Hatály: közlönyállapot (2016.XII.22.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

56/2016. (XII. 22.) NGM rendelet

a bürokráciacsökkentéssel érintett egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. § (4) bekezdés b), c), e) és f) pontjában, valamint 58. § (8) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87/B. § a) és b) pontjában, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 66. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 11. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosítása

1. § (1) A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 1/A. és 1/B. §-sal egészül ki:

„1/A. § E rendelet alkalmazásában

1. állásbörze: a munkát keresők és az álláskínálók személyes információcseréjét közvetlen formában elősegítő rendezvény,

2. álláskínáló: minden olyan foglalkoztató, aki munkaerőigényét bejelentette, és a közvetítést kéri,

3. EU Kék Kártya: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. § r) pontjában meghatározott engedély,

4. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a szolgáltatás tárgya természetes személy által ellenérték fejében végzett munka,

5. foglalkoztató: az a személy vagy szervezet, akinek vagy amelynek részére természetes személy foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján munkát végez,

6. közhasznú szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény VII. fejezetében foglaltaknak megfelelő szervezet,

7. munkaerőigény: a foglalkoztatónál olyan tevékenység jövőbeni ellátására felmerült igény, amelyben a munkavégzés foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történik.

1/B. § Az e rendeletben szabályozott támogatások nyújtásával kapcsolatos mérlegelés során a kormányhivatal figyelembe veszi

a) a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőit,

b) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,

c) a kormányhivatallal való korábbi együttműködés tapasztalatait,

d) a nyújtott szolgáltatások színvonalát, eredményességét, valamint

e) a szolgáltatásokhoz kapcsolódó keresetpótló juttatás megállapítása esetén az igénybe vett szolgáltatás formáját, időtartamát.”

(2) Az R1. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A járási hivatal a munkaközvetítő tevékenységét az álláskeresőként nyilvántartott [Flt. 58. § (5) bekezdés d) pont], a közvetítést kérő, valamint a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyekkel (a továbbiakban együtt: munkát kereső) és az álláskínálókkal együttműködve folytatja.”

(3) Az R1. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A foglalkoztató a 15. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével a bejelentést elektronikus úton is megteheti az állami foglalkoztatási szerv e célból létrehozott elektronikus felületén (a továbbiakban: Virtuális Munkaerőpiac Portál).”

(4) Az R1. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § Az álláskereső kérelmére keresetpótló juttatás állapítható meg a járási hivatal által a részére felajánlott,

a) a 7. § (3) bekezdésében meghatározott csoportos foglalkozáson (álláskereső klub) történő részvétel időtartamára vagy

b) több munkaerőpiaci szolgáltatást tartalmazó, személyre szabott szolgáltatás vagy szolgáltatások igénybevételének időtartamára,

ha a szolgáltatás vagy szolgáltatások folyamatos igénybevételének időtartama legalább az 5 napot eléri, és a szolgáltatást a járási hivatal nyújtja, vagy a kormányhivatal a szolgáltatás nyújtásához támogatást állapított meg.”

(5) Az R1. a 28. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„Gyermek felügyeletével, hozzátartozó ápolásával kapcsolatos kiadás megtérítése

28/A. § (1) A hozzátartozó gondozásával, ápolásával, továbbá a gyermek (ideértve az örökbefogadott, a családbafogadó gyám gyámsága alatt álló gyermeket és a nevelt gyermeket) felügyeletével kapcsolatban felmerült, indokolt kiadáshoz támogatás abban az esetben folyósítható, ha a gyermek felügyeletével, hozzátartozó ápolásával kapcsolatos indokolt kiadást a támogatásban részesülő számlával igazolja. A támogatás napi összege nem haladhatja meg az 5000 forintot.

(2) Nem nyújtható az (1) bekezdésben meghatározott támogatás abban az esetben, ha

a) a szolgáltatást igénybe vevő személy érintett hozzátartozójára tekintettel ápolási díjban részesül, illetve ha a hozzátartozó a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban, illetve nappali ellátásban vagy ápolást, gondozást nyújtó szociális intézményben történő átmeneti vagy tartós elhelyezésben részesül, valamint

b) a szolgáltatást igénybe vevő személlyel egy háztartásban élő gyermeke a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában bölcsődei, mini bölcsődei, családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei, óvodai, napközi otthonos elhelyezésben részesül.”

(6) Az R1. a 30. §-t megelőzően a következő alcím-címmel egészül ki:

„Záró rendelkezések”

(7) Hatályát veszti az R1.

a) 15. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében a „[29. § c) pont]” szövegrész,

b) 29. §-a és

c) 29/A. §-a.

2. Az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet módosítása

2. § (1) Az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a nevelőszülő a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt a járási hivatalhoz álláskeresési járadék iránt kérelmet nyújt be, igazolólap kiállítását kéri a munkaadótól a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyról. A munkaadó az igazolólap egy példányát az Flt. 36/A. § (2) bekezdése szerint adja ki a nevelőszülő részére a kérelmének beérkezését követő 8 napon belül. Az igazolólapot az álláskeresési járadék iránti kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napjáig terjedő időszakra kell kiállítani. A munkaadó az igazolólap másik példányát a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő 5 évig megőrzi.”

(2) Az R2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. A munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 31/2012. (X. 16.) NGM rendelet módosítása

3. § (1) A munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 31/2012. (X. 16.) NGM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának]

j) az Mt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezések megsértése miatt a Met. 6. § (1) bekezdés b), d) és h) pontjában, valamint 7. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény,”

(alkalmazása esetén van helye.)

(2) Az R3. 1. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

[A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának]

k) a Met. 3. § (1a) bekezdése szerint előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek a Met. 7/B. § (1) bekezdése szerinti megsértése miatt a Met. 7/B. §-ában meghatározott jogkövetkezmény, illetve a Met. 8/D. § (1)-(3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség megsértése miatt a Met. 8/D. § (4) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény”

(alkalmazása esetén van helye.)

4. A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet módosítása

4. § A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Tevékenységi körként

a) az üzletszerű ingatlankezelő szolgáltatás mellett az üzletszerű társasházkezelő,

b) az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatás mellett az üzletszerű ingatlanközvetítő

szolgáltatás egy bejelentésben megjelölhető.”

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

6. § A 4. alcím a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet az 56/2016. (XII. 22.) NGM rendelethez

„1. melléklet a 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelethez

Igazolólap az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához

Munkaadó adatai:

1. Neve:

2. Címe:

3. Adószáma:

4. TEÁOR-szám:

Munkavállaló adatai:

5. Neve:

6. Születési neve:

7. Anyja neve:

8. Születési hely, idő:

9. TAJ:

10. Lakóhelye:

11. Tartózkodási helye:

Munkaviszonyra (közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyra, állami szolgálati jogviszonyra, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszonyra, a közfoglalkoztatási jogviszonyra, a biztosított bedolgozói - és az 1994. június 1-jét megelőzően létesített - ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszonyra, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyra, a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonyára - ide nem értve az iskolai szövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját -, a Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek és nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati viszonyára) vonatkozó adatok:

12. Munkaköre (FEOR szerinti besorolásban):

13. Munkaviszony kezdete:

14. Munkaviszony vége:

15. A munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napja (az időszak kezdete) (lásd Kitöltési útmutató):

16. A munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napjától számított négy naptári negyedévben elért munkaerőpiaci járulékalap összege (Ft):

17. A munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napjától számított négy teljes naptári negyedévben elért azon hónapoknak a száma, amelyekben a munkavállalónak volt járulékalapja (az érintett hónapok száma):

18. A munkaviszony fennállása alatt az utolsó, legalább hat hónapig betöltött munkakör (FEOR szerinti besorolásban):

19. A munkaviszony időtartama alatt igénybe vett 30 napot meghaladó mértékű fizetés nélküli szabadság időtartama (lásd Kitöltési útmutató):

a) fizetés nélküli szabadság kezdő napja - fizetés nélküli szabadság utolsó napja

b) fizetés nélküli szabadság kezdő napja - fizetés nélküli szabadság utolsó napja

c) fizetés nélküli szabadság kezdő napja - fizetés nélküli szabadság utolsó napja

20. A jogviszony megszüntetésének/megszűnésének módja (lásd Kitöltési útmutató):

munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszony, a biztosított bedolgozói - és az 1994. június 1-jét megelőzően létesített - ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya - ide nem értve az iskolai szövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját -, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, valamint a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti hivatásos és szerződéses állományú katonák szolgálati viszonya és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati viszonya esetében:

21. Jelen Igazolólapon munkaviszonyként felsorolt jogviszonyokra megszűnésekor, megszüntetésekor irányadó, szerződésben megállapított alapbér/illetmény/díjazás összege (Ft) (Az adat tájékoztató jellegű, közlése a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló rendeletek végrehajtása érdekében szükséges, a magyarországi álláskeresési ellátásra való jogosultságot nem befolyásolja.):

Az összeg bruttó/nettó (lásd Kitöltési útmutató)

Keltezés helye, dátum

......................................................
cégszerű aláírás

Kitöltési útmutató
az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólaphoz

Magyarázat az egyes pontokhoz:

13. pont: Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony esetén a jogviszony kezdete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kezdete. Amennyiben a hivatásos nevelőszülői jogviszony a törvény erejénél fogva [a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 163. § (1) bekezdés] alakult át nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyá, úgy a jogviszony kezdetén a hivatásos nevelőszülői jogviszony kezdetét kell érteni.

14. pont: Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt kiadott igazolólap esetén a jogviszony befejező időpontjaként az álláskeresési járadék iránti kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napját kell érteni. A kérelem benyújtásának időpontját a nevelőszülő a kérelem másolatával igazolja. Az igazolólap további pontjainak vonatkozásában nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt kiadott igazolólap esetén a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnésének időpontján az e pontban feltüntetett időpontot kell érteni.

15. pont: A munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy teljes naptári negyedév kezdő napjának meghatározása során az aktuális naptári negyedév (az a naptári negyedév, melynek időtartamára a munkaviszony megszűnésének időpontja esik) nem tartozik bele a megelőző négy teljes naptári negyedévbe, ideértve azt az esetet is, amikor a munkaviszony a naptári negyedév utolsó napján szűnik meg.

16. pont: A vizsgált időszak 15. pontban meghatározott kezdetétől számított négy teljes naptári negyedévben elért munkaerőpiaci járulékalap összege.

A munkaerőpiaci járulékalap meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni:

a) Amennyiben a vizsgált időszakban vannak 2010. január 1-jénél korábbi időszakok (ebben az időszakban munkaerőpiaci járulékfizetési kötelezettség nem állt fent), akkor adott időszak vonatkozásában a munkavállaló társadalombiztosítási járulékalapját kell figyelembe venni.

b) Amennyiben a munkavállalónak a vizsgált időszakban egyáltalán nem volt járulékalapja, akkor az igazolás 16. pontjához 0 Ft-ot kell írni.

17. pont: Az érintett hónapok számát a következőképpen kell meghatározni:

a) teljes hónap: olyan hónap, amelyben a munkavállalónak a teljes hónapra vonatkozóan volt járulékalapot képező jövedelme, azaz amelyben a munkavállaló munkaviszonya a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig fennállt, és amely alatt a munkavállalónak járulékfizetés alól mentes időszaka nem volt;

b) törthónap: olyan hónap, amelyben a munkavállalónak nem volt a teljes hónapra vonatkozóan járulékalapot képező jövedelme, azaz amelyben a munkavállaló munkaviszonya nem állt fenn a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig, illetve amely alatt a munkavállalónak járulékfizetés alól mentes időszaka volt.

Az érintett hónapok számának meghatározásakor a teljes hónapot 1 hónapszámmal kell figyelembe venni. A törthónapok esetében a hónapszám számítási módja: az aktuális hónapon belül azoknak a naptári napoknak a számát, amelyekre vonatkozóan a munkavállalónak volt járulékalapja, el kell osztani az aktuális hónap naptári napjainak számával. A törthónaphoz tartozó hónapszám az így kapott törtszám - a kerekítés általános szabályai szerint - két tizedesre kerekített értéke.

Az igazolólap 17. pontjához a vizsgált időszakba tartozó hónapok fenti módon kiszámolt egész és törthónapok hónapszámainak összegét kell írni.

19. pont: A munkaviszony időtartama alatt igénybe vett 30 napot meghaladó mértékű fizetés nélküli szabadság időtartama.

Ebben a részben a munkaviszony ideje alatt igénybe vett 30 napot meghaladó mértékű fizetés nélküli szabadság teljes időtartamát - beleértve az első 30 napot is - kell feltüntetni. A munkaviszony ideje alatt igénybe vett 30 napot meghaladó mértékű fizetés nélküli szabadság időtartamában nem kell feltüntetni az Flt. 25. § (4) bekezdése szerinti fizetés nélküli szabadságokat.

20. pont * : A jogviszony megszüntetésének/megszűnésének módja.

A munkaviszony megszüntetésének lehetséges esetei:

a) a munkavállaló felmondása (a köztisztviselő, a kormánytisztviselő, a közalkalmazott, valamint a hivatásos szolgálatban álló személy lemondása);

b) a munkaadó azonnali hatályú felmondással [a közszolgálati, állami szolgálati és a kormányzati szolgálati jogviszony hivatalvesztéssel, a közalkalmazotti jogviszony elbocsátással, valamint a hivatásos és szerződéses állományú jogviszonynak a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 80. § (1) bekezdés f) pontjában, (2) bekezdés h) pontjában, továbbá 86. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 59. § (1) bekezdés c) pontjában, 68. § (1) bekezdés k)-m) pontjában meghatározott módon] történő megszüntetése;

c) a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony esetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/D. § (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti megszüntetése.

21. pont: A megfelelő válasz aláhúzandó arra nézve, hogy a közölt béradat bruttó vagy nettó összeg. Az e pontban közölt adatok a 883/2004/EK rendelet 62. cikke és a 987/2009/EK rendelet 54. cikk (2) bekezdésének végrehajtása érdekében szükségesek.”


  Vissza az oldal tetejére