. Útvonal-ellenőrző rendszer (a minimális manőverezési sebesség és a 30 csomó közötti tartományban) - Reg. V/18. - Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.74(69),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62065 Ed.2.0 (2014-02),
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62065 Ed.2.0 (2014-02),
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
20. CAT 1 radarberendezés - Reg. V/18. - Reg. V/19.
- IMO Res. A.278(VIII),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.823(19),
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.192(79),
- ITU-R M. 1177-4(04/11).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
- EN 62388 (2013).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
- IEC 62388 Ed.2.0 (2013-06).
B + D
B + E
B + F
G
21. CAT 2 radarberendezés - Reg. V/18. - Reg. V/19,
- IMO Res. A.278(VIII),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.192(79),
- ITU-R M. 1177-4(04/11).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
- EN 62388 (2013).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
- IEC 62388 Ed.2.0 (2013-06).
B + D
B + E
B + F
G
22. CAT 3 radarberendezés - Reg. V/18. - Reg. V/19,
- IMO Res. A.278(VIII),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.192(79),
- ITU-R M. 1177-4(04/11).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
- EN 62388 (2013).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
- IEC 62388 Ed.2.0 (2013-06).
B + D
B + E
B + F
G
23. Radarberendezés nagy sebességű vízi járművekhez (CAT 1H és CAT 2H) - Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- IMO Res. A.278(VIII),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.192(79),
- ITU-R M. 1177-4(04/11).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
- EN 62388 (2013).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok.
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
- IEC 62388 Ed.2.0 (2013-06).
B + D
B + E
B + F
G
24. Térképészeti beállítással jóváhagyott radarberendezés: a) CAT 1C
b) CAT 2C,
c) CAT 1HC nagy sebességű vízi járművekhez
d) CAT 2HC nagy sebességű vízi járművekhez
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- IMO Res. A.278(VIII),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.192(79),
- ITU-R M. 1177-4(04/11).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
- EN 62388 (2013).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
- IEC 62388 Ed.2.0 (2013-06).
B + D
B + E
B + F
G
25. Radarreflektor - passzív - Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.164(78).
- ISO 8729-1 (2010),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
Vagy:
- ISO 8729-1 (2010),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
B + D
B + E
B + F
G
26. Iránytartást ellenőrző rendszer nagy sebességű vízi járművekhez - Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.822(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79).
- ISO 16329 (2003),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- ISO 16329 (2003),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
27. Haladási irányra vonatkozó információt továbbító berendezés (THD)
(GNSS-módszer)
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.116(73),
- IMO Res. MSC.191(79).
- ISO 22090-3 (2014),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- ISO 22090-3 (2014),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
28. Kereső fényszóró nagy sebességű vízi járművekhez - Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- ISO 17884 (2004),
- EN 60945 (2002)
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
Vagy:
- ISO 17884 (2004),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
B + D
B + E
B + F
G
29. Éjjellátó berendezés nagy sebességű vízi járművekhez - Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.94(72),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79).
- ISO 16273 (2003),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- ISO 16273 (2003),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
30. Differenciál irányadóvevő DGPS és DGLONASS berendezéshez - Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694 (17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.114(73).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61108-4 (2004),
- EN 61162 sorozatok.
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61108-4 (2004),
- IEC 61162 sorozatok.
B + D
B + E
B + F
G
31. Haladási irányra vonatkozó információt továbbító berendezés (THD)
(pörgettyűs módszer)
- Reg. V/18.
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694 (17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.116(73),
- IMO Res. MSC.191(79).
- ISO 22090-1 (2014),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- ISO 22090-1 (2014),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
32. Egyszerűsített útiadat-rögzítő (S-VDR) - Reg. V/20. - Reg. V/20,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.163(78),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002)
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- EN 61996-2 (2008),
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 61996-2 (2007),
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
33. Mechanikus révkalauz-beemelő szerkezet Szándékosan üresen hagyva (mivel a 2012. július 1-jétől hatályba lépő IMO Res. MSC.308(88) értelmében „mechanikus révkalauz-beemelő
szerkezetek nem alkalmazhatók”)
34. Révkalauzhágcsó - Reg. V/23,
- Reg. X/3.
- Reg. V/23,
- IMO Res. A.1045(27),
- IMO MSC/Circ.1428.
- IMO Res.A.1045(27),
- ISO 799 (2004).
B + D
B + E
B + F
G
35. DGPS berendezés - Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694 (17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.112(73),
- IMO Res. MSC.114(73),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61108-1 (2003),
- EN 61108-4 (2004),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61108-1 (2003),
- IEC 61108-4 (2004),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
36. DGLONASS
berendezés
- Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694 (17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.113(73),
- IMO Res. MSC.114(73),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61108-2 (1998),
- EN 61108-4 (2004),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61108-2 (1998),
- IEC 61108-4 (2004),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
37. Nappali jelzőlámpa - Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.95(72),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- ISO 25861 (2007).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- ISO 25861 (2007).
B + D
B + E
B + F
38. Aktív radarreflektor - Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.164(78),
- ITU-R M 1176-1 (02/13)
- ISO 8729-2 (2009),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
Vagy:
- ISO 8729-2 (2009),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
B + D
B + E
B + F
G
39. Iránymérő - Reg. V/18. - Reg. V/19. - ISO 25862 (2009),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
Vagy:
- ISO 25862 (2009),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
B + D
B + E
B + F
G
40. Kereső-mentő helymeg-
határozó készülék (SRLD):
AIS SART berendezés
- Reg. III/4,
- Reg. IV/14.
- Reg. III/6,
- Reg. III/26,
- Reg. IV/7,
- IMO Res. MSC.246(83),
- IMO Res. MSC.256(84),
- ITU-R M. 1371-5(2014).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61097-14 (2010).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61097-14 (2010).
B + D
B + E
B + F
G
41. Galileo-vevő - Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.813(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.233(82).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61108-3 (2010),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61108-3 (2010),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
B + D
B + E
B + F
G
42. Hídi navigációs őrszolgálati riasztórendszer (BNWAS) - Reg. V/18. - Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.128(75),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
- IEC 62616(2010),
benne: IEC 62616 1. helyesbítés (2012).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok.
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
- IEC 62616 (2010),
benne: IEC 62616 1. helyesbítés (2012).
B + D
B + E
B + F
G
43. Hangvevő rendszer - Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.86(70),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
- ISO 14859 (2012).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
- ISO 14859 (2012).
B + D
B + E
B + F
G
44. Integrált navigációs rendszer - Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.252(83),
- IMO Res. MSC.302(83) - (Hídi riasztáskezelő rendszer (Bridge Alert Management, BAM)).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
- IEC 61924-2 (2012).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
- IEC 61924-2 (2012).
B + D
B + E
B + F
G

5. Rádió-hírközlési berendezések

Megjegyzések az 5. szakaszhoz: Rádió-hírközlési berendezések.

D. oszlop: ha az IMO MSC/862. körlevél követelményei és a termék tesztelési követelményei ellentétesek egymással, akkor az IMO MSC/862. körlevél követelményeit kell alkalmazni.

D. oszlop:

Az IEC 61162 sorozatok a „Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek” című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

- IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

- IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

- IEC 61162-3 ed1.1 egységes szerkezetbe fogl. vált. és 1. módosítása (2010-11) - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) 1. módosítása - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó - Ethernet-kapcsolat

Az EN 61162 sorozatok a „Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek” című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

- EN 61162-1 (2011) - 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

- EN 61162-2 (1998) - 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

- EN 61162-3 (2008) - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- EN 61162-3-am1 (2010) 1. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- EN 61162-450 (2011) - 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó - Ethernet-kapcsolat

A B C D E
Megnevezés Módosított SOLAS 74-előírás, amennyiben „típus-
jóváhagyás” szükséges
Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó
IMO-határozatok és IMO-körlevelek
(alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelmények A meg-
felelőségi vizsgálat moduljai
1. DSC és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas URH-rádiókészülék - Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.385(X),
- IMO Res. A.524(13),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.803(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO MSC/Circ.862,
- IMO MSC.1/Circ.1460,
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.489-2 (10/95),
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M.541-9 (05/04),
- ITU-R M.689-3 (03/12).
- IMO MSC/Circ.862,
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),
- ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05).
B + D
B + E
B + F
2. URH DSC őrszolgálati vevőkészülék - Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.803(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.489-2 (10/95),
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M.541-9 (05/04).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),
- ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),
B + D
B + E
B + F
3. NAVTEX vevőkészülék - Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.148(77),
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.540-2 (06/90),
- ITU-R M.625-4 (03/12).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01),
- ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06),
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61097-6 (2012-01).
B + D
B + E
B + F
4. EGC vevőkészülék - Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.570(14),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.306(87),
- IMO COMSAR Circ.32.
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),
- ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11),
- ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),
- ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08),
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61097-4 (2012-05).
B + D
B + E
B + F
5. Nagyfrekvenciás tengerészeti biztonsági közlemények (MSI) vételére szolgáló vevőkészülék (HF NBDP) - Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.699(17),
- IMO Res. A.700(17),
- IMO Res. A.806(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO MSC.1/Circ.1460,
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.492-6 (10/95),
- ITU-R M.540-2 (06/90),
- ITU-R M.625-4 (03/12),
- ITU-R M.688 (06/90).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),
- ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),
- ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10).
B + D
B + E
B + F
6. 406 MHz-es EPIRB (COSPAS-SARSAT) - Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/7,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.662(16),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.696(17),
- IMO Res. A.810(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO MSC/Circ.862,
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.633-4 (12/10),
- ITU-R M.690-2 (03/12).
- IMO MSC/Circ.862,
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01).
Vagy:
- IMO MSC/Circ.862,
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61097-2 (2008),
Megjegyzés: az IMO MSC/862. körlevél csak az esetleges távirányításos készülékre alkalmazható, az EPIRB-re magára nem.
B + D
B + E
B + F
7. Hosszúhullámú
EPIRB (INMARSAT)
Szándékosan üresen hagyva
8. Középfrekvenciás
DSC vevőkészülék
Szándékosan üresen hagyva
9. Kéthangú riasztójelgenerátor Szándékosan üresen hagyva
10. DSC és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas középfrekvenciás rádióberendezés
Megjegyzés: Az IMO- és ITU-határozatok értelmében a kéthangú riasztójel-
generátorra és a H3E-
átvitelre vonatkozó követelmények a tesztelés tekintetében már nem érvényesek.
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/9,
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.804(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO MSC.1/Circ.1460,
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M.541-9 (05/04).
- IMO MSC/Circ.862,
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09),
- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).
B + D
B + E
B + F
11. Középfrekvenciás DSC őrszolgálati vevőkészülék - Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/9,
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.804(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M.541-9 (05/04),
- ITU-R M.1173-1 (03/12).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),
- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).
B + D
B + E
B + F
12. Inmarsat-B SES
Megjegyzés: A szolgáltatás 2016. december 31-ével megszűnik.
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.570(14),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.808(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO MSC/Circ.862,
- IMO COMSAR Circ.32.
- IMO MSC/Circ 862,
- EN 60945 (2002)
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
Vagy:
- IMO MSC/Circ 862,
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
B + D
B + E
B + F
13. Inmarsat-C SES - Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.570(14),
- IMO Res. A.664 (16) (csak akkor alkalmazandó, ha az Inmarsat-C SES rendelkezik EGC-funkcióval),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.807(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.306(87),
- IMO MSC/Circ.862,
- IMO COMSAR Circ.32.
- IMO MSC/Circ.862,
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),
- ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11),
- ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),
- ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08),
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61097-4 (2012),
- IEC 61162 sorozatok.
B + D
B + E
B + F
14. DSC, NBDP és rádiótelefon adó és vevő üzemmódra alkalmas közép/nagyfrekvenci ás rádiókészülék
Megjegyzés: az IMO- és
ITU-határozatok értelmében a kéthangú riasztójel-
generátorra és az
A3H-átvitelre vonatkozó követelmények a tesztelés tekintetében már nem érvényesek.
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.806(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO MSC/Circ.862,
- IMO MSC.1/Circ.1460,
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.476-5 (10/95),
- ITU-R M.492-6 (10/95),
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M.541-9 (05/04),
- ITU-R M.625-4 (03/12),
- ITU-R M.1173-1 (03/12).
- IMO MSC/Circ.862,
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),
- ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10),
- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09),
- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).
B + D
B + E
B + F
15. Közép/nagyfrekvenci ás DSC pásztázó őrszolgálati vevőkészülék - Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.806(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO COMSAR Circ.32,
- ITU-R M.493-13 (10/09),
- ITU-R M. 541-9 (05/04).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),
- ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),
- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61097-3 (1994),
- IEC 61097-8 (1998),
- IEC 61162 sorozatok.
B + D
B + E
B + F
16. Hordozható URH adóvevő készülék túlélési vízi járművekhez - Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. III/6,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.809(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 14,
- IMO Res. MSC.149(77),
- ITU-R M.489-2 (10/95).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12),
- ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61097-12 (1996).
B + D
B + E
B + F
17. Beépített URH adóvevő készülék túlélési vízi járművekhez - Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. III/6,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.809(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 14,
- ITU-R M.489-2 (10/95).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10),
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61097-12 (1996).
B + D
B + E
B + F
18. Inmarsat-F77 - Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/10,
- IMO Res. A.570 (14),
- IMO Res. A.808 (19),
- IMO Res. A.694 (17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO MSC/Circ.862,
- IMO COMSAR Circ.32.
- IMO MSC/Circ.862,
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61097-13 (2003).
Vagy:
- IMO MSC/Circ.862,
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61097-13 (2003).
B + D
B + E
B + F

6. A COLREG 72-ben előírt berendezések

A B C D E
Megnevezés COLREG 72-előírás, amennyiben
”típus-jóváhagyás” szükséges
COLREG-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok
és IMO-körlevelek (alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelmények A meg-
felelőségi vizsgálat moduljai
1. Navigációs jelzőfények - COLREG Annex I/14. - COLREG I/14. melléklet,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.253(83).
- EN 14744 (2005),
benne: AC (2006),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
Vagy:
- EN 14744 (2005),
benne: AC (2006),
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
B + D
B + E
B + F
G

7. Ömlesztettáru-szállító hajó biztonsági berendezései

A 2. Fejezetben nem szerepelnek tételek.

8. A SOLAS II-1. fejezetében előírt berendezések. Hajóépítés - szerkezet, térbeosztás és stabilitás, gépi és villamos berendezések

A B C D E
Megnevezés Módosított SOLAS 74-előírás, amennyiben „típus-jóváhagyás” szükséges Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és IMO-körlevelek
(alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelmények A meg-
felelőségi vizsgálat moduljai
1. Vízszintérzékelők - Reg. II-1/22-1,
- Reg. II-1/25,
- Reg. XII/12.
- Reg. II-1/25,
- Reg. XII/12,
- IMO Res.A.1021(26),
- IMO Res. MSC.188(79),
- IMO MSC.1/Circ 1464 Rev.1
- IEC 60092-504 (2001),
benne: IEC 60092-504 1. helyesbítés (2011),
- IEC 60529 Ed.2.2 (2001),
- IMO Res. MSC.188(79),
- IMO MSC.1/Circ. 1291.
B + D
B + E
B + F

3. Fejezet

FELSZERELÉSEK, AMELYEK TEKINTETÉBEN A NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK NEM TARTALMAZNAK RÉSZLETES TESZTELÉSI KÖVETELMÉNYEKET

1. Életmentő eszközök

C oszlop: az IMO MSC/980. körlevelét kell alkalmazni, kivéve, amikor azt a C oszlopban említett különös utasítások felülírják.

A B C D E
Megnevezés Módosított SOLAS 74-előírás, amennyiben
„típus-jóváhagyás” szükséges
Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó
IMO-határozatok és IMO-körlevelek
(alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelmények A meg-
felelőségi vizsgálat moduljai
1. Radarreflektor mentőtutajokhoz - Reg. III/4,
- Reg. III/34,
- Reg. X/3.
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code).
2. Vízbe merülésre alkalmas ruházat anyagai Szándékosan üresen hagyva
3. Felúszást elősegítő vízre bocsátó berendezések túlélési járművekhez Szándékosan üresen hagyva
4. Hangosbemondó és általános vészjelző rendszer
(tűzjelző készülékként való használata esetén a 2. melléklet 2. Fejezet 3. táblázat 48. sora alkalmazandó)
- Reg. III/6. - IMO Res. A.1021(26),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),
- IMO MSC/Circ.808.
- ISO 27991 (2008).

2. Tengerszennyezés megelőzése

A B C D E
Megnevezés Módosított MARPOL
73/78-előírás, amennyiben
”típus-jóváhagyás” szükséges
Módosított MARPOL 73/78-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és IMO-körlevelek
(alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelmények A meg-
felelőségi vizsgálat moduljai
1. A NOx kibocsátás csökkentésére egyéb egyenértékű módszereket alkalmazó berendezések - VI. melléklet, Reg. 4. - VI. melléklet, Reg. 4.
2. A SOx-kibocsátás korlátozására egyéb technológiai megoldásokat alkalmazó berendezések - IMO Res. MEPC.176(58)-(MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 4),
- IMO Res. MEPC.184(59).
- IMO Res. MEPC.176(58)-(MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 4).
3. Fedélzeti NOx-elemző készülékek a NOx műszaki előírás 2008 közvetlen mérési és ellenőrzési módszerétől eltérő mérési módszert alkalmazó készülékek Szándékosan üresen hagyva

3. Tűzvédelmi berendezés

A B C D E
Megnevezés Módosított SOLAS 74-előírás, amennyiben
”típus-jóváhagyás” szükséges
Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó
IMO-határozatok és IMO-körlevelek
(alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelmények A meg-
felelőségi vizsgálat moduljai
1. Elektromos biztonsági lámpa - Reg. II-2/10,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code), 3.
- IEC 60079 sorozatok.
2. Vegyi hatásnak ellenálló védőöltözet - Reg. II-2/19. - Reg. II-2/19,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.
- EN 943-1 (2002),
benne: AC (2005),
- EN 943-2 (2002),
- EN ISO 6529 (2001),
- EN ISO 6530 (2005),
- EN 14605 (2005),
benne: A1 (2009),
- IMO MSC/Circ.1120.
3. Festéktároló kamrák és gyúlékony folyadékokat tároló kamrák tűzoltó rendszereinek részei - Reg. II-2/10. - Reg. II-2/10,
- IMO MSC.1/Circ.1239.
4. Hordozható, habbal oltó készülékek - Reg. II-2/10,
- Reg. II-2/20,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/10,
- Reg. II-2/20,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,
- IMO MSC.1/Circ.1239,
- IMO MSC.1/Circ.1313.
5. Gázhalmazállapotú-
tüzelőanyag rendszerek (részei) háztartási célra
- Reg. II-2/4. - Reg. II-2/4,
- IMO MSC.1/Circ.1276.
6. Beépített, gázzal (CO2) oltó tűzoltó rendszerek részei - Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/10,
- Reg. II-2/20,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,
- IMO MSC.1/Circ.1313,
- IMO MSC.1/Circ.1318,
- IMO MSC.1/Circ.1456.
Elektromos automatikus vezérlő- és késleltetőberendezések:
- EN 12094-1 (2003).
Nem elektromos automatikus vezérlő- és késleltető-
berendezések:
- EN 12094-2 (2003).
Kézi indító- és leállítóberendezések:
- EN 12094-3 (2003).
Tartályok szelepszerelvényei és azok indítószerkezetei:
Beépített, gázzal (CO2)
oltó tűzoltó rendszerek részei
- EN 12094-4 (2004).
Nagy és kis nyomást elválasztó szelepek és azok indítószerkezetei:
- EN 12094-5 (2006).
Nem elektromos kikapcsolókészülékek:
- EN 12094-6 (2006). CO2-rendszerek szórófejei:
- EN 12094-7 (2000),
benne: A1 (2005).
Csatlakozók:
- EN 12094-8 (2006).
Nyomásmérők és nyomáskapcsolók:
- EN 12094-10 (2003).
Mechanikus súlymérő eszközök:
- EN 12094-11 (2003).
Nyomáshatároló és visszacsapó szelepek:
- EN 12094-13 (2001), benne: AC (2002). Szagosítóberendezések kisnyomású CO2-rendszerekhez:
- EN 12094-16 (2003).
7. Vízpermetező
kézikészülék
- Reg. II-2/10,
- Reg. II-2/19.
- Reg. II-2/10,
- Reg. II-2/19.
8. Tűzoltó tömlők 52 mm feletti átmérővel - Reg. II-2/10,
- Reg. X/3.
- Reg. II-2/10,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

4. Navigációs berendezések

Megjegyzések a 4. szakaszhoz: Navigációs berendezések

B. és C. oszlop: A SOLAS V. fejezetére vonatkozó hivatkozások alatt az MSC 73 által módosított SOLAS 1974-et kell érteni, amely 2002. július 1-jén lépett hatályba.

C. oszlop: A navigációs berendezéseknek meg kell felelniük az IMO-közgyűlés A.1021(26) határozata („Riasztóberendezésekre és kijelzőkre vonatkozó szabályzat, 2009”) és a Tengerészeti Biztonsági Bizottság MSC.302(87) határozata („Hídi riasztáskezelő rendszerre vonatkozó teljesítési normák elfogadása”) vonatkozó részeinek (alkalmazhatóság szerint).

D. oszlop:

Az IEC 61162 sorozatok a „Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek” című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

- IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

- IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

- IEC 61162-3 ed1.2, összevonva az am1 ed. 1.0 (2010-11) és am2 ed. 1.0 (2014-07) módosítással - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) 1. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) 2. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó - Ethernet-kapcsolat

Az EN 61162 sorozatok a „Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek” című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

- EN 61162-1 (2011) - 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

- EN 61162-2 (1998) - 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

- EN 61162-3 (2008) - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- EN 61162-3-am1 (2010) 1. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) 2. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- EN 61162-450 (2011) - 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó - Ethernet-kapcsolat

A B C D E
Megnevezés Módosított SOLAS 74 előírás, amennyiben
„típus-jóváhagyás” szükséges
Módosított SOLAS 74-előírások, vonatkozó IMO-határozatok és IMO-körlevelek (alkalmazhatóság szerint),
valamint ITU-ajánlások
(alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelmények A meg-
felelőségi vizsgálat moduljai
1. Kombinált GPS/GLONASS berendezés - Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),
- IMO Res. MSC.115(73),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61108-1 (2003),
- EN 61108-2 (1998),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61108-1 (2003),
- IEC 61108-2 (1998),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
2. Hajóhíd teljes felszerelése Szándékosan üresen hagyva
3. Mágneses tájoló nagy sebességű vízi járművekhez - Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).
- IMO Res. A.382(X),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).
- ISO 1069 (1973),
- ISO 25862(2009),
- EN 60945 (2002)
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
Vagy:
- ISO 1069 (1973),
- ISO 25862(2009),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
4. Útvonal-ellenőrző rendszer
- nagy sebességű vízi járművekhez
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
5. Tolóerő-kijelző - Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
6. Oldalirányú tolóerő-, hajócsavar-állásszög- és üzemmódkijelző - Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
7. Útvonal-ellenőrző
rendszer
(a 30 csomó feletti tartományban)
Szándékosan üresen hagyva
8. Nagy hatótávolságú azonosító és nyomonkövető
(LRIT) berendezés
Szándékosan üresen hagyva
9. Elektromos dőlésmérő - Reg. V/18-7. - IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.191(79),
- IMO Res. MSC.363(92),
- IMO MSC.1/Circ.982,
- IMO MSC.1/Circ.1228,
- EN 60945 (2002)
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok.
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok.
10. Loran-C berendezés - Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694(17),
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- IMO Res. A.818(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
11. Chayka berendezés - Reg. V/18,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.
- Reg. V/19,
- IMO Res. A.694 (17),
- IMO Res. A.818 (19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,
- IMO Res. MSC.191(79).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok,
- IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).

5. Rádió-hírközlési berendezések

Megjegyzések az 5. szakaszhoz: Rádió-hírközlési berendezések.

D. oszlop:

Az IEC 61162 sorozatok a „Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek” című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

- IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) - 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

- IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) - 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

- IEC 61162-3 ed1.2, összevonva az am1 ed. 1.0 (2010-11) és am2 ed. 1.0 (2014-07) módosítással - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) 1. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) 2. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) - 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó - Ethernet-kapcsolat

Az EN 61162 sorozatok a „Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek” című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

- EN 61162-1 (2011) - 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

- EN 61162-2 (1998) - 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

- EN 61162-3 (2008) - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- EN 61162-3-am1 (2010) 1. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- IEC 61162-3-am2 ed1.0 (2014-07) 2. módosítás - 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

- EN 61162-450 (2011) - 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó - Ethernet-kapcsolat

A B C D E
Sor-
szám
Megnevezés Módosított SOLAS 74 előírás, amennyiben
„típus-jóváhagyás” szükséges
Módosított SOLAS 74-előírások, vonatkozó IMO-határozatok és IMO-körlevelek (alkalmazhatóság szerint),
valamint ITU-ajánlások (alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelmények A meg-
felelőségi vizsgálat moduljai
1. URH EPIRB - Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).
- Reg.IV/8,
- IMO Res. A.662(16),
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. A.805(19),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),
- ITU-R M.489-2 (10/95),
- ITU-R M.693-1 (03/12).
- EN 60945 (2002)
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
2. Tartalék energiaforrás rádióberendezésekhez - Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1-994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2-000 HSC Code).
- Reg. IV/13,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),
- IMO COMSAR Circ.16,
- IMO COMSAR Circ.32.
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
3. Vészjelző
kapcsolótábla
- Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1-994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2-000 HSC Code).
- Reg. IV/6,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),
- IMO MSC/Circ.862,
- IMO COMSAR Circ.32.
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
4. Vészjelző vagy riasztókapcsolótábla - Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1-994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2-000 HSC Code).
- Reg. IV/6,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),
- IMO MSC/Circ.862,
- IMO COMSAR Circ.32.
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).
5. Hosszúhullámú
EPIRB (INMARSAT)
Szándékosan üresen hagyva
6. A hajó védelmi riasztórendszere - Reg. XI-2/6,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.147(77),
- IMO MSC/Circ.1072.
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- EN 61162 sorozatok.
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- IEC 61162 sorozatok.
7. Légiforgalmi URH adóvevő készülék - Reg. IV/14,
- Reg. X/3,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1-994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2-000 HSC Code) 14.
- Reg. IV/7,
- IMO Res. A.694(17),
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,
- IMO Res. MSC.80(70),
- IMO COMSAR Circ.32,
- ICAO-egyezmény, 10. melléklet, rádió-előírások.
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).

6. A COLREG 72-ben előírt berendezések

A B C D E
Megnevezés COLREG 72-előírás, amennyiben
„típus-jóváhagyás” szükséges
COLREG-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok
és IMO-körlevelek (alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelmények A meg-
felelőségi vizsgálat moduljai
1. Hangjelző
berendezések
- COLREG 72 III/3. melléklet. - COLREG 72 III/3. melléklet,
- IMO Res. A.694(17).
- EN 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- Sípjelek - COLREG 72 III/1. melléklet (Teljesítmény),
- Harang- vagy gongjelek - COLREG 72 III/2. melléklet (Teljesítmény).
Vagy:
- IEC 60945 (2002),
benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),
- Sípjelek - COLREG 72 III/1. melléklet (Teljesítmény),
- Harang- vagy gongjelek - COLREG 72 III/2. melléklet (Teljesítmény).

7. Ömlesztettáru-szállító hajó biztonsági berendezései

A B C D E
Megnevezés Módosított SOLAS 74-előírás, amennyiben
„típus-jóváhagyás” szükséges
Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó
IMO-határozatok és IMO-körlevelek
(alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelmények A meg-
felelőségi vizsgálat moduljai
1. Rakodóberendezés - Reg. XII/11,
- 1997 SOLAS-konferencia, Res. 5.
- Reg. XII/11,
- 1997 SOLAS-konferencia, Res. 5.
- IMO MSC.1/Circ 1229.

8. A SOLAS II-1. fejezetében előírt berendezések

A B C D E
Sor-
szám
Megnevezés Módosított SOLAS 74 előírás, amennyiben „típusjóváhagyás” szükséges Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó
IMO-határozatok és IMO-körlevelek
(alkalmazhatóság szerint)
Tesztelési követelmények A meg-
felelőségi vizsgálat moduljai
1. Generátorok hidegindítása (indítóberendezések) - Reg. II-1/44,
- Reg. X/3.
- Reg. II-1/44,
- IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 12,
- IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 12.
- IMO MSC.1/Circ 1464 Rev.1.

3. melléklet a 45/2016. (XI. 11.) NFM rendelethez

Megfelelőségértékelési eljárások

I. EK-TÍPUSVIZSGÁLATI ELJÁRÁS (B MODUL)

1. Az EK-típusvizsgálat a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amely során bejelentett szervezet megvizsgálja a tengerészeti felszerelés műszaki tervezését, valamint ellenőrzi és tanúsítja, hogy a tengerészeti felszerelés műszaki tervezése megfelel a vonatkozó követelményeknek.

2. Az EK-típusvizsgálatot a következő módok egyike szerint lehet elvégezni:

a) a teljes termék (gyártási típus) vizsgálata a tervezett gyártás szempontjából reprezentatív mintadarabon;

b) a tengerészeti felszerelés megfelelő műszaki tervezésének értékelése a 3. pont szerinti műszaki dokumentáció és alátámasztó bizonyíték vizsgálata révén, továbbá a termék egy vagy több kritikus részének vizsgálata a tervezett gyártás szempontjából reprezentatív mintadarabokon (a gyártási típus és a tervezési típus kombinációja).

3. A gyártó az EK-típusvizsgálat iránti kérelmet az általa választott bejelentett szervezetnek nyújtja be.

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a gyártó neve és címe, illetve, ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;

b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;

c) műszaki dokumentáció. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a tengerészeti felszerelés megfelel-e a nemzetközi dokumentumok 3. § szerinti alkalmazandó követelményeinek, és tartalmaznia kell a kockázatok megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és - az értékelés szempontjából szükséges mértékben - ismerteti a tengerészeti felszerelés tervezését, gyártását és működését. A műszaki dokumentációnak - a helyzettől függően - legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

ca) a tengerészeti felszerelés általános leírása;

cb) alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és vázlatai;

cc) a tengerészeti felszerelés ezen rajzainak és vázlatainak, valamint működésmódjának megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok;

cd) az érintett tengerészeti felszerelésre e rendelettel összhangban alkalmazandó követelmények és vizsgálati előírások jegyzéke, a szóban forgó követelmények teljesítése céljából alkalmazott megoldások leírásával;

ce) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményei stb.; valamint

cf) a vizsgálati jelentések;

d) a tervezett gyártás szempontjából reprezentatív mintadarabok. A bejelentett szervezet további mintadarabokat is kérhet a vizsgálati program végrehajtásához;

e) a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. A bizonyíték hivatkozást tartalmaz minden felhasznált dokumentumra. A bizonyítéknak, amennyiben szükséges, tartalmaznia kell a gyártó megfelelő laboratóriumában vagy a gyártó nevében és felelősségére egy másik vizsgálati laboratóriumban elvégzett vizsgálatok eredményeit.

4. A bejelentett szervezet

a) a tengerészeti felszerelésekre vonatkozóan megvizsgálja a műszaki dokumentációt és a bizonyítékot a tengerészeti felszerelés megfelelő műszaki tervezésének értékelése céljából;

b) a mintadarabokra vonatkozóan ellenőrzi, hogy a mintadarabokat a műszaki dokumentációnak megfelelően gyártották-e, és azonosítja a vonatkozó követelmények és vizsgálati előírások alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően tervezett elemeket, továbbá azokat az elemeket, amelyeket ezen előírások vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása nélkül terveztek;

c) megfelelő vizsgálatokat és teszteléseket végez vagy végeztet e rendeletnek megfelelően;

d) megállapodik a gyártóval a vizsgálatok és tesztelések elvégzésének helyszínéről.

5. A bejelentett szervezet elkészíti a 4. ponttal összhangban elvégzett tevékenységeket és azok eredményeit rögzítő értékelő jelentést. A bejelentő hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek sérelme nélkül a bejelentett szervezet a jelentés - akár részleges, akár teljes - tartalmát kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé.

6. Ha a típus megfelel az érintett tengerészeti felszerelésre alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek, a bejelentett szervezet EK-típusvizsgálati tanúsítványt állít ki a gyártó számára. A tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és címét, a vizsgálat eredményeit, érvényességének (esetleges) feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat. A tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.

A tanúsítvány és mellékletei tartalmazzák az összes olyan lényeges információt, amelyek lehetővé teszik annak értékelését, hogy a gyártott termék megfelel-e a vizsgált típusnak, továbbá amelyek lehetővé teszik az üzemelés közbeni ellenőrzést.

Ha a típus nem felel meg a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeinek, a bejelentett szervezet visszautasítja az EK-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és a visszautasítás részletes indoklása mellett tájékoztatja erről a kérelmezőt.

7. Ha a jóváhagyott típus már nem felel meg az alkalmazandó követelményeknek, a bejelentett szervezet dönt arról, hogy szükség van-e további tesztelésekre vagy új megfelelőségértékelési eljárásra.

A gyártó értesíti az EK-típusvizsgálati tanúsítvánnyal kapcsolatos műszaki dokumentációt őrző bejelentett szervezetet a jóváhagyott típus minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a tengerészeti felszerelésnek a vonatkozó nemzetközi dokumentumok követelményeinek való megfelelését vagy a tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az ilyen módosítások az eredeti EK-típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítésének formájában további jóváhagyást igényelnek.

8. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságait az általa kibocsátott vagy visszavont EK-típusvizsgálati tanúsítványokról és ezek kiegészítéseiről, továbbá - rendszeres időközönként vagy kérésre - bejelentő hatóságai rendelkezésére bocsátja a visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok és kiegészítéseik jegyzékét.

Minden bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az általa visszautasított, visszavont, felfüggesztett vagy más módon korlátozott EK-típusvizsgálati tanúsítványokról és kiegészítéseikről, továbbá kérésre az általa kibocsátott tanúsítványokról és kiegészítésekről.

Kérésre az Európai Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátható az EK-típusvizsgálati tanúsítványok és kiegészítéseik egy-egy példánya. Szintén kérésre, az Európai Bizottság és a tagállamok megkaphatják a műszaki dokumentáció és a bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek egy-egy példányát. A bejelentett szervezet a tanúsítvány érvényességének végéig megőrzi az EK-típusvizsgálati tanúsítványnak, illetve a tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek egy példányát, valamint a gyártó által benyújtott dokumentumokat tartalmazó műszaki dokumentációt.

9. A gyártó az EK-típusvizsgálati tanúsítványnak, a tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek egy-egy példányát a műszaki dokumentációval együtt elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok számára legalább az azt követő tíz éven át, hogy a hajókormány-emblémát feltüntették az utolsóként legyártott terméken, de mindenképpen legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig.

10. A gyártó meghatalmazott képviselője is benyújthatja a 3. pont szerinti kérelmet, és teljesítheti a 7. és a 9. pontban meghatározott kötelezettségeket, ha ez szerepel a meghatalmazásban.

II. GYÁRTÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁN ALAPULÓ EK-TÍPUSMEGFELELŐSÉG (D MODUL)

1. A gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és az 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy az érintett tengerészeti felszerelések megfelelnek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek az esetükben alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek.

2. Gyártás

A gyártó a 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett termékek gyártása, végső ellenőrzése és tesztelése céljából; a gyártót a 4. pontban meghatározott módon kell felügyelet alá vonni.

3. Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártó kérelmet nyújt be az általa választott bejelentett szervezethez az érintett tengerészeti felszerelés tekintetében alkalmazott minőségbiztosítási rendszerének értékelése végett.

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;

b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;

c) a megvizsgálandó tengerészeti felszerelés kategóriával kapcsolatos minden lényeges információ;

d) a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentáció;

e) a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja és az EK-típusvizsgálati tanúsítvány egy példánya.

3.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a termékek megfeleljenek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és az esetükben alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek.

A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését.

Különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:

a) minőségi célkitűzések és szervezeti felépítés, a vezetőségnek a termék minőségével kapcsolatos felelőssége és hatásköre;

b) az ezeknek megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket használni kívánnak;

c) a gyártás előtt, közben és után végrehajtandó vizsgálatok és tesztelések, valamint a végrehajtás gyakorisága;

d) minőségbiztosítási adatok nyilvántartása, így például ellenőrzési jelentések és tesztelési adatok, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.; továbbá

e) a kívánt termékminőség elérésének és a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének megfigyelését szolgáló eszközök.

3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a 3.2. pont szerinti követelményeknek.

Az ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tagnak kell lennie, aki a minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett tapasztalattal rendelkezik a releváns tengerészeti felszerelés-terület és -technológia értékelésének területén, és ismeri a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeit. Az ellenőrzés kiterjed a gyártó telephelyén tett értékelő látogatásra is. Az ellenőrzést végző csoport felülvizsgálja a 3.1. pont e) alpontja szerinti műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e beazonosítani a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni a szükséges vizsgálatokat a termék e követelményeknek való megfelelőségének biztosítása tekintetében.

A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell az ellenőrzés alapján levont következtetéseket és az indokolással ellátott értékelési döntést.

3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a minőségbiztosítási rendszer jóváhagyott formájából eredő kötelezettségeit, továbbá hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.

3.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszer bármilyen tervezett módosításáról.

A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer megfelel-e a 3.2. pont szerinti követelményeknek, vagy újabb értékelés szükséges.

A bejelentett szervezet a döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményeit és az értékelésről szóló, indokolással ellátott értékelési döntést.

4. A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

4.1. A felügyelet célja megbizonyosodni arról, hogy a gyártó megfelelően teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit.

4.2. A gyártó lehetővé teszi, hogy a bejelentett szervezet értékelés céljából bejusson a gyártás, a vizsgálat, az ellenőrzés és a raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsátja az összes szükséges információt, különösen a következőket:

a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;

b) a minőségbiztosítási adatok nyilvántartása, így például ellenőrzési jelentések és tesztelési adatok, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.

4.3. A bejelentett szervezet rendszeres időközönként ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja-e és alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá jelentést tesz a gyártónak az ellenőrzésről.

4.4. Emellett a bejelentett szervezet előre be nem jelentett látogatást is tehet a gyártónál, kivéve abban az esetben, ha a nemzeti jog alapján, illetve védelmi vagy biztonsági okokból bizonyos korlátozások vonatkoznak az ilyen látogatásokra. E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet - vagy végeztethet - a minőségbiztosítási rendszer megfelelő működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet a gyártó rendelkezésére bocsátja a látogatási jelentést, valamint vizsgálat végzése esetén a vizsgálati jelentést.

5. Megfelelőségi jelölés és megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó minden olyan terméken feltünteti az 5. § szerinti hajókormány-emblémát és - a 3.1. pont szerinti bejelentett szervezet felelősségére - a bejelentett szervezet azonosító számát, amely megfelel az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és amely eleget tesz a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeinek.

5.2. A gyártó a termék mindegyik modelljére vonatkozóan írásos megfelelőségi nyilatkozatot készít, és elérhetővé teszi azt a nemzeti hatóságok számára legalább az azt követő tíz éven át, hogy a hajókormány-emblémát feltüntették az utolsóként legyártott terméken, de mindenképpen legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig. A megfelelőségi nyilatkozatban meg kell nevezni a tengerészeti felszerelésnek azt a modelljét, amely tekintetében a nyilatkozatot kiállították.

A megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

6. A gyártó elérhetővé teszi a következőket az illetékes hatóságok számára legalább az azt követő tíz éven át, hogy a hajókormány-emblémát feltüntették az utolsóként legyártott terméken, de mindenképpen legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig:

a) a 3.1. pont szerinti dokumentáció;

b) a 3.5. pont szerinti jóváhagyott módosítás;

c) a bejelentett szervezetnek a 3.5., 4.3. és 4.4. pont szerinti határozatai és jelentései.

7. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságait az általa minőségbiztosítási rendszerekre megadott vagy visszavont jóváhagyásokról, továbbá - rendszeres időközönként vagy kérésre - bejelentő hatóságai rendelkezésére bocsátja az elutasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyások jegyzékét. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszerek általa visszautasított, felfüggesztett, visszavont vagy más módon korlátozott jóváhagyásáról, valamint - kérésre - a minőségbiztosítási rendszerek általa kiadott jóváhagyásáról.

8. Meghatalmazott képviselő

A gyártónak a 3.1., 3.5., 5. és 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

III. TERMÉK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁN ALAPULÓ EK-TÍPUSMEGFELELŐSÉG (E MODUL)

1. A termék minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és az 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy az érintett tengerészeti felszerelések megfelelnek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek a rájuk alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek.

2. Gyártás

A gyártó a 3. pontban meghatározott, jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett termékek végső ellenőrzésének és tesztelésének minőségbiztosítása céljából. A gyártót a 4. pontban meghatározott módon kell felügyelet alá vonni.

3. Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártó kérelmet nyújt be az általa választott bejelentett szervezethez az érintett tengerészeti felszerelés tekintetében alkalmazott minőségbiztosítási rendszerének értékelése végett.

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a gyártó neve és címe, illetve ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is;

b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;

c) a megvizsgálandó tengerészeti felszerelés kategóriával kapcsolatos minden lényeges információ;

d) a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentáció; és

e) a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja és az EK-típusvizsgálati tanúsítvány egy példánya.

3.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a termékek megfeleljenek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeinek.

A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését.

A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:

a) minőségi célkitűzések és szervezeti felépítés, a vezetőségnek a termék minőségével kapcsolatos felelőssége és hatásköre;

b) a gyártás után elvégzendő vizsgálatok és tesztelések;

c) a minőségbiztosítási adatok nyilvántartása, így például ellenőrzési jelentések és tesztelési adatok, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.;

d) a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének felügyeletét szolgáló eszközök.

3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a 3.2. pont szerinti követelményeknek.

Az ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tagnak kell lennie, aki a minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett tapasztalattal rendelkezik a releváns tengerészeti felszerelés-terület és -technológia értékelésének területén, és ismeri a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeit. Az ellenőrzés kiterjed a gyártó telephelyén tett értékelő látogatásra is. Az ellenőrzést végző csoport felülvizsgálja a 3.1. pont e) alpontja szerinti műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e beazonosítani a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni a szükséges vizsgálatokat a termék e követelményeknek való megfelelőségének biztosítása tekintetében.

A határozatról értesíteni kell a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell az ellenőrzés alapján levont következtetéseket és az indokolással ellátott értékelési döntést.

3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a minőségbiztosítási rendszer jóváhagyott formájából eredő kötelezettségeit, továbbá, hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.

3.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszer bármilyen tervezett módosításáról.

A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer megfelel-e a 3.2. pont szerinti követelményeknek, vagy újabb értékelés szükséges.

A bejelentett szervezet a döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményeit és az értékelésről szóló, indokolással ellátott értékelési döntést.

4. A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

4.1. A felügyelet célja megbizonyosodni arról, hogy a gyártó megfelelően teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit.

4.2. A gyártó lehetővé teszi, hogy a bejelentett szervezet értékelés céljából bejusson a gyártás, a vizsgálat, az ellenőrzés és a raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsátja az összes szükséges információt, különösen a következőket:

a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja;

b) a minőségbiztosítási adatok nyilvántartása, így például ellenőrzési jelentések és tesztelési adatok, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.

4.3. A bejelentett szervezet rendszeres időközönként ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja-e és alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá jelentést tesz a gyártónak az ellenőrzésről.

4.4. Emellett a bejelentett szervezet előre be nem jelentett látogatást is tehet a gyártónál, kivéve abban az esetben, ha a nemzeti jog alapján, illetve védelmi vagy biztonsági okokból bizonyos korlátozások vonatkoznak az ilyen látogatásokra. E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet - vagy végeztethet - a minőségbiztosítási rendszer megfelelő működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet a gyártó rendelkezésére bocsátja a látogatási jelentést, valamint vizsgálat végzése esetén a vizsgálati jelentést.

5. Megfelelőségi jelölés és megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó minden olyan terméken feltünteti az 5. § szerinti hajókormány-emblémát és - a 3.1. pont szerinti bejelentett szervezet felelősségére - a bejelentett szervezet azonosító számát, amely megfelel az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és amely eleget tesz a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeinek.

5.2. A gyártó a termék mindegyik modelljére vonatkozóan írásos megfelelőségi nyilatkozatot készít, és elérhetővé teszi azt a nemzeti hatóságok számára legalább az azt követő tíz éven át, hogy a hajókormány-emblémát feltüntették az utolsóként legyártott terméken, de mindenképpen legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig. A megfelelőségi nyilatkozatban meg kell nevezni a tengerészeti felszerelésnek azt a modelljét, amely tekintetében a nyilatkozatot kiállították.

A megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

6. A gyártó elérhetővé teszi a következőket az illetékes hatóságok számára legalább az azt követő tíz éven át, hogy a hajókormány-emblémát feltüntették az utolsóként legyártott terméken, de mindenképpen legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig:

a) a 3.1. pont szerinti dokumentáció;

b) a 3.5. pont szerinti jóváhagyott módosítás;

c) a bejelentett szervezetnek a 3.5., 4.3. és 4.4. pont szerinti határozatai és jelentései.

7. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságait az általa minőségbiztosítási rendszerekre megadott vagy visszavont jóváhagyásokról, továbbá - rendszeres időközönként vagy kérésre - bejelentő hatóságai rendelkezésére bocsátja az elutasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyások jegyzékét. Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszerek általa visszautasított, felfüggesztett vagy visszavont jóváhagyásáról, valamint - kérésre - a minőségbiztosítási rendszerek általa kiadott jóváhagyásáról.

8. Meghatalmazott képviselő

A gyártónak a 3.1., 3.5., 5. és 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

IV. TERMÉKELLENŐRZÉSEN ALAPULÓ EK-TÍPUSMEGFELELŐSÉG (F MODUL)

1. A termékellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., az 5.1. és a 6. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy az érintett - a 3. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó - termékek megfelelnek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek az esetükben alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek.

2. Gyártás

A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel kísérése biztosítsa, hogy az előállított termékek megfeleljenek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak, továbbá az esetükben alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek.

3. Ellenőrzés

A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi a megfelelő vizsgálatokat és teszteléseket annak ellenőrzése érdekében, hogy a termékek megfelelnek-e az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak, továbbá a nemzetközi dokumentumok megfelelő követelményeinek.

A termékek vonatkozó követelményeknek való megfelelőségét ellenőrző vizsgálatokat és teszteléseket a gyártó választása szerint vagy úgy végzik el, hogy a 4. pontban meghatározott módon minden terméket megvizsgálnak és tesztelnek, vagy úgy, hogy az 5. pontban meghatározott módon statisztikai alapon vizsgálják és tesztelik a termékeket.

4. A megfelelőség ellenőrzése minden egyes termék vizsgálatával és tesztelésével

4.1. Valamennyi terméket egyenként kell megvizsgálni és tesztelni e rendelettel összhangban annak ellenőrzése céljából, hogy megfelel-e az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak és a nemzetközi dokumentumok vonatkozó követelményeinek.

4.2. A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt ad ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és valamennyi jóváhagyott terméken feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti azonosító számát.

A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat ellenőrzés céljából elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok számára legalább az azt követő tíz éven át, hogy a hajókormány-emblémát feltüntették az utolsóként legyártott terméken, de mindenképpen legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig.

5. A megfelelőség statisztikai ellenőrzése

5.1. A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel kísérése biztosítsa az egyes gyártott termékcsomagok homogenitását, továbbá termékeit homogén termékcsomagok formájában nyújtja be ellenőrzésre.

5.2. Minden egyes termékcsomagból véletlenszerűen ki kell választani egy mintát. A mintában lévő összes terméket egyenként kell megvizsgálni és tesztelni e rendelettel összhangban annak ellenőrzése céljából, hogy megfelel-e az alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek, valamint annak megállapítása céljából, hogy a termékcsomag elfogadásra vagy elvetésre kerüljön-e.

5.3. Ha a termékcsomagot elfogadják, a termékcsomagba tartozó valamennyi terméket jóváhagyottnak kell tekinteni, kivéve azokat a mintába tartozó termékeket, amelyekről megállapították, hogy nem feleltek meg a vizsgálatokon.

A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt ad ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és valamennyi jóváhagyott terméken feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti azonosító számát.

A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok számára legalább az azt követő tíz éven át, hogy a hajókormány-emblémát feltüntették az utolsóként legyártott terméken, de mindenképpen legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig.

5.4. Ha a termékcsomagot elutasítják, a bejelentett szervezet vagy az illetékes hatóság megfelelő intézkedéseket hoz a termékcsomag forgalomba hozatalának megakadályozására. Abban az esetben, ha a termékcsomagokat gyakran visszautasítják, a bejelentett szervezet felfüggesztheti a statisztikai ellenőrzést, és megfelelő intézkedéseket hozhat.

6. Megfelelőségi jelölés és megfelelőségi nyilatkozat

6.1. A gyártó minden olyan terméken feltünteti az 5. § szerinti hajókormány-emblémát és - a 3. pont szerinti bejelentett szervezet felelősségére - a bejelentett szervezet azonosító számát, amely megfelel az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak, és amely eleget tesz a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeinek.

6.2. A gyártó a termék mindegyik modelljére vonatkozóan írásos megfelelőségi nyilatkozatot készít, és elérhetővé teszi azt a nemzeti hatóságok számára legalább az azt követő tíz éven át, hogy a hajókormány-emblémát feltüntették az utolsóként legyártott terméken, de mindenképpen legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig. A megfelelőségi nyilatkozatban meg kell nevezni a tengerészeti felszerelésnek azt a modelljét, amely tekintetében a nyilatkozatot kiállították.

A megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

7. A gyártó - a bejelentett szervezet beleegyezésével és felelősségére - a gyártási eljárás során feltüntetheti a bejelentett szervezet azonosító számát a terméken.

8. Meghatalmazott képviselő

A gyártó kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban. A meghatalmazott képviselő nem teljesítheti a gyártók 2. és 5.1. pont szerinti kötelezettségeit.

EGYEDI TERMÉKELLENŐRZÉSI EK ELJÁRÁS (G MODUL)

1. Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3. és 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy az érintett - a 4. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó - termék megfelel az esetében alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek.

2. Műszaki dokumentáció

A gyártó elkészíti és a 4. pont szerinti bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátja a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a termék megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázatok megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza

az alkalmazandó követelményeket, és - az értékelés szempontjából szükséges mértékben - ismerteti a termék tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentációnak - a helyzettől függően - legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a termék általános leírása;

b) alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és vázlatai;

c) a rajzok és vázlatok megértéséhez szükséges magyarázatok, beleértve a termék működésének ismertetését;

d) az érintett tengerészeti felszerelésre e rendelettel összhangban alkalmazandó követelmények és vizsgálati előírások jegyzéke, a szóban forgó követelmények teljesítése céljából alkalmazott megoldások leírásával;

e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok eredményei stb.; továbbá

f) vizsgálati jelentések.

A gyártó a műszaki dokumentációt elérhetővé teszi az illetékes nemzeti hatóságok számára legalább az azt követő tíz éven át, hogy a hajókormány-emblémát feltüntették az utolsóként legyártott terméken, de mindenképpen legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig.

3. Gyártás

A gyártó minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel kísérése biztosítsa a gyártott terméknek a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeinek való megfelelőségét.

4. Ellenőrzés

A gyártó által választott bejelentett szervezet elvégzi a megfelelő vizsgálatokat és teszteléseket e rendelettel összhangban annak ellenőrzése érdekében, hogy a termék megfelel-e a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeinek.

A bejelentett szervezet megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és a jóváhagyott terméken feltünteti, illetve saját felelősségére feltüntetteti azonosító számát.

A gyártó a megfelelőségi tanúsítványokat elérhetővé teszi a nemzeti hatóságok számára legalább az azt követő tíz éven át, hogy a hajókormány-emblémát feltüntették az utolsóként legyártott terméken, de mindenképpen legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig.

5. Megfelelőségi jelölés és megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó minden olyan terméken feltünteti az 5. § szerinti hajókormány-emblémát és - a 4. pont szerinti bejelentett szervezet felelősségére - a bejelentett szervezet azonosító számát, amely eleget tesz a nemzetközi dokumentumok alkalmazandó követelményeinek.

5.2. A gyártó írásos megfelelőségi nyilatkozatot készít, és elérhetővé teszi azt a nemzeti hatóságok számára legalább az azt követő tíz éven át, hogy a hajókormány-emblémát feltüntették az utolsóként legyártott terméken, de mindenképpen legalább az érintett tengerészeti felszerelés várható élettartamának végéig. A megfelelőségi nyilatkozat megnevezi azt a terméket, amelyre vonatkozóan elkészítették.

A megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

6. Meghatalmazott képviselő

A gyártónak a 2. és 5. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.


  Vissza az oldal tetejére