A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a földgáz egyetemes szolgáltató (a továbbiakban: egyetemes szolgáltató) által a földgáz egyetemes szolgáltatás keretében az arra jogosult felhasználók részére kínált földgáz egyetemes szolgáltatás árához kapcsolódó árszabályok képzésére, az egyetemes szolgáltatás árának meghatározásakor alkalmazandó árképletre és annak alkalmazási feltételeire terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki a földgáz egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező engedélyes által a földgáz-kereskedelemre vonatkozó engedély alapján értékesített földgázra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) egyetemes szolgáltatói árrés: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 32. §-a szerinti egyetemes szolgáltatóra 2016-ban elvégzett költség-felülvizsgálat alapján megállapított árelem,

b) *  éves elszámolási elem: a szállítás és tárolás, az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló rendelet szerinti indokolt költsége és a GET 141/A. § és a GET 141/J. § szerinti szerződés alapján érvényesített szállítási és tárolási rendszerhasználati díj bevétel közötti különbségéből adódó többlet vagy veszteség, az egyetemes szolgáltató ellátásához kötődő - a kiegyensúlyozó földgáz forgalmat elszámoló fél által előírt - biztosíték fenntartásával kapcsolatos költség, a kiegyensúlyozó célra értékesített földgáz termékekkel történő kereskedés során realizált nyereség, valamint a kiegyensúlyozási célra felhasznált szállítóvezeték-készlet elszámolása során fizetett hiányok vagy többletek nettó eredményének éves elszámolására szolgáló árelem,

c) induló érték: az árrés 2017. január 1-jétől alkalmazott értéke,

d) mobilgáz-finanszírozási költség: azon árelem, amely a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: GET Vhr.) 30. § (2) bekezdésében előírt kötelezettség alapján hazai földgáztárolóban elhelyezett földgázkészlet finanszírozására nyújt fedezetet,

e) nagykereskedői árrés: a volt közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező kereskedőre (a továbbiakban: nagykereskedő) 2016-ban elvégzett költség-felülvizsgálata alapján megállapított árelem, amely az egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználók ellátása érdekében végzett nagykereskedelmi tevékenység költségére nyújt fedezetet,

f) *  téli juttatási elem: az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztók fogyasztásának finanszírozását szolgáló, az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló kormányrendelet szerinti juttatás és az azzal összefüggésben felmerülő indokolt költségek és ráfordítások (ideértve az azokat terhelő adókat, járulékokat, beruházási és működési költségeket) fedezetének a GET 141/L. § (1) bekezdése szerinti passzív időbeli elhatárolás terhére történő elszámolására szolgáló árelem.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a GET, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

3. Az egyetemes szolgáltatás árának képzésére, valamint az időszakonkénti változására vonatkozó szabályok

3. § (1) A GET 107. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek figyelembevételével megállapított egyetemes szolgáltatás ára a következő árelemekből áll:

a) a földgáz ára,

b) a nagykereskedői árrés,

c) a rendszerhasználati díjak közül a szállítás és a tárolás díja,

d) a mobilgáz-finanszírozási költség,

e) a rendszerhasználati díjak közül az elosztás díja,

f) egyetemes szolgáltatói árrés,

g) éves elszámolási elem,

h) *  téli juttatási elem.

(2) Az egyetemes szolgáltatási árat elosztói területenként és felhasználói kategóriánként az (1) bekezdés a)-g) pontjai szerinti árelemek összegeként kell kiszámítani.

(3) Az (1) bekezdés c)-e) és g) pontjai szerinti árelemek fajlagos költségek.

(4) Az egyes árelemek meghatározásának modell leírását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján közzéteszi.

(5) *  Az egyes árelemekről az energiapolitikáért felelős miniszter kérésére a Hivatal köteles az e rendelet tárgyi hatálya alá tartozó árszabályozással összefüggő részletes adatokat szolgáltatni.

4. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti földgázár meghatározása az 1. melléklet 1. pontja, valamint a GET 141/A. § és a GET 141/J. § szerinti földgázforrások esetében az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló miniszteri rendelet szerint történik.

(2) Amennyiben az egyetemes szolgáltató nem a GET 141/A. vagy 141/J. §-a alapján szerzi be a földgázt (a továbbiakban: saját forrás), köteles a 3. § (1) bekezdés b)-g) pontjai szerinti árelemekkel csökkentett egyetemes szolgáltatói ár és az elismert fajlagos földgázár (fgFt) közti különbözet kumulált értékét - a Hivatal tájékoztatása alapján - elkülönítetten nyilvántartani és kezelni, annak pozitív egyenlegének mértékéig. A különbözet pozitív egyenlegének kumulált értékéről a Hivatal a tárgy negyedévet követő második hónap végéig tájékoztatja az egyetemes szolgáltatót. A különbözet kumulált, a Hivatal tájékoztatásai szerinti értéke - pozitív egyenleg esetén - az árszabályozás során elvonható.

(3) A 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nagykereskedői árrés induló értékének megállapítására vonatkozó keretszabályokat a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A nagykereskedői árrés árszabályozási cikluson belüli megállapítása az 1. melléklet 2. pontja szerint történik. A nagykereskedői árrés megállapítását megelőző naptári évre vonatkozó (napfok módszerrel korrigált) mennyiségi adatokat kell alapul venni, ha az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók számára értékesített, napfok módszerrel korrigált mennyiség legalább 1,5%-kal változik, egyéb esetekben a nagykereskedői árrés előző időszaki megállapítása során figyelembe vett (napfok módszerrel korrigált) mennyiségi adatokat kell alapul venni.

(5) A 3. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti árelemek a Hivatal által megállapított rendszerhasználati díjak alapján kerülnek megállapításra.

(6) A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti mobilgáz-finanszírozási költség negyedévente kerül meghatározásra, az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1. és 15. napja közötti időszak banki napjain jegyzett hat havi BUBOR bankközi kamatláb átlaga + 75 bázisponton számítva. A Hivatal honlapján közzéteszi a mobilgáz-finanszírozási költség meghatározásához használt módszertant, valamint negyedévente az adott negyedévben alkalmazandó mobilgáz-finanszírozási költséget.

(7) Az egyetemes szolgáltatói árrés induló értékének megállapítására vonatkozó keretszabályokat e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(8) Az egyetemes szolgáltatói árrés árszabályozási cikluson belüli megállapítása az 1. melléklet 3. pontja szerint történik. Az egyetemes szolgáltatói árrés megállapítását megelőző naptári évre vonatkozó (napfok módszerrel korrigált) mennyiségi adatokat kell alapul venni, ha a legalább 100 000 felhasználót ellátó egyetemes szolgáltatók által az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók számára értékesített, napfok módszerrel korrigált mennyiség legalább 1,5%-kal változik, egyéb esetekben az egyetemes szolgáltatói árrés előző időszaki megállapítása során figyelembe vett (napfok módszerrel korrigált) mennyiségi adatokat kell alapul venni.

(9) Amennyiben az egyetemes szolgáltató a saját forrásaival kapcsolatban a 3. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti árelemre vonatkozóan a tényadatok szerint az indokolt költségekhez képest többletbevételre tesz szert, vagy veszteséget szenved el, az az árszabályozás során a negyedévet követő nyolcadik negyedév végéig figyelembevételre kerül.

5. § A 4. § (2) és (9) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak a kevesebb mint 100 000 felhasználót ellátó egyetemes szolgáltatókra.

6. § (1) Az egyetemes szolgáltatói árrések értékét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A nagykereskedői árrés értékét a 4. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

1. melléklet a 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

1. Az elismert fajlagos földgázár meghatározása negyedévre (Ft/kWh) (felső hőértéken):

fgFt = a x fgFtA + b x fgFtT (Ft/kWh)

ha fgFtS < fgFtH akkor fgFtA = (0,75 x fgFtS + 0,25 x fgFtH) (Ft/kWh)

ha fgFtS > fgFtH akkor fgFtA = fgFtH (Ft/kWh)

ahol

fgFtH = erUSD x fgUSDA / 1000 * Kimp (Ft/kWh)

fgFtS = erEUR x fgEURA / 1000 (Ft/kWh)

fgUSDA = 12,983 x (0,5 x fo / 520,928+0,5 x go / 935,741) (USD/GJ)

fgEURA = fgS + sp (EUR/MWh)

2. 2017. október 1-jétől az egyetemes szolgáltatás árában elismerésre kerülő nagykereskedői árrés (n) gázévenként:

n = ne * zf

ahol zf megállapítása az 1. melléklet 4. pontja szerint történik.

3. 2017. október 1-jétől az egyetemes szolgáltatás árában elismerésre kerülő egyetemes szolgáltatói árrés (e) gázévenként:

e = ee * zf

ahol zf megállapítása az 1. melléklet 4. pontja szerint történik.

4. Az infláció figyelembevételére vonatkozó szabályok

4.1. Inflációs kritérium

A rendszeres éves árkorrekció során inflációs korrekcióra abban az esetben kerül sor, ha a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által a tárgyidőszakra vonatkozóan kiadott legfrissebb inflációs előrejelzés alapján számított inflációs index (a továbbiakban: CPI) meghaladja a 1,5%-ot. A korrekció mértéke az adott időszakra számított CPI 1,5%-ot meghaladó része (CPI-1,5%). Amennyiben a CPI ≤ 1,5%, akkor nem kerül sor az árrések inflációs korrekciójára, mivel az árrések inflációs korrekciója során legfeljebb (1,5%-nál nagyobb infláció esetén) 1,5%-os hatékonyságjavulás kerül figyelembevételre.

4.2. Az infláció figyelembevétele gázévenként történik a 3. § (1) bekezdés b) és f) pontja szerinti árrések megállapítása során.

4.3. Az inflációkövetési tényező meghatározása:

4.3.1. Az inflációkövetési tényező mértéke, ha az 1,5%-os inflációs kritérium nem teljesül:

zf = 1

4.3.2. A becslési hibával korrigált inflációkövetési tényező mértéke, ha az 1,5%-os inflációs kritérium teljesül:

zf = z - 0,015

z = 1+CPI/100

5. *  E mellékletben alkalmazott rövidítések:

5.1. a: a nem a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére szolgáló együttható, értéke a naptári év

5.1.1. első és negyedik negyedévében: 1 - b,

5.1.2. második és harmadik negyedévében: 1,00;

5.2. b: a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére szolgáló együttható, értéke a naptári év

5.2.1. első és negyedik negyedévében: a téli felkészülésnek megfelelő együttható,

5.2.2. második és harmadik negyedévében: 0,00;

5.3. CPI: MNB által a tárgyidőszakra vonatkozóan kiadott legfrissebb inflációs előrejelzés alapján számított inflációs index, százalék;

5.4. e: az egyetemes szolgáltatás árában elismerendő egyetemes szolgáltatói árrés a gázévben, Ft/MWh;

5.5. ee: az egyetemes szolgáltatás árában elismert (figyelembe vett) egyetemes szolgáltatói árrés a megelőző gázévben, Ft/MWh;

5.6. erEUR: Az adott negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1. napjától a 15. napjáig terjedő időszakban a hivatalos MNB napi EURHUF (tény) árfolyamainak számtani átlaga;

5.7. erUSD: Az adott negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1. napjától a 15. napjáig terjedő időszakban a hivatalos MNB napi USDHUF (tény) árfolyamainak számtani átlaga;

5.8. fgS: Az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1. napjától a 15. napjáig terjedő időszak napjain, a Hivatal honlapján megjelölt honlap szerint (égéshő figyelembevételével) EUR/MWh-ban közzétett napvégi, az aktuális negyedévre vonatkozó TTF Gas Base Load Futures adatok egyszerű számtani átlaga;

5.9. fgFt: a negyedéves ármódosítás során a szolgáltató értékesítési átlagárában indokolt (figyelembe vett) fajlagos földgáz beszerzési költség, Ft/kWh;

5.10. fgFtA: a földgáz aktuális ára, Ft/kWh;

5.11. fgFtH: hosszú távú szerződések alapján beszerzett földgáz ára, Ft/kWh;

5.12. fgFtS: nem hosszú távú szerződések alapján lekötött, piaci földgázforrás ára, Ft/kWh;

5.13. fgFtT: tárolói készletérték az adott naptári év negyedik és a következő naptári év első negyedévére. A betároláskori fgFtH, valamint az fgFtH és az fgFtS 10%-90%-os arányú keverékének ára közül az alacsonyabb, Ft/kWh;

5.14. fo: az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi átlagárainak egyszerű számtani középértéke az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során USD/t-ban (3 tizedesértékre kerekítve), USD/t

5.14.1. a havi átlagárat a Hivatal honlapján közzétett adatforrás napi értékeiből meghatározott (2 tizedesértékre kerekített) havi számtani átlag adja,

5.14.2. ha a havi tény értékek nem állnak rendelkezésre, akkor az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának átlagárát a hónap 1. napjától a 15. napjáig terjedő időszak banki napjain jegyzett tény értékek adják, és az aktuális negyedévet megelőző hónap átlagárának meghatározásakor a megfelelő (az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1-jétől a 15. napjáig terjedő időszak banki napjain jegyzett), a Hivatal honlapján közzétett adatforrás Forward jegyzésárait kell alkalmazni;

5.15. go: a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi átlagárainak egyszerű számtani középértéke az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során USD/t-ban (3 tizedesértékre kerekítve), USD/t

5.15.1. a havi átlagárat a Hivatal honlapján közzétett adatforrás napi értékeiből meghatározott (2 tizedesértékre kerekített) havi számtani átlag adja,

5.15.2. ha a havi tény értékek nem állnak rendelkezésre, akkor az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának átlagárát a hónap 1. napjától a 15. napjáig terjedő időszak banki napjain jegyzett tény értékek adják, és az aktuális negyedévet megelőző hónap átlagárának meghatározásakor a megfelelő (az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1-jétől a 15. napjáig terjedő időszak banki napjain jegyzett), a Hivatal honlapján közzétett adatforrás Forward jegyzésárait kell alkalmazni;

5.16. Kimp: a Hivatal honlapján közzétett KENERGIA átszámítási tényező értéke az import betáplálási ponton;

5.17. n: az egyetemes szolgáltatás árában elismerendő nagykereskedelmi árrés a gázévben, Ft/MWh;

5.18. ne: az egyetemes szolgáltatás árában elismert (figyelembe vett) nagykereskedelmi árrés a megelőző gázévben, Ft/MWh;

5.19. sp: eltérés (spread, EUR/MWh), értékét a Hivatal a honlapján közzéteszi a TTF Gas Base Load Futures piaci árának a Central European Gas Hub árakhoz való közelítése érdekében;

5.20. z: a következő gázévre érvényes árrés-megállapítási javaslatban számított inflációkövetési tényező (hibakorrekciós tényező nélkül);

5.21. zf: a tárgyidőszaki (rendszeres) árkorrekciós javaslatban figyelembe veendő inflációkövetési tényező.

2. melléklet a 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatói és nagykereskedői árrések induló értékének megállapítására vonatkozó keretszabályok

1. Az árrések megállapításánál figyelembe kell venni:

a) a nagykereskedő és a GET szerinti egyetemes szolgáltatók (a továbbiakban együtt: engedélyesek) 2015. évi auditált mérlegeit és eredménykimutatásait, valamint az azok elkészítésénél alapul vett adatokat, számításokat, statisztikákat,

b) az a) pont szerinti engedélyesek és kapcsolt vállalkozásai közti szerződéseket, az ebben foglalt szolgáltatásokról rendelkezésre álló piaci információkat,

c) az a) pont szerinti engedélyeseknél, illetve jogutódjaiknál 2015-ben bekövetkezett és 2016-ban és 2017-ben várható lényegesebb változásokat [infláció, árfolyam, jogszabályváltozások, egyedileg értékelendő eszköz- és költségváltozások, mennyiségi-, ár- és naturália-változások (fogyasztói létszám, gázmérők névleges összteljesítménye)], figyelembe véve a GET 3. § 48. pontja szerinti legkisebb költség elvét, az egymáshoz viszonyított működési hatékonyságot és a működési hatékonyság elvárt javulását,

d) a Hivatal által 2016-ban - az a)-c) pontok figyelembevételével - végzett eszköz- és költség-felülvizsgálatok eredményeit.

2. A Hivatal az egyes költségelemeket - az egyetemes szolgáltatói engedélyeseknél - a következő módon veszi figyelembe:

a) Tőkeköltség az egyetemes szolgáltatói árrésben:

A tőkeköltségelem kiszámításának módja:

TKk = Á x H

ahol:

TKk: a legalább 100 000 felhasználót ellátó egyetemes szolgáltatók adott tevékenységére kalkulált tőkeköltségelem,

Á: a legalább 100 000 felhasználót ellátó egyetemes szolgáltatók földgázbeszerzésének 3. § (1) bekezdés szerinti áron elismert értéke, figyelembe véve a hazai termelésből, valamint a GET 141/A. § és 141/J. § szerinti földgáz árát is.

H: a tőkeköltség hozamtényezője: 1%.

b) Külön metodika alapján számított költségek az egyetemes szolgáltatói árrésben:

ba) a szolgáltatás finanszírozás,

bb) a kintlévőség finanszírozás.

c) Tőkeköltség a nagykereskedői árrésben:

A tőkeköltségelem kiszámításának módja:

TKknk = Ánk x Hnk

ahol:

TKknk: a nagykereskedői árrésben elismert tőkeköltségelem,

Ánk: a volt közüzemi nagykereskedő földgázbeszerzésének értéke a rendszerhasználati költségelemek nélkül, az éves mennyiség azon részének finanszírozására, melynek finanszírozása nem kerül megtérítésre az árszabályozás során.

Hnk: a tőkeköltség hozamtényezője: 0,5%.

3. Az árképzésnél figyelembe veendő költségek számításához és árakká történő alakításához a Hivatal által alkalmazott napfok módszerrel korrigált, az egyetemes szolgáltatók által megadott 2015. évi értékesítést bemutató tény mennyiségi adatok kerülnek felhasználásra.

A korrigált mennyiségi adatok megállapítása során a fogyasztást befolyásoló más tényezők - mint pl. világgazdasági reálfolyamatok, illetve a fogyasztói szokások változásának - hatását a Hivatal indokolt esetben figyelembe veszi.

3. melléklet a 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez * 

Egyetemes szolgáltatói árrések mértéke

A B C
1. gázmérő névleges teljesítménye <20 m3/h ≥20 m3/h
2. *  egyetemes szolgáltatói árrés (Ft/MWh) (felső hőértéken) 574,24 183,39

4. melléklet a 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez * 

Az egyetemes szolgáltatás árában elismert nagykereskedői árrés mértéke

A B
1. *  nagykereskedői árrés (Ft/MWh) (felső hőértéken) 88,55

  Vissza az oldal tetejére