A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

51/2016. (XII. 13.) NGM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnál történő végrehajtásáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdésében, valamint (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnál (a továbbiakban: KEF) foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyára terjed ki.

[A Kjt. 20/A. § (2)-(4) bekezdéséhez]

2. § A közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez nem kötelező pályázat kiírása az 1. melléklet 2. munkaköri csoport pontjában meghatározott munkakörök betöltése esetén.

3. § A pályázati felhívást, valamint az álláshirdetést a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.) foglalt közzétételi formákon túlmenően a KEF honlapján is közzé kell tenni.

[A Kjt. 22. § (4) bekezdéséhez]

4. § A KEF alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörnek minősülnek az alábbi munkakörök:

a) diszpécser,

b) előadó (szakterülettel),

c) főelőadó (szakterülettel),

d) gondnok,

e) mérnök (szakterülettel),

f) raktáros,

g) referens (szakterülettel),

h) szakértő (szakterülettel),

i) szakreferens (szakterülettel),

j) technikai alkalmazott,

k) technikus (szakterülettel),

l) könyvelő (szakterülettel).

[A Kjt. 23. § (1) és (2) bekezdéséhez]

5. § (1) Magasabb vezetői beosztásnak minősül:

a) a főigazgatói,

b) a főigazgató-helyettesi, valamint

c) az igazgatói

megbízás.

(2) Vezetői beosztásnak minősül:

a) a főosztályvezetői,

b) a főosztályvezető-helyettesi,

c) az osztályvezetői,

d) a titkárságvezetői és

e) a csoportvezetői

megbízás.

(3) A magasabb vezetői, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi, illetve főiskolai végzettséggel és szakirányú szakképesítéssel, legalább hároméves szakmai gyakorlattal, valamint legalább egyéves vezetői tapasztalattal rendelkezzen.

(4) Az osztályvezetői vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy legalább érettségi végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezzen.

(5) A titkárságvezető és a csoportvezető vezetői beosztás érettségi végzettséggel és középfokú szakirányú szakképesítéssel is betölthető.

6. § Magasabb vezetői és vezetői megbízás lejártát követően - újabb sikeres pályázat esetén - a közalkalmazott ismételten megbízható vezetői feladat ellátásával.

[A Kjt. 61. §-ához, 66. §-ához és 70. § (3) bekezdéséhez]

7. § (1) A közalkalmazottak fizetési osztályba sorolását és a munkakörök elnevezését az 1. melléklet, a magasabb vezető és vezető beosztású közalkalmazottak vezetői pótlékának mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Ha az 1. melléklet valamely munkakörnél több fizetési osztályt jelöl meg, akkor a besorolást a Kjt. 63. § (1) bekezdésének figyelembevételével kell meghatározni.

(3) A Kjt. 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben a könyvelő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni

a) a mérlegképes könyvelői,

b) az adótanácsadói, valamint

c) az okleveles könyvvizsgáló

vizsgát igazoló oklevelet.

(4) A Kjt. 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni a jogi szakvizsgát, mérlegképes könyvelő szakképesítést vagy ezzel egyenértékű képesítést, okleveles könyvvizsgálói képesítést, doktori fokozatot (PhD, DLA), a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozatot.

(5) A KEF által foglalkoztatott gépjárművezetőnek

a) érvényes vezetői engedéllyel kell rendelkeznie,

b) egészségügyi szempontból meg kell felelnie a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet szerinti 2. alkalmassági csoportra vonatkozó előírásoknak, valamint

c) az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján személyes gépkocsi használatra jogosult személy mellé beosztott gépjárművezető esetén rendelkeznie kell a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet szerinti pályaalkalmassági vizsgálaton megállapított I. alkalmassági kategóriára vonatkozó, egyéb beosztású gépjárművezető esetén pedig a II. alkalmassági kategóriára vonatkozó minősítéssel.

[A Kjt. 75. §-ához]

8. § (1) A kinevezése alapján érték- vagy pénzkezelést végző, illetve pénztárosi feladatot ellátó közalkalmazottat értékkezelési pótlék illeti meg.

(2) A pótlék mértéke a Kjt. 69. §-ában foglalt pótlékalap 100%-a.

(3) A gépjárművezető munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat gépjárművezetői személyi pótlék illeti meg az alábbiak szerint:

a) a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján személyes gépkocsihasználatra jogosult személy hivatali járművét vezető közalkalmazott esetén a pótlék mértéke a Kjt. 69. §-ában foglalt pótlékalap 100%-a,

b) a Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján személyes gépkocsihasználatra jogosult személy hivatali járművét vezető közalkalmazott esetén a pótlék mértéke a Kjt. 69. §-ában foglalt pótlékalap 80%-a,

c) az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó, egyéb feladatkörben foglalkoztatott gépjárművezető esetén a pótlék mértéke a Kjt. 69. §-ában foglalt pótlékalap 50%-a.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 51/2016. (XII. 13.) NGM rendelethez

A közalkalmazottak fizetési osztályba sorolása és a munkakörök elnevezése

A B C D E F G H I J K
1 Munkakör megnevezése Közalkalmazotti osztályok
2 A B C D E F G H I J
3 asszisztens (szakterülettel) X X X X
4 belső ellenőr X X X X
5 jogtanácsos X
6 kontroller X X X
7 mérnök (szakterülettel) X X X X
8 referens (szakterülettel) X X X X
9 szakértő (szakterülettel) X X X X
10 szakreferens (szakterülettel) X X X
11 ügyvitelszervező X X X X
12 2. munkaköri csoport
13 adminisztrátor X X X X
14 anyagbeszerző X X X
15 betanított munkás X
16 diszpécser X X X X
17 előadó (szakterülettel) X X X
18 főelőadó (szakterülettel) X X X X X X
19 garázsmester X X X
20 gépjárművezető X X X
21 gépkocsi ápoló X X
22 gondnok X X X X
23 hivatalsegéd X X
24 iratkezelő X X X X
25 könyvelő (szakterülettel) X X X
26 leltározó X X X
27 nyilvántartó (szakterülettel) X X X
28 raktáros X X X X
29 segédmunkás X X
30 sokszorosítógép-kezelő X X X
31 szakmunkás (szakterülettel) X X X
32 takarító X
33 technikai alkalmazott X X X X
34 technikus (szakterülettel) X X
35 titkárnő X X X X
36 ügykezelő X X X
37 ügyviteli alkalmazott X X X

2. melléklet az 51/2016. (XII. 13.) NGM rendelethez

A magasabb vezető és vezető beosztású közalkalmazottak vezetői pótléka

A B
1 Beosztás megnevezés Vezetői pótlék mértéke %
2 Magasabb vezető
3 főigazgató 300
4 főigazgató-helyettes 300
5 igazgató 300
6 Vezető
7 főosztályvezető 200
8 főosztályvezető-helyettes 175
9 osztályvezető 150
10 titkárságvezető 125
11 csoportvezető 100

  Vissza az oldal tetejére